Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/37

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 29 —

hvila i några och tjugo år, oagtat flera påminnelser, oagtat Ständerne vid Riksdagarne år 1731, 1734 och 1741 gjorde förestälningar derom hos Konungen, och allmogen som bodde omkring Wenern, isynnerhet klagade öfver vattnets upstigande på dess ägor.

Den 1 Febr. 1742 utfärdades Kammar-Collegii kungörelse att igenom entreprenad bringa genomfarten förbi Trollhättan i stånd. Öfversten och Riddaren Carlberg och Kammarherren Polhem, förordnades att afmäta fallen och lämna sitt omdöme huruvida det vore möjligt att genom en canal undvika dem. Af den berättelse desse Herrar ingifvit til Konungen finnes att åtskilliga planer kommit i öfvervägande, hvaraf man blott vill anföra de tre som förtjena at nämnas. 1 Den förut beskrifne Krusens väg af ungefär 114 mils längd. 2 Att leda segelfarten igenom Carls graf och sedan Götha-elf utföre til Stallbacka å, upåt til Hållsjön, förbi Fristorps säteri, igenom Skalltorps å, och vidare utföre til Fors å,