Sida:Uplands nation 1800-1914.djvu/148

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

134

Psilander den 23 sept. 1863 En framställning af de svenska sjukvårdsanstalterna före Carl XI:s tid; Frithiof Granell den 5 dec. 1863 En fram ställning af filosofiens betydelse och förhållande till de andra vetenskaperna; Mats Johan Flemming den 21 sept. 1864 Några drag af den romerskt katolska kyrkans förhållande till traditionen och skriften. Claes Annerstedt den 3 dec. 1864 En kort öfversikt af franska statsutvecklingen i XIII seklet; Herman Otto Holm den 22 maj 1865 En framställning om den fransyska smakens inflytelse på vår litteratur; Ernst Westerlund den 8 dec. 1866 En framställning om vantro och mysticism inom medicinen; Axel Frithiof Åkerberg den 21 sept. 1867 Elementerna till medeltidens samhällsutveckling; Johan Gabriel Söderstedt den 6 febr. 1869 En öfversikt af folkundervisningens utveckling i Sverige; A. W . Bodstedt den 4 dec. 1869 Hufvuddragen af språkvetenskapernas utveckling. Bodstedt torde ha varit den siste, som höll seniorsföredrag. De senaste åren visa ett alltmer slappnande intresse, och en hel mängd nyvalda seniorer undsluppo termin efter termin den fruktade pinan. Man må för öfrigt icke tro, att alla nationens seniorer kommo att i sin ordning hålla dessa föredrag. Ibland hände det ju, att inval af flera seniorer på en gång ägde rum, och det blef då den yngstes lott att hålla föredraget, under det de äldre kommo undan. Efter 1871 hållas icke mer några seniorsföredrag i Uplands nation. Talöfningarnas historia inom vår nation är vida mer seglifvad, om också mer kombinerad. Efter att en kort tid under året 1852 ha legat nere, tagas de upp på nytt igen i den modärna diskussionens form och fortlefva som sådana ännu ett godt stycke in på 80-talet, då naturligtvis brännande aktuella spörsmål gåfvo ny näring. Deras gyllene tid sammanfaller med 50-talets sista år och 60-talets första hälft, hvarefter