Sida:Uplands nation 1800-1914.djvu/178

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

164

Mestertons val till inspektor. Enligt tidens sed skulle ju Mestertons inspektorat invigas med en ståtligare nationsfest, och strax i början på året 1858 börja förberedelserna härtill. I detta festprogram har tydligen äfven ingått en dramatisk föreställning. Måhända har det varit Mesterton själf, som gifvit impulser i den riktningen. Alltnog, protokollet af den 2 oktober 1858 lämnar oss den upplysningen, att en kommitté af tre personer tillsattes att ombesörja »de teatraliska framställningarna», samtidigt som nationens klubbmästare Gustaf Widman (död som polismästare i Upsala) får i uppdrag att taga vård om teatergarderoben. Detta är, så vidt jag kunnat finna, den första uppgift angående teaterförhållandena inom nationen. I den nämnda kommittén invaldes följande landsmän: K. A. Hellsten, J. G. Söderstedt och A. L. W. Nyström. Angående den först nämnda, K. A. Hellsten (död 1891 som adjunkt vid Upsala läroverk) lämnar matrikeln följande karaktäristik: »Särdeles lyckliga umgängesgåfvor gjorde honom till en ofta och gärna sedd gäst i skilda kretsar och lät honom spela en mycket uppmärksammad roll i Upsala sällskapslif, till hvars angenäma och omtyckta personlig­heter han på sin tid hörde». Den karaktäristiken stäm­mer ju icke illa öfverens med vår förmodan, att Hellsten varit den ledande själen i denna första teaterkommitté. Nu skulle det alltså spelas teater på Uplands nation. Men det allra viktigaste återstod, en pjäs. Bland de när­varande landsmännen synes ingen hafva ägt gnistan, och man kan förstå, att det hölls åtskilliga rådplägningar uppe i förste kurator Gilljams kammare i Kråkslottet vid Dragarbrunnsgatan, innan den frågan fick sin lösning. Men så kom man att tänka på en för terminen från­varande landsman, som låg i Stockholm och konditionerade. Ille faciet!

Och så blef upplänningarnas första originalspex