Sida:Uplands nation 1800-1914.djvu/23

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
9

dåvarande kurator, docenten Jonas Brändström ristade den bort­gångnes runa. En liknande minnesfest hölls den 12 december samma år, då Olof Filip Utterström tecknade minnet af nationens nyligen aflidne ledamot och senior, konrektorn vid Upsala katedralskola, högädle och hög­lärde herr magistern Mathias Kihlmark. Likaledes höll Israel Hwasser parentation öfver framlidne laboratorn och akademiadjunkten Anders Gustaf Ekeberg i samband med öfverlämnandet af Ekebergs porträtt till nationen. Detta Hwassers tal vann i så hög grad nationens bifall, att denna på inspektörs förslag beslöt dess tryckning. 1819 hade nationen återigen sorg, i det den förlorat sin förra förste kurator, hedersledamoten, titulärprofessorn och akademiadjunkten Jonas Brändström. På landskapet i maj månad samma år uppdrog nationen åt sin förste kurator Carl von Zeipel att genom en af honom författad och på nationens bekostnad tryckt grafskrift tolka natio­nens känslor.

En af portalfigurerna i den uppländska nationens histo­ria vid denna tid är gifvetvis Israel Hwasser, ett af de vackraste och förnämligaste minnen, Upsala universitet och Uplands nation äger. Längre fram få vi tillfälle att mera utförligt stanna vid Israel Hwassers namn i hans egenskap af inspektor för nationen. Här skall endast i korthet erinras om hans insats som student och kurator i vår nations lif. 1804 inskrefs Hwasser som student i Uplands nation jämte den 3 år äldre brodern Emanuel. Den 4 december 1805 skedde presentationen inför natio­nen under de tydligen ganska högtidliga former, som då voro gängse. Det vill nämligen af flerfaldiga protokoll synas, som om de nyinskrifna recentiorerna infördes i nationens krets först efter de egentliga förhandlingarnas slut och då föreställdes för inspektor, kuratorer och öfriga landsmän. Obligatoriskt synes inspektörs hälsningstal ha