Sida:Uplands nation 1800-1914.djvu/232

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

218

nationens inspektor, Professorn och Kommendören, Fil. Doktor Tycho Tullberg för det initiativfulla intresse och den stora förtjänst, han inlagt om nationen så väl genom att ställa sig i spetsen för den med så mycken framgång krönta penninginsamlingen, hvartill han själf äfven lämnat bidrag, som för det utmärkta och nationen hed­rande sätt, på hvilket han så i tal som sång företrädde densamma vid invigningshögtidligheterna, och beslöts protokollsutdrag härom inspektor tillställas.»

Till landshöfding Bråkenhielm hade redan under pen­ninginsamlingens fortgång i maj månad en deputation, bestående af de tre kuratorerna, afsändts för att frambära »nationens utomordentliga och vördsamma tack för den ärofulla hjälpen». Reparationen 1901, i så många afseenden betydelsefull, fick icke minst därigenom sin betydelse, att i samband härmed nationens ekonomi ordnades på ett mer tillfredsställande sätt, än hvad förut varit fallet. Vid alla detaljer häri kan författaren icke dröja. Vare det nog sagdt, att nationen genom inspektors förmedling hos universitetet lyckades erhålla ett större amorteringsfritt lån, hvarmed man kunde inlösa nationens gamla sparbankslån, som ju länge varit så många andre kura­torers sannskyldiga crux. Samtidigt började man också gripa sig an med indrifvandet af nationens utestående fordringar, 30—40 år gamla, representerande summor, som kunde räknas i femsiffriga tal och ändå icke det lägsta. Vi ha också här att tacksamt draga oss till minnes de under denna tid ovanligt rikt flödande donationer, hvarmed Uplands nation till landsmännens fromma blef begåfvad.

Åt de många under årens lopp tillkomna stipen­dierna ha vi i det föregående tyvärr endast kunnat lämna ett knappt tillmätt utrymme. Några ord anse vi dock böra ägnas åt de under dessa och efterföljande år gjorda