Sida:Wasa Gymnasisters Sång (Joukahainen 5, 1864).pdf/4

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs\version "2.18"

\header {
 %title = "Wasa gymnasisters sång."
 composer = \markup { \column { \line { \italic "Musiken komponerad" } \line { \italic "af " "K. Collan" } } }
 %poet = "Z. Topelius"
 tagline = ##f
}

\paper {
 top-system-spacing #'basic-distance = #10
 score-system-spacing #'basic-distance = #20
 system-system-spacing #'basic-distance = #20
 last-bottom-spacing #'basic-distance = #10
 raggedright = ##t
 raggedbottom = ##t
}

global = {
 \key d \major
 \time 4/4
}

tenINuotit = \relative c'' {
 \voiceOne
 \dynamicUp
 \autoBeamOff
				% s. 111, rivi 1:1
 \partial 4 { a4 } |
 d4. a8 d4 fis | % 1
 fis8. e16 e2 fis4 | % 2
 g4 b, fis' e | \break % 3
				% s. 111, rivi 2:1
 d4. cis8 cis4 a4 | % 4
 d4. a8 d4 fis | % 5
 fis4. e8 d4 d | % 6
 cis8. fis16 a4.. a16 gis8. gis16 | \break % 7
				% s. 111, rivi 3:1
 fis2 \oneVoice r4 \voiceOne fis4 | % 8
 fis4. e8 fis4 e | % 9
 e4. d8 a4 d | % 10
 d8. cis 16 cis2 e4 | \break % 11
				% s. 111, rivi 4:1
 e8. d16 d2 d4 | % 12
 d4. d8 cis4 b | % 13
 a4. fis8 a4 d | % 14
 cis8. d16 e4.. e16 d8. e16 | \break % 15
				% s. 111, rivi 5:1
 fis2 r4 fis4 | % 16
 a4. g8 fis4 fis | % 17
 fis4.( e8) d4 fis8[\accent e] | % 18
 d8. a16 d8 fis8 a4.. a16 | % 19
 d,2.^\fermata \bar "|."
 

}
tenISanat = \lyricmode {
				% s. 111, rivi 1:1 
 "" |
 "" _ _ _ |
 "" _ _ _ |
 "" _ _ _ |
				% s. 111, rivi 2:1 
 "" _ _ _ |
 "" _ _ _ |
 "" _ _ _ |
 "" _ _ _ _ _ |
 				% s. 111, rivi 3:1 
 "" _ |
 "" _ _ _ |
 "" _ _ Han |
 re- ser stark Sin |
 				% s. 111, rivi 4:1
 kro- nas park "" |
 "" _ _ _ |
 "" _ _ _ |
 "" _ _ _ _ _ |
 				% s. 111, rivi 5:1
 "" Han |
 re- ser "" _ |
 "" _ _ |
 "" _ _ _ _ _ |
 ""
 
}

tenIINuotit = \relative c'' {
 \voiceTwo
 \autoBeamOff

				% s. 111, rivi 1:1
 \partial 4 { a4 } |
 a4. a8 a4 d | % 1
 b8. b16 b2 b4 | % 2
 b4 b b b | % 3
				% s. 111, rivi 2.1
 a4. a8 a4 a | % 4
 a4. a8 a4 a | % 5
 ais4. ais8 b4 b | % 6
 a8. cis16 fis4.. fis16 eis8. eis 16 | % 7
				% s. 111, rivi 3.1
 fis2 \oneVoice r4 \voiceTwo cis4 | % 8
 b4 b b b | % 9
 a4 a a a | % 10
 g4 g g cis | % 11
				% s. 111, rivi 4.1
 cis8. b16 b2 b4 | % 12
 b4. b8 a4 g | % 13
 fis4. d8 fis4 a | % 14
 a8. b16 cis4.. cis16 d8. cis16 | % 15
				% s. 111, rivi 5.1
 d4 a d d | % 16
 e4. e8 d4 d | % 17
 d4 cis b b | % 18
 a8. a16 a8 d cis4.. cis16 | % 19
 d2. \bar "|." % 20
}

tenIISanat = \lyricmode {
				% s. 111, rivi 1.1 
 I |
 hö- gan nord vår |
 vag- ga stod Vid |
 stor- migt haf och |
 				% s. 111, rivi 2.1
 skum- mig flod Vi |
 vex- te upp ur |
 fros- tig bädd Som |
 vin- ter gran i drif- vor |
  				% s. 111, rivi 3.1
 klädd Han |
 står så grön i |
 hvi- ta snön, Han |
 re- ser stark Sin
  				% s. 111, rivi 4.1
 kro- nas park, Ur |
 ar- mod och ur |
 ö de mark, Ur |
 ar- mod och ur ö- de- |
  				% s. 111, rivi 5.1
 mark, Han re- ser,
 re- ser stark sin |
 kro- nas park Ur |
 ar- mod och ur ö- de |
 mark.

}

basINuotit = \relative c' {
 \voiceOne
 \autoBeamOff

				% s. 111, rivi 1.2
 \partial 4 { a4 } |
 fis4. fis8 fis4 a | % 1
 g8. g16 g2 a4 | % 2
 g4 g g g | % 3
				% s. 111, rivi 2.2
 g4 g g g | % 4
 fis4. fis8 fis4 fis | % 5
 fis4. fis8 fis4 fis | % 6
 fis8. a16 cis4.. cis16 b8. b16 | % 7
				% s. 111, rivi 3.2
 a2 \oneVoice r4 \voiceOne a4 | % 8
 g4 g g g | % 9
 fis4 fis fis fis | % 10
 e4 e e fis | % 11
				% s. 111, rivi 4.2
 fis4 fis fis fis | % 12
 g4 d d d | % 13
 d4 d d fis | % 14
 a8. a16 a4.. a16 a8. a16 | % 15
				% s. 111, rivi 5:2
 a2 a | % 16
 a4. a8 a4 a | % 17
 a4 g fis g | % 18
 fis8. a16 a8 a g4.. g16 | % 19
 fis2. \bar "|." % 20
}

basISanat = \lyricmode {
 
 "" |
 "" _ _ _ | % 1
 "" _ _ _ | % 2
 "" _ _ _ | % 3
 "" _ _ _ | % 4
 "" _ _ _ | % 5
 "" _ _ _ | % 6
 "" _ _ _ _ _ | % 7
 "" _ | % 8
 "" _ _ _ | % 9
 "" _ _ _ | % 10
 "" _ _ _ | % 11
 "" _ _ _ | % 12
 "" _ _ _ | % 13
 "" _ _ _ | % 14
 "" _ _ _ _ _ | % 15
 "" Han | % 16
 "" _ _ _ | % 17
 "" _ _ _ | % 18
 "" _ _ _ _ _ | % 19
 "" % 20
}

basIINuotit = \relative c {
 \voiceTwo
 \autoBeamOff
				% s. 111, rivi 2.1
 \partial 4 { a'4 } |
 d,4. d8 fis4 d4 | % 1
 g,4 g4 g' dis | % 2
 e4 e g, g | % 3
				% s. 111, rivi 2.2
 a4 a a a | % 4
 d4. d8 fis4 d | % 5
 cis4 fis b, b | % 6
 cis8. cis16 cis4 cis cis8. cis16 | % 7
				% s. 111, rivi 3.2
 <fis, fis'>2 \oneVoice r4 \voiceTwo fis4 | % 8
 g4 g g g | % 9
 a4 a a a | % 10
 a4 a a ais | % 11
				% s. 111, rivi 4.2
 b4 b b b | % 12
 g4 g g g | % 13
 a4 a a a | % 14
 a4 a a'8. g16 fis8. e16 | % 15
				% s. 111, rivi 5.2
 d4 a' fis d | % 16
 cis4. cis8 d4 d | % 17
 a4 a b g | % 18
 a8. a'16 fis8 d a4.. a16 | % 19
 <d, d'>2._\fermata \bar "|." % 20

}
basIISanat = \lyricmode {
 "" |
 "" _ _ _ | % 1
 vag- ga stod "" | % 2
 "" _ _ _ | % 3
 "" _ _ _ | % 4
 "" _ _ _ | % 5
 "" _ _ _ | % 6
 "" _ _ _ _ _ | % 7
 "" _ | % 8
 "" _ _ _ | % 9
 "" _ _ _ | % 10
 "" _ _ _ | % 11
 "" _ _ _ | % 12
 "" _ _ _ | % 13
 "" _ _ _ | % 14
 ar- mod och ur ö- de | % 15
 "" _ _ _ | % 16
 "" _ _ _ | % 17
 "" _ _ _ | % 18
 "" _ _ _ _ _ | % 19
 "" % 20
}

\score {
 \new ChoirStaff <<
  \new Lyrics = "tenori 1" \with {
   % this is needed for lyrics above a staff
   \override VerticalAxisGroup.staff-affinity = #DOWN
  }

  \tempo \markup \italic "Med kraft."
  \new Staff = "tenorit" <<
   \new Voice = "tenori 1" {
    \voiceOne
    << \global \tenINuotit >>
   }
   \new Voice = "tenori 2" {
    \voiceTwo
    << \global \tenIINuotit >>
   }
  >>
  \new Lyrics = "tenori 2"
  
  \new Lyrics = "basso 1" \with {
   % this is needed for lyrics above a staff
   \override VerticalAxisGroup.staff-affinity = #DOWN
  }
  \new Staff = "bassot" <<
   \clef bass
   \new Voice = "basso 1" {
    \voiceOne
    << \global \basINuotit >>
   }
   \new Voice = "basso 2" {
    \voiceTwo << \global \basIINuotit >>
   }
  >>
  \new Lyrics = "basso 2"
  \context Lyrics = "tenori 1" \lyricsto "tenori 1" \tenISanat
  \context Lyrics = "tenori 2" \lyricsto "tenori 2" \tenIISanat
  \context Lyrics = "basso 1" \lyricsto "basso 1" \basISanat
  \context Lyrics = "basso 2" \lyricsto "basso 2" \basIISanat
 >>

 \layout { }
}

%% Midin generoimiseen.
\score {
 <<
  \time 4/4
  \new Staff {
   %%\set Staff.midiInstrument = "choir aahs"
   \set Staff.midiInstrument = "voice oohs"
   \tempo 4 = 115
   <<
	\tenINuotit
	\tenIINuotit
	\basINuotit
	\basIINuotit
   >>
  }
 >>
 \midi { }
}