Sköldebrev för Arvid Karlsteen

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Sköldebrev för Arvid Karlsteen
(Sidindex) På Wikipedia finns en artikel om Arvid Karlsteen.


[ sida ]J: Bergenhielm.

Skiöldebref för Medailleuren Karlsteen.

Wij Carl &c Giörom witterligit, att ehuruwähl dygden utj sig sielf är prydnad nog, och hafwer i sig den förnöyeligste belöhning för dem, som henne med flijt sökia och efftertrackta, behöfwer och intet till sin fägring uthwärtes af andre hwariehanda Saker att blifwa smyckiad; dock lijkwist, som wid alla werldenes tijder icke mindre hoos wåre Förfäder, Sweriges Konungar, än hoos andre försichtige Regenter hafwer warit en berömmelig och lofwärd [ sida ]Sedwahna, att med hwariehanda förmåhner, sampt Nåde- och Ähreteckn ansee och ihugkomma dem af undersåterne, som antingen genom Tapperhetz bedriffter utj krigswäsendet, eller och elliest utj det civil-Ståndet, förmedelst trogne och nyttige redelige tienster, sampt annan till Rijketz och det gemehne bästas märkeliga nytta och heeder, förwärfwad — särdehles skickelighet, wetskap och förfahrenheet hafwa giort sig wählbekante och till en nådig belöhning wählförtiente och wärdige; på det icke allenast dhe sielfwe måge kunna niuta deras förtienst, trohet, flijt och möda arbeta till godo; utan och andre tage sig deras [ sida ]låflige Exempel till effterdöme, och låta sig så mycket mehra wara angelägit att sträfwa effter Skickelighet, dygd och ähra, som dhe see och märkia den samma niuta sin löhn och wedergiäldning, sig sielfwe derigenom att kunna befrämia deras lycka, heder och upkomst; Altså hafwe och Wij wid detta Wårt ArfRijkes Styrelse wehlat effterföllia ofwanbe:te loflige bruk, och ibland andre Wåre trogne tienare och Vndersåtare, dem Wij skatte wärdige att förklahra Wår Kongl. Nåd emot, så elliest som enkannerl. igenom uthdehlande af Adelige Skiöldemärken, frij- och rättigheeter, [ sida ]låta hoos Oss utj en nådig consideration komma Wår Troo tienare och Medailleur, Oss Elskelig, Ehrlig och förståndig Arfwid Karlsteen, hwilken icke allenast af hederlige föräldrar är född, utan hafwer och alt ifrån ungdomen effter en Christelig upfostring hafft sig dygden till ändamåhl och sökt dhe medell och utwägar, som honom med tjdhen kunde föhra till heeder och wählstånd, effter som han ock i ett så lofligit upsåt bland annan sin ungdoms öfning, förnämbligast winlagdt sig om Medaille konsten, såsom till den han fan sig mäst hugse och skickelig af naturen, och sedan han derutj uppå Wårt Mynt med [ sida ]särdehles nytta och förkofring, lagdt en god grundwahl, har han till sin professions större fullkomlighet och all förfahrenhetz närmare inhämptande åhr 1668 begifwit sig utom lands till åtskillige orter, hwarest den konsten och wettenskapen war i flor, perfection och wärde, och effter någre åhrs tillbringande, sampt anwänd flyt och arbete dersammastädes, derutj så wähl som utj andre wackre wetenskaper, och curiositeter wunnit den fullkomlighet, att han blef hoos dhem, som konsten lärt och förståt hafwe, mycket älskad, jemwähl till åtskillige medaillers förfärdigande både wid Pohlniske och [ sida ]Brandenburgiske håfwen, som och annorstädes bestält, hwarest han då allareda uppå dhe honom giorde anbud wähl hade kunnat på dhe orterne främja sin wydare lycka och wählgång, om icke han utaf en underdånig devotion för Oss och kiärlek för sitt Fädernesland, uppå dhe till honom komne kallelser hade warit förorsakad här i Stockholm sig åter hörsambl. att infinna; hafwandes till ett prof af sin förwärfwade adresse och skickelighet straxt effter sin hemkomst förfärdigat åtskillige mycket wackre och zyrlige Medailler och Skåde-Penningar, hwilka Wy både till anträdet af detta Wårt höglofl. [ sida ]Arfrykes Styrelse, som och till den der på fölliande lyckelige Crönings-acten funne nödige att låta utkomma; blifwandes Wy deraf föranlåtne, att beställa och wärkel. antaga honom för Wår Medailleur; - hwilken beställning han altsedan, icke mindre wid Wårt Mynt, än elliest till Wårt nådige nöye wähl och berömmeligen hafwer förrättat. Huru högt han nu mehra igenom en stor och flytig öfning och arbete hafwer brackt denna konsten, det uthwisa nogsampt, såsom sannaste och oemotsäyelige bewys och wittnesbörder de nyligen tyd effter annan [ sida ]wid hwariehanda tillfällen mycket nätt och konstigt af honom förfärdigade och utgångne medailler, icke allenast för Oss och till Wårt egit Kongl. huus, heeder och tillbörlige ihugkommelse, utan och för åtskillige andra Kongl. sampt Chur- och Furstl. Persohner, hwilka utaf sådane hans gifne prof hafwa fådt anledning dehls att beställa hoos honom åtskilligt arbete, dehls och skrifftel. att sökia och begiära Wårt tillstånd att få honom på någon tyd, djt ut till sig, effter som han ock med Wår nådige tillåtelse som offtast till sådane Håf [ sida ]sig begifwit, och dehras åstundan med sitt stora beröm och loford förnögdt, och dhe af honom äskade arbeten fullgiort. Dersom ock hans Nampn på Wtrykes och widt aflägne orter är kundbart, och hans arbete i besynnerlig wärde hållit, jemwähl han sielf skattad för en med dhe bäste och förnämbste konstnährer i den wetenskapen; hafwandes man ock fördenskull igenom åtskillige willkors och förmåhners anbiudande både skrifftel. och mundte. försökt att öfwertahla honom att träda uthj främmande härskapers tienst; Men han altid sådant afslagit, [ sida ]låtandes sig heller benöya med ringare willkor här hemma i sitt k: Fädernesland, än det samma öfwergifwa och andre härrskapers tienst för sin egen fördehls och nyttas skull att emottaga; Alt derföre som denne Edle konsten utj alla tyder och orter hoos högre och nedrigare Ståndspersohner, särdehles hoos Konungar och Regenter, är utj så mycket större wärde hållen, som den samme är ett med dhe beständigste Medell, hwilke kunna giöra deras åminnelse, bedriffter och giärningar hoos effterkommanderne ewigtwarende och [ sida ]odödelige; warandes och i anseende der till, dhe, som utj sådan fullkomlighet denne och flere slyke konster hafwa lärdt och fattat, med åtskillige förmåhner, sampt nåde- och ähretecken blefne ansedde; Altså hafwom och Wy till att betyga Wår nåd moot bem:te Wår Medailleur Arfwid Karlsteen för ofwanber:de dess försporde skickelighet, sampt underdånige trogne devotion och giorde tienster, jemwähl och till att förklara det wärde Wy hafwa för sielfwe konsten, godt funnig med någon särdehles heeder och förmåhn att skillia en sådan [ sida ]konstnär ifrån andre, och honom icke mindre, än det åtskillige hans wederlykar utj andre Ryken, så wähl som någre här hoos Oss tillförende är wederfahrit, med adeligit Stånd och Privilegier att hugna och heedra, på det han, såsom den förste Swänsk som den konsten idkat, må kunna hafwa derwid sin förnöyelse, och som han berömmeligen och till Wårt besynnerlige nådige nöye hafwer begynt, förmedelst sin underdånigste trohet, flyt och oförtrutenhet sampt efterlembnade rare konststycken, så i Medailler, som i Mynt [ sida ]och annat fortfahra till förmehre det som till Wårt och Wårt Kongl. huus och Rykes beröm kan lända. Wy unnom altderföre, sampt skiänkiom och gifwom härmed i detta Wårt öpne brefs krafft af Kongl. Macht och Myndighet honom Arfwed Karlsteen hans hustru och alle hans ächta lyfsarfwingar så födde som ofödde, så Man- som Qwinkiön Adeligit Nampn titul, wärde och privilegier, jempte fölliande wapn och Sköldemärke, Nembl. Skölden af Sölfwer, hwar i är en blå Bande, zyrat med trenne berantiner af Gull, ofwan på Skölden står en öpen Tornerhielm, [ sida ]hwar utur upstyger en grön lagerqwist med trenne blad emellan ett paar hwyta plamager; Crantzen och löfwärket är af Gull, Sölfwer och blått under hwart annat fördehlt, aldehles som sielfwe wapnet här med sine rätte förgor afmåhlat finnes. Hafwandes han och till en åtskildnat af andre familier att behålla sitt förra Nampn Karlsteen, och det samme tillyka med ofwanbe:te Sköldemärke. &c. &c.

Carolus