Sköldebrev för Erik Jonsson Lagercrantz

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Sköldebrev för Erik Lagercrantz
Givet Stockholm 11 november 1647
(Sidindex) På Wikipedia finns en artikel om Lagercrantz.


J.S.

Sköldebref för Capitenen Erich Jonsson Lagerkrantz.

Wij Christina &c. Göre witterligen, att såsom dhe medh gått beröm äro till att ihugkomma, hwilcke sigh om ett ährligit lefwerne emoth hwar man beflijta; Så äre dee icke mindre medh godh fogh till att hålla wthi ähra och wyrdning som deres lijfztijdh wthi redeligit, troget och tappert förhållande emoth dheres Öfwerheet och Fäderneslandh tilbringe, och ther igenom wthi dedh menniskelige gemeenskap och wmbgänge söke sigh till att illustrera, och wijser thet sielfwe förfarenheeten wth, huruledes i wälbestälte Regementer, sådane ähre wndertijden till ähra och dignitet ophögde, wndertijden medh godz och faste egendomar försedde wordne; Hwilckedh loflige bruk till att effterföllia Wij ifrå Wårt första regementz tijdh altidh hafwe warit, och ännu ähre wthi nåder benägne, att på dedh ähra och dygd iämpte trogne tiänster måge blifwa i respect och anseende håldne och sin tilbörlige belöning bekomma. Så aldenstund Wår trootienar och Capiten, Oss Elskeligh och Manhafftig Erich Jonsson hafwer nu wthi en rum tijdh låtit sigh bruka wthi Wår och Sweriges Chronos Krigztienst, och där wthinan widh förfalne och anpraesenterade occasioner, sigh altidh manligen, trogen och tappert förhållit, och inthet låtit fehla på sin skkylligheet och plicht emoth Oss och Fäderneslandet Wij hafwe fördenskull, såsom och att bete Erich Jonsson är ytterligare och så lenge han lefwer i wanlig huldh- och troskap emoth Oss och Sweriges Chrono, skall wara förplichtadh att framhärda och bestå, welat af gunst och nådigh benägenheet hans condition och wilkor förbättra och honom sampt alle hans ächta lijfzarfwingar så Man- som Qwinkön, så födde som ofödde, medh samma sköldemärke och wapen benåda, som hans broder Majoren Oluf Jonsson Lakerkrantz för detta hafwer bekommit, Nembligen Skölden försölfradh der wthi ett halfft blått Leijon, på ett grönt bergh, fattande medh den ena rammen en rödh fahna, och medh then andra een grön Lagerkrantz; Äfwen opå Skölden een öppen tornerhielm, täckedh och krantzen af blåå, rödh och Silfwerfärga; äfwen oppå hiälmen en Partizan stående emelan twenne fahnor, den ena rödh, men then andra blåå och äre wthi een grön lagerkrantz infläktade, effter som dedh medh sine rätte färgor här repraesenteradt och afmålat finnes. Wij effterlåte i lijka måtto honom och hans ächta Lijfzarfwingar, att dhe sigh här effter Lagerkrantz kalla och nämpna måge, och detta förtecknade Sköldemärke, wapn och nampn föra och bruka wthi alle ridderlige och Adelige saker, handlingar och Samqwämbder, såsom och der hoos, niuta alle dhe rättigheeter, hwilcke Adelen i gemeen wthi Wårt Rijke ähre privilegerade, eller och kunne medh begåfwade warda; doch hwars och ens Ståndh och wilkor effter privilegierne förbehåldne. Wij biude och befalle fördenskull, alle som Oss medh hörsamheet och lydno förplichtade ähre och för Wår skuldh wele och skole göra och låta, att dhe erkänne mehrbe:te Erich Jonsson Lagerkrantz och hans ächta bröstarfwingar för rätte Adelsmän, bewijsandes honom och dem den ähra och respect som dedh Ståndet widhänger, icke görandes honom eller dem här emoth hinder, mehn eller förfång i någon måtto, nu eller i tilkommande tijder.

Till ytter: &c.