Sköldebrev för Georg Stiernhielm

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Sköldebrev för Georg Stiernhielm
Givet Werben 15 augusti 1631
(Sidindex)


Renovation på Adelskapedt
för Jöran Olufsson.

Wy Gustaff Adolph &c. Göre witerligit, at Oss wår troo Tienare och Assessor i wår konungzlige Hoffrätt wthi Dorpt Jöran Olufsson hafwer wnderdånigest gifwet tillkänna, huruledes han aff Adeligh Stamme herkommen och bohren ähr, effter som han och det medh sitt Slechte Register hafwer förklaret, allt ifrån Siette leedh, räknandes ifrån Oluff Oluffsson till Hössö, Biskop Ottos Broder, och sedan brystlinean neder åth in på hans Person, och att samma hans Adelskap är förmedelst olägenheeter och tidernes förändringer förduncklet och nederlagt; Och såsom han nu påminnandes sigh sijne Förfäders loflige nampn wara begrafwit, och dess wapn doch ey wara medh dem i grafwen nederlagdt, Så hafwer han och all sin hogh deropå wendt, huruledes han motte, samma sitt Fäderlige wapn igen Illuminera och förklara, hafwer till den ändhe först begifwit sigh till bokelige konster, och besöcht innan och wthan Rykes Academier och Collegier, till att göra sigh desto beqwemmere, och sedan sigh i wåre och Chronones tienster låthet beställa; Och nu ödmiukeligen bidiandes, att Wy det allenast nådigast renovera, och honom wydh sitt enfödde Ståndh och wilckor erholla wille. Wy hafwe fördenskull tagit hans wnderdånige ahnhollande wthi ett nådigt betänckiande, Och såsom wy först befinna honom aff en sanskylligh Adelig Stamma, wara herkommen, och sedan, att han sigh hafwer winlagdt till att igenhempta hwadh hans Förfäder hafwe låthet tilbaka, Så hafwe wy och till hans wnderdånige anhollande nådigest consenteret och bewilliadt, Effter som Wy och i deta Wårt breefz krafft, aff Konung<ligh ynnest och nådhe, icke allenast honom ofwanb:te Jöran Olufsson wthi syne Förfäders Adelige förre wilkor och Ståndh confirmere, wthan och dess wapn och Sköldemärcke här medh renovera wela: Nemb: at han och hans effterkommande Echta Brystarfwinger, skola föra och bruka en Sexoddet förgylt Stierna wthi et blådt Fieldh, derofwan opå en öpen hielm, och ofwan på hielmen en äfwen sådan Stierna emellan Sex Strutzefiedrar, på den ene sydan twå hwyta och een blå, på den andra twå blå och een hwyt, effter som det här affmålat står;

Hwilket Sköldemärcke och wapn dhe måga och skole föhra och bruka wthi Slachtninger, Skermutzlinger, Tornerende, Ringrennande, Insegell, Affmålninger, Så och i alla Adelige Sambqwembder och förefallande occasioner, Såsom och niuta dhe fryheeter, Privilegier och Rätigheeter som andre aff adelen i wåre Ryken nu hafwe, eller här effter kunne medh begåfwadhe warda till ewerdelige Tydher. Wy biudhe fördenskull alle som Oss medh hörsamheet och lydno äre förplictadhe, och för wåre skull wele och skole göra och låtha, at dhe erkenne be:te Jöran Olufsson och hans ächta Brystarfwingar för räte Adelsmänn, bewysandes dem den ähra och respect som hans Ståndh aff ålder wederbör, Effter som wy och förbiudhe alla ehoo dhe och wara kunna, at göra eller tillfoga dem häremoot hinder, molest eller qwal i någon måtto widh wår Konungzlige hembd och wrede. Gifwit wthi wårt Fäldtläger widh Werben i gamble Marck Brandeburgh

ut supra.