Sköldebrev för Johan och Gustav Påhlman

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Sköldebrev för Johan och Gustav Påhlman
Givet Stockholm 16 september 1650
(Sidindex)


Skiöldebreef för Johan och Gustaf Påhlmän.

Christina Giöre witterl. att effter som all menskligh sammanwistan, men särdeles alle wälbestälte Regementen i wärlden ähre wthaf dhen nathur och egenskap att dhe sigh förnämbligast på twenne grundfästen stödia, och dher wthaf effter som dhe Rätteligen tages i acht förökes och tillwäxe kunna, nembl. på straf emoth alle bongstyrige och orologe menniskier, som dhen plicht och hörsamheet sättia tillbaka, till hwilken elliest natuhren lagh och laga stadgar dem förobligera, och sedan oppå belöhningh, att the som förmedelst ähra, dygd och tapre giärningar der effter ströfwa, att kunna giöra sigh om deres Öfwerheet, Fäderneslandet och dhet gemene bästa wähl förtiente, blifwe här emoth med all ynnest ansedde och tagne wthj acht, dehls till dheres ståndz förbättring, dels och i andre motter, Enkannerl. ähre desse wthj anseende håldne och medh adelige Skiöldemärken titler och privilegier beprydde och begåfwade wordne alt på dhet att andre igenom dheres exempell opwäkias måge, dhe saker att efftertrakta som kunna tiena till Regementet wthj gått skick och lagh att erhålla, nu aldenstund wår trotienare ährlige och manhafftige Johan och Gustaf Pohlmän, hafwa nu en tydh bort uthj tient oss och Sweriges Chrona i krigzwäsendet både wnder Cavalle: och Jnfanteriet, och sigh deruthinnan som dhem af deres öfwerCommendeurer dhet beröm gifwit wordne trol. wähl och manligen sigh förhållit; Tillbiude sigh och än ytterl. så länge dhe lefwe i sådan huld och trogen tienst emoth oss och fäderneslandet för sigh och sine effterkommande att wehla Continuera och bestå; hwarföre ändoch dhe sielfwe föregifwa, som skulle dhe hafwa sin härkomst af adeligh stam wthur Wästphalen och att dheres förfäder altiydh för adelsmän hafwa warit echtade och håldne och sigh Pohlmän kallat hwilket wy alt ställe till sin ort, lykwähl såsom sådant igenom tydernes swårheter och dhe stohre förendringer sigh på dhe orther hafwa tilldragit, mehrändels ähr wthgånget och fördunklat, oss och intet okunnigt de trogne och gode tienster som desse Johans och Gustaf Påhlmäns Fadher och Faderfadher Sweriges Chrona bewist hafwe; altså hafwe wy så för bem:te dheres Förfädhers meriter som elliest deres egne tienster, den dhe här till giort hafwa, dels och iemwähl här effter oss wåre effterkommande Regenter och Sweriges Chrona för sigh och sine arfwingar giöra och bewysa skohle, wehlat Authorisera bem:te deres adelige stånd och bem:te Johan och Gustaf Påhlmän samt dheres ächte Barn och brysterfwinger, deruthj af Kongl. macht och myndigheet fullkombligen insättia gifwandes dhem så man som qwinkön så födde som ofödde här medh och i krafft af dhette wårt öpne breef effterskrefne adelige wapn och Skiöldemärkie som ähr een guhl Skiöldh deruthj een bewäpnat arm, hafwandes uthj handen een kkuhla eller lod ofwan oppå Skiölden een öppen Tornerehielm Crantzen och Hiälmtäcket medh hwitt, blådt och gult fördeelt, på hielmen een _ Ekeqwist, medh tre ollon emellan twenne wingar, aldeles som sielfwe wapnet här mitt oppå medh sine Egentelige färgor representerat står Effter som wy och effterlåthe bem:te Bröder och bägges dheres ächte lifz och brystarfwingar att dhe till een uthskildnat ifrån andre adelige familier här i Ryket sigh så här effter som för detta Pohlmän nembna och kalla måge och detta förtäknade Skiöldemärke wapn coh nampn wthj alle adelige och Ridderlige saker och sambqwämer etc lyke som i Kockernes breef etc.