Sköldebrev för Jon Björnberg

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Sköldebrev för Jon Björnberg
Givet Stockholm 30 juli 1646
(Sidindex)


[ sida ]N.T:ll.

Sköldebref för Jon Larson Biörneberg.

Wy Christina &c. Göre allom, som detta Wårt öpne bref, nu eller i tillkommande tyder, seendes, läsandes eller hörandes warde, kunnigt och wetterligit, att ändoch Dygden wthi sigh sielf ähr så fullkomblig, att dee, som effter den trachta, och om henne sigh winläggia, synes intedh brista eller feela wthi all thet, som till ett Christeligit och säält lefwernes fullbordan [ sida ] optänkias, behöfwes icke heller, att dee medh löhn eller lego till dess efftertraktande skulle reetas och oppwäkias: kunne ey heller igenom mothgång eller något förtreetz tillfogande ifrån henne afwändas eller afskräkias. Så hafwe doch likwäl wthi alla tyder och i alla wälbestälte Republiker och Konungaryken ett wälbetänkt och öfligit bruk warit, att dee som fram för andra sigh om dygden hafwa beflytat, och wthi så måtto androm föregått, ähre förmedelst Kungeligh ährebref och wittne, icke allenast i deras liffztydh, wthan och effterkommandom nampnkunnige wordne, så och androm föredragne och igenom Ståndh och Adelige titlar ophögde och beprydde, både för thet, att den sigh lofligen förhållit och sådant meriterat hafwe; Såsom och på thedh, att andre der igenom, i lyka måtto till dygdens öfning bewekes öfning bewekes och opwäckies måtte, däraf och sköldh och wapnebref deres förste whrsprung hafwa, hwarigenom Konungar och Potentater sådane Personer medh särdeles Sköldemärkes benådningh, ifrån den gemene hopen, som sigh om dygdh föga eller alzintet beflita hafwe, welat söndra och åthskillia. Så emedan wår troo Tiänare och fogde öfwer Walla och Kåkins härader i Skareborgs Lähn ährligh och förståndigh Jon Larsson ähr Oss recommenderat, och wy af någre trowärdige berättade wordne, att han een rum tydh hafwer låtit sigh bruka i Wår och Chronones tiänst, och sigh altidh trogen, flytigh och wäl förhållit, enkannerligen bewist sitt trogne och rättsinnige gemuth emoth Oss och Fäderneslandet i sidste Danske Feigde, i thet han då icke allenast hafwer på egen bekåstnat opbracht och wtrustat emot Rixens [ sida ]Fiender åthskillige Reuter och Draguner, medh ifwer tillhulpit att afwäria fienden ifrån Sweriges Grentzen, wthan och elliest giordt af sine medell Oss och Chronom ett anseenligit biståndh medh försträckningar wthi rede penningar, att Wy orsak hafwe honom derföre medh wår särdeles nåd, att betänkia. Hwarföre och på thet han sådan sin bewyste trogne tiänst och rättsinnigheet må niuta till godo, och förorsakas att perseverera wthi sin wahnlige huldskap och troskap emoth Oss och Sweriges Chrono, der till han och hans Bröstarfwingar efter honom förplicktade wara skole så lenge dee lefwa, Dy hafwe Wy af synnerligh ynnest, särdeles betänkiande och berådt mode be:te Jon Larssons condition förbättra welat, och honom och hans äckta bröstarfwingar, så Man- som Qwinköhn, så födde som ofödde medh Adeligh titel och privilegier, såsom och medh ett särdeles wapen och Sköldemärke benåda, som ähr nembl. en guul sköldh medh een Biörn wthi ståendes på ett grönt bergh, åfwan på Skölden een oppen tornerehielm, Krantzen och Hielmtäcket guul och blåå, äfwen på Hielmen een [Leek], aldeles såsom thet medh sine egentelige färgor här repraesenterat och afmålat står, effter som Wy och här hoos efterlåte mehrbe:te Jon Larsson och hans äckta Lyffzarfwingar till en åthskildnat ifrån andre familier, att dee sigh här effter Biörnebergh kalla måge, och detta förteknade Adelige Sköldemärke, wapn och Nampn wthi alle Adelige och Ridderlige saker och handlingar till Skempt och alfwar, i strider &c. &c. &c. effter wahnligh form.

Christina