Sköldebrev för Lars Blanckenfjäll

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Sköldebrev för Lars Blanckenfjäll
Givet Stockholm 8 januari 1645
(Sidindex)


A.G. Klou

Sköldebreef för Ryttmestaren Larss Torstensson Blanckenfiell.

Wy Christina &c. &c. Göre witterliget, att endoch Wy wäl alle Wåre och Rykzens trogne och hörsamme wndersåthare, ähre medh Konungslig gunst bewågne, och gerna [ sida ]sy deres opkomst till ähra och fördeel i all loflig motto: Så ähre Wy lykwäl them besynnerligen affectioneradhe, som eftertrachta, at igenom ähra och dygd, så och ett redeliget förhollande kunne göra sig hoos Oss och Fädernesländet så förtiente, at Wy orsaak hafue, till betänckia dem medh de håfuer, j ähretitler eller gendomb, som icke allenast dem sielfuom wthan och deres postulater lende till heder gagn och Wälståndh j alla tyder. Så aldenstundh Wy förspörie Wår trotienare och Ryttmestare wnder ett Tyskt Regemente Ehrlig och Manhafftig Lars Torstensson hafuer ifrån den tyden han hafuer låtet bruka sig j Wår krigstienst, wynlagt sig på det möyeligste, at såsom hans skyldige och anfödde plicht emoot Oss såsom sin Rätte öfuerheet honom för obligerer, at låta sig finna emot Oss och Sweriges Chrono huldh och trogen, och j sin tienst flytig och emoot sin fiende såsom en redlig krigzman bör, oförsagd, altså hafuer han och derwidh j synnerheet hafft sine tankar dyt wthstälte, huru han motte och kunde förwärfua sig Wår serdeles Konungslige gunst, och wthur sitt nidreigare Ståndh af Oss winne ett bettre och högre framstegh; Huarföre och såsom han hafuer inlåtet sig j Echtenskap medh een Adelspersohn, huilkes förwandter som theruthj på hennes och Godzens wegner effter lagh [ sida ]och privilegier elliest hade till säya, och Personligen haff:r warit här på sidste möte, för honom hafue intercederat at han medh Adeliget Sköldemärcke och Privilegier kunde af Oss blifua benådat; Altså hafue Wy af serdeles gunst och nåde, så och för then tienst han här till Oss och Chronan giordt och bewyst hafuer, Jämwäl och wthj betrachtande, at han ähn wydare skall göra sig om Oss och Fäderneslandet, wälförtient, och framhärda så lenge han lefuer och förmår, wthj all skyldig, wnderdånig och redeligen tienst Oss och Fäderneslandet at göra och bewysa, Jämwäl och hans effterkommandhe LyfzErffuinger wara förplichtadhe, till all huldskap, troheet och redobogen tienst, emoot Oss och Sweriges Chrono, effter deres högste förmågo; Taget honom wthur hans nidrigare och ringare, och satt så och befordrat honom till en högre och anseenligare Ståndh, och honom medh Adeliget Sköldh och Wapn Nådigst betenckt och försedt, Göre thet och medh dette Wårt öpne bref, wnne skäncke och gifue honom Lars Torstensson een Hwyt sköldh, deruthj een Stormstega, medh swart och grå färger; Ofuan opå Skölden een öpen Tornerehielm, Täcket och Crantzen medh huit och Swart fördeelte, Ofuan opå [ sida ]hielmen Tu lenckelodh, hengiande på een förgylt Jernkädia emillan twenne swarte wingar, aldeles som thet härhoos medh sine egentlige färgor afmåhlat står; Effter som Wy och härhoos effterlåte honom och hans Echta BrystErfuinger till een åthskilnadt ifrån andre familier at dee sig hereffter Blanckenfiel nämbna måge; Och dette förteknade Sköldemärcke Wapn och Nampn wthj alle adelige och ridderlige saker coh handlingar, så som j fäldt, slachtningar, stormande, skermutzler, tornerande, ringrennande, afmålningar, begrafningar, insegell så och alle andre occasioner j skämpt och alfwar, at föra och bruka effter sin och deres skicklige willie och behagh. Tillstå och desslykest honom hermedh at niuta och bruka alle dee privilegier, fry- och rättigheeter, som Ridderskapet och Adelen här j Wårt Ryke j gemehn niuta, och än hereffter kkunne medh begåffuadhe warda; Dogh huars och eens Ståndh och Wilckor effter Privilegierne förbeholdne. Wy begäre för den skuldh wänligen af alle Potentater, Konungar, Furster frye Republiker, som han eller dee hända före komma, huar effter sin högheet Ståndh och Wilckohr; Biude och alle som Oss medh hörsamheet och lydno förplichtadhe ähre, och för Wår skuldh weele och skole göra och låta, at dee erkänne mehrbe:te Lars Torstensson Blanckenfiell och hans Echte Barn [ sida ]och effterkommande BrystErfuinger för Rätte Adelsmän, bewysandes dem den ähra och respect, som det Ståndet tillstår, och icke görandes dem heremoot hinder, mehn eller förfång i någon motto nu eller j tillkommande tyder. Till &c. &c.

Christina