Sköldebrev för Lars Silfverswärd

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Sköldebrev för Lars Silfverswärd
Givet Ribnitz 20 oktober 1630
(Sidindex)


[ sida ]

Adelsbreff för Lasse Larsson &c.
Wy Gustaff Adolph &c. &c.

Giöre wetterligitt och såsom j alla werldenes tyder, hafwer warit och än är bruk j alla welbestelte Regementer, att dhe som sigh om dygd och Mandom winläggia och beflijta, blifwa och af af öfwerheeten fram för andre satte och med Adelige sköldemärken, Rätter och Wilkor begåfuade; Så alldenstund Wår TrooTienare och Ryttemästere[1] [ sida ]Oss Elskelige och Mandhafftige Lasse Larsson, hafuer icke allenast wthj en långligh tydh låthet sigh bruka j Wår och Cronones tienst troligen och flyteligen och alt här till hafft ospart sitt lyff och blodh för Oss och Fäderneslandet, wthan och för obligerer sigh dett samma här effter och så länge han lefwer, för Oss, Wår Elskelige Gemåhl, Lifzarfwingar och Sweriges Crono hafue ospart och elliest j alla motto sin rättrådige och hulde tienst, att the och bewysa af alla sine krafter och förmågo. Derföre hafwer Oss nådigst tächts, honom j lyka motto medh gunst och nåder att betänckia och medh effterfölliande Skiöldemärke och Tittell begåfwe, Nembligen en blå skiöld der wthj en bewäpnat och försölfrat arm medh ett bart försölfrat suerd j handen, Ofwan på Skiölden en öpen Tornere hielm och der opå en blå och en rödh Phan och mellan Phanerne ett bart försölfrat Swerd. - Effter som dett här afmålat står, huilket wapn han och alle hans effterkommande Manlige [ sida ]och qwinlige Brystarfwinger, jcke allenast skole måge föra och bruka j alle Ridderlige och Adelige samqwemder och occasioner, såsom j Felt, Schlachtninger Tornerende Ringrenande, Jnsegell, afmålninger och andre sådanne flere fall, wthan och niuta alle Adelige privileier och frelsses fryheeter så wäl på alle de Godz dem medh gifftermål tillfalla eller de sigh lagligen af frelssemän tillhandla kunne, som alle andre rättigheeter med huilka dett Adelige ståndet medh begåfuade äre, eller blifwa till ewerdelige tyder. Befalle fördenskuld allom och huariom och enom som för Wår skuld wele och skole, göra och låta, så och af alla fremmande potentater och andra wenligen och nådeligen begära att the icke allenast erkänna för be:te Edell och Welbördigh Lasse Larsson och hans Echte brystarfwinger effter denna dagh för rätta Adelsmän och bewysa them all then ähra och respect som thett Ståndet widh [ sida ]hänger och tilkommer. Wthan och att the llåta them obehinderligen niuta och bruka then fryheet och Frelsse på the godz som han eller de här effter änten af Oss kan till skänchts bekomma, eller elliest medh Laga fång förwerfwa the som tillförende frelsse godz äre. Jcke görandes honom eller hans Erfwinger emot alt detta nogott meen, hinder eller förfång wthj nogon motto widh Wår Konungzlige hand och onåder tillgörande. &c. Huilke alt till meera stadfästellse och högre förwaring, hafwe Wy thetta breff medh egen Konungzligh hand wnderskrifwit och wetterligen låtett hängia Wårt Konungzlige Secret här nedan wnder.

  1. I orginalet står "Major under wårt Wästgiöta Rytterij." (orginalet äges 1907 af Öfverstlöjtnant H. Silfversvärd)