Sköldebrev för Liborius von Mentzer

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Sköldebrev för Liborius von Mentzer
Givet Stockholm 28 maj 1663
(Sidindex)


/S. Franc.

Sköldhebreff för Öfuersten Liborius Mentzer.

Wij Carl etc. Giöre Witterligit, att såsom alle wällfunderade regementer i wärdhen beståå icke allenast uppå godh policeij och administration aff lagh och rätt till deras heemstat uthan och igenom wappn förswaras och förfächtas ifrån uthländisk orett, wålldh och förtreet, fiendtlige infall och fremmande herrskap; Altså hafwe och i alla tijdher kloke regenter till at igenom desse medhel conservera och erhålla deras regementer, seedt deruppå, att dugelige och qualificerade persohner icke allenast uthi politiske embeten uthan och till krijgstienster äre förordnade wordne som medh tapper: och manligheet hafua beteedt deras plicht och fullsinnigh hugh, att giöra sigh om sin Öfuerheet och thet gemene bästa meriterade och wäll förtiente, huilke och deröfre icke mindre än andre som förnehmlige tienster hafwa förträdt på åtskilligt sätt ähre deels medh beneficier deels medh ähra ocoh myndigheet och deriblandh med adelige nampn och sköldemärken i hugh kombne wordne; Aff huilke kännemärken mandomb och tapperheet desse ifrån andre tröghe och waanartige menniskior ähre kiände och åthskilldhe och månge andre af theres exempell till dygdh och ähra, redeliget förhållande i krijgh eller civile tienster och till att bekläda låflige ämbeten opwackte och inciterade wordne. Så aldenstundh dhetta icke mindre Oss såsom till Kongl. Högheet, wyrde och myndigheet aff Gudj beropadhe och opsatte än dhem och Wåre förfädher högberömmelige Sweriges Rijkes Konungar tillståår. Och Wij nu dherhoos förnimme, thet Wår trootienare och öfuerste för detta för Bergsregementet Ehrligh och Manhafftigh Liborius Mentzer hafuer nu een rum tijdh bort och öfwer 40 åhr låtit sigh bruuka uthi framfarne Sweriges Konungars och theres Rijkes tienst låtandes derwijdh påskijna sin trooheet och devotion emoth sin Öfwerheet och sitt Fäderneslandh, och gåendes nästan alle krigstienster igenom ifrån een gemeen och dherwidh sigh således altijdh förhållit, att han om sijdher åhr 1640 ähr till Capitein och så 1648 till Major, åhr 1655 till Öfuerstlieutnant för WästerGöthes Regemente, sidst Anno 1658 aff Wår högst Sahl Herr Fadher förordnadt och anförtrodt, att wara Öfuerste för thet tå uprättade Bergsregementet; Och sigh j det öfrige och j synnerheet widh desse tienster så förhållit som en redeligh och oförfäradt soldat hafuer ägadt och bordt, så att hans persohn ähr pröfwadher wärdigh medh Konungligh och serdeles gunst att j hugh kommas och benådhas. Så emädan han för sigh så mycket som hans kraffter kunna tillåta och medhgifwa och för sine barn och effterkommande aldeles uthlåfuer, att willia uthi samma trooheet, plicht och devotion emoth Oss och Sweriges Chrono wela och skola framhärda och continuera; Ty hafue Wij aff serdeles gunst och nåde såsom och i betrachtande aff åfwan berördhe trogne och gode tienster hans ståndh welat förbättra, såsom Wij och j detta Wårt öpne breffs krafft aff Kongl. macht och myndigheet förbättre, begåfuandes honom och alle hans ächta lijffsarfwingar så man som quinköhn, födde som ofödde medh adeligh titul och privilegier sampt effterfölliande wapn och sköldemärke, nemblig Een rödh skiöldh dher uthj en yppen hielm medh gåhla fiederbuskar, zirathen åfuan uppåå skiöldhen een öppen torneerhielm, Tecket och crantzen aff gåll och rödh färga, deruppå twenne fiederbuskar på begge sijdhor och uthur huardhera upreste twenne röde fahner, alldeles såsom åfuanberörde wapn specificeras och afmåhlas. Och &c. &c. /:ut in prioribus:/ Till yttermehra wisso ähr detta medh Wårt &c. Datum Stockholm den 28 Maij Anno 1663

Hedewig Eleonora

P.Brahe C.M.Lewenhaupt N.Brahe

M.G.D.l.Gardie G.Bonde