Sköldebrev för Nils Dreffensköld

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Sköldebrev för Nils Dreffensköld
(Sidindex)


[ fol 93v ]N. Tung. Skiöldhebref för Nils Biörsson
Dreffenskiöldh.

Wij Christina &c. Göre Witterligit; Ändoch Wij alle Wåre [ fol 94r ]trogne Vndersåthare äre medh Kongl. gunst bewågne och gärna sij deras opkomst till ära och fördeel j all lofligh motto. Så äre Wij lijkwäl dem uthj synnerheet affectioneradhe, som Efftertrachta, at igenom ära och Dygdh, iämwäl ett redeliget förhållandhe, Kunna göra sigh hoos Oss och Rijket så förtiänte, att Wij Orsak hafue till betänkia dem medh dhe håfuor j äretitlar eller Ägendomb, som icke allenast dem sielfue, Vthan och deras posterietet kunne lända till heder, gångn och wälståndh j alle tijder. Så alldenstundh Wij förspörie, det Wår troo Tienare och Ryttmestare Vnder Öfuerstens Edell och Wälbördigh Haraldh Stakes Regemente, Oss Elskeligh Ährligh och Manhafftigh Nils Biörsson, hafuer ifrån Vnghdommen låtit sigh finna iblandh dem, huilcke effter dygdh och ähra hafua trachtat, och den tijden han uthj Wår högstäradhe Sahl. Kiere Herfaders /:glorwördigst uthj Åminnelses:/ sampt Wåre och Sueriges Chronos Krigztienster är brukat worden, Winlagdt sigh på det möijeligste, att effter sin skyldigheet låta sigh finna emooth högstbem:te Hans Sahl. M:tt sampt Oss och Sueriges Chrono huldh och trogen, och Wijdh sine Tienster, flijtigh, Manligh och Oförtruten j alla motto, såsom han det Eenkannerligen uthj siste danske Fegdhe hafuer till Wårt synnerlige behagh, påskijna låtit; Altså hafuer han och derwijdh j synnerheet hafft sine tanckar dijt Vthstälte, huru han måtte och kundhe förwärfua sigh Wår serdeles [ fol 94v ]konungzlige gunst, och uthur sitt nidrige ståndh, af Oss winna ett bättre och högre framsteegh; Dy hafue Wij af serdeles gunst och nådhe, så och för dhe huldhe och trogne Tiänster, som alt här till Oss och Sueriges Chrono af honom giordhe och bewijste äre, och han iämwäl än wijdare så länge han lefuer och förmår, så och uthj lijka måtto hans Effterkommandhe lijfzErfuingar Oss och Chronan, effter deras högste förmågo, att giöra och bewijsa förplichtade wara skole, Welat honom och dem medh Adeligit Nampn tittel och privilegier betänkia och försee; Göre det och medh detta Wårt öpne bref, vnne, skänke och gifue honom och alle hans Effterkommandhe Echta lifzErfuingar, så födde, som ofödde, så Mankön som Quinkön, Effterskrefne Wapn och Skiöldhemärke, som är j een rödh skiöldh, deruthj Een uthsträcht bewäpnat Erm, hållandhe uthj Handen en Suart afbruten Tornere lance med en huijth flögh uthj Endan; Öfuan opå Skiölden Een Öpen Tornerehielm, Crantzen och Hielmtäcket sampt Löfwärcket medh huitt, rödt och blått fördelte, Ofuan opå Hielmen tuenne oprätte bewäpnadhe Armar, hållande emillan Händerne en Carabijn, medh tuenne Oprättståendhe blå Fahnor på huardera sijdan, Aldeles som sielfue Wapnet här mitt opå medh sine Egendtlige Färgor repræsenterat och Afmålat står; Efftersom Wij och här hoos effterlåte honom Nils Biörsson och hans Echta LijfzErfuingar till Een åthskillnadt [ fol 95r ]ifrån andre familier, att dhe sigh häreffter Dreffenskiöldh nämbna och kalla måge, och detta förtechnadhe Skiöldemärke, Nampn och Wapn wthj alle Adelige och Ridderlige saker och handlingar, såsom j fäldt och Slachtingar, Strider, Kempat, Tornere och Ridderspeel, Stormandhe, Skermytzler och fächtandhe, Ringrännandhe, Afmåhlningar, Begrafningar, Jnsegel, så och alle andre occasioner j skämpt och alfuar, att bruka och föra till sin och deras ära, nödtorfft, willia och behagh, lijka som andre Adels- och Riddersmän Vthj Wårt Rijke. Tillstå och desslijkest honom härmedh att niuta och bruka alle dhe privilegier frij- och Rättigheeter som Ridderskapet och Adelen här j Wårt Rijke j gemehn niuta, och än häreffter kunne medh begåfuadhe warda; Doch huars och ens Ståndh och Wilckor, effter privilegierne förbehåldne. Wij begäre fördenskull af alle Potentater, Konungar, Chur- och Furstar, frije Republiquer, sampt alle högh och nidrige ståndhz Persohner, ehuadh Nampn dhe hälst hafua kunne, som han eller hans ächta BröstErfuingar uthom Wår Konungzlige iurisdiction förekomma, respective wänligen och nådeligen, att dhe mehrofftabe:r Nils Biörsson Dräffenskiöldh och hans ächta BröstErfuingar för rätt skyldige Adelsmän gode känna, till ofuantaldhe Riddermätige saker [ fol 95v ]antaga, tillåta, wärdiga och fordra; Allom dem som Oss med höörsamheet och lydno förplichtadhe äre, och för Wår skull wele och skole göra och låta, biude och befalle Wij Alfuarligen, att dhe j lijka måtto erkenna mehrbem:te Nils Biörsson Dreffenskiöldh hans Barn och Effterkommandhe BrystErfuingar för rätta Adelsmän, Bewijsandes dem den ära och respect som det Ståndet tillstår, och icke görandes dem häremooth hinder, mehn eller förfångh j någon motto, Nu eller j tillkommandhe tijder. Till yttermehra wisso &c. Gifuit j Sto. &c. &c. &c.

Christina.