Sköldebrev för Nils Dreffensköld

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Sköldebrev för Nils Dreffensköld
(Sidindex)


[ fol 93v ]N. Tung.

Skiöldhebref för Nils Biörsson Dreffenskiöldh.

Wy Christina &c. Göre Witterligit; Ändoch Wy alle Wåre [ fol 94r ]trogne Wndersåthare äre medh Kongl. gunst bewågne och gärna sy deras opkomst till ära och fördeel j all lofligh motto. Så äre Wy lykwäl dem uthj synnerheet affectioneradhe, som Efftertrachta, at igenom ära och Dygdh, iämwäl ett redeliget förhållandhe, kunna göra sigh hoos Oss och Ryket så förtiänte, att Wy Orsak hafue till betänkia dem medh dhe håfuor j äretitlar eller Ägendomb, som icke allenast dem sielfue, Wthan och deras posterietet kunne lända till heder, gångn och wälfärdh j alle tyder. Så alldenstundh Wy förspörie, det Wår tro Tienare och Ryttmestare wnder Öfuerstens Edell och Wälbördigh Haraldh Stakes Regemente, Oss Elskeligh Ährligh och Manhafftigh Nils Biörsson, hafuer ifrån wnghdommen låtit sigh finna iblandh dem, huilcke effter dygdh och ähra hafua trachtat, och den tyden han uthj Wår högstäradhe Sahl. kiere Her Faders /:glorwördigst uthj Åminnelses:/ sampt Wåre och Sueriges Chronos Krigztienster är brukat worden, winlagdt sigh på det möyeligste, att effter sin skyldigheet låta sigh finna emooth högstbem:te Hans Sahl. M:tt sampt Oss och Sueriges Chrono huldh och trogen, och Wydh sine Tienster, flytigh, Manligh och Oförtruten j alla motto, såsom han det Eenkannerligen uthj siste danske Fegdhe hafuer till Wårt synnerlige behagh, påskyna låtit; Altså hafuer han och derwydh j synnerheet hafft sine tankar dyt wthstälte, huru han måtte och kundhe förwärfua sigh Wår serdeles [ fol 94v ]konungzlige gunst, och uthur sitt nidrige ståndh, af Oss winna ett bättre och högre framsteegh; Dy hafue Wy af serdeles gunst och nådhe, så och för dhe huldhe och trogne Tiänster, som alt här tilll Oss och Sueriges Chrono af honom giordhe och bewyste äre, och han iämwäl än wydare så länge han lefuer och förmår, så och uthj lyka måtto hans Effterkommandhe lyfzErfuingar Oss och Chronan, effter deras högste förmågo, att giöra och bewysa förplichtade wara skole, welat honom och dem medh Adeligit Nampn titel och privilegier betänkia och försee; Göre det och medh detta Wårt öpne bref, wnne, skänke och gifue honom och alle hans Effterkommandhe Echta lifzErfuinger, så födde, som ofödde, så Mankön som Quinkön, Effterskrefne Wapn och Skiöldhemärke, som är j een rödh skiöldh, deruthj Een uthsträcht bewäpnat Erm, hållandhe uthj Handen en Suart afbruten Tornere lance med en huyth flögh uthj Endan; Öfuan opå Skiölden Een Öpen Tornerehielm, Crantzen och Hielmtäcket sampt Löfwärcket medh huitt, rödt och blått fördelte, Ofuan opå Hielmen tuenne oprätte bewäpnadhe Armar, hållande emillan Händerne en Carabyn, medh tuenne oprättståendhe blå Fahnor på huardera sydan, Aldeles som sielfue Wapnet här mitt opå medh sine Egendtlige Färgor repraesenterat och Afmålat står; Efftersom Wy och här hoos effterlåte honom Nils Biörsson och hans Echta LyfzErfuingar till Een åthskillnadt [ fol 95r ]ifrån andre familier, att dhe sigh häreffter Dreffenskiöldh nämbna och kalla måge, och detta förtechnadhe Skiöldemärke, Nampn och Wapn wthj alle Adelige och Ridderlige saker och handlingar, såsom j fäldt och Slachtingar, Strider, Kempat, Tornere och Ridderspeel, Stormandhe, Skermytzler och fächtandhe, Ringrännandhe, Afmåhlningar, Begrafningar, Jnsegel, så och alle andre occasioner j skämpt och alfuar, att bruka och föra till sig och deras ära, nödtorfft, willia och behagh, lyka som andre Adels- och Riddersmän wthj Wårt Ryke. Tillstå och desslykest honom härmedh att niuta och bruka alle dhe privilegier fry- och Rättigheeter som Ridderskapet och Adelen här j Wårt Ryke j gemehn niuta, och än häreffter kunne medh begåfuadhe warda; Doch huars och ens Ståndh och wlckor, effter privilegierne förbehåldne. Wy begäre fördenskull af alle Potentater, Konungar, Chur- och Furstar, frye Republiuer, sampt alle högh och nidrige ståndhz Persohner, ehuadh Nampn dhe hälst hafua kunne, som han eller hans ächta BröstErfuingar uthom Wår Konungzlige iurisdiction förekomma, respective wänligen och nådeligen, att dhe mehrofftabe:r Nils Biörsson Dräffenskiöldh och hans ächta BröstErfuingar för rätt skyldige Adelsmän gode känna, till ofuantaldhe Riddermätige saker [ fol 95v ]antaga, tillåta, wärdiga och fordra; Allom dem som Oss med höörsamheet och lydno förplichtadhe äre, och för Wår skull wele och skole göra och låta, biude och befalle Wy Alfuarligen, att dhe j lyka måtto erkenna mehrbem:te Nils Biörsson Dreffenskiöldh hans Barn och Effterkommandhe BrystErfuingar för rätta Adelsmän, Bewysandes dem den ära och respect som det Ståndet tillstår, och icke görandes dem häremoth hinder, mehn eller förfångh j någon motto, Nu eller j tillkommandhe tyder. Till yttermehra wisso &c. Gifuit i St. &c. &c. &c.

Christina