Sköldebrev för Paul Rudebeck

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Sköldebrev för Paul Rudebeck
(Sidindex)


J:P: Oliwenk:

Skiöldhebreef för Paul Rudebeck.

Wy Carl &c. Giöre witterligit, at eendoch dygd och skickeligheet är utj sigh sielf af så högt Wärdhe, at dhet noghsampt krafftigt är til at erwäcka huars och ens hugh at efftertrachta dhensamma och medh flyt sökia at blifua dheraf deelachtigh; lykwäl såsom alle kloke och förståndige, huilke widh något Rykes eller Landz styrelse suttit hafue, jembte dhet Straff som dhee hafue dhem ondom och Clenartigom låtit öfuergå, hafue förnämblige hafft utj bruk at uthdeela åthskillige belöninger til dhem som sigh om ett erbart lefuerne och stadigt wällförhållande beflytat, sampt medh någon nyttigh tienst giordt sigh om dhet gemene bästa wälförtiente. Altså hafua sammaledes Wåre förfädher Swerjes Konungar sigh af dhetta medlet betient och Oss dhet til effterdömme lembnat, jembwäl iblandh andre Nådhetechn, medh huilke dhee godhe och wällskickade äre af dhem ihugkomne, och hafft för seedh at förläna Adeligit nampn, Skiöldh, privilegier och friheeter till dhem, som fömedelst underdhånige, trogne och godhe tienster och dher af i någon långlig tydh [ertredde] proff, sigh en Nådig åtancka hoos sin Öfuerheet, och en loffwärdh efftertahl hooss alle andre hafua kunnat förwärfua; hafuandes och iblandh dhesse icke stält i förgätenheet dhee personer som DomareEmbeten en tydh och annan beklädt hafua, serdeles uthj Wåre Höfrätter, huarest om flyt förståndh och rättrådigheet så myket mehr rönas och pröfuas kann, som dher dhee förnämbste Rätter äre, huilke öfuer dhee nedrigare böra hafua upseende; och således utj Justitiens skipande dhen förmår hafua, at dhess rätte lopp aff dhem icke ringa dependerar. Och emedan dhee Männ som sigh dherwidh wäl förhållit, och ett godt omdömme förskaffat hafue, böre förthenskull billigt komma i Nådig Consideration till sin befordringh; ty hafue Wy serdeles tagit i betänkiande, huruledes Wår troo tienare, Assessor i Wår Giötha Hofrätt, UnderLagman i Nerikie och Häradzhöfdinge i Konge Häradh Oss Elskel: Paul Rudbeck hafuer icke allenast hafft til Fadher en Höghlärdh, nytelskande och wäl meriterad biskop i Westerås, dhen för sine långl: och godhe tienster skulldh, jembwäl utj sine effterkommande bör medh ynnest kommas ihugh, uthan och sielf ifrån barndomen winlagdt sigh altydh om Dygdh och Ähra, och widh Scholer och Academier warit flitigh at öfua sigh i booklige konster, jembwäl igenom allehande nyttig lärdom och utj fremmande Landh inhemptat förfarenheet giordt sigh skikelig at bewysa sin Konungh sampt K: FädhernesLandh någon godh och tarfueligh tienst i dhet haonom kunde blifua anförtrodt, hafuandes enkannerl: haft sitt afseende på Justitiae wäsendet, effter som han och effter någre Åhrs prof utj mindre bestälningar, är dherwidh wärkel: blifuen befodrat först till BorgmestareEmbetet i Westerås Stadh, ifrån huilket han doch i samma qualitet blef utj sidste Danske fegden kallat til Bornholm, men sedan samme Landh äre komne undher Dannmarcks Crona igen, är han till Secretariatet i Wår Giötha Hofrätt, och endtel: til Ordinarij Assessoris ställe dhersammastädes förornat, hafuandes dherjempte så wäl underlagmans i Nerike som Häradshöfdings tiensten i Kongehäradh förwaltat och utj alt sådant sitt förrättande uti tiugu Åhrs tidh dhen flyt, åhugu, nytelskan och rättrådigheet förspörja låtit, at icke allenast ber:de Hofrätt sådant skriffteligen bewitnat, och förty om hans befordringh underdåningst hooss Oss inkommit utan och han ett allmännt Lofordh hoos alle andre wunnit hafuer; så at Wy af dhesse skiähl äre i Nådher beweekte, at låta honom undtfå någet teckn af Wår Konungzlige ynnest, och dhet förnembl: förmedelst uphögiande til Adeligit Ståndh, sampt försättiande i dhen andre Classen dher i Wår Hofrätt, honom och hans effterkommende til Hedher, så och wydare opwäckning utj all underdånigh plicht, hulldh och trooheet moth Oss och Sweriges Crono at framhärda. Wy weele förthenskulldh af gunst och nådhe, sampt i anseende til ofuantalde motiver, ber:de Assessoris Paul Rudbecks willkohr och ståndh förbättra, och honom hans Hustru och ächta LyfzArfwinger, så födde som ofödde, så man- som qwinkön och så Arfwinge efter Arfwinge, medh Adeligit Nampn, Skiödhemerke och privil:r skänkia och benåda, giöre dhet och hermedh sampt i dhetta Wårt öpne brefs kraft, af Kongel: Macht och myndigheet, unne, skänckie och gifue honom och dhem sampt och synnerl: effter fölljande Wapn och Skiöldhemerke, nembl: Skiölden af blått felt och dher mittigenom ett rinnande Watn, uthur hwilket en Ruda synes heel och hållen uphäfuen, men neden för Watnet tuenne huite rooser, ofuan på Siöldhen en öpen Tornerhielm, Krantzen och Löfwercket på begge sydher af blått och huitt huartom emoot tienlige zirat, och öfur hielmen en stående Rosenbuske meedh sine skelke,, grönt löf och åthskillige huite rooser beprydd, aldeles på dhet sått somdhet medh sine rätte och egendtelige färger härhooss uthsatt och afmåhlat finnes; effter som Wy och effterlåte at dhee til en åthskilnadh af andre Slächter här i Ryket sigh Rudebecker kalla och nämpna måge, och dhetta förber:de Wapn, Skiöldhemerke och nampn föra och bruka &c.

Carolus