Sköldebrev för Peter Blom

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Sköldebrev för Peter Blom
(Sidindex)


Sköldebreef för Ammiralen Petter Blume.

Wy Christina &c. Göre witterligen, att såsom wthj alla Regementer och lofflige societeter i werlden haffuer warit i alla tyder brukeligit, och såsom aff naturen alle kloke Regenter och alle rättsinnige människior ingeneradt, att dygd och ähra är hollen i pryss och wyrdning, och der emodt odygd och wanartigheet tilbörligen bleffuen bestraffadt. Är och detta, och haffuer altidh warit i alla wälbestälte Regementen, Herskaper och republiker såsom ett fundament och grundfäste till dheres beständigheet, att dhe som förmedelst dygd och redelig förhollande gör sigh om dheres Öffuerheet, Fädernesland och almänne bäste wälföörtiänte, är androm föredragne, wthj anseende holdne, honorerade, och elliest i mångfallige motto, effter dem hwars och ens meriter woro, och den frucht Regementet aff dheres tienst haffuer hafft beneficerade; Men twärt om dhe wahnartige som genom dheres ondsko och illwillio mehra förswaga än förmehra Fäderneslandzens stat, roo och bästa, är tilbake satte, förachtade och medh wthskifftninger aff heder och _ _ och förgätne wordne. Desse nu att gå förbij, är ibland och wnder andre heders och ähreteckn, som wälmeriterade pläge begåffuas medh, att dhet förnembste, som aff all människeligh lagh och berömmeligh plägseedh härkommer, att såsom Adels- och Ridderlige Ståndet haffuer sin begynnelse och rätte whrsprung aff slykt förhollande emot sin Öffuerheet, Fädernesland och dhet gemene bästa, deels medh wapn och wärio, deels medh förfarenheet aff navigation och manligit fächtande till Siöes, deels och medh klookheet, wittre rådh och förnemblige civile förrättninger; Altså äre dhe samme fram för andre medh detta förnemblige Stånd och medlet, effter mått och wys, som Regenten haffuer funnet skäligt, nyttigt, och hwars och ens förtienst lykmätigt och proportionerat, begåffuade, förseedde och beprydde worden. Wy och, trädandes i andre Christelige och förnemblige Potentaters footspor, aff den synnerlige affection och benägenheet, wy bäre till alt, som länder till styrckio aff ett wälfattadt Regemente, whråldrigit bruk och loffligh plägseedh, och dem att beneficera och förmehra, som högst sökia och efftertrachte, huruledes dhe må kunna befordra och stabilicera samme hälsosamme intention, achte dhet ibland andre oss åliggande kongelige bekymber och låg åhuga, icke för den ringaste, att aff kongeligh macht och myndigheet wthdela sådane håfwor till dem, som så ährligen och tappert, emot oss, wårt käre Fäderneslandh och Sweriges Crona, iämwäl och dhet gemena och nödträngde Ewangeliske wäsendets bästa wthj Tyskland sigh förholle, och göre sigh derom, igenom dygd och tilbörligit förhollande wälförtiente. Så aldenstund wår tro tiänare och Ammiral widh wår Siöstat i Pommern, Ehrligh och Manafftigh Petter Blom haffuer aff wngdomen sigh beflitat och försökt i dhe saker att bliffua kunnogh der igenom han kunde tiäna sitt Fädernesland, och förmedelst sådant, göra sigh capabel och förtient, till högre avancement och bättre befordring, för sigh och dem sinom; J synnerheet och till den ände låtia sigh bruka i swåre navigationer till fierran afflägne orter och länder i werlden, och der igenom wunnit en godh förfarenheet i Siösaker, så det som sielffue navigationen angå, som som elliest andre, i hwilke wapnen, och Swärdet wnder tyden, moste brukas och föras; Så att i betrachtande aff sådant han allaredo för fiorton åhr sedan, är aff wår Sahl. och högstährade käre herfader, Konung Gustaff den Andre och Storglorwärdigst i åminnelse, i tienst antagen och brukad worden för en SkepsCapitein; Der widh han sigh så wäl och manligen förhollet haffuer, att han icke långt der effter är medh charge aff en Ammiral wedh den Pommerske Siöstaten honorerad worden, der widh han haffuer giordt högstbe:te H:Mt och sedermehra oss och Sweriges Crono, jämwäl och sitt eget Fädernesland, och i synnerheet Pommern och Strålsund Stadh, all godh och nyttigh tienst widh detta Tyske och beswärlige kriget, och der fienden inthet högre söker och efftertrachtar, än att bliffua Siökanten mechtig, och sedan han hade wnderkufwadt dhe Ewangelische Ständer i Tyskland, der wthur spela, stärckia och fortsättia sin intenderade dominat öffuer andre länder och nationer. Wthj anseende nu och noga besinnande aff alt detta, haffue wy för gott, och hans Blumens giorde tienster och meriter lykmätigt befunnet, honom medh förmering och merement aff hans förre Stånd och wilkor, nådigst att betänckia, och medh Adeligit Sköldemercke och wapn gunstligen försy. Hwarföre, och såsom Petter Blum än ytterligare skall låta sigh finna oss och Sweriges Crona en huldh, trogen och tapper tiänare, och oförtruten der wthinnan och framgeent continuera; Altså haffue wy aff Kongligh macht och myndigheet, iämwäl och aff serdeles benägenheet honom Petter Blume och hans ächta brystarffuingar, födde som ofödde, medh Adeligh titel och privilegier, iämwäl och effterfölliande Sköldemärke benådat, effter som wy här medh och i krafft aff detta wårt öpne breff benåda och försy, Nämbl. En blå Sköldh, där wthj tree Blommer och Tuliper, Twenne guhle och en rödh mitt wthj, opwäxandes wthur grundmarken. Der offuan oopå en öpen Tornerehielm, täcket och Crantzen medh rödt, guhlt och blått fördeelte; offuan oppå hielmen åter twenne guhle och en rödh opsträckte blommer och Tuliper; aldeles såsom dhet medh sine ägentlige färgor här repraesenterat och affmåhlat står; Effter som wy och här medh effterlåte och tilstå, att be:te Petter Blume detta förtecknade Sköldemercke, wapn och nampn wthj alle adelige och ridderlige saker och handlingar, såsom i Felt, Slachtninger, Stormande, Skermutzler, tornerande, ringrännande, affmålningar, begraffninger, Jnsegell så och alle andre occasioner i skämpt och alfwar, att föra och bruka, effter som honom och hans ächta brysterffuinger dhet hälst synes. Tilstå och dess likest honom här medh at niuta och bruka alle dhe privilegier, fry- och rättigheter, som Ridderskapet och Adelen här i wårt Ryke i gemen niuta, och är här effter kunne medhbegåfwade warde, doch hwars och ens stånd och wilkor effter privilegierne förbeholdne. Wy begäre fördenskull wenligen aff alle Potentater, Konungar, Furster, fre Republiker sampt alle andre effter hwars och ens högheet, condition och wilkor, respective wänligen, flitig- och gunstligen; Så och biude och befalle här medh alle i gemen och hwar och en i synnerheet, som oss medh hörsamheet och lydno förplichtade äre, och för wår skuld wele och skole göra och låta, att dhe erkänne mehrbe:te Petter Blume och hans ächta bryserffuingar för rätta Adelsmän, bewysandes dem den ähra och respect som dhet Ståndet tilstår, icke görandes honom eller dem här emot hinder, mehn eller förfång wthj någon motto, nu eller i tilkommande tyder. Och detta alt effter sätt och wys som wthj Regeringsformen beslutet och belofwat är. Till yttermehra wisso &c.

P Brahe. HW. CF. AO. E.Oxenst.