Sköldebrev för Sebastian Tham

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Sköldebrev för Sebastian Tham
På Wikipedia finns en artikel om Sebastian Tham.
Sköldebrev för Sebastian Tham 1
Sköldebrev för Sebastian Tham 2
Sköldebrev för Sebastian Tham 3

/Åkerhielm.

Sköldebref för Commercie Rådet Sebastian Tham

Begynnelsen som H. Göthenstiernas bref.

Altså kommer ock nu billigt hos Oss i nådig åtanka Wår Troman och Commercie Råd Oss älskelig Sebastian Tham, hwilken sedan han i de yngre åren winlagt sig om bokeliga konster, wid åldrens tiltagande har wändt sin största hog och flit til handelns idkande, i synnerhet på fremmande orter såsom hwarigenom landet mäst nyttas och gagnas kunde; hwilket sit wäsende han ock drifwit så högt, at han icke allenast af enskylte, utan ock publique och fremmande öfwerhetspersoner med commissioner wid tilfällen blifwit behedrad; han har ock wid åtskillige tilfällen nogsamt å daga gifwit, at han intet så mycket genom sin handel sökt någon enskylt winst, som icke mera at tiena dermed sin öfwerhet, och medundersåtare, i det han icke allenast tid efter annan giordt åtskillige förskåtter til wår tienste, utan ock wid det honom af Magistraten i Götheborg förtrodde inseendet uppå Hospitalet dersammastädes hullit både möda och medel ospart, til bem:te Hospitals förkofrande, och de derwarande fattigas understödjande; han har jemwäl då han til Rådman i bem:te Stad blef förordnd med högsta flit och rätrådighet samma bestälning förwaltat, och när han för des tiltagande handels och correspondences skuld ei mera hinte med den drift som han åstundade samma sysla sköta, wille han sig helre densamma afsäya, än med des bibehållande söka någon förmohn, då han ei så trägen tienst mera giöra kunde: sedermera har han warit brukad wid wåra utrikers correspondencers befodrande, och jemwäl uti wårt CommercieCollegio först som assessor och sedan som commercieRåd wid hwilket alt som han sig således har upfört at det altid ländt Oss til nådigt nöye och wälbehag och Wi billigt förmode, at han icke heller hädanefter lärer sig undandraga at wisa des undersåteliga nit och ifwer, ty hafe Wi i nåder för godt funnit at uphöya honom til adeligt stånd och wilkohr, som Wi ock härmed och i kraft af detta Wårt öpne bref af K: Macht och Myndighet, samt af gunst och nåde, skänke och unne honom, Sebastian Tham, des ächta lifs och bröst arfwingar, så födde som ofödde, så man- som qwinkön, adelige förmåner och friheter, jemwäl til en åtskilnad från andra adel: Slächter uti wårt Rike, efterföljande Sköldemärke neml: en blå sköld hwari wisar sig en springande häst med betzel af Gull och deröfwer en chef jemwäl af gul zirat med et par blå wingar, ofwan på skölden står en öppen tornerhielm hwarutur upspringer öfre delen af en äfwen slik häst som i sielfwa skölden emellan twenne gröna palmqwistar, kranzen och löfwärket är af gull och blåt; aldeles som detta wapn med des egentel: färgor här bredwid afmålat finnes, Wi efterlåte jemwäl i nåder at han ock de til en åtskilnad af andra adel: Slächter uti Wårt Rike må kalla och skrifwa sig Tham, samt detta namn och företeknade sköldemärke föra och bruka i alla Adelige och ridderl: Saker etc. &c.

Carolus

Källa[redigera]

Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/684 (1716) Bildid: A0039179_00842 1716-05-21