Sköldebrev för Sven Fahnesköld

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Sköldebrev för Sven Fahnesköld


Sköldebrev för Sven Fahnesköld 1
Sköldebrev för Sven Fahnesköld 2
Sköldebrev för Sven Fahnesköld 3
Skiöldebreef för Swen Persson Fahnesköldh &c.

Wy Christina &c. Giöre witterligit, att eftersom dee ähre medh gott beröm att ihugkommae som sigh om ährligit Lefuerne emot Huar man beflytar, Så ähre och dee billigt medh godh fogh framför andre, att hålle i ähra och Wyrdning, som uthöfuer ?genom? ett årens lopp, måtte deras lyfstydh af ett redeligit och berömmeligit förhållande emot deras Herrer och öffuerheet derigenom det gemeenskap och omgänge mehr och mehr blifuer illustrerat, styrckt och förkoffrat, Och wyser det sielfue förfahrenheeten j alle Wälbestälte Regementen wäl uth, att dee som sigh således förhålla, ähre i alla werldenes tyder fram för andre, eelsä till ähra och dignitet ophögde, deels medh godz och ägodeelar försedde, så att dygden uthj ett tappert och redeligit förhållande emot öfuerheeten, icke kan blifua uthan sitt Ryke och skyldige belöhningh; J synnerheet ähre dee medh Adeligit Nampn, Sköldemärckie och privilegier af Wälbetäncktt Rådh försedde och begåfuade wordne, såsom dee uthaf all Ridder- och Adeligh Herkompst drager sitt högsta Whrsprungh och begynnellse. Så alldenstundh Wy förnimma, att wår troo och Capiten Leutnampt Wnder Wästgötha Regementet till häst, Ehrligh och Manhafftigh Swen Persson hafuer en rum tydh låtit sigh bruka uthi wår och Chronones werkeliga krigstienst, hållit sigh altydh emot wåre och Rykzens fiender så på en orth som annan uthj alle anpraesenteradhe occassioner, Mänligh tapperht och wäl, och der uthinnan gångit igenom dee nidrige till the öfrige, och omsyder förmedellst sitt redelige förehållande, till en Capiten Leutnamptz charge och beställning ähr avangerat och befordrat worden: Hwarföre såsom han j den måtten inthet hafuer låtit något fehla på sin trooheet och pligt emot Oss och Fäderneslandet, såsom honom det medh gott beröm efftersagt blifuer. Lofuer och her effter att wele wara Oss, wåre effterkommande i Regementet och Sweriges Chrono, huldh trogen och rättrådigh, wårt och Rykzens gangn och bästa uthj allo måtto sökia och främia, och all skada den han förnimmer å färde wara effter yttersta kraffter afwäria och derom i tydh till känna gifua, der till han och hans barn och effterkommande förplichtade wara skole så länge dee lifwe; Altså hafue wy sådan hans trogne och tappre tienst och wällförhållande medh serdeles nåde och kännemärcke welat ihugkomma, och på det han i sielfue wärcket och giöligen sådan Wår benägenheet må spöria och åthniuta och hafue ett åminnellse teckn af sin trogne tienst, enkannerligen att hans effterkommande så wäl som alle andre trogne tienare kunne taga der af Exempel att dee sigh och i lyke måtto desto mehra om dygdh och ähra beflyta måge, hafue Wy nådigst welet hans förre ståndh och wilckor förbättra och honom medh Adeligit Wapn och Sköldemärcke försj och benåda. Giöre thet och i krafft af detta wårt öpne bref och medh berådde medhe, så och af Kongl. gunst macht och myndigheet, Wnne, skäncke och gifue honom Swen Persson och alle Hans effterkommande Echte Brystarfwingar så Man- som Qwinkön födde som ofödde, och så arfwinge effter arfwinge effterskrefne Wapn och Sköldemärcke; Nembl. en Rödh sköldh, deruthi en wprät stående och medh Blått och gult fördeelt Fhana emillan en Spykklubba och en Pardizan förgylt på wdden i korsswijss satte, ofuan opå Skölden en open Tornerehielm, Crantzen och hielmtäcket sampt löfwärcket medh guhlt, rödt och blått fördeelt; Ofuan oppå hielmen en medh blå och guhl fära fördeelt Phana stående, emillan twenne i korss sätte försölfrade HilleParder, Aldeles som sielfwe wapnet här mitt opå medh sine egentlige fergor representerer och af måhlat; Effter som wy och effterlåte honom Swen Persson och hans Echta Lyfz- och Brystarfwingaar, att han och dee sigh häreffter till en åthskillnadt ifrån alle andre familier och Adell här i Ryket Fahneskölder Nämbna och kalla måge, och detta förteknde sköldemärcke, wapn och Nampn föra och bruka uthi Adelige och Ridderlige saker, handlingar och samqwemmer, såsom i Felt, Slachtningar, Stormande, Skertmutzlor, Tornerande, Ringrännandhe, afmålningar, Jnsegell, så och alle andre occasioner, j skämpt och alfwar, till sin och deres ähra, nödtorfft, egen willia och behagh, lyka som andre Adellssmän uthi wårt Ryke, och der till medh niuta alla dee privilegier, Fry- och rättigheeter, som Ridderskapet och Adelen j gemehn gifne ähre, eller framdeles kunne medh begåfande warda; Doch huars och ens Ståndh och Wilkor effter privilegierne förbeholdne. Wy begäre fördenskull her medh af alle potenteter Konungar, Furstar, Frye Republiquer, sampt alle andre effter huars och ens högheet, Condition och Wyrde, respective, wänligen och gunsteligen, Så coh biude och befahle her medh alle j gemeen och huar och en synnerheet, Oss medh hörsamheet och lydno förplichtade ähre, och för wår skull wele och skole giöra och låta, att ärkänna offtbem.t Swen Persson Fahnesköldh och hans Echte Brystarfwinger för rätta Adellssmän, bewysandes honom och dem, den ähra och respect, som det Ståndet widhänger, och icke giörandes honom eller dem här emot hinder, mehn eller förfångh i någon måtto, nu eller i tillkommande tyder. Till yttermehra wisso &c.

Christina.


Källa[redigera]

Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/247 (1648), bildid: A0038742_00100 1648-01-28