Sköldebrev för Thomas Fehman

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Sköldebrev för Thomas Fehman
(Sidindex)


Cederström

Sköldebref för lagman Thomas Fehman

Wy Carl &c. &c.

Giöre witterligit at såsom rättrådigheten ifrån alla tider warit grunden til undersåtarnes wälgång, samt länders och rikens bestånd och stora prydnad; hvarföre de som om slikt sig beflitat af nådige och rättsinge öfwerheter med besynnerliga nåde teckn blifwit utmärkte och ihugkomne, på det andra derigenom måge upmuntras och rättwisan alt mehr och mehr befordras; Uti sådant afseende påminne Wy Oss i nåder wår Troman och Lagman, Oss älskelig Thomas Fehman, hwilken ifrån sin ungdom icke allenast wid Academien i Upsala forwärfwat sig åtskillige wackra wettenskapper, utan och i synnerhet winlagt sig at grundl. weta Lagsens rätta förstånd, på det han framdeles så mycket mognare måtte kunna skippa Lag och rätt, men at bringa med tiden alt sådant uti wärket, utog han Åhr 1691 Notarie Syslan wid Norre Malms CämnersRätt uti Stockholm, samt sedermehra Åhr 1695 Notarie tiensten uti FörmyndareCammaren der sammastädes, hwilka bestälningar han med gott loford förrättat så at Wy i nåder godtfunne Åhr 1697 at förordna honom til Secreterare uti SlottzCanzliet och Åhr 1706 til advocatFiscal uti wår Swea Hofrätt samt Åhr 1711, til secreterare der sammastädes, hwarwid han wisat den flyt och skickelighet at han af alla förwärfwat sig godt omdömme, hwilket alt Wy hoos Oss i nådig åtanka komma låtit, och således benådat honom Åhr 1713 med Assessors beställning i bem:te Hofrätt hwarwid han aflagt sådane prof af dess förfahrenhet uti Dommare Embetet at Wy i anseende dertil åhr 1716 i nåder blefwe föranlåtne at anförtro honom Lagmans Embetet i Wärmeland in til dess wy uti innewarande Åhr 1718 nådigst gottfunne til rättegångens förkortande at förändra Domsäterne och wid flytta honom til Strägnäs Lähns Lagsagu på det han derjämte uti LagCommission medelst dess grundeliga erfarenhet må kunna wid Lagens och Processens förbättrande, bidraga hwad som til det allmänna bästas befordran och wårt nådige nöje må lända; J lika måtto hafwe Wy nu nyligen nådigst anförtrot honom Ordnings-ämbetet uti Grimsholms Lähn, hwarigenom honom lämnas rymmare fält i öning at bringa den wetenskap, som han i Hushålds och PolitieSaker en tid bort åt sig förskaffat. Altså welw Wy honom til hugnad och widare upmuntring i dess lofwärde förehafwande i nåder börbätra dess wilkor, som Wy här med och i kraftt af detta wårt öpne bref nådeligen skiänke och tillägge honom Thomas Fehman och dess effterkommande äckta Bröstarfwingar, så man som qwinkiön, Adeligit namn förmoner och friheter, jemwel effterföljande Skiöldemärke; enml. en Skiöld af blå färg, hwaröfwer är en Bande af Silfwer, i det öfre fältet är en wigtskåhl af guld, och i det nedre fältet en lagerqwist af samma Metall: Äfwen på Skiölden är en öppen Tornerhielm hwarutur upstiger öfra dehlen af ett blått Lejon, hållandes en gyllene lagerqwist i högre ramen Crantzen och Löfwärket är af gull Silfwer och blått, aldeles som detta wapen med dess egentel. färgor här afmåhlat finnes.

Wy Effterlåte och honom til en åtskilnad af andre adel:e släckter i Wårt rike at behålla sitt förra namn samt at skrifwa och kalla sig Fehman, och at åfwanstående Skiöldemärke föra och bruka i alla Adelige och Ridderlige saker, handlingar och samqwämer, så som fältslacktningar, skiermützler, tornerande, ringrännande, afmålnngar och andra tilfällen, så i skämt som alfwar, til deras egen wilja nytta och behag, och dertil niuta alla de Privilegier, fri och rättigheter som Ridderskapet och Adelen äro gifne, eller häreffter kunna gifwas och förunnas; Wy begiäre fördenskull af alla Potentater, Keisare, Konungar, Förstar, Frie Republiquer, samt alle andre effter hawars och ens höghet och wärde Wän- och Gunsteligen. Så och biude och befalle här med jemwäl alla i , samthwar och en i synnerhet, som oss med hörsamhet och Lydno äro förbundne at de erkiänna merbem:te Thomas Fehman och dess efterkommande och des efterkommande äckta Lifs och Bröstarfwingar för rätta Adelsmän, bewisandes dem den ähra och heder, som det Ståndet tilbör, icke giörandes dem deremot hinder, mehn, eller förfång nu eller i tilkommande tider. Til yttermera wisso hafwa Wy &c. &c. &c.

Carolus