Statuter för tapperhetsmedaljerna

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Kgl. Brev den 23 mars 1807 med statuter för tapperhetsmedaljerna
av Gustav IV Adolf
återgivna i Forum Navale nr 29, 1974, sid 34–36. Där angiven källa: (Registratur uti Krigs Ärenden 1807, RA)


Till Vice Amiralen af Puke.

Gustaf Adolph

Med Guds Nåde Sveriges, Göthes och Wendes Konung etc., etc.

Wår Ynnest och Nådiga Benägenhet med Gud Alsmägtig. Tro Man, Befälhafvande Amiral vid Wår Örlogsflotta, Vice Amiralen, Öfver Commendant, Commendeur och Riddare med Stora Korssen af Vår Svärds Orden samt Riddare af Kongl. Franska Orden Pour le merites Militaires.

Då Wi af de i Pommern förefallne Krigshändelser med Särdeles Noye inhämtat, at den Urgamla Svenska Krigs Äran och Tapperheten blifvit af Wåre derstädes förlagde Troupper i hela sin Hälgd bibehållne, så och enär jemte den belöning egen tilfridställelse af upfylda Plikter medför, Wi till ett vedermäle af den upmuntran Wi vilja lämna Wåre Krigsmän I Nåder tillåtit at den Medaillie, hvarigenom Tapperhetsförtjensten utmärkes, fått till dem af Wåre Troupper utdelas, som dertill genom Sitt förvållande för värfvat sig hugkomst, anse Wi Likväl Nödigt at på det denna belöning genom en mindre noggrann utdelning ej måtte förlora i dess värde, de Grunder nogare böra bestämmas, på hvilka Under Officerare och Manskap kunna til erhållande af Belönings Tecknet för Tapperhet i Fält och til Sjöss anmälas.

I sådant afseende finna Wi i Nåder godt förordna, det böra til vinnande af detta Hedersteckn, som endast under Krig kan utdelas, följande anses förtjente nemligen:

För Tapperhet i Fält.

1:o. Den som i Strid mot Rikets fiender tager af Fienden Segertecken.

2:o. Den Som med Rådig het eller ovanlig tapperhet utmärker sig och dervid blifver Sårad.

3:o. Den Som utan at vara sårad ådagalägger sådan Rådighet eller Mannamod, at de mädfört den Nytta eller påfölgd, som i annat fall icke stådt at Ärhålla; hvilcket likväl antingen genom sjelfva Gärningen eller och af Åsyna Vittnen bör vara Högtidligen bekräftadt; och:

4:o. Den som enskildt tilfångatager Någon Officer, Under Officer eller Befälhafvande af mindre Truppe.

För Tapperhet til Sjöss.

1:o. Den som i Strid mot Rikets fiender på Swenskt Örlogs= eller Skjärgårdsfartyg utmärker sig och blifver sårad.

2:o. Den som under Fiendens Eld, genom en Dristig Maneuver i Vädret räddar Skeppet från en brydsam förlägenhet.

3:o. Den som vid Äntring är ibland de första at kasta sig om bord på Fienteliga fartyget.

4:o. Den som då elden kommit lös innom bords genom Mod och tilltagsenhet utmärker sig vid dess släckande; och:

5:o. Den som då Svår Läcka genom Grundskott upkommit eller annan vådelig händelse i Skeppet Timmar, genom Sitt modiga och oförskräckta efterdöme Lifvar och Upmuntrar sina kamrater til Skadans snara afhjelpande.

Enär Någon af Örlogs Fartygs Besättning under en Landstigning utmärckt sig följes vid föreslående til Tapperhets Tecknet samma grunder, som för Anmälan til det samma til Lands här ofvan blifvit i Nåder faststälde.

Då efter hvad Wi nu i Nåder föreskrifvit af här nämde belönings Tecken bör Utdelas, skall det åligga hvarje Befälhafvare at icke utan Mogen pröfning och med Yttersta granlagenhet efter nu uppgifne Grunder anmäla Någon til detta Tecknets erhållande och skall Sådant äfven i de af Högre Befälhafvare til Oss i detta Afseende ingifvande Förslag Noga i Akt tagas.

Om at Sålunda förordnat blifvit vilje Wi Eder gifva härmed föreständigadt och underrätta jemväl alla öfrige Chefer och Corpser med Nådig befallning at låta de under hvars och ens Befäl stående sådant vid en större samling kundgjöra - Hvarjemte Wi äfven Anbefalle Herr General Guverneuren En af Rikets Herrar General Lieutenanten Riddaren och Commendeuren af Wåre orden Friherre von Essen föreständiga, för att de i Stralsund varande Trouppar sådant tillkännagifva låta.

Wi befalle Eder Gud Allsmägtig Nådeligen.
Malmö den 24 Mars 1807
Gustaf Adolph
 / O. Hederstjerna.