Sundhetzens Speghel/register

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
[ 66 ]

Ett Register öfwer the Capitlen som thenne Sundhetz Spegel innehåller/ hwilken hafwer twenne Deelar.

Then förste Deelen hafwer fem böcker:

Then förste är om Lufften. Then andra om Spijs. Then tridie om Drick. Then fierde om Kropsens Reening ifrån Öfwerflödigheter/ och om the ting som hielpa til/ at the i tijdh uthur Kroppen affskaffas eller qwarhållas. Then femte om Affecter.

Den förste Booken hafwer 4. Capitel.

Cap. I. Om lufften i gemeen/ hwaruti handlas om hwad bör wärkan hennes qualiteter uthi wåra Kroppar åstadh komma.  Colum 3

Cap. II. Om the fyra Åhrsens tijdher/ hwad förändringar the skaffa uthi Lufften och i wåra Kroppar. 7

Cap. III. Om Winderne/ huru the förändra Lufften och wåra Kroppar. 13

Cap. IV. Huru Lufften förändras effter Landz-ortens Belägenheet. 19


Den andra Booken hafwer 12. Capitel.

Cap. I. Om Spijs i gemeen/ Hwaruti handlas om [ 67 ]nutrimentets eller Födzletz Höghnödigheet/ hw[ad thet] är/ på huru månge sätt thet taghes/ och hwar ut[af thet] hemtas. 26

Cap. II. Om åtskilligh slags Sädh och Plåckfruchter/ aff hwilka hoos oss bruukeligit är at åtskillige Rätter tilreeda/ såsom Hwete/ Rogh/ Korn/ Haffra/ Rijs/ Boohwete/ Böner/ Ärter/ etc. hwar uthi förmäles om Brödz Tilreedelse/ och Bakelsers art. 32

Cap. III. Om the grääs/ Örter och Rötter/ som bruukas til Salat/ Kåhl eller eliest i bruuk äre: Såsom Lactuc, Portulac, Endivia, Cichoreum, Binetz, Syra, Wattukrassa &c. Körfwil, Målla, Kattost/ Kåhl/ Beta/ Morötter/ Palsternackor/ Pärsillierötter /Rättikia/ Pepparroot/ Rofwor/ Hwijtlök/ Rölök/ etc. 40

Cap. IV. Om Jordennes Frucht/ som äre/ Meloner, Agurker, Pomponer, Ärtskocker/ Smultron/ och andra som på lågha Stiälkar wäxa. Item/ Wijnbäär/ Kruusbäär/ Berberis, Capris &c. 48

Cap. V. Om Trääfrucht medh hårda Skaal/ såsom Wällnötter/ Haselnötter/ Mandel/ Pistacier, Castanier, Ållon. 54

Cap. VI. Om tunnskaligh Trääfrucht/ såsom Äpplen/ Pärun/ Qweäpplen/ Granatäpplen/ Pomerantz/ Citroner/ Fijkon/ Wijndrufwor/ Rusin/ Corinther/ Enebäär/ Jupon/ Kirssbäär/ Plomon/ Oliver, här blifwer ock om Olia lijtet förmält. 58

Cap. VII. Om Sucker och åthskilligh slags Specerij/ såsom Caneel, Muskåt/ Muskåtbloma/ Saffran/ Ingefär/ Peppar/ Näglikor: Hwar ifrån/ [ 68 ]the mäst komma/ och hwad the hafwa för Kraffter/ Item/ Om Salt/ hwad Nyttigheter thet hafwer. 67

Cap. VIII. Om fyrafoota Diwrs Kött i gemeen/ hwad Åtskillna är på Kött/ och hwad som hafwer kommit Menniskian til at slachta. 75

Cap. IX. Om fyrafoota Diwrs kött i synnerheet/ Swijne/ Oxe och andra heemtamde Diwrs kött/ Item/ Om Willdiwrs. 80

Cap. X. Om the tingh som ey äre Diwrsens rätte Deelar/ hemtas doch aff them til wår Spijs/ såsom/ Blodh/ Miölk Smör/ Ost/ etc. 86

Cap. XI. Om twåfoot Diwr eller Foglar/ som til Spijs brwkas/ hwad för skilna på them är i gemeen/ och om theras Natur i synnerheet; såsom om Hönss/ Kalkoner/ Påfoglar/ Phasaner, Dufwor/ Gäss/ Ankor/ Änder/ Swaner/ Rapphönss/ Tiäder/ Åhrrhöns/ Järpar/ Kramssfoglar/ etc. Item/ Om Ägg och Hånning. 92

Cap. XII. Om Fisk/ hwad Åtskillna är på honom i gemeen/ uthi synnerheet om Sill/ Strömmingh/ Cabliaw/ Skällfisk/ Torsk/ Makrill/ Rockor/ Flundror/ Stöör/ Lax/ Sijk/ Göös/ Laka/ Åhl/ Neyonögon/ Sutare/ Simpor/ Rudhor/ Gäddor/ Abbor/ Girss/ Smärling/ Karper/ Braxen/ Norss/ Kräfwetor/ Humer/ Ostror/ etc. 102


Den tridie Booken hafwer 5. Capitel.

Cap. I. Om Drick i gemeen/ och hwad han för [ 69 ]Nyttigheter med sigh hafwer 112

Cap. II. Om Drick i synnerheet/ och först om Watnet och thess Åtskillna. 113

Cap. III. Om Ööl/ hurudanna krafft och bereedelse thet hafwer/ såsom ock om the qualiteter som hoos gott Ööl kräffias. 117

Cap. IV. Om Wijn/ hwem thet först upfunnit hafwer/ hwad thess krafft och Åtskillna är på Landskapens/ Consistentzens/ Färgans/ Rökens och Åldrens wägna; Item/ om Brännewijn och Ättikia. 120

Cap. V. Om Tabak/ hwem thet hafwer bracht på Banen/ hwad Dygder thet medh sigh hafwer/ hwem thet skal brwka eller ock ther medh affstå. 128


Den fierde Booken hafwer 4. Capitel.

Cap. I. Om the rätte Excrementer, huruledes the förorsakas och hafwa sin Uthgång. 133

Cap. II. Om the Ting som wäl ey äre rätte Excrementer, skaffa doch myckit ondt/ ther the antingen länge förhålles eller förmyckit uthösas: Såsom Blodh/ Sem. genit. &c. hwar förhandlat blifwer om Blodetz fehl/ och the evacuationer som the emenderas genom. 136

Cap. III. Om kropzens Öffningh/ hwad åthskillighe kropsens öffningar skaffa för nyttigheter. 140

Cap. IV. Om Sompn och Wakan/ huruledes wåra Kroppar disponera. 142

[ 70 ]
Den femte Booken hafwer 9. Capitel.

Cap. I. Om Affecter i gemeen: hwarföre the komma under thenne Consideration, huru the kunna skadha ens Sundheet/ såsom och på hwad sätt the äre til modererandes. Item en Dicht huru en Stadigh och en Ostadigh sigh förehålla. 144

Cap. II. Om Fructhan eller Förskräckelse/ at hon är en aff the gemeenste passioner som allestädes är medh; hwad för wärkan hon hafwer til at skadha wår Kropp/ och huru hon är til at mootstå. 156

Cap. III. Om Sorgh och Bedröfwelse/ hwad hon skaffar i wår Lekamen/ thes effect medh åtskillighe Exempel uthwijses: Item hwad för tinger the ähra som bedröfwelse åstadh komma: Såsom Ächta Folks/ Barn/ Föräldrars/ Slächt och Wänners dödelighe affgång: Förtaal/ Föracht/ Skadha/ Fattigdom/ Siukdom/ etc. Hwar medh man sigh skal trösta/ så wäl i synnerheet som i gemeen. Item en skön Dicht/ hwar uthinnan thetta Lefwernes wedermödha affmålas: Såsom och en annan som then refuterar, och låter see alt hwad man sigh företagher/ hafwer någhon frögd medh sigh. 160

Cap. IV. Om Afwundh/ at hon är then wederstyggeligste passion, fräter och uthödher ens Kraffter/ huru hon är til at uthslå/ såsom och/ huru then sigh förhålla skal/ som någhot misgynt blifwer. 179

Cap. V. Om Wredhe/ i huru åtskillige wederstyggelige later hon sigh uthwijsar: Orsakerne ther til/ hwad [ 71 ]fahra hon kan kasta en uthi/ och huru hon är til at förekommas. 185

Cap. VI. Om Glädie/ at ehuru wäl hon är en aff the bäste passioner, kan hon lijkawist i hastigheet bringa en om Halsen/ ther hon icke modererat blifwer/ uthwijses och medh Exempel. 199

Cap. VII. Om Älskogh eller kötzligh Begärelse/ huru hon gör the Skarpsinnigste til Fånar/ the Försichtigste/ Rasande/ Mannhafftige til Weklingar/ och hwad för Plåghor hon kastar sina Courtisaner uthi: Medh åtskillige Exempel bekräfftadt/ och huru en amoureux är til at hielpa. 202

Cap. VIII. Om Ähregirigheet/ huru the som ther medh fahra straffas medh grufwelige Plågor/ och hwar effter en som wil blifwa respecterat, högst skal efftertrachta. 220

Cap. IX. Om Girigheet/ huru äländigh hon gör en; hwar medh hon straffas/ och huru man skal sigh för henne tagha til wara. 185


Den andra Deelen hafwer twänne Böker.

Förtalet på then andra Deel/ uti hwilket någhra Insaghor förlagde blifwa/ hwilka thenne Konsts Försmädare och Förachtare gemenligast förebringa plägha. 245

Then förste Book/ innehåller 26. allgemene Reglor/ the ther uthwijsa the 6. oundwijkelighe tingers rätta Bruk/ i gemeen til hälsans Underhåld. 256

[ 72 ]
1. Regla om Lufftsens Förandrande. 261
2. Om Spijsens qualitet, hwar under Summewijs Contraherat blifwa/ the slags Spijser/ om hwilkas qualiteter förr på åtskillige Orter handlat är/ nämligen här upräknas/ hwilka Spijser the äre/ som lätte äre til at försmältas/ eller hårde: the som snart corrumperas i Maghan/ gifwa myckin Slem aff sigh/ ypna Lijfwet/ stoppa thet/ göra Wädher/ drifwa Urin, etc. 264
3. Om Wanan i Spijsningen/ när man then achta eller affstå skal/ och huru wijdt man skal föllia appetiten sin. 269
4. Om Spijsens Förmängelse. 272
5. Om Ordningh i ätande. 275
6. Om Spijsens mått. 276
7. Huru offta man om Dagen äta skal. 278
8. När man äta skal. 282
9. När man Dricka skal. 284
10. Om Drickens qualitet. 287
11. Om Fastande eller Nychterheet. 289
12. Om Upkastningh. 292
13. Excrementernes uthränselse och Lijfwetz öpningh. 294
14. Om Lijfwetz Purgeringh ifån onaturlige wätskor. 300
15. Om Åderslagh och hwad ther uthi bör achtas. 307
16. Om Blodetz Förmindringh genom Koppar och Iglar. 314
17. Om Kropsens Öfhnigh hwad ther i skal besinnas. 316
[ 73 ]
18. Om Badh och the stycken som ther uthi skola i acht taghas. 319
19. Om Kropsens Roo. 321
20. Om Sompn och Wakan. 322
21. Om Sompnsens sätt/ hwar och förmäles om Drömer. 324
22. Om Sompnsens Tijdh. 328
23. Om Sompsens Mått. 331
24. Om wahnan i alla thesse saker. 332
25. Om Affecters styrelse i gemeen. 333
26. Om Affecters styrelse i synnerhet. 336

Then Andra Boken aff then andra Deelen hafwer 12. Capitel.

Cap. I. Hwad then achta skal/ som wil gifwa sigh i ächta Stånd/ och tänker at winna sund Lijffzfrucht. 342

Cap. II. Huru en Qwinna/ sedhan hon är Hafwande blifwin/ sigh in til och uthi Bördzlen förhålla skal/ och hwad hoos en Barnemodher kräffies/ hwad Medel hon tiltagha skal. 348

Cap. III. Huru the Nyborne Barn til thet 7. Åhret upfostras skola; och hurudan Amma then skal wällia/ som aff sin eghen Miölk sitt Foster ey födha kan/ här indragas skääl/ at Modhren thet sielff skal göra. 364

Cap. IV. Huru Barn upfostras skola/ ifrån thet 7. åhret/ til thes the blifwa fullwäxte. 374

Cap. V. Huru the Fullwäxte uthi sin Medtålders tijdh sigh förhålla skola. 378

[ 74 ]Cap. VI. Hwad maneer the Ållderstijgna uthi sin Diæt achta skola. 380

Cap. VII. Huru the sigh förhålla skola/ som hafwa fått en Intemperat och swagh Lekamen/ som til åtskillighe Siukdomar inclinerar, och huru man skal thet förstå. 385

Cap. VIII. Huru the Siukdomar skola förekommas/ som aff Blodhetz öfwerflödande tilstunda/ och på hwad sätt thet märkes at öfwerflöda. 389

Cap. IX. Huru the Krankheter stå til at undwijka/ som en Melancholisk är benägen til/ och huru man en Melancholisk känna skal. 394

Cap. X. På hwad sätt the Siukdomar ey skola få inrymme/ som aff then gule Gallan tiltagha/ och huru man en Cholerisk skal känna. 397

Cap. XI. Huru the sigh förhålla skola/ som aff öfwerflödigt Phlegma finna sigh til kalla Siukdomar benägne/ och hur man en Phlegmatisk skal känna. 401

Cap. XII. Huru the sigh förhålla skola/ som aff Siukdomar begynna komma sigh före/ at the i them igen ey lätteligen falla. 404