Svenska Ostindiska Companiets kungliga privilegiebrev

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Kongl. Maj:ts Öpna PRIVILEGIUM För Commissarien HINDRICH KÖNIG & Compagnie, Angående En fart och Handel på Ost-Indien. Gifwit Stockholm i Råd-Kammaren den 14 Junii Åhr 1731.
På Wikipedia finns en artikel om Svenska Ostindiska Companiet.


1. I kraft af detta Wårt öpne Bref och Privilegio, som innan nedannämde Termin icke skal återkallas, hafwe Wij i nåder lämnat och förunt Commissarien Henrich König & Compagnie, tilstånd och frihet at idka Siöfart och Handel uppå Ost-Indien, nemligen til alla å andra sidan om Cap de Bonne Esperance belägne Hamnar, Orter och Strömmar, hwarest andre Nationer hafwa en fri och öpen Handel, och sådant på Femton efter hwarannan följande åhr, som ifrån detta Privilegii utfärdande skola taga sin begynnelse: warandes honom icke tillåtit, at extendera denne Handelen til någon af de Hamnar, Orter, Strömmar et c. et c. som andre Europaeiske Puissancer och Stater äro tillhöriga, utan deras efterlåtelse och tilstånd.

2. Skieppen som til denne Handel komma at brukas, skola altid afsegla ifrån Giötheborgs Hamn, och sammaledes dit åter tilbaka komma, at därsammastädes utlasta och offenteligen försälja sina innehafwande Ladningar, hwilken offentelige Försälgning eller Auction skal anställas, så snart densamma med beqwämlighet skie kan.

3. Henrich König & Compagnie skola betala til Kongl. Maj:t och Cronan, under påstående förbemelte Femton åhr Etthundrade Daler Silfwermynt per Last för hwart Skiepp, som de til denna Handel bruka, och med Wahror aflasta lära, nemligen efter bemelte Skiepps storlek och dräcktighet, hwilka til den ändan böra afmätas, innan de ifrån Giötheborg afsegla: kommandes bemelte afgift at betalas uti Specie Caroliner, Sex Månader efter Retours-Skieppens hemkomst, äfwen som ock uti Städernes rättigheter för de inkommande Ost-Indiske Wahrorne skal erläggias uti ett för alt, Twå Dal. Silf:mt per Last, uppå förbemelte Fundament. Men i öfrigit skola Henrich König & Compagnie icke wara förplichtade at erlägga någon annan afgift för bemelte Skiepp, eller Wahror, af hwad namn och egenskap den ock wara må, hwarken wid inkommande, eller för hwad af samma Wahror åter igen utgår.

4. Henrich König & Compagnie tillåtes at bruka, utrusta och armera til bemelte Handel så många Skiepp, som de dertil kunna behöfwa, dock med det wilkor, at de skola bygga eller kiöpa dem här i Swerige, så wida någre sådane, som til denne Handel kunna wara tienlige, här kunna åstadkommas, samt at desse Skiepp innom Riket med alle dertil nödige Materialier förses och utrustas. Men på den händelsen, at dylike til merbemelte Handel tienlige Skiepp, Materialier, och annan nödig redskap, icke innom Sweriges Rikes Gräntzor skulle wara at tilgå, som det i begynnelsen hända torde; så skal oftabemelte Henrich König & Compagnie, då wara efterlåtit, at utrikes kiöpa, och derifrån, ehwarest det dem lägligast faller, och de dem för bästa kiöp sig anskaffa kunna, inkomma låta så wäl Skiepp, som Materialier och annat, hwad til denne Siöfart och Handel kan nödigt pröfwas, dock så, at Henrich König & Compagnie altid skola låta sig i synnerhet angeläget wara, at, så mycket möijeligit är, befrämja de Inrikes producter, Tilwärckningar och Manufacturer.

5. Bemälte Skiepp skola wara med Swänsk Kiöpmans Flagga, och altid blifwa försedde med Siö-Pass under Kongl. Maj:ts egen hand, äfwen som ock dem giltige Algieriske Siö-Pass måge tilställas.

6. Henrich König & Compagnie skola hafwa tilstånd, at til denne Handel anwända och bruka så store Penninge Summor och Capitaler, som de til des wärckställande lära nödigt finna; och efterlätes dem at hopsamla sädane dertilnödige medel antingen genom subseriptioner, eller på hwad sätt de det til denne Handelens befrämjande tienligast pröfwandes warda: och skola Subscribenterne wara plicktige at betala den tecknade Summan, antingen straxt wid subscriptionens förrättande, eller på den tid, som Henrich König & Compagnie därtil lära determinera; å widrig händelse, skal deras Subscription wara null och af intet wärde, och de uti bemelte Handel ingen del äga.

7. Henrich König & Compagnie efterlåtes, at inlasta Artillerie, med annan Krigs redskap och tilbehör, samt alt annat, hwad de nödigt hafwa, jämwäl ock andre allehanda Wahror, tillika med myntade och omyntade penningar, som de kunna behöfwa, och ifrån Utrikes Orter inkomma låta: dock warder dem intet tillåtit, at inlasta eller utföra Swänskt med Kongl. Maj:ts höga Namn och Sweriges Rikes Wapn tecknadt Mynt. Sammaledes skal Henrich König & Compagnie, eller deras Super Cargo och andre Betiente hafwa tilstånd, at uti Indien intaga och lasta sine Skiepp med sådane Wahror och Effecter, som de lära finna wara mäst tienlige at til Swerige öfwerföras; som dem också fullkomlig frihet lemnas, at, wid deras äterkomst til Giötheborg utlasta och försälja dem, af ehwad Art de ock wara må, som därom här ofwanföre uti tredie Articuln förmält finnes.

8. Oftabemelte Skiepp skola hafwa fullkomlig frihet, at ifrån Swenska Hamnar och Redder afsegla, när de blifwit inlastade och äro segelfärdige, sammaledes, wid deras återkomst at inlöpa uti berörde Hamnar, och på bemelte Redder, utan något det ringaste hinder eller uppehåld, hwarken af Gouverneurer, Landzhöfdingar, Befählhafwande uti Orterne, Magistraterne uti Städerne, eller Tullbetiente, eller någon annan, eho det wara må, och under hwad förevändning och pretext det skie kunde.

9. Alt Skieppswärke och Materialier, som bemelte Henrich König & Compagnie, til denne Handels förnödenhet, kunna låta komma ifrån den ena inrikes Hamnen til den andra, eller ifrån utrikes Orter, at brukas til Skiepsbyggande eller reparerande, som här i Riket skal wärkställas, frikallas ifrån all inkommande Tull och Afgift; ej heller skal någon utgående Tull eller Afgift erläggias för den Proviant och Ammunition, som så wäl til Besättningens underhåld och förnödenhet, som til Skieppens wärn och utrustning, betarfwas. Sammaledes skola också alla Wahror och Effecter, som Henrich König & Compagnie lära finna nödigt, ifrån någon inrikes Hamn til den andra at transportera eller ifrån utrikes Orter at inkomma låta til bemelte Navigation och Handels behof och förnödenhet, wara befriade för all inkommande Tull och Afgift, dock at de uppå Tullen richtigt angifwas, och lemnas sedan under Vederbörande Tull-Cammars Lås och wård, doch uti Compagnietz egna Packhus, til des de komma at inlastas, samt at derföre betales en ottondedel Procent uti Recognition: men för alla de Swenska Producter och Wahror, som til Skieppens lastning intages, och til Indierne utföras, betales den wanlige Tullen, efter Stora Siötulls Taxan, jämte Städernes rättigheter.

10. Wederbörande Befehlhafwande uti alla under Sweriges Crono lydande Provincier och Städer, anbefallas alfwarligen, at hwarken an- eller uppehålla de inkomne Ost-Indiske Effecter och Wahror, som Henrich König & Compagnie, eller deras Betiente, ifrån Skieppen uti sine Magaziner lära låta införa, eller ifrån den ena Staden til den andra behörigen förpassade transportera, ej heller at der af fordra den minsta afgift under hwad namn eller skien det wara må, sedan Kongl. Maj:t och Cronan niutit deraf sin rättighet, efter den 3. §. innehåld.

11. Såsom uti dylika Vidlyftiga och långwäga resor, det ganska angeläget är, at i acht taga en noga Discipline til at,förekomrna alt Myterij och upror, som kunde tima ibland Besättningen uppå Skieppen; altså skola Skieps Capitainerne, eller Befählhafwande uppå bemelte Skiepp, hafwa samma myndighet, som Kongl. Skieps Capitainer och Siö Officerare förundt är, at hålla besättningen af Siöfolck och Soldater uti Vederbörlig Aga, dock at de sig därhos noga til wahra taga, det de på intet sätt betiena sig af denne dem lemnade myndigheten emot Lagen, samt at Super Cargo, Skieps Capitainerne, Officerare och andre Betiente, altid rätta sig efter de Ordres och Instructioner, som de af Henrich König & Compagnie warda undfåendes, uti alt det som desse Skieppens siöfart och denne Handel Vidkommer, så wida det icke finnes wara stridande emot de uti detta Privilegio upnämde Wilkohr.

12. Siöfolcket, Soldaterne, eller andre af hemelte Skieppens Besättning, skola wara frie för all Wärfning, ej heller skola de med wåld tagas uti Konungens eller någon annans tienst; dock warder icke efterlåtit, at antaga sådant Siöfolck eller Soldater, som utur Kongl. Maj:ts och Cronans tienst kunna wara deserterade.

13. Henrich König & Compagnie lämnas tilstånd, at låta fasttaga och fängsla de Matroser eller Soldater, som sig uti deras tienst gifwa, och förr än deras utfäste tid är förfluten, kunna komma at desertera, eller utan deras Capitainers och Befehlhafwandes wettskap och wilja hålla sig undan, uppå hwad ort de kunna igenfinnas, dock at sådant behörigen wärckställes genom wederbörande Befehlhafwandes tilhielp uti Orterne, som skola wara plicktige at låta wederfara dem all skyndsam handräkning.

14. Enär RetourSkieppen hafwa utlastat och försåldt sina innehafwande Waror, skola Kiöparne icke wara plicktige at betala någon afgift för bemelte Wahror hwarken för friheten at transportera dem til någon annan inrikes Ort, eller eliest: warandes dem jämwäl efterlåtit, at låta directe derifrån utföra sädane Wahror til utrikes Orter, utan at betala någon utgående Tull eller Afgift, af hwad namn det wara må, undantagandes en ottondedel Procent uti Recognition.

15. Directionen af Henrich Königs Compagnie skal åtminstone altid bestå af trenne redlige och uti Handeln wäl förfarne Personer, och de twänne, som han lärer sig associera, at wara honom til hielp uti Directionen och styrslen af denne Handeln, skola tillika med honom til godo niuta alt det, hwad uti detta Privilegio honom & Compagnie förundt är, lika som wore deras namn härwid inryckte. Och så framt bemelte Henrich König, eller någon af des twenne Associerade skulle med döden afgå, eller för någon annan orsak skull skilja sig ifrån denne Handels Societeten, så skola de qwarblifwande Directeurer utwälja en redelig och capabel Man, at wara uti den afgångnas ställe, på det at altid måtte wara åtminstone Tre, som styra och dirigera denne Handelen, hwilka uti detta Privilegii åtnjutande skola wara lika delachtige, som Henrich König och hans förste Associerade warit; dock skola desse Associerade altid wara antingen infödde Swenske, eller naturaliserade, Cronan Swerige med Trohets-Ed förbundna, och den Protestantiske Religionen tilgifne, samt altid wara wistandes uti Riket, undantagandes, om så skulle hända, at de i förbemelte Compagnies tienst, eller uti des förrättningar böra wara frånvarande, och at sådant skier med de öfrige Associerades tilstånd: uppå hwilken händelse, den frånvarande Associerade kan sättia en annan redelig och förfaren Man uti sitt ställe, dock med de twänne andras wettskap, wilja och samtycke; skolandes bemelte Henrich König & Compagnie wara efterlåtit, at sins emellan til berörde Handels styrande och Direction, författa sådana Ordningar och inrättningar, som de lära finna rimligast, allenast de icke äro stridande emot det, som detta Privilegium innehåller, dock böra och skola de låta sig högeligen wara angeläget, at lemna allom, som med dem uti denne Handel lära interessera, en ricktig Räkning, så wäl af deras undertecknade Capital, som deraf flytande Profit och skada, och det så snart giörligit är, sedan deras Skiepp hemkommit, och de medförande Wahror offenteligen blifwit försålde. Och skal Henrich König & Compagnie icke wara tillåtit, at någonsin namngifwa hwarken Interessenterne, eller de Summor, som de kunna komma at underteckna, ej heller skola de wara plicktige, at wisa sine Böcker til hwern, eller under hwad förevändning det wara må; skolandes en hwar af de Associerade uti bemelte Direction wara efterlåtit, när han finner, at de andre antingen uppenbarat det, som borde tyst hållas, eller på något sätt förfördelat de Interesserade, eller giort något emot deras allmänna nytta, at sig deröfwer beswära uti Wårt och Riksens Commercie Collegio, samt anhålla om ändring, och skola dylika öfwerträdare af det uprättade öfwerenskommandet, antingen ifrån bemelte Direction suspenderas, eller aldeles afsättias, alt som brottet finnes wara stort til, då de öfrige Associerade en annan redelig och capabel Man i stället komma at tilsättia. Lika rättighet skola jämwäl samtelige Interessenterne hafwa, så framt de finna, at bemelte König & Compagnie begå någon malversation, eller giöra dem någon orätt, til at lagsöka dem för Vederbörande Domare.

16. Henrich König & Compagnie förunnes och efterlåtes frihet och tilstånd, at i tienst taga så många Super-Cargo, Officerare, Matroser och Soldater, eller andre Betiente, som de til bemelte siöfart och Handel lära nödigt pröfwa. Och som det lärer wara ganska angeläget, til befrämjande af denne Handel, at dertil employera redeligit och uti Siöfarten så wäl som den Ost-Indiske Handelen wäl förfarit folck, så lemnas dem tilstånd, at dertil antaga dem, som de skickeligast och rimligast warda finnande, antingen de äro Swenske infödde, eller främmande; och försäkras i kraftigaste måtto alla främmande, som wilja nedersättia sig här i Swerige, och uti bemelte Handel interessera, eller af Henrich König & Compagnie, antingen på Skieppen, eller i Landet i tienst tages, at de skola åtniuta lika förmåner och rättighet, til deras Personer och egendom, som dem Swenskom inföddom förunte äro; som också främmandes så wäl som inhemska Interesserades uti denne Handel instuckne penningar, skola aldeles wara ifrån all Arrest befriade, eho också densamma deruppå sökia skulle, eller under hwad praetext en sådan Arrest begiäras kunde, warandes Wij i nåder benägne, at til deras så mycket större säkerhet, meddela dem Naturalisations Bref efter deras stånd och wärde, enär de derom i underdånighet warda ansökning giörande.

17. Om så skulle hända, at Henrich König & Compagnie, eller deras Betiente, uti deras Handel eller siöfart, skulle blifwa illa handterade, oroade, eller på något sätt förhindrade eller förfördelade, antingen med list eller wåld, utaf hwem och ehwarest i werlden det ock skie måtte; så förunnar Kongl. Maj:t i kraft och förmågo af närvarande öpne Privilegio, dem fullmacht och myndighet, at på alt nödigt och tienligit sätt förskaffa sig fullkomlig rätt och ersättning, samt at bemöta wåld med wåld, och at förfara med alla sådana, som med Siö-Röfware och uppenbara Fiender. Och wil Kongl. Maj:t at til deras större säkerhet, förbemelte frihet och myndighet uttryckeligen skal nämnas uti alla de Siö-Pass som til Capiteinerne eller Befälhafwande af Henrich König & Compagnie uti denna Handel brukande Skiepp af Kongl. Maj:t komma at utfärdas. Och der så skie skulle, at emot all förmodan, ofta bemelte Skepp antingen skulle attaqueras eller borttagas, af hwem de ock wara måtte, så wil Kongl. Maj:t efter unfången efterrättelse om sakens eller den tilfogade oförrätts beskaffenhet, samt så wida Compagniet icke öfwerträdt det som uti den första puncten är föreskrifwit, medelst deras Handels drifwande på sådane Platser, hwarest andre Makter någon enskylt Handels-rättighet sig förwärfwat, förunna dem Des nådige Protection och all myndighet som fordras, at förskaffa sig rätt och fullkomlig Satisfaction, antingen genom Repressalier eller på sätt och wis som bäst och snarast skie kan.

18. Kongl. Maj:t wil alfwarligen hafwa förbudit alla andra sine Undersåtare, at hwarken directe eller indireete idka bemelte siöfart och Ostindiske Handel, til de orter, som å andra sidan om Cap de Bonne Esperance äro belägne, på hwad sätt och någonsin skie måtte, så länge förbemelte Femton Åhr påstå, wid Kongl. Maj:ts onåde och Skieppens, Wahrornes, samt Ammunitionens och hela utredningens Confiscation. Henrich Königs & Compagnie, samt alle med honom uti berörde Handel interesserader, eensak.

19. Som Wårt nådige upsåt är, at på alt sätt befrämja och favorisera en Handel, hwilken för Riket med tiden så stor nytta och fördel af sig föda kan; altså försäkras honom Hindrich König & Compagnie, tillika med alla dem som med honom uti bemelte Handel lära interessera, eller derwid blifwa brukade, ehwad de äro Swenske infödda eller främmande, om Wårt Kongl. hägn och beskydd, enär så skulle påfordras med nådig tilsäijelse, at förändra eller tilöka desse förundte wilkor och Privilegier, om så skulle til denne Handelens befrämjande nödigt pröfwas, och Henrich König & Compagnie, hos Oss derom i underdånighet skulle ansökning giöra. Til yttermera wisso, hafwe Wij detta med egen hand underskrifwit, och med Wårt Kongl. Sigill bekräfta låtit. Stockholm i Råd-Cammaren den 14. Junii 1731.

FRIEDRICH. [L, S.] H. Cedercreutz,