Svenska afrikaforskare (1882)

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Svenska afrikaforskare
Kalmar 11 december 1882
(Index:Kalmar)


[ sida ]

Svenska Afrika-forskare. Det hufvudsakligen af belgier bestående sällskapet “La société africaine”, hvars ordförande är konungen af Belgien, har sedan åtskilliga månader tillbaka förberedt en ny expedition, som under den bekante Afrika-forskaren Stanleys högsta befäl skall undersöka vissa trakter af Kongo-området i det inre Afrika. De belgier, som föranstaltat om utrustningen af expeditionen, hade redan från början föresatt sig att söka förmå några svenska officerare att såsom ledare deltaga deri, äfvensom att anställa svenska matroser vid expeditionens beväpnade trupp. Helt visst var det dels den smickrande uppmärksamhet, hvilken de svenska gymnasterna ådriagit sig vid sina tvenne besök i Bruxelles, dels det anseende svenska namnet vunnit genom de arktiska expeditionerna, som förmådde anordnarne af företaget att vända sig till Sverige för att anskaffa nya deltagare. Genom bemedling af löjtnant V. Balch har “La societé africaine” förmått åtskilliga af våra yngre officerare att intressera sig för planen, och två af dessa intresserade, nemligen löjtnanten F.S. von Krusenstjerna och underlöjtnanten E. Sundvallson, båda tillhörande fortifikationen, hafva nyligen återkommit hem från ett besök i Belgien, der de med de ledande männen ingått öfverenskommelse om deltagande i expeditionen för en tid af tre år och på ganska fördelaktiga villkor. En tredje svensk officer befinner sig för närvarande i Belgien för samma ändamål, men huruvida underhandlingarne mellan honom och sällskapet äro afslutade, kunna vi icke uppgifva. Hrr von Krusenstjerna och Sundvallson komma att få befäl öfver tvenne af de underafdelningar, i hvilka expeditionen skall förgrena sig, och redan i nästa månad skola, såvida de erhålla kongl. permission, de anträda resan härifrån för att ansluta sig till de öfriga deltagarne. Den första afdelningen af undersökningskåren skulle afgå den 6 dennes. Såsom bekant är, kommer en fransk expedition under den franske sjöofficeren de Brazza att likaledes sysselsätta sig med nya forskningar inom Kongo-området, men någon konflikt mellan detta företag och det belgiska är icke att befara, dels emedan det sistnämnda afser ett uteslutande vetenskapligt och civilisatoriskt ändamål, men alls icke någon landvinning, och i allt fall är det ifrågavarande området så vidsträckt, att det bör lemna godt utrymme för båda.