Swenske och Lappeske ABC Book

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök


[ titel ]
Swenske och Lappeske A B C Book.

A a b c
d e f ff
g h i k
l m n o p q r s ss
s t v w x y z.


å ä ö j i ij.

A B C D E F G H J K L M

N O P Q R S T V W X Y Z.

A a b c d e f ff g h i k l m n o
p q r s ss s t u v w x y z.


Bönen.

FAdher wår som äst i Himblom. Helgat warde titt Nampn. Tilkomme titt Rijke. Skee tin wilje såsom i Himmelen/ så och på Jordenne. Wårt dageligha Brödh giff oss idagh. Och förlåt oss wåra skulder/ såsom och wij förlåte them oss skyldiga äro. Och inledh oss icke i frestelsen/ utan frels oss ifrån ondo/ Amen.

Troon.

JAgh troor på Gudh Fader Alzmechtigan/ Himmelens och Jordennes Skapare.

Och på Jesum Christum/ hans eenda son wår Herra. Hwilken aflat är aff then helghe Anda/ födder aff Jungfrw Maria. Pinter under Pontio Pilato/ Korsfäster/ Dödher och begraffuen. Nedherstighen til Helwetis/ på tridie daghen upstånden igen ifrån the dödha. Vpstighen til Himlba/ sittiandes på Gudz Fadhers Alzmechtiges höghra hand. Tädhan igen kommandes til at döma leffuandes och dödha.

Jagh troor på then helge Anda. Ena helga almenneliga Kyrckio/ the Heligas samfund. Syndernas förlåtelse. Kötzens Vpståndelse. Och winnerligit Lijff/ Amen/Tijo Gudz Budh.

Jagh är Herren tin Gudh.

Thet Första.

Tu skole icke haffua fremmande Gudhar för migh

Thet Andra.

Tu skalt icke missbruka Herrans tins Guz Nampn/ Ty HErren skal icke låta honom bliffua ostraffat/ som hans Nampn missbrukar.

Thet Tridie.

Tu skalt helga Hwilodagen.

Thet Fierde.

Tu skalt hedra tin Fadher och tina Mödher/ på thet tu må länge leffua på Jordenne.

Thet Fempte

Tu skalt icke dräpa.

Thet Siette.

Tu skalt icke göra hoor.

Thet Siunde.

Tu skalt icke stiäla.

Thet Ottonde.

Tu skalt icke bära falskt witnesbörd emot tin Nästa.

Thet Nijonde.

Tu skalt icke begära tins Nästes Huus.

Thet Tijonde.

Tu skalt icke begära tins Nästes Hustru/ hans Tienare eller tienarinno/ oxa/ åsna/ eller hwadh honom tilhörer.

Hwadh sägher nw Gudh om alla thenna Budhen?

Thet sägher han:

JAgh är HERren tin Gudh/ en starck hempnare/ som söker Fädernas missgerningar in på Barnen/ in til tridie och fierde leedh/ på them som migh haata: Och gör barmhertighet in til mång tusend/ på them som migh elska/ och hålla min Budh.Om Dopet.

GÅår vth i hela Werldenna/ och prediker Ewangelium allom Creaturom. Then ther troor och bliffuer döpt/ han skal warda Saligh: Men then ther icke troor/ han skal warda fördömd.

Migh är giffuin all macht i Himmelen och på Jordenne. Gåår för then skul uth/ och lärer alt Folck/ och döper them i Nampn Fadhers / och Sons/ och then helge Andes: Lärandes them alt thet iagh edher befalt haffuer. Och sij/ Jagh är när edher alla daghar in til werldennes ända.

Uthan en warder födder aff Watn och Andanom / kan han icke ingå i Gudz Rijke. Thet som är födt aff Kött/ thet är Kött/ och thet som är födt aff Andanom thet är Ande.Om Christi Lekamen
och Blodh.

WÅr HERre JEsus Christus i then Natten/ tå han förrådder wardt/ togh han Brödhet/ tackadhe/ bröt/ och gaff sina Lärjungar/ och sadhe: Tagher och äter/ thetta är min Lekamen som för edher uthgiffuin warder/ thetta görer til min åminnelse.

Sammalunda togh han och Kalken/ tackadhe/ gaff them/ och sadhe: Dricker här aff alle/ ty thetta är min Blodh/ som är thes nyia Testamentzens/ hwilken uthgutin warder för mångom/ til syndernas förlåtelse/ så offta som i thet gören/ så görer thet til mijn åminnelse.Bord Läsningar.

ALles öghon lijta til tigh Herre/ och tu giffuer them maat i sinom tijdh/ tu uplåter tina hand/ och alt thet som leffuande är mätter tu til behageligheet.

Ähra wari Fadrenom och Sonom och then helga Anda/ såsom thet warit haffuer aff begynnelsen och nu och altijdh/ ifrån ewigheet och til ewigheet/ Amen.

Fadher wår etc.

WÄlsigne oss Herre Gud/ och thessa tina Gåffuor/ som tu oss til Kropsens uppehälle/ mildeliga förlänt haffuer/ Giff oss tina helgha Nådh/ at wil them skäliga/ och utan tin förtöruelse nyttia och bruka måghe/ Genom tin Son JEsum Christum wår HErra/ Amen.

Tacksäyelse effter Måltijdh.

TAcker HERranom/ ty han är godh/ och hans Mildheet warar i ewigheet. Han giffuer Diuren sina födho/ Och Korpungomen som ropa til honom. Ähra wari Fadhernom och Sonenom/ etc.

Fadher wår/ etc.

WIi tacke tigh käre Himmelske Fadher/ för alla tina wälgerningar/ och eenkannerliga för thessa tina Gåffuor/ som wij aff tina mildheet undfängit haffue/ och bidhie tigh om tin helgha Nådh/ at såsom Kroppen sin Lekameliga Spijs/ ther han medh uppehälles/ annammat haffuer/ må ock så Siälen medh tin helga Ord allestädes wedherqweckt warda. Genom tin Son/ JEsum Christum/ wår HErra/ Amen.Om Morgonen een Bön.

JAgh tackar tigh/ min Himmelske Fadher/ genom JEsum Christum tin elskeligha Son/ at tu migh i thesso Natt/ för all Stadha och Farligheet/ så nådeligha bewarat haffuer/ och bedher tigh/ at tu ock i thenna Dagh wärdighas bewara migh/ för Synder och alt ondt/ at mitt Leffuerne och alla mina Gerningar/ måge tigh behagelighe wara/ Ty iagh befaller migh/ min Krop och Siäl/ och altsammans i tina Händer/ Tiu helige Engel ware medh migh/ at then onde Fienden icke får någhon macht medh migh/ Amen.

Om Afftonen een Bön.

JAgh tackar tigh min Himmelske Fadher/ Genom JEsum Christum tin elskeligha Son/ at tu migh i thenna Dagh så nådeligha bewarat haffuer/ och bedher tigh/ at tu werdigas förlåta migh alla mina synder/ och migh i thenna Natt/ nådeliga bewara/ Ty iagh befaler migh/ min Krop och Siäl/ och altsammans i tina Händer/ Tin helghe Engel ware medh migh/ at then onde Fienden icke får någhon macht medh migh/ Amen.Een liten Barna Bön.

HERre Gudh Himmelske Fadher/ Wij bidhie tigh/ genom tin elskeligha Son JEsum Christum/ Förläna oss tina helga Nådh/ at wij i en rätt Troo/ godha Tucht och Läro/ dagheligha förökas måghe/ och at tu oss wåra Föräldrar och Öfwerheet/ i dagh för alla syader/ olycko och alt ondt/ nådeligha beskydda och bewara wille/ Amen.FÖrläne oss Gudh så nådheligh/ Fridh i wåra daghar/ Ty ingen är på Jorderijk/ then Ofridh kan förtagha/ Utan tu allena. Gudh gifwe wårom Drottning och all Öffwerheet/ Fridh och gott Regement/ At wij under henne/ Itt roligit och stilla leffuerne föra måghe/ I all Gudachtigheet och Ährligheet/ Amen.

Gudh giff Fridh i tino Lande/

Lycko och saligheet i alla Ständer.O Rene Gudz Lamb oskyldigt/ på Korsset för oss slachtat/ Altijdh befunnen toligh/ Ehuru tu wast förachtat/ Wåra synder haffwer tu draghit/ Dödhen och Helwetit nedherslaghit/ Förbarma tigh öffwer oss/ o JEsu:

Giff oss tin ewigha fredh/ o JEsu.WAka öffwer oss/ käre Himmelske Fadher/ och bewara oss för then listigha Frestaren/ som altijdh omkringh gåår/ sökiandes hwem han upsluka/ Giff oss nådhena/ at wij måghe honom medh een stadigh Troo manligha emoot stå/ och i thenna Natt under titt Beskärm trygge och roolighe hwilas/ Genom tin Son/ JEsum Christum/ wår HERra/ Amen.HERRen welsigne oss och beware oss/ HErren uplyse sitt Ansichte öffwer oss och war oss nådeligh/ Herren wände sitt Ansichte til oss/ och gifwe oss en ewigh fridh/ I nampn Fadhers och Sons och thens helge Andes/ Amen.O HERre Gudh aff Himmelrijk/ Giff oss nådh til at prijsa tigh/ Och sättia all wår troo ther til/ At tu äst bådhe godh och mild.

O Jesu Christ som mandom togh/ Låt oss altijdh komma ihugh/ Tin bittra dödh och reena ord/ i them wij äre salighe giord. O helge Ande giff oss tin nådh/ At wij aldrigh gåå aff titt rådh/ Wärdigas wara wårt bestånd/ Gudh Fadher/ Son och then helghe And.Joh. 3. cap. v. 16.

Så älskadhe Gudh Werlden/ at han uthgaff sin Enda Son/ at hwar och een som troor på honom/ skal icke förgåås/ uthan få ewinnerlighit Lijff.


Vinjett


Prentat i Upsala

aff Eskil Matzson/

Åhr 1638.
Råckalwas.

Ackie mijan jocko lei almen. Pasfen hiad ta tuun Namma. Qwäikopoote tuun Rijke. Hiadta tuun willio/ naukockte almen nau ai ädnemen naltne. Watte mijn udnin mijan ferta päiwen laipen. Ja watte mijan suttuåid andagasin nauckockte ai mija wattim sijn jocko mijan wästan tackam lein. Ja äle mijam laidi tocko kiäggielabma. Mutto wall wariale mijam pahast/ Amen

Jackalwas.

MOn jackam Jubmellen wexas ackiem jocko almem ja ädnemem skapui.

Ja JEsusin Christusin/ alte autan parnan/ mijan Herrain. Kuti aftanum lei tade passe Wäingsaste Riegatum neida Mariast. Pijnastum Pontiusan Piatusan wåltne/ råssinnaulicum/ wåluunståitati tocko Helwitin. Kålmad Päjwen wasti pojaskiäggieli japmemeste. Kårri almajn/ kiockani jubmellen wexas ackies reiffdes kådan pällain. Tåbbeld sotn kalk wasti pååtedh dåmemigiade wiesoid ja Japmidh.

Mon jackam ai than passe wåingsin. autam rista Kirckom/ auram achtin påttemuham. suddå andagasam/ äggie kiåggialwasam ja ijken häckam/ Amen.Jubmellen Läkem rechte.

Mon leim tuun Herra Jubmell.

Thadt Wästas.

TOdn ij kalka atnedh äckia Jubmelide muun audast.

Thadt Mubbe.

Todn ij kalka missbrukide tuun Herre Jubmellen nammam/ te HErre Jubmell ij kalka suu tiptedh alöma straffeta jocko suun nammam missbruuke.

Thadt Kålmad.

Todn kalka haldid våingdam päiwem.

Thadt Neliad.

Todn kalka ätseed tuun ackiem ja tuun ädnem/ jåtte todn kalka kuckem äggiodt wiesod ädnemen naltne.

That Wijdadt.

Todn ij kalka koddedh.

Thadt Kuudat.

Todn ij kalka huäram tackadt.

Thadt Käckidt.

Todn ij kalka swåladede.

Thadt Kacksat.

Todn ij kalka quaddet falske sarnem kåimad wåstan.

Thadt Acksat.

Todn ij kalka parckatede kåimad kååtem:

Thadt Låkadt.

Todn ij kalka parckatede kåimad nisunam/ suum swaisam jala ternom/ woxam Åsnam jala mi sutijn perre.

Maite Herra Jubmell fatta/ Kaikai tai buda pakoi pirra?

The sotn tabm Jatta.

Mon leim tuun HErra Jubmel/ achta wexas balckatäje jocko äppa ackij witnoid manai meelde/ Hästa kålmathan ja neliathan Pällwin/ siam jocko muum hattuick: Ja tackam armoid mätten tuhanna kärrtan/ sijn/ jocko muum ätsi/ ja anethi muu Buda pakoid.Ristitemen pirra.

MAdzid ålkus kaika Weraldin/ ja predikuit Eweangelium kaikaitan Creaturitan/ Thadt jocko jacka ia ristituwo/ sotn kalka hiaddar fallon/ mutto thadt jocko ij iacke/ sotn kalka werreduädmitudet

Mingijn lei wattetum kaika machta ja almen ia ädnemen naltne. Wadzid taxa älkus/ ia äppatitt kaik ulmugiid/ ia ristahitte siam/ Ackien Nammin/ ta Parnen/ ia then Passe wåingsan. äppatitt siam atnetede kaika maite mon lem tdiin kiäckium. Ja wäine/ om leim tijan lutne kaikai päiwij hästa weraldan kiäckian.

Jåss ij wall achtak riegata kiatzerst ia wåingsaste ij sotn matte päätedh Jubmellen källetun. Thadt jocko lei riegatam oggiest/ te lei oggie ia thadt jocko lei riegatam Wåingsaste/ te lei wåingas.Christusan Ruumahajan ja
Waran pirra.

MIia HERRe JEsus Christus than iian/ kåå sotn häckitui/ waldi sotn Laipeni/ Kytti/ kåi käbam/ sa watti äppatasswainastdas/ ja jatti: Waldid ja pärridh/ thadt lei muun ruumai/ jocko tijan audast lei älkus wat tetum/ tabm tackidt muun muituitan.

Nau aj aldi sotn Kalkem/ kytti/ watti sijn/ ja jatti: Juckidt taste kaika/ thadt lei muum warra/ jocko lei thadt åda Testamentet/ kuti ålkusniuärckotum lei måddasiin/ suddä andagassan/ nau tauffiai kåå tija tabm tackapedidt/ te takid tabm muun miutuitan.Bourne Lägutassa.

KAikai kielme kiäcki tuun quäiko HERra/ ja todn watta perckoid sijn recht aiken/ todn paiasrapa kädasst/ ja kaikaid buääkaid wiesoid kallitta todn.

Kyttulas Ackiain ja Parnain ja thau passe Wåingsin/ naukockte thadt lei äbaimost/ ja dalle/ ja fertaiken/ ijkest ja hästa ijkenaimun/ Amen.


Äckie mijan etc..

SJugnete mijam HErra Jubmell/ ja taite tuun wattalltackaid/ maide todn mijn/ mijan ruumahan piebmon wällasachte/ wattam lei/ watte mijn tuun wälles armoid/ jätte mija taite rechto ja allma tuu rickumaffta nectibb ja tapaitepe. Kiada tuun parnen JEsusan/ Christusan/ mijan HErran/ Amen.


Kyttulas.

KYttulas HERre Jubmellan/ te sotn lei puärre/ ja suun puärrewäda orru ijkenaimun/ sotn wadda Juttusidan sia piebmom/ ja Karranasankiuickatan jocko kiorfuw suun qwäiko. Kyttulas Ackiain ja Purnain/ etc.

Ackie mijan/ etc.

MIia kyttebb tuum rackes almen ackie/ kaika tuun puäären tackamen audast/ ja ainas kai tuun watalltackai audast/ maide mija tuun wälleswädest äggium leppe/ ja råckab tuum/ tuun armoi pirra/ Jätte naukockte ruumai piebmäps äggium lei mainan sotn dall piebmatuwo/ nau ai nappo maijan sello tunn pakooi wiesuli. Kiada tuun parnen Jesusan Christusan/ mijan HErran/ Amen.Jitetes råckalwas.

MOm kyttam tuum/ muun rackes almen ackie/ kiada Jesusan Christusan tuun rackes parnen/ jätte todn muum than ijan kakaist skataist ja waddoist/ nau wällasachte warialem leij/ ja råckam tuum/ jätte todn ai than päiwen muu wariala suttwåist ja kaikaist pahaisi/ jätte muun wicksomuij ja kaika muun winooo le tudijn puärren. Te mon kuädam tudijn/ muun runwaham ja selom ja kacka buääcka tuun kädtin tuun pass Engel lege muun lutne/ jätte thadt hwätno perckilai ij maidek mautaid äggio pajeten muun/ Amen.Åcketes råckalwas.

MOm kyttam tuum/ muun rackes almen ackie/ kiada JEsusan Christusan tuun rackes Parnen/ jätte todn muun than päiwen nau wällasachte warialam leij/ ja råckam tuum/ jätte todn watta kaika muun suttwåid andagasin/ ja wariale muun than ijan. Te mon kuädam muun ruumahåm ja selom/ ja kaika buääka tuun kädtin/ tuun passe Engel lege muun lutne/ jätte thadt hwätno perckilai ij maipek mautaid äggio paielen muun/ Amen.Achta vtza managian råcaklwas.

HERra Jubmell almen ackie/ mija råckab tuum/ kiada tuun rackes Parnen JEsusan Christusan/ watte mijn tuun wålles armoid/ jåtte mija acthan rechta åfkalwasan ja åppatassan päiwepäiwen puärrenepe/ ja jätte todn mijan ackijd ja Öfwerheitam udnin kaikaist suttwäiskt/ olykoist ja kaikaist pahaist wargiata ja wariala/ Amen.VAtte mijn Jubmell raffem kaikaik mija päiwii/ te ijle achtak ädnemen naltne/ thadt jocko matta walded oraffem/ mutto todn wall.

Jubmell watte mijan Dråttningin ja kaik Öffwerhetin/ raffem ja puärem Regementam/ jätte mija suun wältne autam juollo ja kiappes viesomem tållwåbb/ kaik Jubmellen palon ja puårrewådan/ Amen.

Jubmell watte raffem tuun Landin/
Lyckom ja salom kaikaitan stataitam.OJubmellen rainas labbes/ mainetepm råssin mijan audast japman/ fertaiken killim/ kockte todn tallkastuwij/ mijan suttwåid leij todn wärdam/ japmemem/ ja Helwitam wåluusnieidam/ lege armoi pajelen mijan/ o JEsu.

Wate mijn tuun ijken raffem/ o JesuKÅtze paielen mijan rackes almen Ackie/ ja wariale mijam tate hwåtnost perckilast/ jocko feutaiken pirra manna/ åtza sotn käide sotn matta stållit/ watte mijn armoid/ jätte mija suun wåstan mattep antaina natnos äskalwasaina tzeutzeedt/ ja than ijan tuun famoi wåltne juollodt wåingtadhe/ kiada tuun Parnen JEsusan Christusan/ mijan HERra/ Amen.HERra siugneta mijam/ ja wariale mijam. Herra kiucki aradudt paialen mijan/ ja lege mijn armoi. Herra jorckale arataufft mijan qwäiko/ ja watte mijn ijken raffem/ Ackien nammin/ ja Parnen ja than passe Wåingsam/ Amen.O HErre Jubmell almen källeton/ Watte mijn armoid kytted tuuni/ Ja peiad kaik mijan tårffwom taitah/ Jätte todn lei se puårre ja wålles.

O JEsu CHrist jocko ålmaiwåådam allasit waldij/ Tipte mijam fertaikem uhiullmassan atnet/ Tuun karras japmemem ja rainas pakoid/ Taine kåitne mija leppe fallon hiadtam.

O Passe Wåingas wtte mijn tuun armotjd/ Jåtte mija äppe tiajete/ Tuun rardijft/ Jumellen Ackie/ Parne/ ja thadt Passe Wåingas.Joh. 3.c. v. 16.

Te ätstj Jubmell nau weraldam/ jåtte sotn ålkuswatti auta parneps/ taxa jåtte sera kuti/ jocko sutijn jacka/ ij sotn kalka tappaki pååtted/ mutto wall åggiodt ijken häckam.


Vinjett
Vinjett