Teaternyhet (1838)

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Korrespondent-Artikel
Teaternyhet
av August Blanche
Patriarkaliska Julklappar och en Profetisk moral på köpet  →
Ur Nyare Freja, tryckt i Nyare Freja 1838, n:r 13&14 (21 Dec. 1838)


Teaternyhet.

Emellan Ju! och Nyåret kommer Hr Almlöf att få sin recett. Griselda skall då för första gången uppföras på vår Teater; 'Nämde pjes har öfverallt, der den varit gifven, väckt en lika stor som rättvis uppmärksamhet, och tro vi oss ej öfverdrifva för mycket, om vi säga att den är ett af de skönaste alster den nyaste Tyska dramaturgien företett. Hr Almlöf skall ändtligen deruti uppträda i en roll, hvaruti han får tillfälle utveckla den stora skådespelaretalang, hvaraf, tack vare den kostliga Teaterdirektionen! Knappt mer än minnet återstår. Direktionen har verkligen gjort allt hvad i dess förmåga stått, för att neddraga denna ovanliga skådespelare från den höjd, dit han genom sin talang och sina dramatiska studier höjt sig. Man har många gånger kommit på den tanken, när man sett honom med sådan ihärdighet låta sig begagnas i de aldraobetydligaste roller, att tanken på flitpenningarna mer än på konsten legat för hans blick, emedan man aldrig kunnat förmoda, att en Almlöf skulle låta tumma sig af en sådan Direktion; men om man eftertänker Direktionens kraftmesyrer mot åtskilliga af teaterns öfriga utmärkta sujetter och derjemte eftersinnar till hvilken punkt spelet emellan kulisserna stigit, bör man ej heller falla i förundran öfver, att äfven Hr Almlöf blifvit ett offer för samma plan. Då det således ej hos oss skulle väcka någon förvåning om: Direktionen afskedade en sådan skådespelare som Hr Almlöf, bör man ej heller undra på, att en artist, som har sitt hela uppehälle vid teatern och således uteslutande beror af en styrelse, som aldrig än ansett sig böra bero af talangen, af den hårda nödvändigheten måste finna sig föranlåten att uppoffra till och med sitt rykte åt det ekonomiska beroendet. — Vi lyckönska derföre Publiken dels till den nya bekantskap den får göra med en verkligt god pjes, hvilken man, under närvarande förhållanden, verkligen kan anse såsom ett fenomen, dels till den för ett varmt konstsinne stora tillfredsställelsen att, efter så lång förhoppningslös väntan, få återse Hr Almlöf i en roll, den han utan tvifvel skall återgifva med samma fördel, samma glans, som omslöt hans uppträdande i Sylla, Falkland och Skulden.

—e.