Tidning för Wenersborgs stad och län 1883-05-10

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Tidning för Wenersborgs stad och län
Tidning för Wenersborgs stad och län 10 maj 1883
(Index:Tidning för Wenersborgs stad och län)


[ sida ]

Tidning för Wenersborgs stad och län.

N:o 37 Torsdagen den 10 maj 1883


Bantåg afgå dagligen:

Från Uddevalla till Venersborg kl. 8,0 f.m., 1,30 e.m. och 3,35 e.m.
" Venersborg " Herrljunga " 5,45 " 3,14 "
" " " Uddevalla " 10,5 " 1,20 "
" " " Öxnered " 10,15 " 2,30 " " 8,58 e.m.
" Öxnered " Venersborg " 10,50 " 3,5 " " 4,20 " 7,40 e.m.
" " " Göteborg " 6,30 " 10,44 f.m. " 5,0 " 8,15 "
" " " Mellerud " 10,25 " 3,15 e.m. 4,47 "
" Mellerud " Öxnered " 8,15 " 3,18 "
" Trollhättan " Göteborg " 7,3 " 11,16 f.m. " 5,6 "
" " " Öxnered " 9,42 " 2,18 e.m. " 7,40 "
" Åmål " Falun " 5,40 " 1,53 " "
" " " Göteborg " 5,40 " 12,59 " "
Till Åmål ankomma tågen: från Falun 12,49 och 8,40 e.m. samt från Göteborg 1,43 och 7,50 e.m.Uddevalla-Wenersborg-Herrljunga Jernväg.

Tidtabell från och med den 15 Maj 1883.
Alla dagar. Helgfria Söckendagar. Sön- och Helgdagar.
Afg. Uddevalla 4.53 f.m. 2.5 e.m. 3.45 e.m. 8.40 e.m.
" Öxnered 6.3 " 3.16 " 4.55 " 9.48 "
Ank. Wenersborg 6.12 " 3.25 " 5.4 " 9.57 "
Afg. Wenersborg 6.30 " 3.43 "
" Håkantorp 8.28 " 5.40 "
Ank. Herrljunga 9.41 " 6.53 "
Afg. Herrljunga 5.10 f.m. 5.6 "
" Håkantorp 6.29 " 6.30 "
Ank. Wenersborg 8.18 " 8.21 " Alla dagar.
Afg. Wenersborg 8.36 " 8.39 " 12.25 e.m.
" Öxnered 8.50 " 8.53 " 12.43 "
Ank. Uddevalla 9.55 " 9.58 " 1.50 "

Lokaltåg afgå dagligen från Wenersborg till Öxnered kl. 9.40 f.m. samt 3.26, 6.0 och 8.5 e.m. och från Öxnered till Wenersborg kl. 10.20 f.m. samt 4.40, 6.25 och 8.50 e.m.

Om anmälan derom göres före kl. 6.30 e.m. å Stations-Inspektorens expedition i Wenersborg, erhålles dagen derpå extra tåg från Wenersborg kl. 5.45 f.m. till Öxnered, derifrån tåg afgår till Göteborg kl. 6.5 f.m. Afgiften är 1 kr. 2:dra och 60 öre 3:dje klass biljett; dock minst 5 kr. för tåget, hvilken summa deponeras då tåget reqvireras, och behålles af jernvägen äfven om tåget inställes.Bergslagernas Jernvägar.

Från och med Tisdagen den 15 nästkommande Maj ändras tiderna för bantågen å Bergslagernas Jernvägar. Fullständig tidtabell intages i "Sveriges Kommunikationer" den 12:te i samma månad.

Götebort i April 1883.

STYRELSENMeteorologiska observationer kl. 8 f.m.

Månad Dato Barometern Termometern Vind*) Väderlek Nederbörd
föreg. dygn
i millimeter
Maj 8 754,5 +9,4 SO 0 Klart
" 9 757,0 +15,2 SO 2 Klart
" 10 750,4 +12,6 O 1 Nästan mulet 2,1
*) Siffran i denna kolumn utvisar vindstyrkan i grader från 0 = lugnt till 6 = orkan.Vattenledningsarbeten.

Undertecknade taga sig härmed friheten för ärade husegare, som ämna inleda vatten i sina egendomar, tillkännagifva, att vi inom kort komma att börja dylika arbeten i Wenersborg; och våga vi, tillfjöljd af månårig erfarenhet i denna bransch, lofva det bästa utförande af ifrågavarande arbeten.

Högaktningsfullt

A.I.G. Bissmarck & C:o.

Göteborg.Ny Målareverkstad.

Undertecknad, som bosatt sig å Trollhättan, får härmed allmänheten tillkännagifva, att jag mottager och utför allt hvad till målareyrket hörer; och skall mitt bemödande blifva att, i förening med ett godt arbete mot de mest billiga priser, fullgöra hvad mig blifver anförtrodt. Trollhättan i April 1883.

A. Magnusson.Ankar-Linien

(med en flotta af 40 ångare)

erbjuder med dess Postångare för Utvandrare och andra resande, som ämna sit till AMERIKA, en snabb och säker öfverresa, godt utrymme ombord, vänligt bemötande samt bästa kosthåll kan med säkerhet påräknas. Biljettpriset är det från Sverige lägsta gällande. Flera nya ångare ha tillkommit under år 1882, och Ankar-Linien eger nu de största af alla ångare, som passera Atlanten. För erhållande af vidare underrättelser och uppgörelse om resan vände man sig till

Herr Jéan Hjelm, eller General-Agenten Leonard Borg,
Agent i Wenersborg, 36 Köpmansgatan, GöteborgPromenad-Käppar

inkomna hos A.P. BohlinREALISATION

Jemlikt borgenärernas denna dag fattade beslut, kommer, från och med den 24 dennes och tillsvidare, Handlanden H.W. Dafgårds konkursmassas väl sorterade lager af utmärkta Specerier, Viner, Cigarrer, Garn m.m. att under hand försäljas till billiga och bestämda priser.

Wenersborg den 21 Mars 1883.

Konkursförvaltningen.Vexlar på Amerika

samt Amerikanskt mynt

försäljas dagligen af

Göteborgs Enskilda Bank.

Göteborg, 11 Drottninggatan.Solrosfrökakor, solrosfrömjöl, Linfrökakor,

Linfrömjöl och rapskakor

försäljas till billigaste pris hos

ERNST MAGNUS & C:o i Göteborg.Hos undertecknad nu inkommet:

Ett större lager af Strumpor och Vantar, moderna Kragar och Manchetter, Krås och Rosetter, kulörda Silkesschaletter, Spetsar af flera slag, goda Snörlif m.m. hos

Emelie Ericson.Frisk och god Eau de Cologne

på halfbuteljer, Tvåler, deribland Tjärtvål, Oldbergs Silfvertvål samt Putspomada, bädta putsmedel här på platsen, Amykos för 80 öre flaskan, hos

Emelie Ericson.I Venersborgs Pappershandel

Thorénska gården, Edsgatan.

Rikt sorteradt lager af PAPPER, (Svensk och Engelsk tillverkning).

Lessebo Papper till fabrikspris.

Prima Conceptpapper à 3 kronor riset.

Billigt postpapper i paketer à 120 ark, 75 öre

Psalmböcker och Biblar till flera priser.

Katekeser och ABC-böcker.

Stort sortiment af Album, Ramar och Portföljer.

Födelsedagsböcker af sista och bästa upplagan.

Sotmålningar, Fotografier.

Minnes- och Blomsterkort.

Visitkort (förfärdigas på högst 2 timmar).

Papper i kartonger.

Alla sorters Skrifmaterialier m.m.

Kontors- och Kopieböcker, Notpapper, Silkepapper, Karamellpapper och Vignetter.

Polértvål, (bästa medel att polera och konservera nysilfver och pläter à 50 öre; säljes endast i Wenersborgs Pappershandel).

Kindermarks Örtpomada.

Doktor Larsons Tandpulver Vineger.

Billiga och goda Parfymer.

Amykos för 80 öre flaskan.

Tandborstar och Kammar.

Fina Tvålar, stor sortering.

Fransyska Guldkedjor à 1 kr. 25 öre aln.

Kalipastafigurer, Blomsterglas m.m., allt till billiga men bestämda priser.

N. HUSBERG.

Nysilfver,

från C.R. Carlströms välkända tillverkning samt från flera Fabrikanter säljes billigast i

Wenersborgs Pappershandel.Prima Utsäde

Undertecknad försäljker från lager här: C.A. Hagendahls till grobarheten garanderade Gräsfrer, såsom: Svenskt Alsike-, Rödklöfver- och Timotejfrö samt Pommerskt Hvitklöfverfrö.

Dessa frösorter äro hitkomna i af Örebro kontrollstation plomberade säckar.

Svenskt Alsike & Timotejfrö från Wenersborgs omnejd, af mig fullt rengjordt, samt af härvarande Frökontrollant analyseradt. Riga-Pyk utsädes Linfrö.

Oblandade partier Svart Tartarisk Fanhafre, Ny Selands Risphafre, Hvit Svensk Risphafre (ursprungligen från Kamtschatka), Vasa-Råg, Två- & Sexradigt Korn från Östergötland, Svenska Vickerärter, rena från Östergötland, Hvita Svenska Ärter.

Alla sädesslagen äro rengjorda medelst en första klassens sädessorterare.

Höst-Hvete, Vår-Hvete, Midsommar-Råg, Vår-Råg, Åkerbönor, Gråa Ärter.

L.J. Brun,

Wenersborg.

Sedan jag låtit, medelst en första klassens sädessorterare, iordningställa alla de sädessorter, som jag afsett för försäljning till utsäde för våren, så kan jag bedöma den betydliga förlust, som drabbar jordbrukare i allmänhet och de mindre isynnerhet, genom att till utsäde gagna sådan säd, särdeles hafre, som till 20 à 30 ända till 50 proc. är dertill oduglig. För att till någon del bespara vederbörande här i orten en slik förlust, är jag villig att mot billig afgift uthyra förutnämnde sädessorterare till dem så önska. Då partiet, som skall rengöras, uppgår till 100 tunnor, får sorteraren afhemtas till närliggande platser. Mindre partier kunna rengöras å mina magasiner.

Äfven uthyres en fröharpa af bästa konstruktion för rengöring och sortering af gräsfrön.

L.J. Brun.Blomsterplantor och Dahlierötter

af många sorter och färger försäljas af

P.T. Thernquist.Tillkännagifvanden.

Landsstatens

14:de allmänna möte sammanträder jemlikt förut fattadt beslut i Karlstad å Stadshotellet tisdagen den 14:de Augusti 1883 kl. 10 f.m.

Motions- och diskussionsämnen böra skriftligen aflemnas till mötets styrelse under adress Karlstad före den 15 Juli s.å.

STYRELSEN.Med benäget biträde af Direktör A. Grevelius m.fl. gifver undertecknad

KONSERT

i Wenersborgs kyrka söndagen den 20 Maj 1883 kl. ½7 e.m. Vidare framdeles.

Märtha Andersson.
Vattenledningsstyrelsen

har meddelat Herrar Bissmarck & Co. i Göteborg, Wallin & Sjölin i Borås samt Gasverksaktiebolaget härstädes tillstånd att under innevarande år utföra servisledningar, hvadan husägare hafva att med någon af dessa firmor eller annan, som kan erhålla dylikt tillstånd, träffa öfverenskommelse om arbetets utförande. Ledning från hufvudrör till tomtgräns verkställes på vattenledningens bekostnad af drätselkammaren efter anmälan af styrelsen, sedan motsvarande ledning inom tomt blifvit hos styrelsen anmäld färdig och af den samma godkänd. I öfrigt hänvisas till gällande reglementen och ordningsstadga.

Wenersborg den 6 maj 1883.

Vattenledningsstyrelsen.Slöjd- och Tekniska skolans

terminsafslutningen blifver Lördagen den 12 innevarande Maj kl. 11 f.m., hvarvid under läsåret utförda arbeten uppvisas, betygen offentliggöras och premierna utdelas. Härefter hemförlofvas eleverna; och inbjudes att vid afslutningen närvara såväll elevernas föräldrar och målsmän som stadens herrar fabriksidkare och handtverkare samt alla för skolan intresseradepersoner.

Nästa termin börjar för såväl Slöjd- som Tekniska afdelningen den 15 nästa September, hvarom vidare framdeles.

Wenersborg i Maj 1883.

Styrelsen.Observera!

Som föreståndareplatsen vid utskänkningslokalen N:r 1 här i staden blifver ledig den 1 nästkommande Juli, ega kompetente sökande att hos Styrelsen för Spirituosa-aktiebolaget i Wenersborg inom innevarande månads utgång skriftligen anmäla sig till öfvertagande af nämnde plats för tiden intill den 1 nästa Oktober; blifvande föreståndarens löneförmåner för ifrågavarande 3:ne månader kontant lön 50 kronor, fritt begagnande af de till lägenheten höörande rum, hvilka icke äro för utskänkningsrörelsen afsedda, samt rättighet att för sin egen räkning i lokalen försälja mat, kaffe, maltdrycker, soda- och seltersvatten.

Med ansökningarne böra följa betyg, som styrka sökandens ordentlighet och lämplighet för platsen, samt uppgift å den borgen som kan ställas för de medel och varor, som kunna blifva sökanden, om han antages, anförtrodda.

Wenersborg den 4 maj 1883.

Styrelsen.Nordals härads sparbanks hufvudmän och delegare

kallas härmed till extra sammankomst å Mellerud den 1 nästa Juni kl. 4 e.m., för att besluta om premier till flitige insättare skall för år 1882 utdelas.

Mellerud den 28 April 1883.

Styrelsen.Brand- & Lifförsäkrings-Aktie-Bolaget "SVEA"

afslutar Brandförsäkringar, meddelar Lif- Lifränte-, Kapital- och Utstyrsel-försäkringar på billiga och fördelaktiga vilkor.

Prospekter och nödiga upplysningar erhållas alla dagar hos undertecknad, bolagets agent i Trollhättan.

Hugo Ågren.Brandförsäkringsaktiebolaget SVERIGE

meddelar brandförsäkringar på billigaste vilkor genom

JOHAN OLSSON.

Bolagets Agent i Trollhättan.Lifförsäkrings-Aktiebolaget VICTORIA,

STOCKHOLM,

Kapital 2,000,000 konor, afslutar Lif-, Lifränte- och Kapitalförsäkringar

genom

JOHAN OLSSON,

Bolagets Agent i Trollhättan.

OBS.! Försäkrade erhålla halfva vinsten utan förhöjning af premierna.Bolagsstämma

Delegarne i Dalslands Kanal-Aktiebolag kallas till ordinarie bolagsstämma, som hålles vid Billingsfors bruk, Lördagen den 30 Juni, klockan 3 eftermiddagen.

STYRELSEN.Skarpskyttekåren.

Skjutöfningarne taga sin början Annandag Pingst kl. 6 f.m. och fortgåt tillsvidare hvarje Söndag kl. 6--8 f.m.

wenersborg den 10 Maj 1883.

Kompanichefen.Pingstafton

hålles Sparbanken stängd på eftermiddagen.Pelsvaror

emottagas öfver sommaren till Konservering.

P.A.W. Hamnqvist.Rostocks bruns- och badinrättning,

belägen i en naturskön och skogbeväxt trakt af omvexlande barr- och löfskog, i Gunnarsnäs socken, Nordals härad, Dalsland 6/10:dels mil från Melleruds och 5/10 mil från Dalskogs jernvägsstationer samt 1 mil från Sunnanå lastageplats, der ångbåtar anlöpa, kommer detta år att öppnas till begagnande den 20:de nästa Juni och slutas den 20:de derpå följande Augusti.

Denna gamla och välkända bruns- och badinrättning, hvarvid serveras ång-varmbad jemte gyttjebad, är af herr professor P.H. Malmsten och herr Doktor K.F. Molin vitsordad såsom särdeles välgörande mot chroniska digestionslidanden, chronisk rheumatism, scrofler, mask, haemorrhoider, bleksot, flera nervösa åkommor samt menstruationsrubbningar. Brunssalongen blef under sistlidna år nybygd och under detta år kommer att före terminens början vidtagas betydliga förbättringar för badbesökandes beqvämlighet.

Uti brunssalongen finnas fortepiano och de allmännaste tidnngar att tillgå mot billig afgift. Såväl inom som i närheten af inrättningen finnas rum och i restaurationslokalen serveras mat i 2:ne särskilda salonge rtill olika och billiga priser.

Besökande brunsgäster torde medföra nödigt linne och sängkläder.

Den vid varmbaden här använda och så mycket efterfrågade gyttjan lemnas äfven till försäljning att afhämta mot 1 krona kannan.

Läkare finnes att tillgå i närheten af inrättningen och skal besöka densamma 2:ne gånger i veckan. Rum anskaffas af undertecknad egare, hvars adress till den 15:de Juni ä rSiribyn & Erikstad, men sedermera Rostock och Mellerud.

Siribyn och Erikstad i April 1883.

J. Jerdén.Uppbördsstämma.

Kommunalutskylderna till Wenersborgs stad för år 1882 uppbäras å Rådhuset följande tider, nemligen:

Första terminen.
1883 maj 21 kl. 3--6 e.m. med qvarteren
Kransen och Rosen;
" maj 22 kl. 3--6 e.m. med qvarteren
Liljan och Blomman samt
s.k. gamla staden.
Andra terminen
1883 sept. 10 kl. 3--6 e.m. med qvarteren
Kransen och Rosen;
1883 sept. 11 kl. 3--6 e.m. med qvarteren
Liljan och Blomman samt
s.k. gamla staden.

De skattskyldige uppmanas härmed, att å ofvanstående uppbördsstämmodagar sine utskylder restfritt inbetala, vid påföljd att eljest varda påförda straffränta och undergå utmätning, hvarjemte, om första hälften ej inbetalas å första uppbördsterminen, hela utskyldsbeloppet genast uttages.

Wenersborg den 19 april 1883.

Drätselkammaren.Kungörelse

Jemlikt föreskriften i Kongl. Brandstadgan för rikets städer samt i den för staden gällande Brandordning, kommer vårbrandsyn att förrättas å alla inom stadens område befintliga byggnader tisdagen den 22 innevarande maj, med början kl. 9 f.m. i 1 roten af qvarteret Kransen, hvarefter synen fortsättes samma och nästföljande dagar uti de öfriga qvarteren, i vanlig ordning.

Till de personer, hvilka skola vid brandsynen biträda och hvilka böra samlas å ofvan utsatt dag före kl. 9 f.m. å rådhussalen, utfördas kallelse af rådmannen Alb. Carlsson, hvilken blifvit utsedd till förrättnngsman.

Jemte meddelande häraf, erinras vederbörande husegare och hyresvärdar om noggrannt iakttagande af hvad dem enligt ofvan åberopade författningar åligger. Wenersborg den 4 maj 1883.

Å magistratens vägnar

G. Sandberg.Kungörelse.

De personer, som af Fattigvården härstädes till vård och försörjning emottagit fattiga barn, förständigas att instäla sig hos Fattigvårdsstyrelsen i Folkskolans lokal Fredagen den 1 nästa Juni, kl. elfva f.m., och då jemväl medhafva barnen.

Venersborg i April 1883.

Fattigvårdsstyrelsen.


[ sida ]

Å fyrfartyget Megrundet

antages från den 1 nästa juli till 1 december

En fyrmästare med 100 kr. aflöning pr månad.
En besättningskarl med 50 kr. " "
En " med 40 kr. " "

Ansökningar inlemnas till undertecknad före maj månads utgång.

Åmål den 7 maj 1883.

P. Larsson.Förlofvade:

Olof Örtenblad,

Cecilia Byström.

Uppsala StockholmDÖD

Att Gud efter ett långvartigt lidande till sig hemkallat min yngsta son

Gillis Aron Geovanus,

i en ålder af 2 år, 5 mån., 9 dagar, djupt sörjd och saknad af mig och bröder, är det min smärtsamma pligt för slägt och deltagande vänner tillkännagifva.

Sv. Psb. N:o 345.

Marieberg den 7 Maj 1883.

A. Gillqvist.Pingstdagen predika:

I Venersborgs kyrka:

Ottesången, Komminister Sundborg.

Högmessan, Kyrkoherde Wästberg.

Aftonsången, Komminister Sundborg.

I Gustaf Adolfs kyrka:

v. Komminister Friberg.

I Södra Ryrs kyrka (kl. 11):

Pastorsadj. Nordblad.

Annandag Pingst predika:

I Venersborgs kyrka:

Ottesången, Komminister Sundborg.

Högmessan, Pastorsadj. Nordblad.

Aftonsången, Komminister Sundborg.

v. Komminister Friberg.

Gudstjensterna börja i Venersborgs kyrka: Ottesången kl. ½9, Högmessan kl. 11 f.m. och Aftonsången kl. 5 e.m.Missionsmöte i Missionshuset

Pingstdagen från kl. 10 f.m. till 12 middagen; från kl. 3 f.m. fortsättning till kl. 7. Predikan och sång af flera talare.Riksdagen

Enlig hvad i föregående n:r yttrades behandlade kamrarne sistl. lördag k. m:ts af statsutskottet tillstyrkta proposition om en odlingsfond å 10 millioner kr. för uppodling af sanka trakter.

I Första kammaren tallade för afslag hrr Wallenberg, C.F. Waern, O.H. Forsell och grefve Mörner, och för bifall hrr Evers, Ekenman, von Ehrenheim, Bergman, Lothigius, Wennerberg och Casparsson samt hr statsrådet Hederstierna. Frih. Tamm framstälde det förslag, att riksdagen med afslag å det föredragna momentet skulle för 1884 ställa till k. m:ts disposition en summa af 150,000 kr. att användas såsom lån till befrämjande af aftappning och sänkning af sanka trakter och sjöar till beredande af odlingsföretag. Till detta förslag slöto sig hrr frih. Åkerhielm, C. Ekman m.fl. och sedan detta förslag med 60 röster mot 37, som voro för rent afslag, uppstälts till kontraproposition mot bifall till momentet, antogs frih. Tamms förslag af kamaren med 53 röster mot 44. -- Andra kammaren biföll deremot utskottets hemställan efter voteringmed 107 röster mot 74, som voro för afslag, och efter en diskussion, under hvilken hrr Hedin och JÖns Rundbäck talade för rent afslag. För återremiss yttrade sighrr Wieselgren och Lyttkens, den senare i syfte att lånen från fonden ej måtte utlemnas förr än vederbörande inteckningshafvare blifvit hörda och lemnat sitt bifall till den postponering af sina inteckningar som säkerheten för staten kräfde. Med hr Lyttkens förenade sig hr Hedlund. Äfven hr Liss Olof Larsson yrkade på återremiss i syfte att annuiteter för redan lemnade odlingslån och försäljningssumman för mindre kronohemman måtte användas till det föreslagna ändamålet, utan att någon särskild fond behöfde bildas. Hr Helander framstälde ett ändringsförslag rörande flere af förslagets punkter, särskildt yrkande på räntans nedsättning från 5 till 4½ procent. För bifall yttrade sig deremot hrr C. A. Larsson, Sjö, Lyth, Wallenius, P. Persson (i Törneryd), N. Nilsson (i Wrängebol), C.J. Bengtsson, Sven Nilsson (i Efveröd) och Larsson (i Tranhult), och sedan h. exc. statsministern herr grefve Posse bemött hr Hedins anförande samt påpekat, att hypoteksföreningarnas säkerheter icke komme att rubbas genom statens förmånsrätt med hänsyn till utdelade lån från odlingsfonden, enär förbättringen å jorden blefve långt mera värd än den summa, för hvilken kronan erhöll förmånsrätt, bifölls momentet af kammaren på sätt ofvan är nämdt, hvarjemte samtliga öfriga moment af 1:a punkten jemväl godkändes, hvaremot de förkastades af Första kammaren, som på yrkande af frih. Tamm med 45 röster mot 12 beslöt att bibehålla nu gällande föreskrifter för erhållande af lån till befrämjande af vattenaftappningsföretag.

I andra punkten af utlåtandet hade utskottet hemstält att riksdagen måtte anvisa ett belopp af 100,000 kronor för år 1884 till understödjande medelst anslag utan återbetalningsskyldighet af torrläggnng utaf sådana vattensjuka marker, som utan att kunna med fördel odlas sprida frostskador öfver omgifvande nejd. På yrkande af frih. Tamm beslöt Första kammaren att för låneunderstöd för myrutdikningar och vattenaftappningar, som särskildt afse att minska frostländigheten, anvisa 80,000 och till lån 70,000 kronor under förut gällande vilkor. Detta beslut föregicks emellertid af två voteringar. I den Första antogs frih. Tamms förslag till kontraproposition med 51 röster mot 25, som afgåfvos för bifall till utskottets hemställan, och i den senare segrade samma förslag med 53 röster mot 25, som tillföllo hr Nyströms yrkande, hvilket endast skilde sig från utskottets förslag derutinnan, att anslagsbeloppet var höjdt till 150,000 kronor.

Andra kammaren godkände deremot utskottets hemställan utan votering samt jemväl öfrigapunkter och moment utan nämnvärd diskussion.

Postsparbaken. Riksdagens båda kamrar beslöto i måndags efter längre öfverläggningar, med anledning af reg:ns till riksdagen i ämnet åflåtna proposition, att bifalla reg:ns förslag om inrättande af en postsparbank för riket.

Frih. Klinckowströms härordningsförslag.

Som man vet har "gruppen Rundbäck" ihärdigt vägrat att lemna några upplysningar om hur den tänker sig indelningsverkets utveckling. Derföre bör det ej vara ovälkommet att mottaga ett i dessa dagar utdeladt förslag "till några grunder för försvarsverkets omdaning", hvilket torde vara vägledande i afseende på de plander, som hysas af indelningsverkets vänner inom riksdagen. Förslaget är undertecknadt af frih. R. Klinckowström, ledamot af riksdagenes första kammare för detta län, och är åtföljdt af en "promemoria med förslag till reglering af indelningsverket". Förslaget och promemorian innehålla i hufvudskak följande:

Nuvarande värfvade armén bibehålles, "må hända med någon tillöning i styrka", hvarjemte likaledes värfvade träng- och sjukvårdstrupper nyuppsättas.

Indelta armén bibehålles som stam. Truppen inqvarteras i torp. Om stammen behöfver ökas, må det ske dels genom alla indragna eller vakanta torps besättande med ryttare eller knekt, dels med af nyroteringen lemnade eller från flottan indragna torps läggande under indelt regemente, dels med på statens bekostnad nyanlagda torp.

Afsuttna rusthållsregementen må, om så nödigt är, remonteras till indelt rytteri.

Värnpligten utsträckes till 23 år (från 22:a till 45:te lefnadsåret) och öfningstiden under fredstid till 60 dagar. Bland värnpligtige utväljas de som dertill frivilligt anmäla sig att undergå 1 års öfning vid rytteriet och specialvapnen, samt 15 dagars repetitionsöfningar under hvartdera af andra och tredje året.

Frih. Klinckowström tyckes emellertid ej lita på att ens den sålunda betydligt ökade indelta armén med dess tillskott af "värfvade" och ettårsfrivillige skall lemna en tillräcklig befälskader för den stora värnpligtsstyrkan, ty han slutar sin promemoria med följande förslag:

Som det vid stamtrupperna fast anstälda befäl och underbefäl icke torde lemna det erfordrerliga antalet vid en mobilisering -- må redan under freden organiseras ett värnpligtigt befäl och underbefäl etc.

Frih. Klinckowström vill likasom regeringen befria rust- och rotehållarne från deras bördor. Men frih. K. fäster dervid några vilkor som kunna vara besvärliga nog. Han föreskrifver nemligen att samtliga torpen med hagmark och allt skola afstås åt staten. Der torp ej redan finnas, må sådant af rotehållaren anskaffas, eller motsvarande lösepenning erläggas, eller slutligen inqvartering in natura medgifvas. För att indelningsverket må bli ännumera inveckladt och mångskiftande än det redan är, medger frih:e K. att de som icke vilja afstå från torpen skola få vidblifva sina nuvarande onera.

Slutligen, för att systemet må blifva riktigt "utveckladt", föreskrifves att inom hvarje kompani eller sqvadron skola chefen, minst en subalternofficer, 2 à 3 underofficerare m.fl. erhålla "bostads- med flera byggnader, med några tunnland omgifvande jordområde", som "frånskiljes nuvarande boställen eller anskaffas och bebygges, der så nödigt är". Här är således reaktionen i full gång, då man ånyo vill anslå mindre boställen åt befälet, sedan statsmakterna förut funnit det lämpligast att indraga både stora och små boställen och endast bestå kontant lön.Om strö i stall och ladugårdar.

(Föredrag i Landtbruksklubben den 28 april

af J.J. Grähs.)

Så väl å slätten som å fjellbygden klagas ofta öfver brist på halm; ständigt upprepas den frågan: hvarifrån skall jag taga strö till kreaturen? Det är visserligen sant, att till strö uteslutande använda halm fordrar ett stort förråd af denna vara; vanligtvis beräknas 35 till 50 lisp. till hvarje större djur. Å många ställen utgår dock fullt dubbelt så mycket. I så fall måste medgifvas, att det mången gång kan falla sig svårt och i viss mån vara alldeles omöjligt för en stor del ladugårdsegare att anskaffa den nödiga mängden af ströhalm, hvarföre det ofta inträffar attkreaturen få ligga på bara golfvet utan något strö under sig. Vid ringa halmtillgång användes på åtskilliga ställen hafstång, sand, lera, aska, torfjord, löf m.fl. ämnen, hvilka som lämpligast kunna anskaffas. Hvad hafstång beträffar, så är den fuktig och vanligtvis svår att få torr, och vid användandet af de öfriga ämnena är det nästan om öjligt att hålla djuren rena. Säkerligen finnes det ingen omtänksam djuregare som ej inser nödvändigheten af att anskaffa ett passande strö under kreaturen, i anseende till det hårda golfvets skadliga inverkan. Dock finnes det många hästar, som högst sällan och somliga hvilka kanske aldrig från den tid de blifvit vanda vid arbete komma att stå på något mjukt föremål. Då vi se hästar, hvilka dag efter dag, år efter år å stenlagda gator eller hårda vägar användas såsom rid-, vagns- eller arbetshästar, så märkes att dessa hästar efter någon tid blifva styfva i benen eller ömma i fötterna, och ibland oanvändbara för det arbete, hvartill de varit afsedda, då åter igen de hästar, som användas till landtbruksarbete, vanligtvis en betydligt längre tid äro användbara, oaktadt dessa senare hafva ett lika svårt arbete att verkställa som de förra, och i de flesta fall äfven få knapapre foder, samt vanligtvis sämre vård och skötse. Det är tillräckligt bekant, att många hästegare anse det såsom en snygghet i stallet och kanske äfven såsom en skyldighet mot djuren att spiltbottnarne äro rensopade under större delen af dygnet, och endast den tid, då djuren behöfva hvila, belägges dessa bottnar med ett tunnt halmlager. Detta särdeles hvad vagns- och ridhästar beträffar, emedan man vanligen ej räknar så noga med snyggheten i arbetsstallet.

Då vi veta att hästar i sitt vilda tillstånd uppehålla sig å marker af mer eller mindre mjuk beskaffenhet, så måste vi erkänna, att menniskan på intet sätt beflitar sig om att förskaffa åt djuret det behof som naturen i riklig mån beredt det samma, nämligen ågot mjukt, hvarå det kan stå, när det äter, och ligga, när det behöfver hvila. Det är högst betydliga förluster som förorsakats derigenom, att hästar efter ett eller två års förlopp ej kuna användas till det arbete, hvartill de varit afsedda, såsom t.ex. vid spårvagnsinrättningen i Köpenhamn, der hästar för några år sedan ej kunde tjenstgöra mer än om kring två år. Sedan för detta förhållande inrättningen vidkänts stora förluster, kom man slutligen under fund med att sågspån skulle vara ett fördelaktigt strö under hästar, hvarefter kontrakt upprättades med egaren af Hilleröds sågverk om köp af all den sågspån, som der kunde afyttras. Denna sågspån betalas med 80 kr. pr vagnslast (lika med 7- ?a 800 svenska kubikfot). Sågverket lemnar 2:ne vagnslaster i veckan och allt användes såsom strö under hästarne i spårvagnsinrättningen. I hvad mån detta kan vara lönande framgår deraf att, sedan sågspån börjat användas, äro hästarne brukbara för samma arbete betydligt längre tid.

Under senare tiden har äfven börjat användas så kalladt torfmjöl till strö i stallar, ladugårdar m.fl. ställen. Detta torfmjöl åstadkommes genom torfdyns upphettning i jernretorter och har vunnit ganska stor spridning i utlandet och begagnas i stor skalla vid åtskilliga gårdar, der det är brukligt att dagligen använda omkring 3 skålp. för hvarje ko och 8 skålp. för hvarje gödkreatur. Torfdyn eller torfmjölet förmår i högst betydlig grad binda ammoniak-gaserna i spillningen och genom dess begagnande har man således en indirekt vinst af qväfve, oberäknadt de mullbildande ämnen, som det innehåller. I torfdyn är visserligen qväfvet ej i den form att det verkar lika hastigt som qväfvet i chilisalpeter och svafvelsyrad amoniak, men genom inmängning i spillningen blifver det till väsentlig del lösliggjordt och således tillgängligt för växterna. Beträffande ämnets förmåga att uppsupa flytande spillning uppgifves, att 1 skålp. torfmjöl upptager 8 à 10 skålp. fuktighet.

Under de sista åren har på åtskilliga ställen börjat användas s.k. madrasser under kreaturen, och det utmärkta resultat, som öfver allt visat sig der sådane blifvit begagnade, torde tillräckligt visa hvad fördel det är för djuregarne att anskaffa dylika, i synnerhet som dessa madrasser utan nämvärd kostnad kunna anskaffas på hvilken ort som helst, och anbringas dessa på följande sätt: först borttages den gamla spiltbotten; den derunder liggande jorden bortskaffas till minst en, helst två fots djup under tiljet; sedan bottnen blifvit jemnad är det skäligt att beströ den med ett tunt lager chlorkalk såsom skydd mot råttor; härefter lägges lera till lika höjd med tiljet; denna bör under en eller flera veckor dagligen väl hopbultas tills den blir så hård, att en person kan gå derpå utan att lemna spår efter sig; äfven kan tillrådas att beströ leran med cirka 30 skålp. jernilspån i hvarje spilta och hopbulta denna med det öfversta af leran, då detta blifver nästan hårdt som en jernplåt. Leran som användes härtill bör vara något mjuk samt helst seg och stenfri. Arbetet utföres bäst under sjelfva högsommaren. Så fort botten är färdig, kan madrassen anbringas, hvilket helt enkelt går så till, att på bottnen i hvarje spilta först lägges, längs efter, 15 à 20 skålp. strid halm, som väl utjemnas; härpå lägges 3 à 5 kkubikfot torr torfjord samt omkring hälften så mycket sågspån, hvilken äfven jemt fördelas i hela spiltan; ofvanpå detta lägges på tvären i spiltan ytterligare 15 à 20 skålp. strid halm, samt återigen en lika mängd torfjord och sågspån som i nedre laget, och slutligen strös ofvanpå detta ett lager löst boss, hvilket sistnämda man kan använda i den mån tillgång finnes. Kan torfmjöl anskaffas är naturligtvis sådant att föredraga i stället för vanlig torfjord. Sedan en sådan madrass är anskaffad, kan den med säkerhet qvarligga i tre månader. Det finnes t.o.m. exempel på att vid ringa halmtillgång har dylika madrasser qvarlegat i 8 månader; desse hafva visserligen under sista tiden varit något blöta, men dock visat sig vara bättre än intet strö.

Hvad nu blifvit anfördt angåendehästar kan äfven till en stor del tillämpas för nötkreatur.

På nu anförda sätt skulle ströhalmen kunna minskas med minst 40 lisp. pr djur om året och i stället som nu mångenstädes är förhållandet att urinen bortrinner skulle desse madrasser uppsuga denne och på så sätt med säkerhet komma jorden till godo. Vill djuregaren derjemte för hvarje djur dagligen använda minst 1 skålp. torr torfjord, så tror jag att han gör en stor vinst och får fullt betaldt för det arbete som härtill fordras igenom förbättringen af jorden och följaktligen rikare skördar.Hvad nytt från Stockholm?

(Bref till Länstidningen.)

Stockholm, 9 maj.

Riksdagen afslutas troligen ej förrän fram i juni. Diskussionen om de stora frågorna, som begynner om onsdag, räcker antagligen i en om ej två veckor, sedan återstår både teaterfrågan, lapplagen och spanska handelstraktaten.

Stockholms nye riksdagsman. Man har nu erhållit bekräftelse på att detta blir justitieråder Lindhagen. I går höllo stadsfullmäktige förberedande möte, då dennes kandidatur föreslogs af hr Stråle, hvarmed en mängd borgare skyndade att förena sig. Presidenten Forsell åter föreslog statsrådet Themptander, men att invälja honom, menade hr Vallenberg, vore det sama som att "kyssa riset". Förslaget vann ej heller något understöd, och om någon annan kandidat var intet tal.

Hr Lindhagen uppsattes slutligen som mötets kandidat; ingen opposition märktes. Mötet varade i en knapp halftimme.

Om alla förberedande riksdagsmannavalmöten ginge så ordentligt och fredligt tillväga som detta, så vore minsann ingen nöd!

Ett gyllene innehåll, ädlare än det ädlaste vin, var det, hvilket fans i den dyrbara dryckeskanna, hvilken -- såsom hufvudstadstidningarna berättat -- häromdagen från ett antal jagtvänner från olik delar af Sverige, Norge och Finland öfverräcktes till red. af Svenska Jägarförbundets Tidskrift, d:r J.W. Lindblad. Innehållet bestod nämligen af 6,500 kronor i guld.

Tivadar Nacèz är den senaste företelsen på vår musikhorisont -- en mörkhyad ungrare, lång och mager som Don Quixote samt violinist till profession. Han har en sällsynt bred och fyllig ton i sitt instrument, besitter en hardt när diabolisk teknik och kan, nä rså fordras, inlägga både själfullhet samt schwung och lidelse i föredraget. Intressantatst är att höra honom i hans ungerska danser. De nästan pulsera af sjudande varmblod och han spelar dem med en lidelsefull glöd som verkar oemotståndligt uppiggande på en äfven aldrig så blaserad konsertkund.

Och att han spelar med "känsla och öfvertygelse" derpå kan bl.a. följande tjena som ett exempel:

Det var på repetitionen å Nya teatern.

Hr Nachèz stod på scenen och var, ackompagnerad af kapellet, just inne i ett Allegro fruioso, då han oförmodadt tar några steg framåt och -- försvinner genom golfvet! En ny "Orfeus i underjorden"!

Allmän uppståndelse.

Kapellmästare Henneberg, som är mycket liten, skyndar besinningslöst att klättra upp på orkesterpianinot, för att titta efter hvar mannen månde ha tagit vägen. Men han är spårlöst borta ....

Några stönande ljud förkunnade emellertid snart hur pass djupt han sjunkit: han hade störtat ner i sufflörluckan med viol och allt. Mera död än lefvande släpas han fram ur sitt dammiga krypin. Damerna skynda att springa efter eau de cologne o.s.v. och mannen qvicknar omsider vid.

Violen undersökes med darrande hand och befinnes, märkligt nog -- oskadd! Och det var tur, ty det är en äkta Stradivarius, värd en småsumma af 20,000 francs. Förskräckelsen öfver att det dyrbara instrumentet möjligen skulle krossats hade emellertid så gripit vår konstnär att han nödgades intaga sängen för hela dagen.

Vid första Nachèz-konserten i lördgas ådrog sig en ung dam på parkett allmän uppmärksamhet -- afund från damernas sida, beundran från herrarnes. Hon var klädd i en elegant röd sidenrob efter utländskt snitt, medlångt nedfallande krage af crêpe-gula spetsar. Det svarta, artistiskt lockiga håret, de mörka lifliga ögonen, den genomskinliga hyn förrådde sydländskan: det var fröken Anna Bock, amerikanska och pianist, hvilken skall medverka vid nästa konsert. Jag har enskildt hört henne och hon har en högst betydande färdighet.

I söndags var konstnärsparet inviteradt till diner hos härvarande österrikisk-ungerske ministern baron Pfusterschmidt von Hardtenstein.

På aftonen anlände större delen a diplomatiska kårens medlemmar jemte damer. Den elelganta publiken var högeligen förtjust öfver de främmande artisternas prestationer. I ett par nummer ackompagnerades hr Nanchèz å piano af ingen mindre än h. exc. utrikesministern frih. Hochschild.

Ett märkvärdigt hotellinköp. Just som korrespondensen är färdig att afslutas meddelas mig, att Crédit Lyonnais, den stora verldsbekanta bankaffären i Paris, skulle ingifvit anbud om att inköpa ett namngifvet större hotell härstädes -- ett aff de fashionablaste i Skandinavien -- för en summa af 4½ millioner kronor. Jag hinner icke försäkra mig om uppgiftens sannolikhet, men har i alla händelser ansett mig redan nu böra gifva mina läsare del deraf.

-- h --Wenersborg d. 10 maj.

Till länsbokhållare vid landskontoret i Östersund har K. M:ts bfhde utnämt landskontoristen i Venersborg v. häradshöfdingen Axel Lené.

Taxeringsmän. Vid i måndags inför magistraten företaget val till ledamöter i taxeringskomitén för staden innevarande år utsågos härtill: f.d. landskamreraren J.M. Ryding, filos. doktorn L.J. Wersander, kronofogden T.W. Forsell, fabrikören Anders Carlberg, garfvaren Alexander Lindedal, skomakaren Anders Carlsson, skeppsredaren C.J. Andersson, handlanderne Anton Zachau och C. Friberg; samt till suppleanter: rådmannen Albert Carlsson, handlanden J. Adolf Andersohn och bokhandlanden Axel Polheimer.

Skogsplantering. Härvarande högre elementarläroverks ungdom företog i går sin sedvanliga utmarsch för att å stadens mark borta vid Dalbobergen plantera skog. De af ungdomen utsatta plantorna voro 1,000 stycken. Efter väl förrättadt värf trakterades ynglingarne med öl och hvetebullar, hvarefter hemmarschen föetogs. Folkskolans äldre gossar hade dagen förut i samma trakt företagit skogsplantering.

Goodtemplarnes första utflykt för året blir annandag pingst kl. 3 e.m. till Önafors, der plats för dem välvilligt blifvit upplåten.

Väderleken har under de senaste dagarne varit nästan sommarlik. I går vid middagstiden visade termometern + 22 gr. i skuggan och på eftermiddagen och förliden natt har ett uppfriskande regn fallit, som åstadkommit att träd och gräsarter börjat grönska. Har våren låtit vänta på sig, tyckes den nu komma med så mycket större hastighet, och om den nu rådande väderleken kommer att stå samt något mera regn faller, är det troligt att växtligheten till pingst kommer att te sig vackrare än någon vågat hoppas.

H. M. Drottningens helsotillstånd har, enligt underrättelser från Amsterdam af den 4 dennes, under den tid, som förflutit sedan sita meddelandet, varit rätt tillfredsställande och har H. M:t dagligen kunnat vistas i fria luften.

H. M:t har haft glädjen mottaga flere besök af sin systerdotter H. M. Drottningen af Nederländerna, men har ej deltagit i någon af de med anledning af expositionen i Amsterdam anordnade officiela festligheterna.

På Kristi Himmelsfärdsdag öfvervar H. M. Drottningen gudstjensten i skandinaviska kyrkan.

Riksrättsåtalet i Norge. Kristiania den 8 maj kl. 2,50 e.m. Odelstinget uppsköt i dag öfverläggningen angående riksrätten till i morgon på grund af en skrifvelse från regeringens medlemmar till tingets president. I denna skrifvelse citeras följande ställe i protokollskomiténs betänkande: "Medan det i afseende på de anklagades förhållande till de öfverklagade regeringsåtgärderna icke, enligt komiténs uppfattning, finnes något hinder för att åtalet mot dem må såsom ett mål anläggas, finner man, på grund af de särskilda för riksrätten gällande regler och med särskild hänsyn till att det må gifvas de anklagade tillfälle att utöfva den dem enligt grundlagens 87 § tillkommande uteslutningsrätt, sig böra, trots åtskilliga dermed förenade olägenheter och betänkligheter, föreslå särskildt åtal för hvar och en bland de anklagade, och att för sådant ändamål särskilda aktionsdekret må utfärdas för en hvar bland dem." Derefter anför regeringen: "Under instämmande i hvad komitén yttrat om åtskilliga olägenheter, som äro förenade med åtalets upplösande i flera särskilda mål, hafva vi intet att invända emot, utan vilja tvärtom begära, att det mot oss beslutatde åtalet måtte, i öfverensstämmelse med vårt rättegångsväsendes allmänna grundsatser, anhängiggöras inför riksrätten som en samfäld sak." Det förljudes, att denna skrifvelse kommit något olägligt för venstern. I afton hålles venstermöte.

Hjo vattenkuranstalt. Medicinalstyrelsen har förordnat läkaren vid länslazarettet och kurhuset i Halmstad Gustaf Tillman att under sommaren innevarande år vara intendent vid Hjo vattenkuranstalt.

Bränvinsfloden. Under tiden 1 oktober 1882 -- 1 maj 1883 äro i riket tillverkade 12,015,747,3 k:r bränvin, mot 13,712,728,5 k:r under motsvarande tid af förra tillverkningsåret. Minskning: 1,696,981,2 k:r.

Den första telefonledningen å Dal är uppsatt mellan jernvägshotellet och gästgifvaregården å Mellerud.Gudrun

Skuggsidor ur qvinnans lif,
upptecknade för Länstidningen af förf. till
"Forsdalens Lilja" m.fl.
(Eftertryck förbjudes.)

(Forts. fr. n:o 36.)

Skuggorna hade emellertid smugit sig närmare föremålet för det samtal läsaren nyss hört, och der Gudrun nu stod, liknade hon mer en bild af den hvitaste marmor än en lefvande menniska.

Hon hade dock nu gått länge nog i friherrinnan Hjelmkronas skola för att icke känna sig djupt skakad.

"Så bitter hon är!" sade hon för sig sjelf. "Och detta är tant Ebba, som ständigt visat sig så vänlig mot mig! En sådan oförväntad öfverraskning! Dock hoppas jag hon så väl som de andra skola bli nöjdare med mig, när de nu få det som de vilja. O min Gud, säg! nog handlar jag med mitt beslut rätt, och de ha ju orsak att vara afundsjuka på mig för min mormors allt för stora godhet mot mig. Celie fritager jag dock från alla låga bevekelsegrunder, ty hon har ju alltid varit min vän, och Henning -- -- --"

Med denna slutsats visade den unga flickan sig ännu icke fullt känna den verld, hvaruti hn lefde.

Hvad hon nu så ofrivilligt kommit att få höra, föreföll henne dock högst oväntadt. Hennes hjerta slog häftigt och tinningarne bultade som om de velat spränga henneshufvud. Hon kände ett oemotståndligt behof att undfly dessa menniskor, som tänkte och talade så om henne, och på samma gång grep henne en nästan vild längtan att återse de gamla vännerna der borta under det gamla röda tegeltaket. Faster Elsa, som skänkt den moderlösa sin ömhet, som fostrat och omhuldat henne, -- Gotthard, den gode fosterbrodren och vännen, som städse satt hennes glädje framom sin egen, som burit henne på sina armar, när de båda voro barn, som lärt henne blommors och foglars namn och musikens trollmakt, -- Gotthard, som sedan han blifvit man, velat egna henne sitt lif, icke manad dertill af någon egennyttig beräkning, utan endast genom denna själarnes frändskap, som af de lärde fått namnet kärlek. -- Ja, der borta uti det enkla men lyckliga hemmet hade hon aldrig hört tadel eller klander öfver andra menniskor, endast öma, förmanande ord, och der härbergerades de, som Gudrun mest varit förpligtad att vårda sig om. De ville icke störa hennes glädje, hade den sjuka flickan sagt, -- alltså trodde de henne uteslutande tillhöra denna glädjens och fåfängans umgängeskrets, i hvars atmosfer hon tyckte sig nu mera komma att qväfvas. Gudrun ville se denne man och denna flicka just nu, och på beslut följde handling.

Hon ilade hastigt utför sluttningen till sjön, der den lilla jullen låg, lossade den hoppade deruti och stötte den lätta farkosten från land, satte sig ned och började ro med säkrare årtag, än man skulle trott den smärta gestalten med sina små fina händer ega styrka att göra.

Skymningen hade redan inträdt och månens halfva skifva började förstulet titta fram, liksom undrande om dess tid att lysa verkligen var inne ännu. Stjernorna blänkte fram en efter annan och blommernas kalkar hade redan slutit sig tillsamman. Der den lilla farkosten gled fram, märktes ett slingrande silfverband på den mörka vattenspegeln och hvarje gång årorna lyrtes upp stänktes glittrande vattendroppar omkring. Gudrun var ännu blek; hennes hatt låg qvarglömd på trädgårdssoffan och genom den häftiga rörelsen hade hennes rika, mörka hår fallit ned öfver axlarne; hennes ögon glänste och andedrägten var flämtande. Man kunde lika gerna ha tagit henne för en underbar sagogestalt som för ett af lyckan gynnadt menniskobarn der hon med förtviflans styrka rodde sin båt öfver sjön.

Hon landade vid den väkända platsen och hastademot sitt mål.

"Lampan är redan tänd i salen", sade hon; "kan hända skulle jag endast skrämma dem med mitt förstörda utseende; men se dem måste jag. Vid trädgårdshörnet kan jag tränga mig igenom häcken och i skydd af jasminbusken se dit in utan att sjelf blifva sedd."

Ett af salsfönstren stod ännu öppet i den stilla aftonen och Gudrun kunde således icke allenast se -- hon fick äfven höra.

Lampan stod på bordet och Betsy hvilade på soffan med hufvudet lutadt mot en kude. Faster Elsa och mr Evans sutto derinvid och Gotthard steg just nu upp från orgeln sedan den sista tonen efter aftonpsalmen förklingat. Han gick fram till det öppna fönstret och en suck höjde hans bröst under det blicken vemodsfullt riktades mot det upplysta Elgnäs.

"Se icke dit bort, min egen Gotthard!" hördes faster Elsa yttra under deth hon lade sin hand på hans arm. "Jag ser att dessa tankar göra dig smärta, och icke böra vi uppresa oss emot Guds vilja. -- Måtte hon endast blifva lycklig!"

"Ja, måtte hon blifva lycklig!" upprepade han sakta. "Men detta betviflar jag, och det gör mig oro, ty hvad ville jag icke försaka för Gudruns lycka! I morgon är ju dagen, då något vigtigt skall afgöras på Elgnäs, något som hon beslutat utan att rådfråga sig med någon. Hvad skulle det väl annat vara än -- --"

"En förlofning!" ifylde fastern den afbrutna meningen. "Ja, käre Gotthard, jag ansåg för min skyldighet att förbereda dig derpå. Baron Hjelmkrona är nog en hygglig ung man, ehuru vi ändock icke kunna gilla hennes val -- annorlunda ville jag haft det --; men vi kunna icke göra något dervid, och i alla fall blir det alltid som Gud vill."

"Är det om Gudrun I talen?" frågade den sjuka. "Hvad jag längtar att få återse henne. Jag håller af henne så mycket och skulle så gerna vilja säga henne --"

"Gör dig icke för stora förhoppningar, min kära barn", afbröt henne fadren. "Hon är rik, firad och lycklig. Måhända skulle det vara allt annat än angenämt för henne, om vi nu gåfve oss tilkänna. Hon skulle kanske endast tänka på sin mor och dömma mig hårdt, emedan hon icke känner de fattigdomens förödmjukelser vi tillsammans ledo och de qval jag utstod, innan jag fattade beslutet att lemna henne för att i ett aflägset land söka utkomst för mig och de mina. Jag trodde då, att hennes föräldrar skulle förlåta den öfvergifna; men, o ve! en landsman underrättade mig om min Ernestines död och hos hvilka vår lilla gudrun fostrades. Jag kunde således vara lugn för henne, och gifte mig några år derefter med dein mor."

En stund stod Gudrun alldeles orörlig. Ofrivilligt hade hon äfven nu kommit att afhöra detta samtal, som dock upplyste henne just om det hon önskade. Först.


[ sida ]

kände hon sig frestad att springa fram och gifva sin närvaro tillkänna; men huru förklara detta sena besök och sitt förvirrade utseende – nej, bäst vore, att morgondagen finge förklara allt, och dessutom skulle hennes apparition nu endast framkalla en hel mängd invändningar mot det beslut hon fattat. Derför afstod hon ock ifrån att ge sig tillkänna.

Lika tyst och obemärkt som hon kommit, lika tyst och utan att varsnas ilade hon bort. Nya känslor, förmildrande de förras bitterhet, uppfylde nu hennes själ. Hon behöfde icke längre känna sig ensam och omgifven af hala tungors anmärkningar; hon visste sig nu kunna blifva lycklig i uppfyllandet af sina pligter mot dessa älskliga personligheter, som stodo henne så nära. Hon skulle älska dem och tillvinna sig deras ömhet tillbaka. Hon ville söka att bidraga till deras och allas lycka som kommo i hennes väg, och på så sätt hoppades hon helt visst finna sällheten; ty hon ville göra det goda endast för det godas skull och för tillfredsställelsen att handla ädelt och rätt.

När Gudrun slutligen återkom till Elgnäs och visade sig för sina gäster var all hennes oro försvunnen och hon log ett lyckligt leende och ögonen hade återfått sin forna strålglans.

"Älskade lilla Gudrun, min engel, hvar har du varit? Vi ha alla hållit på att dö af ångest för din skull!" Så uttryckte sig friherrinnan Hjelmkrona vid åsynen af Gudrun, i det hn utsträckte sina båda armar emot den ankomna.

___

Dagen derpå var det ståtliga Elgnäs iklädt en mer än någonsin festlig skrud, och solen bestrålade det hela med klar och molnfri himmel. Rikedomen hade rört sin trollstaf. Allt var smakfullt och väl ordnadt. Middagsborden blänkte af silfver, kristall och doftande blommor. Balsalongen och rummen derintill uppfyldes af vällukter från der anordnade grottor och vattenkonster. Förtjusande grupper af blommande krukväxter med hvita gipsbilder i dess midt, korridorer förvandlade till skuggrika alléer och utanför i trädgård och park kulörta lyktor upphängda för den kommande dunkla augustiaftonen, med ett ord: allt var ordnadt smakfullt och väntade endast på att fyllas af lysande gäster.

Ställets unga värdinna stod ännu qvar i sitt rum. Hon var färdigklädd för denna sin sista fest, dyrbart och smakfullt som vanligt. Den klädning hon bar, ordnad med hvita spetsar, var af en så ljus färg, att den liknade rosens mattaste schattering. Dyrbara smycken prydde hals, armar och bröst, ja blänkte så klart, att solstrålarne bröto sig i fördubblad glans mot dess klara vatten. Hon stod midt i rummet med blicken riktad mot golfvet och ett leende så rent som det nogonsin kunde förekomma hos en ren själ.

"Nu är stunden inne, då jag får läsa ditt bref, kära, välmenande mormor", sade hon vid sig sjelf. "Ja, ty nu har jag gjort mitt val för lifvet och afsagt mig alla anspråk för egen del. Min följeslagare skall heta kärlek till nästan, barmhertighet och uppfylda pligter. Jag tackar dig, min Gud, som så huldrikt vårdat dig om mig och låtit mig ana din mening med de pund du lemnat i min vård. Ack, bistå mig äfven hädanefter och hjelp mig att nyttja dem så, att de bli använda till din ära! – Och nu, min egen mormor, få vi se hvad du har att säga mig."

Hon upptog brefvet, bröt förseglingen och läste:

"Älskade min Gudrun!

"Helt visst är allt för dig klart, när du läser dessa rader. Den af de båda unga männen, Gotthard och Henning, som framlemnat det bref till dig som jag uppdragit åt hvar och en af dem att göra, han är din bäste oegennyttigaste och mest dig värdig, ty hans karaktär är fast och uppriktig. Räck honom din hand och blif lycklig. Ja, min Gudrun, lef lycklig med honom, som du älskar, ty en aning tillhviskar mig hvem af de båda som består profvet. Någon annan tar jag för afgjordt att du icke fäster afseende vid. När hvar och en endast visar sina goda egenskaper, är det icke så lätt att gissa sig till de motsatta; men af frukten känner man trädet och af gerningen mannen. Den som fullgör ett gifvet löfte, om detta ock måste ske med uppoffring af egna fördelar, är en hederlig man, och på hans ord kan en qvinna tryggt förlita sig, åt honom kan hon förtro sitt lifs lycka. En sådan man bör hon värdera, ty han är värd hennes hjertas varmaste, skönaste känslor. Behöfver jag väl säga dig mer?

"Du, Gudrun, förljufvade min ålderdom och förvärfvade dig sjelf min kärlek – se der hvarför jag icke kan underlåta att tänka på din lycka och hvarför min sista suck kommer att innebära en bön för ditt väl.

"Bed Gotthard förlåta den smärta jag förorsakat honom genom det bref, som öppet lemnades honom i händer af mig. Min mening var icke att afvisa honom dermed, endast att stadfästa ditt förtroende till honom.

"Nu inser du meningen af detta brefs innehåll och din besynnerliga, kanske allt för försigtiga mormors beteende.

"När du läser dessa rader är Carolas stoft helt visst förmulnadt; men hennes själ skall likväl mana godt för dig, ty kärleken är störst och utgången från Gud.

Eufrosyn von Strahl."

"Kära, gamla mormor, hvad du var god!" hviskade dotterdottern, ännu med blicken på brefvet i sin hand och i sina ögon klara perlor, långt skönare än de ädelstenar hon bar. "Ack, så väl du menade, och hvad jag tackar dig! Men det är förbi nu, och Gotthard har icke samma känslor för mig nu som förr; likväl vill jag försöka att återförvärfva mig hans förtroende och vänskap."

Dörrens häftiga öppnande afbröt Gudruns monolog. Det var Celie som sväfvade in, brådskande och lätt som en elfva. Hennes anblick var en skön och strålande företeelse: idel glädje, lif och lycka. Drägten hade minnets färg och hennes långa glänsande lockar voro prydda med en krans af de skönaste rosor. Hon var dagens drottning, ty hon fylde nu sina tjugufem år, och för hennes skull var denna fest arrangerad på Elgnäs.

"Gudrun, sötaste Gudrun, hvad jag tackar och beundrar dig!" utropade Celie och omfamnade den sålunda tilltalade gång på gång. "Du har bevisat dig vara min verkliga väninna och stadfästat min lycka för alltid. Men hvad skall väl hela verlden säga härom? Helt visst klandra oss båda, dig som gifvit och mig som emottagit så mycket. Dock, icke behöfver någon veta huru jag blifvit så rik. Sötaste du, en sådan födelsedagsgåfva, många tusen! Så glad jag är! Bara du inte ångrar dig, Gudrun, ty när mamma och Henning få veta härom, så får jag icke återlemna något.

(Forts.)


[ sida ] [ sida ]

Nykterhetsföredrag

i Ramnereds skolhus Pingstdagen kl. 4 e.m.Juridisk Affärsbyrå.

EMIL ASKER,

v. Häradshöfding. 19 Östra Hamngatan 18

Göteborg.
25 kronors

belöning erhåller den som lagligen leder i bevis hvem som föröfvar åverkan på den till hemmanet Lockerud hörande skog.

Wenersborg den n10 Maj 1883.

ALBERT CARLSSON.Borgenärers sammanträde.

Borgenärerna uti landtbrukaren Alfr. Månssons på Fridhem konkurs, äfvensom gäldenärern, kallas härmed att sammanträda å ene gåde mannen C. Schrams kontor här i staden Tisdagen d. 15 inst. Maj kl. 4 e.m., för att öfverlägga och besluta i frågor rörande konkursboet och dess förvaltning, hvaribland betämmande af vilkoren för försäljning eller utarrendering af fastigheten; fördelning å löst och fast af gemensamma kostnader m.m.

Venersborg d. 25 April 1883.

Konkursförvaltningen.Auktioner.

Genom offentlig auktion, som förrättas å stadens auktionskammare Lördagen den 19 innevarande Maj kl. 4 e.m., försäljes till den högstbjudande och mot kontant betalning en den u Juli 1875 utgifven skuldsedel å 400 kronor, löpande med 6% årlig ränta från utgifningsdagen tills liqvid sker. Venersborg, å auktionskammaren, den 9 Maj 1883.

A.G. Norén.Bok-Auktion.

Lördagen den 19 innevarande Maj kl. 4 e.m., försäljes genom offentlig auktion som förrättas å stadens auktionskammare ett parti böcker utgörande 164 n:r enligt katalog, som tillhandahålles vid auktionstillfället.

Vederhäftige och kände inropare erhålla tre månaders betalningsanstånd dock med förbehåll, att om ej auktionsmedlen inbetalas på förfallodagen inroparen tillförbindes att erlägga 3 kronor i utsökningskostnader. Venersborg, å auktionskammaren, den 7 Maj 1883.

A.G. Norén.Vid offentlig auktion, som förrättas å

Alf. Månssons konkursmassas vid Venersborg belägna Starkekärr, äfven Fridhem kalladt, Onsdagen d. 16 och Torsdagen d. 17 instundande Maj med början hvarje dag kl. 10 f.m., försäljes till den högstbjudande konkursboets lösa egendom, betående af silfver och nysilfver, möbler och husgeråd, linne- och sängkläder, glas och porslin, koppar, jern och blecksaker m.m., ett parti ved, ett parti obrändt tegel, åkdon, 15 st. kor och fjäderfä, samt, i händelse fastigheten blifver såld eller bortarrenderad, äfven åkerredskap och 5 st. hästkreatur, och erhålla såsom säkre kända inropare 3 månaders betalningsanstånd, auktionsförrättaren dock obetaget att dessförinnan infordra liqvid, i händelse omständigheterna skulle dertill föranleda. Ingår ej liqvid inom förfallotiden, vare den försumlige skyldig gälda 3 kr. i utsökningskostnad.

Om loflig restauration föranstaltas.

Obs. Kreaturen säljas första dagens eftermiddag den 16 Maj, men hästar ohc åkerredskap endast i händelse fastigheten blifver såld eller bortarrenderad.

Obs. Bland förestående hästkreatur förekommer ett sto i tredje året, en häst i fjerde året samt ett sto med föl, och försäljes äfven vid samma tillfälle ett piano och en större assuransspruta.

Venersborg d. 21 April 1883.

Efter anmodan

C. Schram.
Fastighetsauktion.

Jemlikt borgenärernas uti Alf. Månssons å Fridhem konkurs vid sammanträde d. 14 Mars fattade beslut kommer genom offentlig auktion, som på stället förrättas ONsdagen d. 16 instundande Maj kl. 12 på dagen, att till den högstbjudande försäljas konkursmassans fasta egendom 33/192 mantal frälsee Starkekärr i Vassända socken, 1/8 mtl kronoskatte Gudmundstorp i Naglums socken samt 62 tunnland 6 kappland af Venersborgs stads donationsjord, utgörande hela arealen circa 208 tunnland, deraf 95 tunnland öppen åker af god beskaffenhet, delvis täckdikad; 100 tunnland skog, tillräcklig för gårdens behof, samt resten betesmark och impedimenta. Årligen utsås 58 kkubikfot höst- och 350 à 400 kubikfot vårsäd, utom potätet, hvarjemte vinterfödas 5 hästar och 24 nötkreatur.

Å egendomen, belägen 1/4 mil från Venersborg och 1/8 mil från qvarn och såg samt invid Trollhätte kanal, som årligen betalar omkring 200 kr. till egaren, finnes tegelbruk med tillhörande inrättningar och lägenheter samt egen lastbrygga.

Åbyggnaderna, uppförda under sednaste åren, äro i godt skick och bestå af boningshus af timmer, innehållande 9 rum, tambur, kök, 2:ne källare samt verandor; ladugård af sten; stall dels af sten, dels af trä; lador; loge; redskapsbod; vedbod; svinhus m.m. sammanbyggda; magasin i 2:ne våningar af sten. Byggnaderna brandförsäkrade för 19,050,00 kr.

Å fastigheten befintligt hypotekslån underlättar köpet.

Blifvande inropare ställe antaglig borgen för uppfyllandet af köpevilkoren, som tillkännagifvas före utropet.

Konkursmassan förbehåller sig rätt att antaga eller förkasta skeende anbud.

Skulle ej antagligt köpeanbud göras, kommer egendomen att bortarrenderas intill d. 14 Mars 1884 med tillträdesrätt genast efter auktionsdagen, blifvande likaledes arrendevilkoren vid samma tillfälle angifvna,, och ställe arrendatorn genast fullgod borgen för deras uppfyllande.

Spekulanter torde genom besök på stället bäst taga kännedom om egendomens beskaffenhet, hvaremellertid skriftliga förfrågningar besvaras af undertecknad, adress Vene4rsborg.

Venersborg d. 4 April 1883.

C. Schram,

anmodad auktionsförrättare

och god man.Genom frivillig auktion, som förrättas

på stället Fredagen den 11 dennes kl. 1 e.m., låter Herr G. Möller till den mestbjudande försälja sitt egande 1/8 mantal Vestra Rölanda i Frendefors socken, Sundals härad, att genast tillträdas.

Egendomen, som har ett vackert läge, 0,8 mil från qvarn samt 0,9 mil från kyrka och Frendefors station vid Bergslagsbanan, innehåller omkring 50 tunland åker och lika mycket väl vårdad skog. Byggnaderna utgöras af 1 manbyggnad, omgifven af en större trädgård och innehållande 4 rum och kök samt 1 ladugårdslänga, innehållande stall, bagnbod, 2 lador, loge och fähus.

I egendomen finnas inteckningar till ett belopp af omkring 6,000 kronor, hvilka af blifvande köpare kunna få öfvertagas.

Vilkoren komma att tillkännagifvas före utropet; och bör blifvandeköpare vara försedd med säker borgen för köpeskillingens riktiga erläggande.

Bön den 5 Maj 1883.

E.a.

Gust. Ad. Norén.Entreprenad-Auktion.

torsdagen den 17 instundande Maj kl. 12 på dagen anställes inför Drätselkammaren i Venersborg offentlig auktion för öfverlåtande på entreprenad uppförande af 2:ne boningshus å s.k. "Landgrenegården" här i staden.

Byggnaderna, som blifva fristående, hvadan brandmurar icke erfordras, skola hvardera hålla i längd 64, i bredd 32 och i höjd från stenfot 16 fot å knut, uppföras af 3 tums plank; dess ytterväggar beklädas utvändigt med tjärad papp, brädfodras och oljemålas, inre väggarne klädas med papp och boiseras med 3/4 tums bräder samt oljemålas i boningsrummen och fernissas i köken. Hvardera byggnaden skall inredas å nedra botten med 4 boningsrum, 4 kök, 2:ne förstugor och 2:ne trappuppgångar till vinden, hvarest inrättas 2:ne frontespicerum, 2:ne gafvelrum och 8 kontor. I boningsrummen å nedra botten anbringas kakelugnar, i köken jernspislar och mindre bakkugnar samt i rummen å vinden jernkaminer eller mindre jernspislar; varande öfrige detaljer att inhemta af ritnng, arbetsdevis och projektkonstrakt, som finnas till påseende inteill auktionsdagen hos Drätselkammarens notarie herr J. D. Bergström.

Vilkoren tillkännagifvas före utropet, dock erinras här: att inroparen får lyfta 1/3:del af entreprenadbeloppet vid kontraktets undertecknande, 1/3:del sedan byggnaderna kommit under tak och sista 1/3:delen sedan arbetet, som skall vara till afsyning färdigt senast den 15 nästa September, blifvit afsynadt och godkändt.

Slutligen meddelas, att inroparen, såvida å hans anbud skall fästas afseende, skall vid auktionen aflemna god, behörigen verificerad borgen för såväl arbetets ordentliga fullgörande ionom behörig tid, som för erhållande förskotter.

Venersborg den 26 April 1883.

Drätselkammaren.Till salu:

Boulus och Antoine Eldeleboud från Betlehem i Palestina försälja under sitt besök i Venersborg, hvilket blifver endast några dagar,

Österländska

Trä- o. Perlemorarbeten m.m.

Försäljningen sker i Regementsskrifvare Appelbergs hus vid Drottninggatan.Vackra Gratulations- o. Blomsterkort

å namnsdagarne:

Charlotta, Carolina,
Sophia, Wilhelmina

i BOKHANDELN.I Bokhandeln:

Dubbel-Aseptin. Användes för att
konservera rått kött,
villebråd, rensad fisk
m.m.
Enkel-Aseptin. Användes för konservering
af mjölk, smör, dricka
samt af färdigberedda
eller kokta födoämnen.

Säljas i paketer med beskrifning à 1 kr.Gratulationskort

nytt lager, hos

Hilma Staaf.Svarta Handskar

nu inkomna hos

Hilma Staaf.Porter

på hel-, half-, och qvartbuteljer hos

Albert Carlsson & C:o.Stettiner-Potatis,

af ovanligt god qvalité, hos

ÅHMAN & PETERSON.Benmjöl

af Ceres i Göteborg tillverkning. Schlaffhorts i S:t Petersbrug och

s.k. Svenskt råstampadt Benmjöl samt

Superfosfater

af Ceres fabrikation

försäljes i parti yterst billigt af

G.V. Plate.C.M. Karsohn & Co.,

Trollhättan

rekommendera nu inkomna:

Parasoller, stort nytt lager från 1 krona st. till mycket högre priser.

Damekappor från 6 kr. till 33 kronor stycket.

Regnkappor från 10 kr. till 30 kr. stycket.

OBS. Vårt Kapp-lager är ytterst väl sorteradt och erbjuder verkligt smakfulla kappor, deribland ett parti Modell-Kappor, som säljas till ett ofantligt lågt pris.

Beställnigar å Dame- samt Barn-Kappor af alla sorter emottagas.

400 stycken Hattar af nyaste fasoner från 2 kr., 2,50, 3,00, 3,50, 4,00, 4,50,

5,00, 5,50, 6 kr. st. samt till högre priser.

Sommarhattar, Mans- och Barn-, samt Plyshattar af nyaste fasoner.

Handskar, stort sortiment, deribland Skånska Damehandskar à 1 kr. paret, Vantar, Förkläden, Spetsar och Sidenband m.m. hos

C.M. Karlsohn & Co., Trollhättan.Rökt Islands Slosill

samt goda Stettiner-Potatis billigt hos Johanson & Olson.Härdade Patenthjulbössor,

som äro nästan outslitlige, Stålplogar af bästa sort, Harfvar, Ringvältar, Bakugnshallar, Skottkärrhjul och Ringklockor för landtegendomar finnas till salu på

Mek. Verkstaden i Wenersborg.Bränvin,

enkelt, dubbelt och tiodubbelt, som äfven kolrenats för att göra smaken mildare, Sötkummin, Pomerans- samt färgadt eller så kallad Cognac, allt renadt af ettårig utmärkt god finkel, försäljes fortfarande i partier om minst 100 kannor till facilaste priser af

J.A.E. Schagerström.

OBS.! Lager af mitt fabrikat finnes dessutom å Dykällans och Melleruds gästgifvaregårdar, i minut till facila priser.Utbjudes

eldfast Höganäs-Lera, rå och bränd, 'vanlig eldfast Mursten; Hvalftegel samt ärilsten (till ugnsbottnar) till billigt pris hos

J.A.E. Schagerström.Patenterad Takspånsfernissa

af bepröfvad godhet, hvaröfver en mängd intyg jemte bruksanvisning finnes till benäget påseende, försäljes enligt fabrikens cirkulär, i kommission, på jernbandade 65-kannors goda fat till 35 kronor för prima och 22 kronor för sekunda vara af

J.A.E. Schagerström.Ett parti Tyg- och Promenad-

känger samt BArnkäner realiseras hos

M. Törnros.Utmärkta Stettiner Potatis

passande till utsäde, hos

Er. Andersson.Utsädes ärter, Vicker, Vår-

hvete, korn och Timotejfrö

till billigt pris hos

J.A.E. Schagerström.Glasögon

till salu hos

J.G. Sundberg,

Östra Tullen.Mjölk och Grädde

till billigt pris hos

Fru Nilsson, Kronogatan.Gödt Oxkött, färskt Fläsk

finnes till salu nästa Lördag på torget.

Frans Carlsson.Gödt Oxkött

till salu fredag och lördag hos

S.A. Brobeck.Pepparrot

och pepparrotsträngar till salu på landeriet Källshagen.Mjölk från Rånnums Mejeri

till billigaste pris hos

Sara Jonson.

Kristin Johanson.Med anledning af egarens frånfälle försäljes

nedannämnda, i Uddevalla belägna fastigheter, tillhöriga sterbhusdelegarne efter afl. fabrikören Joh. Aug. Uddgren:

1:o Ett i godt stånd varande 2 båningars
boningshus af trä, innehållande 9 rum.
2:ne kök samt en butik, jemte nödiga
uthus.
2:o Tvenne garfverier med tillsammans 39
kar, 9 kalkar, inmurad kopparpanna och
en gjuten ekbarksqvarn med tillbehör,
hvarest garfverirörelse, som ännu fortgår,
under en längre följd af år med särdeles
fördel bedrifvits.
3:o Stadsängen n:o 78, "Esperödsgärdet" kallad,
om 5 tunnland, 5 1/4 kappland.

Närmare upplysningar lemnas af och kan köp afslutas med

Rådman R. Blomstervall,

adress Uddevalla.Pianinos och flyglar

af Hals utmärkta tillverkning finnas till salu genom

Aug. Lugner,

UddevallaTvå stycken arbetshästar

finnas till salu på Härrum hos

Joh. A. Johansson.Trävaror

Snickeriarbeten till byggnadsinredning, dörrar, fönster, verandor och listverks samt torra golf-, tag-, klädsel- och panelbräder, fritt levererade per ångbåt i Venersborg, Trollhättan och vid Ströms kanal, säljes af snickerifabriken i Åmål genom

P. Larsson.Åstundas köpa:

Hafre

uppköpes i större och mindre partier till högsta gällande priser af

Albert Carlsson.Mjölkuppköp.

Önskas fortfarande köpa

några hundra kannor Mjölk.

Rånnums Mejeri.Så kallad Pappersved

uppköpes vid Wargön, men samma bör vara väl qvistad och helst barkad.Så kallad Pappersved

af vanlig beskaffenhet uppköpes till högsta pris af

Önans Fabriker,

TrollhättanLump

uppköpes till högst gångbara priser vid Vargöns pappersbruk; adress Rånnum.Lump

i större och midre partier äfvensom frisk ohc välbergad Råghalm, uppköpes vid

Trollhätte Pappersbruk.Utbjudes hyra:

Att tillträda den 1 Okt. en inom tambur och i 2:dra våningen varande lägenhet om 3 rum och kök, vid hvilken behof af uthus är väl tillgodosedt. Uppgörelse med

Gust. Kraus.Af en händelse blifva tvänne

rum lediga att hyra den första Juni hos

Anna Svedberg.Två rum och kök i andra våningen

med nödiga uthus äro ledige att hyra från den 1:ste nästa Oktober vid Kyrkogatan i hökare Jonssons hus.Uti undertecknads hus finnes att hyra

med tillträdesrätt från den 1 nästa oktober 2:ne rum med ensamt kök, samt ett rum jemte nåleriverkstad att tillträda genast.

Venersborg den 5 maj 1883.

A.G. Norén.Ett stort högt rum åt solsidan på

öfvervåning, med egen tamru, uthyres att tillträda 1:ste oktober af

Fru S. Lidberg.Vid Upperud, en af Venerns

största hamnar, finnes ett mindre BAgeri att hyra. Uppgörelse med

Axel E. Jansson.

Postadress: Mellerud.Åstyndas hyra:

Verkstadslokal.

En mindre sådan, passande för smidja, samt ett rum för kontor, någorlunda centralt belägen, önskas hyra genast. Anmälningar emottagas af herr Bankdirektör L.J. Wersander.Herrar båtegare!

En segelbåt önskas hyra i sommar. Svar med utsatt pris i biljett, märkt "Båt", torde snarast inlemnas å boktryckeriet.I tjenst åstundas

En snäll och städad barnflicka

erhåller plats nu genast hos segelmakare

Aug. Pettersson.Nytt! Nytt!

Victoriagarnstyger hårbefrias, hvarigenom de utan att skadas betydligt vinna i utseende.

C.G. Söderbergs Arfvingar.En skomakarelärling, något kunnig i

yrket, kan nu genast erhålla plats hos skomakare

S. Nyberg.

Venersborg.Bortsprungen hund.

En rödbrun medelstor jagthynda, lydande namnet "Freja", bärande en rundsydd skinnrem kring halsen, bortsprang förliden lördag den 5:te dennes och kan mot hederlig vedergällning af tillvaratagaren inlemnas å Lilla Edets Apotek.Stensättare.

En skicklig, pålitlig, nykter och väl vitsordad stensättare kan erhålla stadig arbetsförtjenst i Lidköping under hela instundande sommar, om snar anmälan göres hos undertecknad, drätselkammarens ordförande.

Lidköping den 4 Maj 1883.

Wilh. Pålhman,

Ingeniör. Adress Lidköping.

(G. 5907X1.)Ull,

väl rengjord och torr, emottages till spinning för Stigens spinneri hos

W.C. Beckeman.Observera!

Mot god realsäkerhet kan stående lån till belopp af 15,000 kronor erhållas, om uppgörelse snart sker med

Mats Zachrison.

Stockholm, Norra Smedjegatan n:o 30Se hit!

Allvarligen påminnas de, sm hafva skulder till numera upplösta handelsfirman Andersson & Johansson å Trollhättan, att med snaraste sådana restfritt inbetala; i motsatt fall blifva de för inkassering utlemnade.

Trollhättan i Mars 1883.

Otto Andersson,

innehafvare af firman Andersson & JohanssonSommarkostymer,

fläckiga eller urblekta, göras användbara genom tvättning eller färgning. Kläderna skadas ej, böra ej isärsprättas, samt blifva fort färdiga. Kostnaden ringa.

C.G. Söderbergs Arfvingar.Bytesannonser.

(Nya Verml. T. och g. N.A:s-Byr. i Mariestads Vbl. 3 g.) 25 r.

Tisdagen den 5:te juni kl. 11 på dagen anställes här å lasarettet entreprenadauktion till upphandling för lasarettets behof af

70 famnar björk- och

70 famnar furuved, att levereras inom nästa Augusti månads utgång.

Veden bör vara vinterhuggen, torr och qvistfri, af god och fullmogen skog samt hvarje famn 8 fot lång, 6 fot hög och hvarje klofva 3 fot lång inom hugget; skolande veden levereras vid Nya lasarettet och upplagd på anvisad plats.

Skriftlige, förseglade anbud kunna innan auktionens börjas ingifvas till lasarettssysslomannen Direktör O.H. Bergqvist, som jemväl lemnar närmare upplysningar.

Inroparen måste, om afseende på hans anbud skall fästas, vid auktionen vara försedd med samt aflemna antaglig, till vederhäftigheten och underskrift behörigen styrkt borgen för dess anbuds riktiga fullgörande.

Efter auktionens slut meddelas besked om möjligen skeende anbudens antaglighet.

Venersborg den 9 Maj 1883.

Lasaretts-direktionen.Handelslägenhet å Trollhättan.

(Göt. H.T. och Bohuslän. 3 g.) 10 r

Vid storgatan å Trollhättan finnes den 1:ste nästa Oktober att hyra på ett eller flera års tid en rymlig och snygg handelsbutik, försedd med propert inrede och passande för manufaktur- eller kortvaruhandel. Kontorslokal åtföljer, om så önskas. Vidare meddelar

Johan O. Forsell,

Trollhättan.Informatorsplats

(Bohuslän. och Boh. L.T.U. 1 g.) 6 r.

under sommarmånaderna sökes af en yngling i öfre sjette klassen -- halfrealist -- hälst vid saltsjön. Svar till A.B. torde inlemnas å Venersborgs tidnings boktryckeri.Genom

öppen auktion, som förrättas den 17 dennes kl. 2 e.m., färsäljes till den högstbjudande en Manbyggnad, fördelad i 2 rum, och kök jemte en vedbod och en smedja, belägna invid Norra Ryrs kyrka. Denna plats, som är särdeles lämplig och passande för en smed, emedan någon sådan icke der i närheten finnes; och har denna plats bebotts af smeder i omkring 30 år och der haft ständig sysselsättning. -- Vid samma tillfälle försäljes aflidne smeden A. Erikssons efterlemnade qvarlåtenskap, deribland hans smedjeredskap.

Tengelsröd i Maj 1883.

G.. Svenson.Snickare

En nykter och ordentlig möbelsnickare erhåller varaktig plats med god betalning om anmälan sker genast hos Snickare J.A. Anderson, Uddevalla.