Till den Resp. Läsaren!

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Tidning för Wenersborgs Stad och Län

Till den Resp. Läsaren!
Tidning för Wenersborgs Stad och Län 1848-12-02


[ sida ]

Till den Resp. Läsaren!

Det kan wisserligen synas en och annan betänkligt, att öka den redan ansenliga mängd af tidningar, som nu förefinnes, med ännu flera; men då en tidning alltid bör betraktas såsom en upplysningens vehikel och följaktligen är god till sitt grundbegrepp, bör en sådan betänkligbet, der den existerar, upphöra. Den bör till och med förbytas i ett erkännande af nödwändigheten och nyttan af nya organer inom pressen, på orter, der sådana antingen icke finnas, eller äro af den beskaffenhet, att de icke motswara sin bestämmelse eller uppfylla Publikens grundade fordringar på desamma.

Förwissade om allmänneligheten af ett sådant erkännande just på denna ort och inom detta samhälle, frukta wi icke att mötas med missnöje, då wi till prenumeration anmäla

Tidning
för

Wenersborgs Stad och Län.

Den tidning wi sålunda annoncera, will icke framträda med braskande löften om storwerk, som den skall uträtta, och derigenom yrka på ett relativt högt rum inom landsortspressen. Om Red. skulle lyckas att utöfwa något godt inflytande på den ort, inom hwilken den hoppas erhålla sin Publik, wet den, att den icke gjort annat än sin pligt som publicist. Aldraminst will Tidningen proclamera sig såsom en politisk bjesse, då den wäl känner af många sina medbröders warnande exempel, att en dylik rol, stundom utspelad i prospectnumret, sällan lyktar på annat sätt än Don Quixotte i striden mot wäderqwarnarne, och i bästa fall utbytes emot den af ett osjelfständigt echo af de stora tidningarne. Tidningen will endast säga hwad den är och hwad den icke är. Den tänker aldrig sjelfmyndigt upphäfwa sig till en uteslutande ojäfwig organ för det såkallade allmänna tänkesättet i de orter, der den blifwer spridd, emedan den af gammalt känner, att meningsbrytningarne äro snart sagt lika många som individerna; ännu mindre ernar den följa flertalets af sina medbröders exempel deruti, att med bitterhet förfölja hwarje annan åsigt än sin egen. Då emedlertid en tidning alltid måste ega någon politisk färg, och till på köpet genast wid sitt framträdande inför Publiken annoncera denna, får Red., under djupt beklagande att några färgskiftningar i den wägen skola finnas inom wårt kära fädernesland, tillstå att dess egen är grå — detta dock ej så tillförståendes, som skulle Red. blindt hylla lärorna hos det wiljelösa partie, som, betecknadt med denna färg, ställt sig såsom medlare och skottafla emellan det swartas och det hwitas kämpar, hwilka nu som bäst skifta hugg mot hwarandra och — mot fäderneslandet — utan Red. will dermed tillkännagifwa, att den tillhörer det största af alla partier, det nemligen som, ängsligt förbisedt af de andra, erkänner att hwart och ett af dessa har rätt i ett och orätt i ett annat, och som således i sitt förhållande till dem skall såsom princip erkänna Havamals ord, att:

”Så god är ingen, att felet ej följer,
Och ingen så dålig, att han till intet duger."

Red. älskar mycket af det gamla, men icke derför att det är gammalt, och mycket af det nya, men ej af orsak att det är nytt, utan derföre att det (både det gamla och det nya) är godt och nyttigt. Red. älskar och ifrar för reformer, men will ej hafwa dem genomförda på omstörtningens ofria och wåldsamma wäg. — Se der wår politiska trosbekännelse!

Sitt namn såsom Länstidning skall den söka rättfärdiga genom sitt bemödande att meddela allt, som i något afseende kan röra länet, och Red. ernar fördenskull sätta sig i förbindelse med pålitliga personer såsom correspondenter från dess olika trakter. Torg- och partie-priser samt andra handelsunderrättelser, äfwensom Götheborgs Börspriser, hafwa i Tidningen ett stående rum. Stiftsnyheter och de från Länet till Landshöfdinge-Embetet ingående rapporter skola punktligt meddelas, äfwensom en resumé af samma Auktoritets Kungörelser, på det dessa wigtiga notiser må komma till Allmänhetens kunskap på ett säkrare sätt, än genom deras flyktiga afhörande från predikostolarne. In- och Utrikes nyheter skola efter de tillförlitligaste källor och utan wanställande tillsatser meddelas under rubrikerna: Fäderneslandet och Utlandet. I hufwudstaden håller Redaktionen en egen pålitlig Correspondent i politiska och andra ämnen. Tidningen kommer äfwen att hafwa en särskild följetongs-afdelning, hwars artiklar skola wäljas med afseende på sedlighet och estetisk smak.

Med beredwillighet och tacksamhet emottager Red. af Tidning för Wenersborgs Stad och Län till införande i bladet hwarje meddelande, som kan åsyfta befrämjandet af nytta och upplysning, rättelse af förhandenwarande missbruk eller warningar mot förutsedda. Deremot förklarar den en gång för alla, att den ej öppnar tidningens spalter för personliga angrepp.

Tidningens yttre synes af detta profnummer. Om utgifningsdagar, pris m. m.: se anmälan derom på sista sidan.

Och härmed öfwerlemne wi i Publikens händer första produkten af wår werksamhet i ett för oss nytt samhälle. Den har ej tillkommit för tärande, utan för närande; ej för att uppwäcka split och oenighet, utan för att werka till ett i allmänhet älskadt mål — upplysningens. Tiden skall utwisa, om företaget är förhastadt eller af behofwet påkalladt. Emedlertid anförtro wi oss med tillförsigt åt Publiken, hwilken förr eller sednare skall fälla det afgörande utslaget.

Redaktionen.