Hoppa till innehållet

Valet av kung av Polen 1697

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Ordinarie Stockholmiske Post Tijdender
Af den 12 Julii 1697.
På Wikipedia finns en artikel om August den starke.
På Wikipedia finns en artikel om Prinsen av Conti.


Warschau den 18 Junii

Den 15 hujus begynte man wid Konunge Walet först at tala om Cuhrfursten af Sachsen, om hwilken man tilförende intet en gång nämbd, och begynte den 16 hans Partij stundeligen tilwäxa, men deremot tog Pritz Jacobs Partij således af, at man efter Middagen intet mera hörde talas om honom, utan stod walet på Cuhrfursten af Sachsen och Pr. Conti, doch war Cuhrfurstens Partij något starckare. I går hörde man huru Cuhrfurstens Partij tiltog, så at det emot Middagen war dubbelt så starckt som det Contiske, såsom och alle 3 Feltherrarne, och den tilförende confoedererade Armeen trädde på Cuhrfurstens sida, såwäl som och emot Aftonen den Littauske Feltherren och Cron Marskalcken med deras anhang; Men Cardinalen Radziewsky, Biskopen af Plotzko och Littauske Skattmästaren höllo med Pr: Conti, som och bemel. Cardinal utgick, och nembde Pr. Conti til Konung; Men Landmarskalken Billinsky protesterade deremot och förfogade sig til det Sachsiske Partijet, hwarest Bijskopen af Cuyavien utropade Cuhrfursten af Sachen för Konung, och sönges Te Deum uti Feltet. När det Contiske Partijet detta märckte, skickade det till det Sachsiske, och ansade dem at hålla sig färdige til en slachtning, som de sig och rustade det Sachsiske Partijet at angripa ; Men Cron store Feldtherren lät strax marchera den confoedererade Armeen fram, då de Contiske sig begofwo åt Staden; Och som Cardinalen sedermera och så stegit til det Sachsiske Partijet, så blef Cuhrfursten kl. 11 om Natten under lösandet af styckerne för Konung i Pohlen utropad och förklarat; Hwilken och innan 2 Dagar ifrån Breslau hit förwäntes. Så snart han kommer, lärer man skynda med Kröningen, eftersom man ännu måste fruchta för det Contijske Partiet; ehuruwäl bemel. Printz intet hafwer flere Trouppen än en Weywodskap som består af 60000 Man, men deremot är det Sachsiske partiet öfwer 140000 Man starcke, utan 40000 Man som stå wid Cracau.


Ordinarie Stockholmiske Post Tijdender
Af den 13 Septembris 1697.


Warschau den 16 Aug.

Nu ankomne breff förmäla, at det af Contiske Partijet förehafwande nye Wahlet hafwer på insattan dag gått för sig, och at strax i begynnelsen, en Adelsman, som allenast frågat, af hwad Orsak man wille strijda till nytt Wahl, efftersom man ju redan hade walt en Konung, blifwit nederhuggen. Och som man anmodat den förre Land-Marskalken at ochså bijwista detta Wahlet, hafwer han sig intet welat dertill infinna, ursächtandes sig der med, at han swurit till at wara Neutral och at intet bijfalla något thera Partijet ; hwarföre Marskalken af Littauen sig denne beställningen påtagit.


Ordinarie Stockholmiske Post Tijdender
Af den 20 Septembris 1697.


Dantzig den 1 September

Uti Pohlen hafwer det Contiske Partiet slutet en Rokosch, det är en allmän förbindning, och sig förplicktat at hålla alla dem, som äre af det Sachsiske Partijet, och dess Chröning bijwista för Fiender, och deras godz confiscable. De förnembste i denne Rokosch äre primas Regni, Kron Skattmestaren, Littauske Feltherren, Biskopen aff Plotzko, Castellanen Kaliskij, Kroikzij Coronnij och Holnich Podolskij som Marskalck, hwilke och hafwa sigh bemächtigat af Warschauske Slottet, hwarest Sal. Konungens Lijk står. Men oachtat alt sådant, lärer doch Kröningen den 5 September för sig gå, och som den förra Konungens Begrafning bör skee Dagen föruth, så läre alle begrafningz Ceremonier och så hållas, fast än man intet sielfwa Lijket uti Crakau hafwer, uthan det sedan dijt föras kan. Cuhrfursten af Sachsen är i Crakau, och hafwer Slottet Fortificerat, sampt hoos sig uthom det Pohlniske Assistence Folket 2000 Mann uthwaldt Sachsiskt Folck, warandes och 12000 Man beordrade ifrån Ungern at marchera dijt. Och föres dageligen en hoop med Ammunition, Kruut och Penningar in i Staden.


Ordinarie Stockholmiske Post Tijdender
Af den 4 Octobris 1697.


Warschau den 10 Septemb.

I Söndags gick Chrönings Acten för sig, och hafwer dhet Contiske Partijet hållit ett Consilium, och låtit utgå nya Universalier, at Rokoschen den 30 hujus sig på 3 Ställen försambla skall, till at förswara deras Friheet, men så får man nu see, huru månge sig inställa läre, sedan en krönter Konung i Landet är; och som det förmenes, at Konungen är på Wägen hijt åt, så reeste de Contiske ifrån hwarannan ; Hafwandes Cardinalen begifwit sig åt Lovicks, och låtit alle Stycken och all Ammunition här utur Tyghuset dijt föra.


Crakau den 8 Septemb.

Såsom Konungen förnummit, huruledes de uti Warschau blifwa ståendes wid Rokotzschen, förewändandes, at de willia förswara deras Frihet, så hafwer Konungen giordt nödig Anstallt till sin Säkerheet och at bemöta dem, doch igenom dess afskickade låtit anwända all Flijt de widrige Sinnen med lämpa at bringa till rätta, men som det alt intet kunnat hielpa, så hafwer Konungen effter mogit öfwerläggiande med Rådet resolverat at låta Kröningen för sig gå och till at wijsa sin Rätt, låtit utgå ett Manifest Hwarpå den 2 hujus Konungen ett prächtigt Intog hölt. Den 3 blef den afledne Konungens Begrafnings Act celebrerad, den 4 gick effter en gammal sedwana Konungen till Foot med ett stort föllie igenom Casimirs Staden in till St. Stanislaum och skedde den 5 Cröningen med wahnlige Ceremonier; men lijtet förr än man gick till Kyrkian, kom en Express från Cardinalen, som upå Rokoschens Wägnar begiärte, at Kröningen allenast en dag upskiutas måtte, hwilket doch effter hållit Consilium platt nekades, och bleff Konungen med ett allment Frögdeskrij krönter. Sedan Kröningen war förbij, hölltz det Kongl. Banquetet, hwarwid och så de Keyserlige och Brandeburgiske Gesandterne wore tillstädes och sutto wid Konungens egit Bord. Den 6 hafwer Konungen med wahnlige Ceremonier låtit huldiga sigh af denne och de andre Städerne, och blefwe då 3 heela steekte Oxar det gemeena Folket prijs giffne, sampt en hoop Crönings Penningar utkastade, och om Afftonen ett wackert Fyrwärk upbränt; I går begyntes Crönings Rijksdagen.


Ordinarie Stockholmiske Post-Tijdender
Af den 29 Novemb. 1697.


Dantzig den 9 Novemb.

Pr. Conti och Jahan Barth äre med deras Skepp affseglade, och är ringa Lijknelse, at de något skola kunna uthrätta, fast de, som de hootat, i tillkommande Wår skulle komma hijt igen ; hwarföre och en och annan, som hållit Pr. Contis Partij, nu söker Konungens Perdon, hwilket och ibland andra Cron-Skattmästaren giordt, och den bekommit, oachtat han warit en aff dem, som sig mäst satt emot Konungen. Hwad Cardinalen Primas Regni will giöra, weet man ännu intet. Innan 8 Dagars Förlop förwäntes 18000 Man utur Ungern till Crakau, med hwilke det säyes, at Konungen ännu i Winter will marchera åt Preussen. Enkie-Drottningen haar begifwit sig här ifrån på sinna Godz i Polen, och Pr. Jacob är redan för 6 dagar affreester til sit Vice Royskap i Sicilien.


Ordinarie Stockholmiske Post-Tijdender
Af den 31 Januarii 1698.


Warschau den 6 Januarij

Sedan som bägge Kongl. Printzerne Alexander och Constantin reest 8 Mijl härifrån till Warka, at möta Konungen, så hafwa de fölgt Hans May:t till Guran, och derifrån begifwit sig förut åt Villa Nova, som är en dem tillhörig och en halff Mijl här ifrån belägen Ort, hwarest de tracterat Konungen med en Frukost ; och begaf sig Hans May:t sedan till ett strax här utmed Staden belägit Franciscaner Closter, hwarifrån H. May:t hade dess Intog här i Staden med fölliande Process. Först gick Gr. Donhoffs Regimente aff Konungens Guarde till Foot. Derpå fölgde ett Compagnie Arminiske Kiöpmän till Häst och sedan twå Compagnier Tyske och elliest fremmande Kiöpmän till Häst ; Effter hwilke kommo 20 Carosser alle med 6 Hästar förespände, hwilke deels wore ledige deels besatte med Senatorerne och andre förnähme Herrar ; men i den sidste Pohlnske Under-Cantzlern, Littauske Stoor-Skattmästaren och den Littauske Hoff-Marskalken. Sedan fölgde Cavalcaden af Polniske Adelen och Rijks Betienterne, bestående af någre 100 Mann till Häst, hwilken Trouppe slötz aff den Littauske Fältherrens Söner, Drotzeten och Öfwer-Stallmästaren sampt och Gen. Fälltskrifwaren jempte Littouske Öfwer-Jägmästaren, Cron-Under-Drotzeten Lubomirsky och Fursten Czartorisky. Dernäst foor Konungen sielff allena uthi dess kostbahra Carosse förespänd af 8 Hermelin-hwita Hästar, och red Cron-Referendarien på den ene Sijdan af Wagnen; dereffter fölgde Pukslagaren med Trompetarne, och derpå 2 Compagnier Drabanter till Häst, det första på hwita det andra på swarta Hästar, och sedan kommo 4 Kongl. Wagnar, effter hwilke rede Pagernes Hoffmästare, som hade 12 Pager med sig; Sedan Konungen Öfwer-Stallmästare, och baak om honom 26 Kongl. Handhästar alle med kostelige borderade Eschabraquer och Täcken utzijrade, på hwilke fölgde 2 Regimenter Curasserare. Wid den upbygde Ähre-Porten bemöttes Hans May:t af Magistraten, som presenterade Stadz Nyklarne, och foor sedan H. May:t åth Stads-Kyrkian, hwarest Prästerskapet H. M:t beledsagade under en för Altaret upslagen Baldachin ; När Mässan war öfwerstånden, blef Te Deum laudamus sungit, och löstes alle Styckerne, som woro kring Staden plantade; och begaf sig sedan hans May:t beledsagad af alle Senatorerne och förnähme öfwer Gallerien i Slottet, hwarest Weywoden af Ploco som här warande Starost Konungen fägnade och Nycklarne till Slottet presenterade. Sedan H. May:t hade offenteligen hållit Middags Måltijd, gaf H. May:t emot Afftonen Enkiedrottningen Visiten, och mötte både Printzerne Hans May:t wid Wagnen, men Drottningen wid Trappan. I går giorde Hennes May:t Drottningen Visiten igen hoos Konungen, och bemöttes wid Wagnen af Biskopen af Raab, men upp wid Trappan af Konungen sielff.


Ordinarie Stockholmiske Post-Tijdender
Af den 28 Martii 1698.


Dantzig den 6 Martij

Konungen i Pohlen haar hafft sitt Intåg här i Staden på fölliande Sätt: När hans M:t kom en fierdedeels Mijl när till en förnäm Kiöpmans wäl upbygdt Lusthuus, begofwo sig 2 Borgmästare, 1 Rådman och 1 Syndicus dijt at complimentera Hans May:t. Idag gick heela Borgerskapet i Gewähr, och begaf sig Kiöttmånglare Compagniet till Häst, alle i Köllrar och med Silfwergaloner kring Hattarne dijt ut, dhem fölgde Ett Compagnie af Kiöpmans-Gesällerne, alle på bäste Sättet monterade, med hwite Fiedrar å Hattarne ; dhesslijkes ett Compagnie till Häst af dhet unge Borgerskapet, warandes Officerarne klädde i coleurde och rijkt broderade, men de öffrige alle i swarta Sammetz-Råckar med hwijte Plumager på Hattarne. Sedan H K. M:t ätit Frukåst där i Lusthuset, hade wåre Deputerade åter Audientz, och skedde Upbråttet Kl. 12 på fölliande Sätt : 1. Tre Compagnier Curasserare med Carabiner. 2. 36 lastade Muulåsnor, alle med gula Täcken, hwar på dhet Sachsiske Wapnet war stickat. 3. Fyra kostel. förgylte Sänffter eller Rossbåhr, som båres af 2 Muulåsnor, hwilke wore utprydde med kostelige borderade Täcken, hwarupå det Polniske, och mitt uti det samma, det Sachsiske Wapnet war inwirckat. 4. 36 Handhästar med Carmesin Sammetz rijkt borderade Täcken hwarpå det Polniske och Sachsiske Wapnet. Kiöttmånglare-Compagniet med 2 Handhästar. 6. Kiöp-Geselle-Compagniet med 7 kosteliga Handhästar. 7. Borgare-Compagniet och så med 7 Handhästar, det förste Compagniet förde Pistoler, de 2 andre Wärior i Handen. 8. Otta Carosser med 6 Hästar förespände. Noch Fyra Keyserl. Carosser, hwaruti Biskopen af Ploco sampt andre Prelater och förnäme Herrar sutte. 9. En hoop Tyske och Polnske af Adel till Häst, som blefwe förde af Gen. Flemming, och slötz Trouppen af Generalen Brandt. 10. H. K. M:t uti en stoor kosteligen utsnitzat och förgyllt Caross, som war förespänd med 8 Isabellfärga Hästar. Hans May:t war sielf uti en prächtig Gyllenduks Klädning klädd. 11. Effter Konungen en Puukslagare och 12 Trompetare och der på 2 Compagnier Drabanter det första på Äppelgrå, det andre på swarta Hästar. Ifrån Jesuiter Kyrkian i Schottland alt in til Konungens Logiment stod Borgerskapet på både Sidorne af Wägen, Utan för Stadzporten stode Stadz-Cavalleriet alle i Köllrar ock röda Kappor ; Innan för Stadzporten höllt Öfwer-Commendanten med Stadz-Infanteriet 1800 Man starckt. Magistraten mötte H:s M:t på Bryggan, hwarest Konungen lät hålla stilla, och höltz af Syndico en wacker Oration, hwarpå en af Borgmästarne lefwererade till H. M:t Stadz Nyklarne förwarade uthi rödt med Stadz Wapnet borderat Attlast; men Konungen wille intet taga mot dem, utan tillställte dem Borgmästaren igen. Biskopen af Ploco swarade på samma Oration ; När Konungen kom i Stadzporten, blefwo alle Styckerne kring heela Staden löste. Magistraten gick 2 och 2 för Konungens Wagn alt in till dess Logimente.