Vi hasta till vägs

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Vi hasta till vägs
av Oscar Ahnfelt
Nr 197 av Ahnfelts Sånger. Melodin komponerad av Leonard Höijer och publicerad i 12:e nothäftet Musik till Ahnfelts Sånger 1850. På Wikipedia finns en artikel om Vi hasta till vägs.

.

1.
Wi hasta till wägs — se, wi dröja ej här,
Wårt saliga hem är derofwan!
Wi söka det arf, som owanskeligt är;
O, må wi i tron på den gåfwan
Förgäta hwad snart är till rygga!
2.
Wi hasta till wägs, och med staf uti hand
Och resdrägt, som pssar för färden,
Wi draga framåt genom fiendeland
Och wåga ej sofwa på swärden;
Ty fienden sofwer ju icke.
3.
Wi hasta till wägs — och på främmande strand
Wi uppslå blott restält för natten,
Och ila från öknens så brännande land
Till källsprång med lefwande watten
I palmernas fridsälla skugga.
4.
Wi hasta till wägs, och wår Jesus är när
aqtt hjelpa, hugswala och leda;
Och öfwer wår skuld, huru skyhög den är,
Han lofwat för ewigt att breda
Rättfärdihetsmanteln den wida.
5.
Hwad frukta wi då?
Se, Han känner wår nöd,
Hur hemlig den än månde wara.
Han smakat för osz ock den bittraste död
Och lofwat att Sjelf för osz swara,
När lagen anklagar och dömer.
6.
O, må wi med glädje då hasta framåt
Och sjunga om seger och ära:
I jubel en dag skall förbytas wår gråt,
Och kanske den dagen är nära, —
O, Jesu, osz hoppet föröka!