Bibeln (Åkesons översättning)/Psalmerna

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Job
Helge Åkesons bibelöversättning

Psalmerna
Salomos ordspråk  →


Första boken

1 Psalmen.[redigera]

De rättfärdigas lycka och de ogudaktigas undergång

1 Lycklig den man, som icke vandrar i de ogudaktigas råd och icke sitter i bespottares krets, Ps. 119: 1; 128: 1. Ords 4: 14.

2 utan har sin lust i Jehovás lära och begrundar hans lära både dag och natt. 5 Mos. 11: 18. Jos. 1: 8. Ps 119: 55, 62, 97.

3 Han är såsom ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket frambringar sin frukt i sin tid, och vars löv icke förvissna; han skall hava framgång i allt vad han gör. Ps. 92: 13. Jer. 17: 8.

4 Icke så de ogudaktiga, utan de äro såsom agnar, som vinden bortför. Job 21: 18. Ps. 35: 5. Jes. 29: 5. Hos. 13: 3.

5 Därför skola ogudaktiga icke bestå i domen, ej heller syndare i de rättfärdigas församling.

6 Ty Jehová känner de rättfärdigas väg, men de ogudaktigas väg fördärvas 2 Tim. 2: 19.

23 Psalmen.[redigera]

Den gode herden.

1 En psalm av David.
Jehová är min herde, jag lider ingen brist. Jes 40: 11.

2 Han låter mig vila på gröna ängar, till stilla vatten för han mig. Hes. 47: 12. Upp. 7: 17.

3 Han vederkvicker min själ, han för mig på raka vägar för sitt namns skull.

4 Även om jag skulle vandra i dödskuggans dal, fruktar jag inget ont, ty du är med mig; din käpp och din stav de trösta mig. Jes 50: 10.

5 Du tillreder ett bord för mig inför mina fiender; du smörjer mitt huvud med olja; min bägare är överfylld. Ps. 92: 11.

6 Godhet och huldhet skola efterjaga mig alla mina levnadsdagar, och jag skall bo i Jehovás hus i dagars längd. Ps. 27: 4.

Fjärde boken

100 Psalmen.[redigera]

Uppmaning till Jehovás lov

1 En tacksägelsepsalm
Höjen glädjerop till Jehová, hela jorden. Ps. 66: 1; 98: 4.

2 Tjänen Jehová med glädje, kommen inför hans ansikte med jubel. Ps 2: 11.

3 Veten, att Jehová är Gud. Han har gjort oss, och icke vi själva, till sitt folk och till den hjord han föder. Ps. 95: 7. Hes. 34: 31.

4 Gån in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov. Tacken honom, prisen hans namn.

5 Ty Jehová är god, i tidsåldern varar hans nåd och från tidevarv till tidevarv hans trofasthet. Ps. 117: 2. Jes. 54: 10.

Femte boken

117 Psalmen.[redigera]

Alla folk uppmanas att lova Jehová

1 Loven Jehová, alla folkslag, prisen honom, alla folk. Ps. 98: 4. Rom. 15: 11.

2 Ty hans godhet är mäktig över oss, och Jehovás trofasthet (varar) för alltid. Halleuja!

119 Psalmen.[redigera]

Den rättfärdiges lycka i att giva akt på Jehovás ord

1 Lyckliga de, vilkas väg är ostrafflig, de som vandra i Jehovás lära. Ps. 112: 1.

2 Lyckliga de som bevara hans vittnesbörd, de som söka honom av hela hjärtat, Joh. 14: 21, 23.

3 och de som icke verka något orätt, de som vandra på hans vägar.

4 Du har påbjudit dina befallningar, att de noggrant skulle hållas.

5 O, att mina vägar måtte stadfästas för att hålla dina stadgar!

6 Då skall jag icke komma på skam, när jag skådar på alla dina bud.

7 Jag vill tacka dig av uppriktigt hjärta, när jar får lära dina rättfärdiga domar.

8 Jag håller dina stadgar; övergiv mig icke alldeles.

9 Huru kan en yngling hålla sin vandel ren? Därigenom att han håller ditt ord.

10 Av hela mitt hjärta söker jag dig; låt mig icke fara vilse från dina bud.

11 Jag gömmer ditt ord i mitt hjärta, på det att jag icke skall synda mot dig.

12 Lovad vare du, Jehová! Lär mig dina stadgar.

13 Jag förkunnar med mina läppar alla din muns domar.

14 Jag gläder mig över dina vittnesbörds väg såsom över alla slags ägodelar.

15 Jag vill begrunda dina befallningar och skåda på dina stigar.

16 Jag finner behag i dina stadgar, jag glömmer icke ditt ord.

17 Gör väl mot din tjänare, att jag må leva och hålla ditt ord.

18 Öppna mina ögon, att jag må skåda undren i din lag.

19 Jag är en främling på jorden; dölj icke dina bud för mig. Ps. 39: 13. Hebr. 11: 13.

20 Min själ är förkrossad alla tider av längtan efter dina domar.

21 Du näpser de gudlösa, de förbannade, som fara vilse från dina bud.

22 Vältra bort från mig smälek och förakt, ty jag bevarar dina vittnesbörd.

23 Även furstar sitta och rådpläga mot mig. Dina tjänare begrundar dina stadgar. Ps. 119: 161.

24 Dina vittnesbörd äro min just, ja, mina rådgivare.

25 Min själ hänger vid stoft; låt mig leva efter ditt ord.

26 Jag förtäljer mina vägar, och du svarar mig; lär mig dina stadgar.

27 Låt mig förstå dina befallningars väg, att jag må begrunda dina underverk.

28 Min själ gråter av sorg; upprätta mig efter ditt ord.

29 Tag bort lögnens väg från mig och skänk mig din undervisning.

30 Sanningens väg har jag valt, dina domar sätter jag för mig.

31 Jag hänger fast vid dina vittnesbörd; Jehová, låt mig icke komma på skam.

32 Jag vill löpa dina buds väg, ty du öppnar mitt hjärta.

33 Lär mig, Jehová, dina stadgars väg, så vill jag iakttaga den alltid. Ps. 25: 4; 27: 11.

34 Undervisa mig, så vill jag bevara din lag och hålla den av hela mitt hjärta.

35 Led mig på dina buds stig, ty till den har jag behag.

36 Böj mitt hjärta till dina vittnesbörd och icke till vinningslystnad.

37 Vänd mina ögon bort från att se efter fåfänglighet; behåll mig vid liv på dina vägar.

38 Uppfyll åt din tjänare ditt ord, vilket tillhör dem som frukta dig.

39 Vänd bort min smälek, som jag fruktar; ty dina domar äro goda.

40 Se, jag har lust till dina befallningar; behåll mig vid liv genom din rättfärdighet.

41 Din godhet komme över mig, Jehová, din frälsning efter ditt tal;

42 så kan jag svara den som smädare mig; ty jag förtröstar på ditt ord.

43 Undandrag icke sanningens ord helt och hållet från min mun, ty jag hoppas på dina domar.

44 Jag vill hålla din lag beständigt, i tidsåldern och fortvarande;

45 så skall jag vandra i frihet, ty jag söker dina befallningar.

46 Jag skall tala om dina vittnesbörd inför konungar och icke blygas

47 och hava min lust i dina bud, som jag älskar,

48 ja, upplyfta mina händer till dina bud, som jag älskar, och jag vill begrunda dina stadgar.

123 Psalmen.[redigera]

Bön om hjälp mot föraktare.

1 En vallfärdssång.
Till dig lyfter jag mina ögon, du som bor i himlarna. Ps. 121: 1.

2 Se, såsom tjänares ögon akta på sina herrars hand, såsom en tjänarinnas ögon akta på sin frus hand, så akta våra ögon på Jehová, vår Gud, till dess han bliver oss nådig.

3 Var oss nådig, Jehová, var oss nådig, ty vi äro storligen mättade med förakt.

4 Storligen mättad är vår själ av de säkras hån, av de stoltas förakt.

125 Psalmen.[redigera]

Jehová beskyddar Israel

1 En vallfärdssång.
De, som förtrösta på Jehová, äro såsom berget Sion, som icke vacklar, utan förbliver i tidsåldern.

2 Omkring Jerusalem äro berg, och Jehova är omkring sitt folk, från nu och tidsålderns fortvaro.

3 Ty ogudaktighetens spira skall icke vila över de rättfärdiga icke må uträcka sina händer till orätt Jes. 14: 5.

4 Jehová gör gott mot de goda och mot dem som äro uppriktiga i sina hjärtan.

5 Men dem, som vika av på sina krokiga vägar, skall Jehova låta fara bort med dem som verka orätt. Frid över Israel.

131 Psalmen.[redigera]

Stilla undergivenhet

1 En vallfärdssång; av David.
Jehová, mitt hjärta är icke högmodigt, och mina ögon äro icke stolta, och jag vandrar icke i stora ting, i ting, som äro mig för underbara.

2 Sannerligen, jag har lugnat och stillat min själ såsom ett avvant barn hos moder, ja, såsom ett avvant barn är min själ i mig.

3 Israel, hoppas på Jehová från nu och tidsålderns fortvaro!


Denna text är inte fullständig. Om du har tillgång till texten kan du hjälpa Wikisource genom att fylla i mer.

Källa[redigera]

Texten är hämtad ur Bibeln, Åkesons översättning, fjärde upplagan, utgiven av HF:s förlag, Jongbloed Holland, tryckt 1993 ISBN 91-7218-148-6