Bibeln (Fjellstedts förklaringar)/Chrönike Böckerna

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Den andra Konunga-Boken
Biblia,
Det är All den heliga Skrift
Med Förklaringar
av Peter Fjellstedt

Chrönike Böckerna
Den första Boken af Chrönikorna >>
Den andra Boken af Chrönikorna  →


[ band I, 682 ]

Chrönike Böckerna.

Inledning.

Namnet Chrönika betyder tidebok. De twå Chrönike-böckerna eller tidernas böcker innehålla tidernas tilldragelser och handlingar. Dessa böcker innehålla mycket, som icke i Samuels böcker och Konunga-böckerna blifwit upptecknadt. Chrönike-böckerna äro till en del sammandrag och utdrag af de uppteckningnar, som propehterna i landet förde. Denna bearbetning skedde äfwen af propheter, ty någon annan än Herrans propheter, åtnjöt aldrig det anseende bland folket, att dessa böcker eljest hade kunnat läggas till de heliga böckerna och förwaras i det allraheligaste.

Bland de märkwärdigaste ting, som i Chrönike-böckerna innehållas, äro de långa och utförliga slägtregistren. Dessa slägtregister hafwa ett dubbelt ändamål: de sprida ett stort ljus öfwer folkets tillstånd och historia i allmänhet; men isynnerhet meddela de den betydligaste delen af wår Frälsares stamtafla. Detta är ett af de största bewisen, att Guds Andas ingifwelse spridde ett starkt ljus i propheternas hjertan, då alla dessa namn, upptecknades, emedan just den stamlinea fullföljdes, som börjas i första Mose bok, och sedan blifwit fortsatt, så att wår Frälsares slägtregister går såsom en gyldene tråd igenom 4000 år, då det deremot icke är möjligt, att för någon annan person finna anteckningar tillräckliga till en sådan stamtafla. Guds Ande syftade således på Christus ifrån begynnelsen.

Innehållet af de twå Chrönikeböckerna är följade:
1) Slägtregister från Adam till Esras tid. 1 Chr. 19.
2) Israels historia under dess första konungar, Saul och David. Cap. 1028.
3) Rikets historia i dess blomstande tillstånd under Salomo. 1 Chr. 292 Chr. 9.
4) Juda Rikes historia från de tio stammarnas affall till den Babyloniska fångenskapen. 2 Chr. 1036.