Bibeln (Gustav II Adolf)/Dedicatio

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  titelsida
BIBLIA,
Thet är,
All then Helga Skrifft
PÅ SWENSKO

Dedicatio
Then Christelige Läsaren  →
(Index), Dedikation av Ignatius Meurer


[ iii h ]
Then Stormechtigste/ Högborne

Furste och Herre/

Herr Carl Gustaff/

Sweriges/ Göthes och Wendes Konung/ Storfurste til Finland/ Hertigh vthi Estland/ Carelen/ Brehmen/ Verden/ Stettin-Pommern/ Cassuben och Wenden/ Furste til Rügen/ Herre öfwer Ingermanneland och Wissmar: Så ock Pfalzgrefwe widh Rhein i Beyern/ til Gülich/ Clewe och Bergen Hertigh/ [et]c.

Thesslijkes
Then Stormechtigste/ Högborne Furstinna och Frw/

Frw Hedwig Eleonora/

Sweriges/ Göthes och Wändes Drottning/ Storfurstinna til Finland/ Hertiginna vthi Estland/ Carelen/ Brehmen/ Verden/ Stettin-Pommern/ Cassuben och Wenden/ Furstinna til Rügen/ Frw öfwer Ingermanneland och Wissmar/ Pfalzgrefwinna widh Rhein i Beyern/ til Gülich/ Clewe och Bergen Hertiginna/ Boren furstinna till Slesswijk/ Holstein/ Stormarn/ Ditmarschen/ Grefwinna til Oldenburg och Delmenhorst/ [et]c.

Stormechtigste Konung/ Aldranådigste furste och Herre/ [et]c. Så ock Stormechtigste Drottning/ Aldranådigste Furstinna och Frw/ [et]c.

Jagh hafwer altijd gerna låtit migh för minnet komma the tänckwerdige och högt innebärande Apostelens Ord/ som så lyda: Hafwer någon ett Embete/ så achte han ther vppå/ Rom. 12, 7. Så är migh ey heller mörckt och förborgat/ at thetta Embetetz påachtande icke läter sigh nöija medh thes och thy widhängde skyldighetz blåtta betrachtande/ Men kräfwer en wakande Sorgfäldigheet/ åhoga/ ijfwer och oförtrutet wärkeligit vthförande. Icke är migh heller okunnigt/ hwad äfwentyre och förderff/ ens laghlige Embetetz otijdige vnderlåtande med sigh förer. Man inlöper tå (såsom vthi en Summa til talandes) vthi thens högste HErrens ogunst/ som sagt hafwer genom sin Prophete: Förbannat ware then som HErrans wärck gör försumeliga/ Ier. 48,10. Medan tå then aldrahögste Gudh/ genom sin Gudomelige försyn/ i krafft aff min vptuchtelse/ hafwer mig kallat til then loflige Booktryckiare konsten och embete: Ty hafwer iagh det effter skyldighet gerna welat idkat och icke sofwa låtit. Mäst hafwer min lust warit at kosta tijdh och arbete vppå the Böker/ som angå wår Christendom/ troo och sanskyldige religion, hållandes at thet the infatta/ som thet ock i sanning är/ för then bästa deelen/ som oss icke [ iv v ]kan ifrå tagen warda. Luc. 10, 41. Jagh hafwer förthenskul i förflutne åhr/ medh egen bekostnad låtit aff Trycket vthgå åtskillige Böker/ aff sådana art/ thet mångom/ och förmodeligen til en deel E.K.Mtt. E.K.Mtt. ock så kunnigt är. Nu är migh gott och rådhsamt förefallet/ at anwenda thet näst förelupne åhrs arbete vppå then Helige Bibels omtryckiande/ vnder thenna Form, Styl och beskaffenheet/ som hon nu för ögonen är/ och E.K.Mtt. E.K.Mtt. sigh vnderdånigast företeer. Til thetta Arbetet är iagh icke lijtet förorsakat/ aff thet mangel på bequemlige Exemplar, som nu reda förhanden är/ ther aff Gudz Ordz läsande/ mången til skada kan hindras. Ty somblige nu warande/ äre vthom Landz/ orätt och medh oläseligh Styl tryckte och emot Kongeligh förbudh vthspridde: Andra bequäme innom Landz vtgångne/ äre nötte/ skingrade/ sina wissa ägare i händer komne/ och merendeels för theras stoorleeks skull kostsamma at inlösa. Månge äro ock the/ som migh om thetta Wärck hafwe anmodat. Enkannerligen hafwer iagh sökt thet wyrdiga Presterskapsens rådh och betänckiande här i Stokholm/ hwilket migh ock ther til/ effter föregående gottfinnande/ styrkt och förmanat hafwer. Män aldramäst/ och fram för alt annat/ hafwer iagh migh ther til låtit reeta/ aff then vnderligha Gudz försyn/ och ther aff flytande stoora wälsignelse/ som iagh hafwer märkt vndfådt hafwa/ styrt och hart medfölgdt the höglofligha Konungars Regementer/ vnder hwilka then helige Bibel/ är aff Trycket vtgången/ icke williandes eller kunnandes annat afsee och sluta/ än at then framgång och lyckan/ som the hafwa röndt och åtnutit/ woro förnembligast här-runnen aff then Kiällan/ som heeter HErrans fruchtan/ til hwilkens öfningh och kärleek ett wist tekn warit hafwer/ at the GUdz ord/ genom then helige Bibels tryckiande/ märckelighen hafwe befrämiat och fortplantat/ thet och så förriga/ som nyligen förelupne tijder weeta at påminna och beröma. Konung Gustaf then förste/ Glorwyrdigeste i åminnelse/ lät strax i sitt Regementetz begynnelse/ försättia på wårt Swenska Tungomål then helige Bibel/ effter then Helige Lutheri förtolkning/ och sedan åhr 1541. aff Trycket vtgå. Sådant befrämiade märkeligen Gudz ord och församling/ warandes såsom ett ädelt vthsädt fröö til theras önskelige wäxt och förkofringh/ ther igenom och thet stygga/ ock än tå til en deel öfwerblifne Påweske ogrääs så småningom förquafdes. Gudh wälsignade och så then högloflige Konungens Regemente/ Rijksens Styrelse och Konglige Hwss/ så i frid som örlog/ at Rijket och Religionen rensades ifrå illwilliande Menniskior och all skadelig surdegh/ Public Rijksens Stat med Kyrkiowäsendet/ sattes på sina wissa och fasta fötter och vnder honom sampt i hans Blodh och Familia lades en grund til en fast Kongligh Stool/ så och påföliande Konungars/ Rijksens/ fäderneslandsens [ iv h ]Gudz Församlings och Swänska Jnbyggares säkerheet/ vpsteegh/ anseende och märkelige lycko. Konung Gustaf Adolph, then andre och store/ högstpriseligaste i åminnelse/ lät åhr 1618. vthi en anseende Form medh beqwemligh Styl, så ock stoor bekostnad/ tryckia then helige Bibel. Men omröra huru märkeligen Gudz ord och Församling är ther igenom vnder hans prijseligaste Regemente widgat/ vpbygd och främiat/ eller tala om huru Gudh giorde H.Sal.K.Mtt. lyckosam och rijkeligen wälsignat/ vnder gångande wapn och theras hwijlo/ både Vth- och Jnrijkes/ woro icke annat/ än tee fram sin olijkmätigheet i ord och penna/ til ett så högt Gudz wärkz och en så makalös Hieltes oräkneliga bedriffters afsäyande/ så ock medh månges skiälige förtreet och missnöye/ wela som ett okunnigt berätta och affroopa/ thet nu länge heela then Erbare werlden känner/ förundrar och wyrdar. Vnder then stora Konungens effterlåtne ende Dotters/ then Stormächtigaste Drotning Christinas, fordom wår aldranådigaste Drotningz Regemente/ bleff ock Bibelen tryckt/ åhr 1646. Och althen stund ännu i friskt minne är/ huru vnderlighen/ och midt öfwer alla Menniskiors förhopning then högste Gudh H.K.Mtz. Regering wälsignade och wårdade/ dierfz iagh icke här om tala/ vthan låter komma på hwars ens rätsinnigh Menniskios æstimation och omdömande/ om sådana wälsignelse icke hafwer warit märkeligh/ och kan dömas aff jämwäl sådana Gudz ordz befordran hafwa här slutit? När iag nu vnder en sådana GVdz försyns betrachtande/ hafwer wändt mina tanckar och ögon först vppå E.K.Mtt. aldranådigaste Konung och Herre/ och beskodat/ huru vnderligen/ medh störste beröm och alles hiertelige åtnöyo E.K.Mt. är vpträdd til Sweriges Crono och Scepter/ hafwer strax intaghit och sigh aldranådigst förplichtadt/ alla Ständers och Vndersåtares Blodh/ Hiertan och Gemöther/ försäkrat Rijket och thess vnderhörige theras rätt och reena Religions öfningh/ strax begynnat medh högste omsorg/ försichtigheet och lycko regerat/ befredat Fädernes-Landet emoot ett partie ilwilliande/ mött theras otilbörlige inbråt/ tystat alt mootskråål/ och dämpat manligen theras dristige wapn: Sedan strax i HErrans fruchtan tagit sigh en hög Furstelig Person til sin Konglige Gemahl och Rijksens Drotning/ Lyckelighen och til Rijksens nytto hållit och igenom gått then beswärlige och widt vthseende Rijkzdagh/ och sedermera emoot alles förhopning/ gripit medh Rådh/ manligh resolution och händer vthi en stoor expedition emoot Rijksens Fiender/ och ther med nu giort sigh/ nästan heela Werldenne betenkeligh och förfärlig/ så ock hwad annat/ som här icke i kortheet kan omtalas/ migh och ey heller til äfwentyres/ är lof- och höfligit at widh röra; kunde iagh nogsampt see/ och medh största hugnad sluta/ at alla Konungars Konung/ hafwer [ v v ]E.K.Mtt. enkannerligen och aff särdeles försyn vphögt til thet Kongligha wälde och ähra/ och satt sigh wist före E.K.Mtt. medh sin Konglige Gemahl/ wår aldranådigste Drotning at wärkeligen wälsigna. Hwarföre och iagh til at beweka på min sida/ then högste HERren Zebaoth ther til/ och blåsa wäder vnder thenna Gudz påbegynte nådes Eld/ hafwer tyckt wara rätt och tijdigt/ grijpa til thet pröfwade medel/ genom hwilket framfarne Konungar äro wälsignade wordne/ som är then helige Bibels afftryckiande/ warandes i wissa försäkring/ at icke mindre til E.K.Mtt. än framfarne högloflige Konungar och Drottningar/ jemwäl ther aff flyta skal Gudz ömnoge och öfwerflödiga wälsignelse. Men vppå thet at E.K.Mtt. E.K.Mt. måtte hafwa en dagelig wijsare invppå thenna heliga Book; Jagh och sielfwe Boken märkeligh prydna och mächtigt beskydd/ alla Christne en städse äggiande orsak til at henne med flijt läsa och widh thess öpnande röra emoot E.K.Mtt. sin vnderdånigste devotion til wyrdnad och hiertat til Lyckönskan: E.K.Mtt. E.K.Mt. sielffen påminnelse/ til at ihugkomma migh medh Konglig ynnest och nåde/ och ther jämte ett wartekn här til/ at E.K.Mtt. E.K.Mt. iagh/ näst Gudh/ högst skattar/ som och min vnderdånigste skyldighet migh vppå lägger: Ty hafwer E.K.Mtt. E.K.Mtt. iagh migh fördristat thetta helige Wärck Vnderdånigest at inskrifwa och dedicera. Aldranådigste Konung; Så ock Aldranådigste Drotning/ förlåter aff Konglig mildheet thenna min dristigheet/ känner/ jämwäl här vthaff mit devoteste/ ödmiukaste/ trognaste och tacksammaste hierta/ anseer med Konglige milda ögon/ then vnderdånigesta wisse förtröstan/ som til E.K.Mtt. E.K.Mt. iagh drager om Kongligit Patrocinio, vnfår migh aff Nåde medh hägn och förswar/ migh jämwäl befredandes/ ifrå alles theras orätt och illwillia/ som migh på hwarjehanda sätt skulle försökia i thetta Werck och thess skiälige förytrande/ wara til hinder/ förfång och skadeligh nådeel. Gudh then aldrahögste/ som allenast öfwer E.K.Mtt E.K.Mt. sitter och regerar/ ware medh E.K.Mtt E.K.Mt. beware E.K.Mtt. E.K.Mt ifrå alt ondt til Lijff och Siäl/ och wälsigne medh alt gott/ enkannerligen en dageligh tilwäxt/ vthi then saligegörande Gudz ordz kunskap/ som i thenna Boken är författadt. The samm[e] Guden befaler E.K.Mtt. E.K.Mt. iagh nu och altijd/ och förblifwer effte[r] vnderdånigste skyldigheet.

E.K.Mtz. E.K.Mtz.
Vnderdånigste och troplichtige Vndersåte och Tienare.
Ignatius Meurerus,
Typogr.
[ v h ]
The Högh- och Wälborne Herrar/
Kongl. May. sampt Sweriges Rijkes trogne Män och Rådh/

[ sida ]Herr Pär Brahe/ Grefwe til Wijsingzborg/ Frijherre til Cajana/ Herre til Ridboholm/ Lindholm/ Brahelina och Bogesund/ [et]c. Kongl May. sampt Sweriges Rijkes Troo Man/ Rådh/ Rijkz-Drotzet/ Præsident vthi Swea Rijkes Hoffrätt/ så ock Lagman öfwer Wässmanneland/ Bergzlagen och Dalerne.

Herr Gabriel Oxenstierna/ Grefwe til Korssholm och Wasa/ Frijherre til Mörby och Lindholmen/ Herre til Rosersberg/ [et]c. Kongelige May:tz sampt Sweriges Rijkes Troo Man/ Rådh och Rijks Admiral, Så ock Laghmann öfwer Wermeland/ [et]c.

Herr Magnus Gabriel de la Gardie Grefwe til Läckö och Arenssborg/ Frijherre til Ekholmen/ Herre til Hopsal/ Magnus Hof och Höyentorp/ [et]c. Kon M.tz sampt Sweriges K. Tro Man/ Rådh/ Rijks Skattmestare/ Gen. Gouverneur vppå Riga och öfwer Lijfland/ Lieutenant General öfwer Armeen och Militie wäsendet i Lijff- och Ingermanneland/ Cantzler widh Acad. i Ubsala, så ock Laghman öfwer Wästergöthland och Daal/ [et]c.

Herr Knuth Posse/ Frijherre til Ahrnäs/ Herre til Hellekis och Hammarskogh/ Konglig. May.tz sampt Sweriges Rijkes troo Man/ Rådh och Præsident vthi Götha rijkes Hoffrätt/ så ock Laghman öfwer Norre Finne Laghsagu/ [et]c.

Herr Thuro Spare/ Frijherre til Croneberg/ Herre til Kafwelåås/ Erichstada och Arnö/ Kongl. May. sampt Sweriges Rijkes troo Man/ Rådh och Hoffrätz-rådh vthi Swea Rijkes Hoffrätt/ så och Laghman öfwer Calmare Lähn.

Herr Sefwedh Bååth/ Frijherre til Herrelund/ Herre til Skärholm och Myrö/ Kongl. Maytz. sampt Sweriges Rijkes troo Man/ Rådh och Hoffrätz-Rådh vthi Swea Rijkes Hoffrätt.

[ sida ]Herr Axel Lillie/ Grefwe til Lillienborgh/ Frijherre til Kides/ Herre til Löfstadh/ Siötorp/ Lötz oc Ottersbergh/ Kongl. Maytz. sampt Sweriges Rijkes troo Man/ Rådh och Gouverneur öfwer Halland.

Herr Åke Hanson Ulffsparre/ Frijherre til Brosswijk/ Herre til Jonsbergh och Elffgärdet/ Kongl. Maytz: sampt Sweriges Rijkes troo Man/ Rådh och Amiral.

Herr Gustaff Adolph Leyenhufwudh/ Grefwe til Raseborgh och Falkenstein/ Frijherre til Reipholdzkirck/ Kegelholm och Winbergh/ Herre til Gräffznäs/ Koberg och Sagnitz/ Kongl. Mtz. sampt Sweriges Rijkes troo Man/ Rådh och Feldtmarskalck/ så och Lagman öfwer Tije Häradz Lagsagu.

Herr Gustaff Bielke/ Frijherre til Korpa/ Herre til Frösswik och Åkeröö/ Kongl. Maytz: sampt Sweriges Rijkes troo Man/ Rådh och Hoffrätz-Rådh.

Herr Arfwedh Wittenbergh von Deber/ Grefwe til Nyborgh/ Frijherre til Laimijoki/ Herre til Yltis och Yllestadh/ Kongl Maytz. sampt Sweriges Rijkes troo Man/ Rådh och Feldtmarskalck.

[ sida ]Herr Gustaff Horn/ Grefwe til Biörneborg/ Frijherre til Marienborg/ Herre til Malla och Häringe/ Riddare/ Kongl. May.tz sampt Sweriges Rijkes Troo Man/ Rådh/ Rijks Marsk och General Feldtherre/ Præsident vthi KrijgzCollegio, så ock Laghman Södre Finne Lagsagu/ [et]c.

Herr Erich Oxenstierna/ Grefwe til Södre Möhre/ Frijherre til Kimitho/ Herre til Tydön/ Wiby och Görwälen/ K.M.tz sampt S. Rijkes Tro Man/ Rådh/ Rijks Cantzler/ Præsident vti Gen. Handels Collegio, så ock Laghman vthi WesterNorlanden och Lappmarken/ sampt Herredalen och Jempteland/ [et]c.

Herr Johan Oxenstierna/ Grefwe til Söder Möre/ Frijherre til Kimitho/ Herre til Fijholm/ Hörningzholm/ Tullegarn/ Ekebyhoff/ Söderbo och Lidö/ [et]c. Konglige May.tz sampt Sweriges Rijkes Troo Mann/ Rådh/ Rijks Marskalck/ Præsident vthi Öfwer Appellations-Rätten i Wissmar och Laghman öfwer Uppland/ Så ock Fullmechtigh Extraordinarie Legat i Tyskland/ [et]c.

Herr Larss Kaggh/ Grefwe tll Mariestadh/ Frijherre til Tokmajärfwi/ Herre til Kaggeholm och Fiällskäffte/ Kongl. M.tz sampt Sweriges Rijkes Troo Man/ Rådh/ FeldtMarskalck och Krijgzrådh/ så ock Laghman öfwer Östergöthland.

Herr Erich Gyllenstierna Frijherre til Uhloborgh/ Herre til Nynäs/ Steninge och Åhråhs/ Kongl. Maytz. Sampt Sweriges Rijkes Troo Man/ Rådh och Præsident vthi Stoorfurstendömmet Finlands Hoffrätt.

[ sida ]Herr Carl Gustaff Wrangel/ Grefwe til Salmis Frijherre til Lindeberg/ Herre til Skogkloster/ Rostorp/ Bremer Verde och Spiker/ K.Mtz: sampt S. Rijkes tro Man/ Rådh/ Feldt-Marskalck och Rijks Vice Ammiral.

Herr Bengdt Skytte/ Frijherre til Duderhoff/ Herre til Grönsiö och Marby/ Riddare/ Kongl. Maytz: sampt Sweriges Rijkes troo Mann/ Rådh och Gouverneur oppå Refwel och öfwer Estland.

Herr Herman Flemming/ Frijherre til Liebelitz/ Herre til Willnäs/ Penningeby och Håtoö/ K.Mtz. sampt Sweriges Rijkes troo Man/ Rådh/ Præsident vthi Cam.Collegio, Ammiral, så och General Gouverneur öfwer Kongl. Maytz. Drotning Christinas Vnderholdz Länder.

Herr Erich Stenbock/ Grefwe til Bogesund/ Frijherre til Chronebeck och Öhrsten/ Herre til Torpa och Lehna/ Kongl. Maytz: sampt Sweriges Rijkes troo Man och Rådh.

Herr Scheringh Rosenhane/ Frijherre til Jkalaborgh/ Herre til Torp/ Tijsta/ Engeholm och Hagen/ Kongl. Maytz: sampt Sweriges Rijkes troo Man/ Rådh/ Cantzlijrådh och ÖfwerStåthållare på Stockholms Slått/ så och Laghman öfwer Sudermanland.

Herr Hans Christoff von Köningzmarck/ Grefwe til Wästerwijk och Stägholm/ H. til Rotenburg och Newhaus/ Kongl. Maytz. sampt Swerges Rijkes troo Man/ Rådh/ Feldtmarskalck och Gouverneur öfwer Hertigdömen Bremen och Vehrden.

[ vi v ]Herr Gustaff Otto Stenbock/ Grefwe til Bogesund/ Frijherre til Chronebeck och Öhrsten/ Herre til Torpa och Lehna/ Kongl. Maytz: sampt Sweriges Rijkes troo Man/ Rådh och Rijks Tygmestare.

Herr Carl Mörner/ Frijherre til Thuna/ Herre til Nääs/ Mörnersholm/ och Lembeleborgh/ Kongl. Maytz: sampt Sweriges Rijkes troo Man/ Rådh och Præsident vthi den Dorptische Hoffrätten.

Herr Christer Bonde/ Frijherre til Laihela/ Herre til Bordesiö och Springestadh/ Kongl. Maytz: sampt Sweriges Rijkes troo Man/ Rådh och Assessor vthi General Handels Collegio.

Herr Carl Moritz Leyenhufwudh/ Grefwe til Rosenborgh och Falkenstein Frijherre til Reipholdzkirk och Kegelholm/ Herre til Gräffznäs och Kobergh Kongl. Maytz: sampt Sweriges Rijkes Troo Man/ Rådh/ KrijgzRådh och General Major öfwer Cavallerie.

Herr Henrich von Thurn/ Grefwe von Thurn/ Walsasina oc Pernow/ Frijherre til Creutz/ Herre til Wellisch/ Wintteritz/ Götting och Lassdorff/ Kongl. Mtz: sampt Sweriges Rijkes troo Man/ och Rådh.

Herr Lorens von der Linde/ Frijherre til Lindeholm/ Herre til Nykloster och Malmwijk/ Kongl. Mtz. sampt Sweriges Rijkes troo Man/ Rådh och General öfwer Infanterie.

Herr Arfwedh Forbuss/ Frijherre til Khumo/ Herre til Artziö och Jackerby/ Kongl. Maytz: sampt Sweriges Rijkes troo Man/ Rådh/ KrijgzRådh/ och General Major.

Herr Gustaff Horn Efwertson/ Frijherre til Marienborgh/ Herre til Kankas/ Parkala och Sonnäs/ Kongl. Maytz: sampt Sweriges Rijkes troo Man/ Rådh och General Gouverneur öfwer Jngermanland och Kexholms Lähn.

Herr Johan Gyllenstierna/ Frijherre til Lundholmen/ Herre til Nybyholm och Byholm/ Kongl. Maytz: sampt Sweriges Rijkes troo Man/ Rådh och Cantzelij-Rådh.

Herr Pär Ribbingh/ Frijherre til Bågzholm och Grimmerstadh/ Kongl. Maytz: sampt Sweriges Rijkes troo Man/ Rådh och Commendant vthi Götheborgh sampt Landz-Höfdinge öfwer Elfzborgs Lähn.

Herr Bängt Oxenstierna/ Grefwe til Korssholm och Wasa/ Frijherre til Mörby och Lindholmen/ Herre til Coporium och Rosersberg/ Kongl. Maytz: sampt Sweriges Rijkes troo Man/ Rådh och Cantzelij-Rådh/ [et]c.

Herr Gustaff Baner/ Frijherre til Gambla Carleby/ Herre til Thuna och Ekenäs/ Kongl. Maytz: sampt Sweriges Rijkes troo Man/ Rådh och Landzhöfdinge öfwer Upland.

Herr Gustaff Bonde/ Frijherre til Laihela/ Herre til Espelunda och Gräffsten/ Kongl Maytz: sampt Sweriges Rijkes troo Man/ Rådh och Cammer Rådh.

Herr Gabriel Oxenstierna Gabrielson/ Grefwe til Korssholm och Wasa/ Frijherre til Mörby och Lindholmen/ Herre til Coporium och Rosersbergh/ Kongl. Maytz: sampt Sweriges Rijkes troo Man/ Rådh och Rijkz Jägmestare.

Herr Jacobus de la Gardie, Grefwe til Lecköö och Arensborgh/ Frijherre til Ekholmen/ Herre til Kolka/ Kida/ Hopsal/ Dagdö och Runssa/ Kongl. Maytz: sampt Sweriges Rijkes troo Man/ Rådh/ Krijgz Rådh och General Major öfwer Cavallerie.

Herr Paul Kewenhüller/ Frijherre til LandzChron och Wärnberg/ Herre til Juleta/ Kongl. Maytz: sampt Sweriges Rijkes troo Man/ Rådh/ [et]c.

Herr Wilhelm Taube/ Frijherre til Maydel och Carlö/ etc. Kongl. Maytz: sampt Sweriges Rijkes troo Man/ Rådh och Öfwer Hoff-Marskalck.

Herr Claes Tott/ Grefwe til Carleborg/ Frijherre til Siundeby/ Herre til Räffznäs/ Ekohlsund och Lehalsslähn/ Kongl. Maytz: sampt. Sweriges Rijkes troo Man/ Rådh och Cantzlij Rådh.

Herr Claes Bielkenstierna/ Fijherre til Pyhejocki/ Herre til Åhrstadh och Wendelsöö/ Kongl. Maytz: sampt Sweriges Rijkes Troo Man/ Rådh och Ammiral.

Herr Erich Sparre/ Frijherre til Chronoberg Herre til Höfrönne och Dåderöen/ Kongl. Maytz: sampt Sweriges Rijkes Troo Man/ Rådh och Hoffrätts Rådh.

Herr Georg Paykül/ Frijherre til Wöroborg/ Herre til Willajaki och Jnnis/ Kongl. Maytz: tro Man/ Rådh/ General Leutenant aff Infanterijt och Krijgz Rådh.

Herr Erich Flemmingh/ Frijherre til Lais/ Herre til Ekeby och Lindöö/ Kongl. Maytz: sampt Sweriges Rijkes troo Man/ Rådh och Præsident vthi Bergs Collegio.

Mine Nådige Grefwar och Herrar/ sampt mächtige Befordrare
præsenterar och offererar thetta ödmiukeligen til Michelo-
messo Marr[...]dz gåfwo.
Ignatius Meurerus
Typogr.