Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/623

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

623
624  →
Utgiven 1910 (Sidindex)


[ 1 ]

623.


Högädle och Widtberömde Herr
Doctor och Professor.


Hwar Postdag hafwer jag nu sedan Maji månads början wäntat de angenäma tidender, at Profession wore bortgifwen til den, som jag mäst önskade. At likwel Herr Doctorn måtte se hwilken thet månde wara, och huru öfwertygad jag är om justitia caussæ, samt wiss på lyckelig utgång, så hafwer jag tagit mig frihet, at bruka ny titel. Jag wäntar nästa Post få min önskan upfyld. och önskar å nyo samt förut lycka och welmåga, afläggandes min ödmiukaste gratulation[1].

Jag undrar om Herr Professorn efter sin lofwen får tid at giöra sin Introduction för bortresan til Gothland1: derefter kommer jag at skynda mig til Stockholm, när jag tror förslaget til Adjuncturen gått öfwer. Gunstige Herr Professor, glöm eij at wara mig behjelpelig, så wid förslagets upsättjande, som sedan hos Hans H. Gr. Exellence Riks-Rådet och Cancellairen[2]. Så mycket de andre råda, så wille de hafwa mig jemwel utaf jorden, för det jag eij hafwer giordt et med dem.

I dag sänder jag til Upsala min suppliqve om förslaget til Adjuncturen[3], af hwilken här innelyckt följer copia. Jag anhåller ödmiukast at få några rader tilbaka, och Hr Professorens mening, både huru snart jag borde wara i Stockholm, samt hwad det lider med ofta omtalta förslaget, och äntå, som eij mindre rörer mig, huru snart Gothlands-resan går för sig.

Tag eij illa up min dristighet, och glöm eij at gynna mig, som lef:r

Högädle och Widtberömde Hr Professorns
Söderhamn d. 6 Maji Ödmjukaste tjenare
1741. Abraham Bæck.


[ 2 ]Linn. Soc. Vol. II: 238—39.

  1. Linnés utnämning till professor skedde tisdagen den 5 Maj 1741. Den 15 s. m. anträdde han sin färd till Öland och Gotland, hvadan installationen måste uppskjutas till hösten, då den egde rum den 27 oktober.
  2. ​ Grefve Carl Gyllenborg.
  3. ​ Angående denna befordringsfråga se bref. 14.