Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/13

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


BÄCK, ABRAHAM.

Född i Gefle 1713, student i Upsala 1730, medicine doktor 1740, assessor i Collegium medicum 1745, tjänstgörande hofmedicus 1748 och följande år kgl. lifmedicus, arkiater och præses i Collegium medicum 1752, död 1795. Ledamot af Vetenskaps-akademien 1743 och trenne gånger (1746, 1764 och 1793) dess præses.


623.


Högädle och Widtberömde Herr
Doctor och Professor.


Hwar Postdag hafwer jag nu sedan Maji månads början wäntat de angenäma tidender, at Profession wore bortgifwen til den, som jag mäst önskade. At likwel Herr Doctorn måtte se hwilken thet månde wara, och huru öfwertygad jag är om justitia caussæ, samt wiss på lyckelig utgång, så hafwer jag tagit mig frihet, at bruka ny titel. Jag wäntar nästa Post få min önskan upfyld. och önskar å nyo samt förut lycka och welmåga, afläggandes min ödmiukaste gratulation[1].

Jag undrar om Herr Professorn efter sin lofwen får tid at giöra sin Introduction för bortresan til Gothland1: derefter kommer jag at skynda mig til Stockholm, när jag tror förslaget til Adjuncturen gått öfwer. Gunstige Herr Professor, glöm eij at wara mig behjelpelig, så wid förslagets upsättjande, som sedan hos Hans H. Gr. Exellence Riks-Rådet och Cancellairen[2]. Så mycket de andre råda, så wille de hafwa mig jemwel utaf jorden, för det jag eij hafwer giordt et med dem.

I dag sänder jag til Upsala min suppliqve om förslaget til Adjuncturen[3], af hwilken här innelyckt följer copia. Jag anhåller ödmiukast at få några rader tilbaka, och Hr Professorens mening, både huru snart jag borde wara i Stockholm, samt hwad det lider med ofta omtalta förslaget, och äntå, som eij mindre rörer mig, huru snart Gothlands-resan går för sig.

Tag eij illa up min dristighet, och glöm eij at gynna mig, som lef:r

Högädle och Widtberömde Hr Professorns
Söderhamn d. 6 Maji Ödmjukaste tjenare
1741. Abraham Bæck.