Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/676

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  675
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

676
677  →
Utgiven 1910


[ 95 ]
676.


Min Kiäreste Broder.

Min Broder har sig bekant, at jag ifrån åhr 1738 arbetat på Zoologien; at alt hwad de gamble Gesnerus,[1] Aldrovandus,[2] Jonstonus[3] hafwa, är upfylt med fabler; och tänkt en gång utkomma med en fulkomligare historia animalium, hälst Hr de Geer lättat mig ifrån Insecterne, dem han sig påtagit.

At här utinnan uträtta mera, läste jag förra åhret Historia animalium för mine disciplar, på det at de måtte wara i stånd at hwar på sin ort giöra mig biträde, då nogot rart förekom. jag sade för dem en hop af mine artigaste rön, men at giöra det så fulkomligit och tillräckeligit som sig borde, wet M. Br. ej låter sig practicera i sådan korthet. Nu begynner boktryckaren Märkel att uplägga detta,[4] som han fått af ett par mine disciplar. Om M. Br. kan detta förekomma så giör; så snart som jag giort af med skånska resan, skall jag, där så åstundas, taga detta för mig at utgifwa; i Fauna har jag gifwit prodromum. annors kommer det hackat ut och ej hälften; och förbannat ware jag den dag någon lapp af det mera mig auctore skall utgifwas.

Tänk hwad detta betyder för academierne; om detta får ske skulle aldrig någon professor läsa mer än endast auctorum placita. hwarföre egne rön när de på det sättet få hanteras? Kongl. Wettenskaps academien kunne och taga i detta. vale.

Detta bref, som finnes på baksidan af det föregåendes sista blad, utgör egentligen ett postscriptum till detta.

  1. Conrad Gesner, se bref. 238 not. 3 och 260 not. 5.
  2. Ulysses Aldrovandi, se bref. 260 not. 6.
  3. Johannes Jonston, se bref. 260 not. 7.
  4. Om den Historia animalium, som sedan utgafs af boktryckaren Jakob Merckell, se bref. 260, 263 och 265 not 5.