Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/712

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  711
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

712
713  →
Utgiven 1910


[ 145 ]
712.


Min Kiäreste Broder.

Tack för ett kiärt bref. jag förstår ej metaphoram om Ess. Absinthii; mon det skulle skada at Ess. absinth. giorde besk smak i munnen en hehl dag? jag skulle önska wetta om det någon gång skedt; det woro tekn till den största effect, som och kunne lära en Medicus stora saker.

Ledum wäxer icke allenast rundt omkring Stockholm i kiärren, utan fins och på hwart Apotheque under namn af Rosmarinus sylvestris. se materia medica. jag tror at det är luchten, som dödar alla exanthemata, äfwen som des infusum dödar löss i hufwudet på barn och på creatur. jag är wiss det fins i stockholm på apothequet; älliest begiär af wår apothecare med nästa post, som kan sända så mycket M. Br. will hafwa.

Den hypothesen jag hade om morbis contagiosis och exanthematicis ab acaris, giorde att jag försökte den samma i tussi epidemica; där slog det souveraint in. jag wiste och hade sedt bönderne koka Ledum och twätta oxar, swin &c. för löss, som aldrig slog felt. jag gissade at och friselen måtte komma af acaris; jag har ej haft tillfälle at föreskrifwa det mer än för 2 personer, men hos dem har det gådt wähl; det woro wärdt at låta patienterne både bada sig med Ledum och tillika gifwa at dricka.

Det woro wärdt at profwa denna uti Lue venerea, koppor och dylikt. giör det min K. Br. som är giord at gagna menniskeliga slächtet, hwar ifrån jag är stängd.

Nu begynner en härlig tid kogsa utur den kalla wintren.

Lef säll. jag är

Min trogneste wäns
1751 d. 22 martii. lydige
C. L.

Utanskrift som på föregående bref.

Sigill IV, rödt lack.