Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/713

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  712
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

713
714  →
Utgiven 1910


[ 146 ]

713.


Min Kiäreste Broder.

När Hans högstsal. Maij:t war öfwerhopad af så många fatale krämpor, war det ingen under at Herrar Medici hörde olåt; men mer undran wärt war, at Herrarne så länge kunne lappa en så förfallen machina humana.[1]

Nu hoppas jag at M. K. B. får något mer råderum at äga sig sielf och gagna wettenskaperne. Är det ännu icke tid at tänka på en söt maka, äller huru länge will M. K. B. wara hård emot sig sielf och den som skall blifwa Eder?

Prof. B. Jussieu hälsar M. K. B. öfwer måttan; han har sändt mig många rara frön.

Doctor Hasselquist gifwer oss en ny ide at tänka på Viperis officinarum, som icke äro wåra rätte, som wij taga på Apothequen; utan komma de rätte från Ægypten; ett helt annat species.[2]

Hans bref skall jag låta införa uti Salvii tidningar,[3] och Hans beskrifningar uti Upsala acter.

far wähl. jag är

M. K. Broders
Upsala 1751 lydige tienare
d. 2 April. C. Linnæus.

Utanskrift och sigill som på bref. 711.

  1. ​ Konung Fredrik I afled den 25 Mars 1751.
  2. Coluber Vipera L. Under denna tid mycket ansedda läkemedel voro torkadt kött och åtskilliga preparat af ormar. I Sverige använde man härtill huggormar, men Hasselqvist påvisade, att den enda verkligt officinella var den här nämnda, i Egypten förekommande. Den och preparat af densamma försåldes i stor mängd till Venedig, hvarifrån de sedan spriddes till apotek i skilda länder.
  3. ​ Flera bref från Hasselqvist till Linné lät den senare införa i Salvii Lärda tidningar åren 1751 och 1752.