Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/719

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  718
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

719
720  →
Utgiven 1910


[ 151 ]

719.


Min Kiäraste Broder.

wij äro alla i bestörtning öfwer det wackra stockholms olycklige öde,[1] som så oförmodeligen mistat så anseligen af sitt wärde.

jag har i dag af ingen menniska haft bref, ty olyckan lärer giort alla försagde.

[ 152 ]stackars Sahlberg, som så hastigt på sin ålderdom miste alt sitt.

Gud gifwe at ej Secr. Wargentin förlorat alt sitt.

hur gick det med Hans Excellence Höpkens hus, det berättas skilliachtigt.

Min trognaste Broder, war så gunstig och lätt mig wetta, när Öfwerheten reser til Drotningholm? om resan är contramanderad? ty är det så, som säges, så tänker jag resa at dricka brunnen, men om det är wid förra heslut[et], blifwer det wähl icke af.

jag längtar äfter Professor Kalm, och jag fruchtar at se honom för än han fått sitt fartyg; jag har desse dagar warit mäst sorgfällig om det som kastas i wågorne. jag skulle skatta det alt för mycket fatalt, om det olyckades, at wij ej fingo se Canada, utan endast höra talas om det.

Et prächtigt bref har jag fått af Hasselquist, som nästa postdag skall sändas till Salvius.

jag förblifwer med beständig ärkiensla af all bewist Godhet, trofasthet och kiärlek

Min K. Broders
Sohlståndsdagen[2] lydigste tienare
 1751 jun. C. Linnæus.

d. 4 hujus skref jag till Hr Professor Kalm, på fribrefs listan; det brefwet lärer han ej fått; säg honom det.

Mine fötter begynna wärka, just nu på samma tid som i fiohl. Gud hielpe mig, syndare arme.

Utanskrift:

Archiatren
Wälborne Hr Doctor Bæck
frijbr. Stockholm.

Sigill III, svart lack.

  1. ​ I början af Juni 1751 inträffade flera stora eldsvådor, delvis samtidigt, i Stockholm, som åstadkommo stor förödelse på Norr- och Södermalm och Ladugårdslandet. Bland de brandskadade var egaren af apoteket Morian, Kgl. amiralitetsapotekaren, ledamoten af Vetenskapsakademien, Johan Julius Salberg, född 1680, död 1753.
  2. ​ Den 20 Juni.