Den verklige Robinson Crusoe's lefverne och äfventyr/Företal

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Titel och innehåll
Den verklige Robinson Crusoe's lefverne och äfventyr
samt tjuguåttaåriga vistande på en obebodd ö
av Daniel Defoe
Översättare: Okänd

Företal
1. Robinsons härkomst.  →


[ företal ]

FÖRETAL.Bland den rikhaltiga litteratur, som är afsedd för ungdomen, intager den engelska författaren Daniel de Foë’s Robinson Crusoe — den klassiske, äkta Robinson — onekligen främsta rummet.

Det är nu omkring 150 år sedan de Foë skref sin Robinson, nemligen år 1719, och det finnes få böcker, som väckt så mycket uppseende, skördat så mycket bifall och vunnit sådan spridning; ty icke allenast i England utkom boken i flera tätt på hvarandra följande upplagor, utan äfven andra länder skyndade att tillegna sig densamma i öfversättning, och man kan tryggt säga att boken är känd och värderad nästan hos jordens alla folk. Och det var icke endast ungdomen, som med begärlighet omfattade denna förträffliga sedemålning, hvilken eger en så sällspord förmåga att fängsla, utan äfven den mognare åldern läste den med samma lifliga intresse, i det denna dikt för de äldres inbillning framtrollade en längesedan hänsvunnen, lycklig barndoms intryck och njutningar.

Man har trott att de Foë hemtat stoff till sin Robinson, med blott ändring af tid, ort och namn ur den skottska matrosen Alexander Selkirks dagbok, hvilken [ företal ]till följe af uppstudsighet mot sin kapten, af denna i sept. 1704, såsom ett något hårdt straff, blef landsatt å den då obebodda ön Juan Fernandez, der han lefde ensam till år 1709 i februari, då kapten Wood Rogers vid sin förbisegling af ön, upptog honom och år 1711 återförde honom till England. Men senare undersökningar ha ej bekräftat detta.

I utlandet uppstod flera bearbetningar af “Robinson“ hvaribland Campes och Wyss’ äro mycket förtjenstfulla, men ännu har ingen erkännts kunna taga försteget af de Foë’s ursprungliga Robinson Crusoe.

Den första svenska upplagan af de Foë’s Robinson utkom år 1842 och mottogs här med samma begärlighet som öfverallt annorstädes, ehuru densamma hvad det yttre beträffade, icke fullt motsvarade, hvad man af ett sådant arbete väntar. Denna upplaga är nu utgången ur bokhandeln, och förläggaren har trott sig bereda allmänheten ett nöje med att utgifva en ny vårdad upplaga, i så prydligt skick, som priset å ett arbete, hvilket är ämnadt för den större allmänheten, kan medgifva.