Förarbetena till Sveriges rikes lag 8/Innehållsöfversikt öfver förarbetena till Sveriges rikes lag

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Urkunder angående lagverkets antagande.
Förarbetena till Sveriges rikes lag 1686-1736. 8
Riksdagshandlingar angående lagkommissionens förslag.

Wilhelm Sjögren (red.)


[ 307 ]

INNEHÅLLSÖFVERSIKT

ÖFVER

FÖRARBETENA TILL SVERIGES RIKES LAG

1686–1786


[ 308 ] [ 309 ]

Konungabalken.

Lagkommissionens protokoll I 2–7, 26, 30, 38, 43, II 56–62, 77–88, 122, 124, III 197, 200.


Förslag till Konungabalk 1696 IV 3.

1 Cap. 1 §. Att een konung allenast, och ett konungzligit wälde är öfwer heela rijket, och att rijket med alle dess dhelar bör ewärdeliga wara osöndrat IV 3. – 2 §. Konungslige cronan är ärfwande på man och qwinkönet IV 3. – 3 §. Dess straff som bryter eller stemplar här emot, eller weet theraf och eij i tijd uppenbarar IV 4.

2 Cap. 1 § Hwarutinnan then konungzlige macht och wälde består IV 4.

3 Cap. 1 §. Om konungens cröning och försäkring IV 7. – 2 §. Om cröningshielp IV 7.

4 Cap. 1 §. Om kongl. bröllopz omkostnad IV 7.

5 Cap. 1 §. Om drottningens lijfgeding IV 8.

6 Cap. 1 §. Om kongl. barnens underhåld IV 8. – 2 §. Om kongl. barnens brölopzkostnad och hemgifft IV 8.

7 Cap. 1 §. Om begrafningzhielp IV 8.

8 Cap. 1 §. Om konungens förordningar eller testamente och ytterste willie IV 8.

9 Cap. 1 §. Undersåtarnes plicht i gemeen IV 9. – 2 §. Förbrytares straff IV 9.

10 Cap. 1 §. Om konungens rådh IV 10.

11 Cap. 1 §. Om them som i embeten stadde äro IV 11.

12 Cap. 1 §. Om åtahl på konungens rättigheeter, att det icke inom någon tijd beskränckies IV 11.


Utlåtanden öfver förslag till Konungabalk 1696 VII 3.

1. Svea hofrätts utlåtande VII 3. – 2. Göta hofrätts utlåtande VII 4. – 3. bo hofrätts utlåtande VII 5. – 4. Utlåtande af hofrätten i Dorpat VII 6. – 5. Utlåtande från Kopparbergs län VII 7. – 6. Utlåtanden från Upland VII 8. – 7. Utlåtande från Halland VII 12. – 8. Utlåtande från Wiborgs län VII 13. – 9. Utlåtande från Österbotten VII 14. – 10. Utlåtande från Gefleborgs län VII 15. – 11. Utlåtande från Skåne VII 18. – 12. Utlåtande från Gottland VII 20. – 13. Utlåtande från Nyland VII 24.– 14. Utlåtande från Södermanland VII 25. – 15. Utlåtanden från Lifgedinget VII 28.


[ 310 ]

Giftermålsbalken.

Lagkommissionens protokoll I 76, 86, 125–128, 159, 155, 158,

171–173, 179, 189, 194–196, 198–199, 200, 204, 206,211– 214, 215–217, 220–246, 257–259, 267–269, 278–284, 286 313, 314–328, II 20, 77, III 72, 98–106, 143, 149–156, 157–161, 162–166, 168–171, 275–217, 313–315, 319, 320, 321, 327, 328.


Förslag till Giftermålsbalk 1689 IV 15.

1 Cap. Om them sig giffta må. IV 15.

2 Cap. Om föräldrars rätt uti söners och änckias gifftermåhl IV 16.

3 Cap. Om gifftoman, dess rätt och wåld att möö giffta IV 16.

4 Cap. Om fästning IV 17.

5 Cap. Om bröllop IV 18.

6 Cap. Om gifftermåhl och gifftorätt IV 19.


Förslag till Giftermålsbalk den 1 April–27 Juni 1690 IV 22.

1 Cap. Hwilken rätta gifftoman är, när man will sig hustro begära IV 22.

2 Cap. Om then som icke är rätt gifftoman och doch förlåfwar en qwinna; om någon fäster en qwinna åth twenne män; om barn som aflas under warande trolofning eller i lönskeläge och om fästning rygges IV 23.

3 Cap. Om möö tager man emot faders eller moders wilia IV 23.

4 Cap. Om fästeqwinna wägras, när man will hafwa bröllop, huru han thet lagsökia skall IV 24.

5 Cap. Om förord, som man och qwinna giöra emellan sig när the träda i ächtenskap IV 25.

6 Cap. Om mannens målsmans rätt öfver hustrun och om morgongåfwor IV 25.

7 Cap. Om ridderskapetz och frälsesmäns mårgongåfwor IV 2 5.

8 Cap. Om gifftorätt emellan man och qwinna på landet och i städer IV 26.

9 Cap. Om medhgifft och förähringar, som föräldrarna gifwa i sine barn widh theras gifftermåhl IV 26.


Förslag till Giftermålsbalk den 4 Juli–2 Sept. 1690 IV 28.

1 Cap. Hwilken rätta gifftoman är, när man will sig hustru begiära IV 28.

2 Cap. Om then som icke är rätt gifftoman och doch förlåfwar en qwinna; om någon fäster en qwinna åt twenne män; om barn som aflas under warande trolåfning, eller i lönskeläge, och om fästning ryggas IV 28.

3 Cap. Om barn som aflas under warande trolåfning, eller i lönskeläge, och om fästning ryggas IV 29.

4 Cap. Om möö tager man emot faders eller moders willia IV 29.

5 Cap. Om wijgslen wägras eller oskiäligen uppehålles IV 30.

6 Cap. Om gifftorätt IV 30.

7 Cap. Om förord som man och hustro giort emällan sig förr än the trädde i ächtenskap IV 31.

[ 311 ]

8 Cap. Om mannens målsmansrätt öfwer hustrun, och om morgongåfwor IV 32.

9 Cap. Hwad rätt man eller hustro förbryter, när enthera af them giör hoor, eller af ondsko och argheet öfwergifwer och förlöper then andra IV 32.

10 Cap. Om medgifft och förähringar, som förälldrarne gifwa sine barn wid inträde af theras gifftermål IV 33.

11 Cap. Om mannens eller hustruns fördeel af boo oskipto IV 34.

12 Cap. Om barnens underhåld eliter skilnaden i ächtenskapet IV 34.

13 Cap. Om möökränckning och lönskeläger IV 34.


Förslag till Giftermålsbalk den 2–9 Sept. 1690 IV 36.

1 Cap. Hwilken rätta gifftoman är, när man will sig hustru begära, och om laga ålder till gifftermåhl IV 36.

2 Cap. Om olaga trolofningar, och om fästning rygges IV 37.

3 Cap. Om barn, som aflas under warande trolofning eller i lönskeläger, när man henne sedan ächtar IV 37.

4 Cap. Om möö tager man emoth faders eller moders willia IV 37.

5 Cap. Om wigslen wägras eller oskäligen uppehålles IV 38.

6 Cap. Om afwitring för inträdet i annat gifte IV 38.

7 Cap. Om giftorätt IV 39.

8 Cap. Om förord som man och hustro giöra emällan sig förr än the träda i ächtenskap IV 40.

9 Cap. Om mannens måhlsmansrätt öfwer hustrun, och om morgongåfwor IV 40.

10 Cap. Hwad rätt man eller hustro förbryter, när enthera af them giör hoor, eller aff ondsko och argheet öfwergifwer och förlöper then andra IV 41.

11 Cap. Om medgifft och förähringar, som förälldrarne gifwa sina barn widh inträde aff theras gifftermåhl IV 41.

12 Cap. Om mannens eller hustruns fördeel aff boo oskipto IV 42.

13 Cap. Om barnens underhåld effter ächtenskapsskillnaden IV 42.


Förslag till Giftermålsbalk den 12 Sept–18 Nov. 1690 IV 43.

1 Cap. Om rätta gifftoman och laga ålder til gifftermåhl IV 43.

2 Cap. Om trolåfningen IV 44.

3 Cap. Om barn, som atlas under warande trolofning eller i lönskeläger, när man henne sedan ächtar IV 44.

4 Cap. Om möö tager man emot faders, moders eller rätte gifftomans willia IV 45.

5 Cap. Om wigselen oskiähligen wägras eller uppehålles IV 45.

6 Cap. Om förord, som man och hustru giöra emellan sig, för än the träda i ächtenskap IV 46.

7 Cap. Om mannens målzmans rätt för hustrun och om morgongåfwa IV 46.

8 Cap. Om gifftorätt IV 48.

9 Cap. Huru wijda mannen må sin hustrus jordh eller gårdh bortskiffta, förpanta, försällia eller i giäldz betahlning gifwa, [ 312 ]och huru wijda hustrun må hafwa makt sig i handel att inlåta IV 49.

1 Cap. Om afwittring för inträdet i annat giffte IV 49.

11. Cap. Hwad rätt man eller hustru förbryter som giör hoor i eller af onsko och argheet öfwergifwer och förlöper dhen andra; och huru medh barnens underhåld effter fulkomblig ächtenskapz skillnadh förhållas skall IV 50.

12 Cap. Om olåt och oenigheet emellan ächta folk IV 51.

13 Cap. Huru förhållas skall med boet och barnens underhåll, när skillnat skeer, emellan ächta folck, till umgänge, bord och säng IV 51.

14 Cap. Om medgift, som föräldrarna gifwa sijne barn widh deras gifftermåhl IV 52.

15 Cap. Om mannens eller hustruns fördeel af boo oskiffto IV 53.


Förslag till Giftermålsbalk 1692 IV 54.

1 Cap. Om laga giftermåhl, och rätta gifftoman IV 54.

2 Cap. Om trolofningar IV 55.

3 Cap. Om barn som aflas under warande trolofning eller lönskeläger, när man then förnedrade sedan ächtar; så. och om barn i twegiffte aflas, samt entera makans rätt i twegifftemåhl IV 56.

4 Cap. Om någon giffter sig emot faders och moders eller rätte gifftomans willia, och om hinder som gifftoman wijd gifftermål förorsakar IV 57.

5 Cap. Om echtenskapet eller wigselen oskäligen wägras eller uppehålles IV 58.

6 Cap. Om förord som man och hustru giöra emellan sig förr än dhe träda i echtenskap IV 58.

7 Cap. Om mannens måhlsmansrätt för hustrun och om morgongåfwor IV 59.

8 Cap. Om giftorätt IV 60.

9 Cap. Huru wijda mannen må sin hustrus jord eller gård bort skiffta, förpanta, försällia, eller i gäldz betahlning gifwa, och huru wijda hustrun må hafwa makt sig i handel att inlåta IV 61.

10 Cap. Om afwittring för inträde i annat giffte IV 62.

11 Cap. Hwad rätt man eller hustru förbryter som giör hoor, eller af ondsko och argheet öfwergifwer och förlöper then andra; och huru med barnens underhåll effter fullkomblig echtenskapz skillnad förhållas skall IV 62.

12 Cap. Om olåth och oenigheet emellan echta folk IV 63.

13 Cap. Huru förhållas skall med boet och barnens underhåll när skillnad skier emellan echta folk till umgänge, bord och säng IV 64.

14 Cap. Om medgifft som föräldrarne gifwa sina barn wijd deras gifftermåhl IV 65.

15 Cap. Om mannens eller hustruns fördeel af boo oskiffto IV 65.


Förslag till Giftermålsbalk 1694 IV 67.

1 Cap. Om laga gifftermåhl och rätter gifftoman IV 67.

[ 313 ]2 Cap. Om trolofningar IV 68.

3 Cap. Om barn som aflas under warande trolofning eller lönskeläger, när man den förnedrade sedan äcktar, så och om barn som i twegiffte aflas, samt enthera makans rätt i twegiffte måhl IV 69.

4 Cap. Om någon giffter sig emot faders och moders eller rätta gifftomans willja, och om hinder som gifftoman wid gifftermåhl förorsakar IV 70.

5 Cap. Om äcktenskapet eller wigselen oskiäligen wägras eller uppehålles IV 70.

6 Cap. Om förord som man och hustru giöra emellan sig förr än the träda i echtenskap IV 71.

7 Cap. Om mannens målsmansrätt för hustrun, och om morgongåfwor IV 72.

8 Cap. Om gifftorätt IV 7 3.

9 Cap. Huruwida mannen må sin hustrus jord eller gård bortskiffta, förpanta, försällia eller i gäldz betalning gifwa; och huruwida hustrun må hafwa mackt sig i handel att inlåta IV 7 3.

10 Cap. Om afwittring för inträde i annat giffte IV 74.

11 Cap. Hwad rätt man eller hustru förbryter, som giör hoor, aff onsko och argheet öfwergifwer och förlöper den andra; och huru med barnens underhåll, effter fullkomlig echtenskapzskillnad förhållas skall IV 7 5.

12 Cap. Om olåt och oenigheet emellan ächta folck IV 76.

13 Cap. Huru förhållas skall med boet och barnens underhåll när skillnad skier emellan äckta folck till omgänge, bord och säng IV 76.

14 Cap. Om medgifft som föräldrarna gifwa sina barn wijd dheras gifftermåhl IV 77.

15 Cap. Om mannens eller hustruns fördeel af boo oskiffto IV 78.


Förslag till Giftermålsbalk 1713 V 3.

1 Cap. Hwar som rätter giftoman skal wara, och om laga giftomål V 3.

2 Cap. Om laga trolåfning V 4.

3 Cap. Om barn som aflas i fästom; eller i lönskaläge, ther ächtenskap fölier; eller i twegifto; och om giftorätt i twegifto V 7.

4 Cap. Om giftomål emot föräldrars, eller rätta giftomans willia; och om giftoman hindrar giftomål V 7.

5 Cap. Om ächtenskaps fullbordande, eller wigning oskiäliga wägras, eller uppehålles V 8.

6 Cap. Om förord före ächtenskapet, emellan them, som hionalag byggia willia V 9.

7 Cap. Om mansens målsmansrätt för hustru sine, och om morgongåfwor V 10.

8 Cap. Om giftorätt i bo V 11.

9 Cap. Huru mannen må hustrune iord och fasta ägendom, gods eller gård bortskifta, förpanta, eller sälia: och huru the hwars annars giäld af gotse thera giälda skola: så och om hustru må sig i handel inlåta V 11.

[ 314 ]10 Cap. Om barna eller arfwinga afwitring för inträdet i andra gifto V 13.

11 Cap. Om man eller hustru giör hor: eller af arghet och ondsko förlöper sitt ächtenskap, och kommer ey åter, hwad rätt the förwärkadt hafwa: och huru barn må födas och upfostras ther fullkommelig ächtenskaps skillnader skier V 13.

12 Cap. Om olåt, kif och osämio mellan man och hustru; och om the olagligen sig skilia til säng, bord och sätu V 15.

13 Cap. Huru med bo och barnana uppehälle förhållas skal, när ächtenskap lagligen skils til säng, bord och sätu V 16.

14 Cap. Om medgift, som föräldrar gifwa barnom sinom wid giftomål V 17.

15 Cap. Om mansens, eller hustrune fördehl af bo oskipto V 18.


Förslag till Giftermålsbalk 1723 VI 3.

1 Cap. Om laga giftomål, och hwar som rätter giftoman wara skal VI 3.

2 Cap. Om laga fästning eller trolofning VI 4.

3 Cap. Om barn som aflas i fästom; eller i lönskaläge; eller i twegifte; och om giftorätt i twegifte VI 5.

4 Cap. Sker giftomål emot föräldrars eller rätta giftomans wilia; och om giftoman hindrar giftomål VI 6.

5 Cap. Om wigsel oskäligen wägras eller uppehålles VI 6.

6 Cap. Huru förord ske måge emellan them, som hionalag byggia wilia VI 7.

7 Cap. Om mansens målsmansrätt för sin hustru; och om i morgongåfwo VI 8.

8 Cap. Om gifftorätt i bo VI 9.

9 Cap. Huru mannen må hustrunes fasta gods bortskipta, förpanta, eller sällia; och huru the hwars annars gäld gälda skola, så ock om hustru må. köpslagan drifwa VI 9.

10 Cap. Om afwittring; och olaga sammanflyttning, förr än man går i annat giffte VI 11.

11 Cap. Gör man, eller hustru, hor, eller löper man från sin i hustru, eller hustru från sin man: och huru barn upfostras skola, ther ächtenskapsskillnad skier VI 11.

12 Cap. Om kif och osämja emellan man och hustru; och om i the sig skilia til säng, bord, och säte VI 12.

13 Cap. Huru med bo och barnens uppehälle gänga skal, tå ächtenskap lagligen skils til säng och säte VI 13.

14 Cap. Om medgift och medfölgd VI 13.

15 Cap. Om mansens, eller hustrunes fördehl af bo oskipto VI 14.


Förslag till Giftermålsbalk 1726 VI 15.

1 Cap. Om laga gifftermåhl, och hwar som rätter gifftoman wara skall VI 15.

2 Cap. Om them som ächtenskap med hwarannan icke bygga måge VI 16.

3 Cap. Om laga fästning eller trolåfning VI 16.

4 Cap. Om skilnad i trolåfningar VI 18.

[ 315 ]5 Cap. Om barn som aflas i fastom, eller i twegiffte; och om gifftorätt i thy måhl VI 19.

6 Cap. Om gifftomåhl emot föräldrars eller rätta gifftomans willia; och om gifftoman hindrar gifftomåhl VI 19.

7 Cap. Huru lysning ske skall till laga gifftomåhl, och om wigzel wägras eller uppehålles VI 20.

8 Cap. Huru förord ske måge emellan them som hionalag bygga willia VI 21.

9 Cap. Om mannens målsmansrätt för sin hustru; och om morgongåfwa VI 2 1.

10 Cap. Om gifftorätt i bo VI 22.

11 Cap. Huru mannen må. hustruns fasta gods bortskipta, förpanta eller sälja: och huru theras gäld betalas skall: så och när hustru må kiöp sluta VI 23.

12 Cap. Om afwittring och olaga sammanflyttning, förrän man går i annat giffte VI 24.

13 Cap. Giör man eller hustru hor; eller löper man från sin hustru eller hustru från sin man; och huru barn upfostras skola ther ächtenskapzskilnad sker VI 25.

14 Cap. Om kijf och osämja emellan man och hustru, och om the sig skillia till säng och säte VI 26.

15 Cap. Huru med bo, och barnens uppehälle gånga skall, tå ächtenskap lagligen skils till säng och säte VI 27.

16 Cap. Om medgifft eller hemfölgd VI 28.


Förslag till Giftermålsbalk 1731 VI 29.

1 Cap. Om laga giftermål, och hwar som gifftoman wara skal VI 29.

2 Cap. Om them som ächtenskap med hwar annan icke bygga måge VI 30.

3 Cap. Om fästning eller trolofning VI 32.

4 Cap. Om skilnad i trolofningar VI 33.

5 Cap. Om barn som aflas i fästom eller i twegifte, och om giftorätt i thy mål VI 34.

6 Cap. Om giftermål emot föräldrars eller rätta giftomans wilja; och om giftoman hindrar giftermål VI 35.

7 Cap. Huru lysning ske skal til laga giftermål, och om wigsel wägres eller uppehålles VI 3 5.

8 Cap. Huru förord ske måge emellan them som wilja hionalag bygga VI 36.

9 Cap. Om mannens målsmansrätt för sin hustru; och om morgongåfwa VI 37.

10 Cap. Om giftorätt i bo VI 38.

11 Cap. Huru mannen må hustruns fasta gods bortskipta, förpanta, eller sälja, och huru theras gäld betalas skal; så. ock när hustru må köp sluta VI 40.

12 Cap. Om afwitring och olaga sammanflytning, förr än man går i annat gifte VI 41.

13 Cap. Om skilnad i ächtenskap, och huru barn upfostras skola, ther ächtenskaps skilnad sker VI 42.

[ 316 ]14 Cap. Om kijf och osämja emellan man och hustru, och om skilnad til säng och säte VI 44.

15 Cap. Huru med bo och barnens uppehälle förhållas skal, tå ächtenskap lagligen skils til säng och säte VI 44.

16 Cap. Om medgift och hemfölgd VI 45.

17 Cap. Om mannens eller hustruns fördel af bo oskipto VI 46.


Utlåtanden öfver förslag till Giftermålsbalk 1690 VII 34.

1. Svea hofrätts utlåtande VII 34. – 2. Göta hofrätts utlåtande VII 65. – 3. Utlåtande från Östergötland VII 87,95. – 4. Utlåtande från Kronobergs län VII 98.


Riksdagshandlingar angående Giftermålsbalken VIII 7, 135.


Ärfdabalken.

Lagkommissionens protokoll 1 21, 35–38, 68, 77, 95,

113– 114, 119–124, 130–220, 245–256, 260–276, 313–314,319 –326, 329–337, 417–421, II 20, 77, 105–115, 117, III 5, 188, 271, 278, 316–317, 319, 321, 328.


Förslag till Ärfdabalk 1690 IV 81.

1 Cap. Om arf och arfthalet i gemehn IV 81.

2 Cap. Om bröstarf IV 81.

3 Cap. Huru ärfwas skall emellan fader och moder och den dödes samsyskon och samsyskons barn, sampt om samkulla och sunderkulla arf IV 82.

4 Cap. Huru längre i slächten ärfwas och dehlas skall å fädernet eller mödernet, sampt emellan heel- och halfsläckten, och huru långt arfzrätt ga skall för än den stannar och arfwet konungen hemfaller IV 84.

5 Cap. Huru ärfwas skall, när twenne eller flere som hwar annars arfwingar äro å samma tijdh med döden afgå, så. att man intet wet hoo den andra öfwerlefde IV 86.

6 Cap. Om det barns arfzrätt som födes dött eller effter och förr 40 wekor, och om hustrun säger sig hafwande wara IV 87.

7 Cap. Om den må ärfwa som annan dräper IV 87.

8 Cap. Om den som igenom grofwa missgiärningar sin arfzrätt förwärkar, och om biltoga mans och dess barns arf IV 89.

9 Cap. Om uthrikes arfwinge och dens arfwerätt, som öfwergifwer sitt fäderneslandh och sätter sig nedh att byggia och boo å. främmande orter IV 90.

10 Cap. Huru och för hwad orsack skull fader eller moder måga sitt barn arfwelöst giöra IV 91.

11 Cap. Huru barn som i fästom, lönskeläger, hordom och i förbudne leder aflade eller födde ähro, måge arf taga IV 93.

12 Cap. Om inventario IV 94.

13 Cap. Om det som af ett boo afgå böör för än arfwingarne arfwet skiffta måge IV 96.

[ 317 ]14 Cap. Huru emellan arfwingarne förhållas skall, när dhe i oskiffto boo lefwa IV 98.

15 Cap. Huru arfwet skiptas skall IV 99.

16 Cap. Om ny jämkning af arf, när skiptet klandras IV 102.

17 Cap. Om klander uti arf IV 102.

18 Cap. Om testamente hwem det göra må. och huru det laggl[igen] upprättas skall IV 104.

19 Cap. Om wilkorligit testamente IV 105.

20 Cap. Huru myckit man må testamentera IV 106.

21 Cap. När någon annors barn för sitt uptager IV 109.

22 Cap. Om testamente emillan man och hustru IV 109.

23 Cap. Huru wijda ett testamente kan hafwa ståndh, när sterbhuset giäldbundet ähr eller, när hustru hafwande eller barnen elliest i lijfwet ähr ock fader, i okunnogheet deraf, sin egendomb bort testementerar IV 110.

24 Cap. Hwad den bör akta, som ett testamente derpå niuta eller [ͻ: niuta eller derpå] tahla will IV 110.

25 Cap. Om förmynderskap, hwilken barna förmyndare wara ock huru den tillordnas skall IV 112.

26 Cap. Hwem till förmynderskap skickelig wara må eller eij ock laga uhrsäkt ifrå förmynderskap IV 114.

27 Cap. Om förmyndarens plicht och embete wid dens omyndigas upfödzel IV 116.

28 Cap. Om förmyndarens plicht wid förwaltande af dhens omyndigas medel IV 117.

29 Cap. Huru förmyndaren räckenskap göra och sitt förmynderskap affträda skall IV 121.

30 Cap. Om laga ålder och hwilken sin egen målsman wara må IV 122.

31 Cap. Om förmyndarens lön och wedergiällning IV 123.


Förslag till Ärfdabalk 1692 IV 124.

1 Cap. Om arf och arfftahlet i gemeen IV 124.

2 Cap. Om bröstarff IV 124.

3 Cap. Huruledes ärfwas skall emellan fader och moder, och den dödas samsyskon och samsyskons barn sampt om samkulla- och sönderkulla arf IV 125.

4 Cap. Huru längre i slächten ärfwas och delas skall å fäderne eller mödernet sampt emellan heel och halfslächten och huru långt arfzrätt gå skall förän den stannar och arfwet konungen hemfaller IV 127.

5 Cap. Huru ärfwas skall när twenne eller flere som hwars annars arfwingar ähro, å samma tijd med döden afgá, så att man intet weet hoo den andra öfwerlefwde IV 128.

6 Cap. Om thet barns arfzrätt som födes dödt eller effter och för 40 weckor och om hustru säger sig hafwande wara IV 129.

7 Cap. Om den må. ärfwa som annan dräper IV 130.

8 Cap. Om dhem som igenom grofwe missgiärningar sin arfzrätt förwärcka och om landzflychtig mans och des barns arf IV 132.

[ 318 ]9 Cap. Om uthrijkes arfwinge och dens arfrätt som öfwergifwer sitt fädernesland och sätter sig neder att bygga och boo å främmande orther IV 133.

10 Cap. Huru och för hwad orsaker skull fader eller moder mage sitt barn arfwelöst giöra IV 134.

11 Cap. Huru barn som under trolofning lönskeläger, twegiffte, hordom och i förbudne led aflade äro, måge arf taga IV 135.

12 Cap. Om inventario IV 136.

13 Cap. Om det som af ett boo afgå bör för än det skifftes IV 138.

14 Cap. Huru emellan arfwingarne förhållas skall när dhe i oskiffto boo lefwa IV 140.

15 Cap. Huru arf skifftas och utgifwas skall IV 140.

16 Cap. Om iämkning af arf när någon klagar sig wahnlåttad eller något af arfwet afgår IV 142.

17 Cap. Om klander uti arf IV 144.

18 Cap. Om testamente hwem det giöra må., och huru det lagligen uprättas skall IV 145.

19 Cap. Om wilkorligit testamente IV 146.

20 Cap. Hwad och huru mycket man må testementera IV 147.

21 Cap. Om testamente uti giäldbundne sterbhus, eller när hustrun hafwande eller barn elliest lefwande ähro, och fader i okunnigheet deraf sin egendom bort testamenterar IV 148.

22 Cap. Hwad bör den i acht taga som ett testamente niuta, eller derpå tahla will IV 149.

23 Cap. Hwilken barnaförmyndare wara, och huru den tillordnas skall IV 150.

24 Cap. Om laga ursächt ifrån förmynderskap IV 151.

25 Cap. Om förmyndares plicht och embete wijd den omyndigas upfödsel IV 152.

26 Cap. Om förmyndarens plicht wijd förwaltande af den omyndigas medel IV 152.

27 Cap. Huru förmyndaren räkenskap giöra och sitt förmynderskap afträda skall IV 155.

28 Cap. Om laga ålder och hwilken sin egen måhlsman wara må IV 156.

29 Cap. Om förmyndarens löhn och wedergiällning IV 156.

30 Cap. Om otacksamhetz straf emot förmyndare IV 157.


Förslag till Ärfdabalk 1694 IV 158.

1 Cap. Om arf och arftahlet i gemeen IV 158.

2 Cap. Om bröstarff IV 158.

3 Cap. Huruledes ärfwas skall emellan fader och moder, och den dödas samsyskon och samsyskons barn samt om samkulla och sönderkulla arff IV 159.

4 Cap. Huru längre i slächten ärfwas och delas skall å fädernet eller mödernet, samt emellan heel och halfslächten, och huru långt arfzrätt gå skall förr än arfwet hemfaller konungen IV 160.

5 Cap. Huru ärfwas skall när twenne eller flere som hwars annars arfwingar äro, å. samma tijd med döden afgå., så att man intet weet, hoo den andre öfwerlefde IV 162.

[ 319 ]6 Cap. Om det barns arfzrätt som födes dödt, eller effter och för 40 wekor, och om hustru säger sig hafwande wara IV 163.

7 Cap. Om den må. ärfwa som annan dräper IV 163.

8 Cap. Om dem som igenom grofwa missgärningar sin arfzrätt förwärcka, och om landzflychtig mans och dess barns arff IV 165.

9 Cap. Om uthrijkes arfwinge och dens arfwerätt, som öfwergifwer sitt fädernesland, och sätter sig neder att bygga och boo å. fremmande orter IV 166.

10 Cap. Huru och för hwad orsaker skull fader eller moder måge giöra sitt barn arfwelöst IV 167.

11 Cap. Huru barn som under trolofning, lönskeläger, twegiffte, hordom och i förbudne leder aflade äro, måge arf taga IV 168.

12 Cap. Om inventario IV 170.

13 Cap. Om det som af ett boo afgå bör förr än det skifftas IV 172.

14 Cap. Huru emellan arfwingarne förhållas skall när dhe i oskipto boo lefwa IV 173.

15 Cap. Huru arf skall skifftas och utgifwas IV 173.

16 Cap. Om jämkning när någon klagar sig wanlottad, eller något af arfwet afgår IV 175.

17 Cap. Om klander i arff IV 177.

18 Cap. Om testamente, hwem dhet må giöra, och huru det lagligen skall uprättas IV 178.

19 Cap. Om wilkorligit testamente IV 179.

20 Cap. Hwad och huru mycket man må. testamentera IV 180.

21 Cap. Om testamente uti gäldbundne sterbhuus, eller när hustrun hafwande, eller barn elliest lefwande äro, och fader i okunnigheet deraf sin egendom bort testamenterar IV 181.

22 Cap. Hwad den bör i acht taga, som testamente niuta eller derpå tala will IV 182.

23 Cap. Hwilcken barnaförmyndare wara och huru den tillordnas skall IV 183.

24 Cap. Om laga ursäkt ifrån förmynderskap IV 184.

25 Cap. Om förmyndarens plicht och embete wijd den omyndigas upfödzel IV 185.

26 Cap. Om förmyndarens plicht wid förwaltande af den omyndigas medell IV 185.

27 Cap. Huru förmyndaren skall giöra räkenskap och sitt förmynderskap affträda IV 188.

28 Cap. Om laga ålder och hwilcken sin. egen målsman må. wara IV 189.

29 Cap. Om förmyndarens löhn och wedergällning IV 189.

30 Cap. Otacksamheets straff emot förmyndaren IV 190.


Förslag till Ärfdabalk 1713 V 21.

1 Cap. Om arf i gemen V 21.

2 Cap. Om ens yttersta wilia eller testamente, huru thet lagligen skal förrättas, och ho thet giöra må. V 21.

3 Cap. Om wilkorligit testamente V 23.

[ 320 ]4 Cap. Hwad, och huru mycket man må gifwa i testamente V 24.

5 Cap. Om testamente uti giäldbundno sterbhuse; eller när hustrun hafwande, eller barnen eliest lefwande äro, och fadren i okunnighet theraf sin ägendom i testamente bortgifwer V 26.

6 Cap. Hwad then bör i acht taga, som testamente til godo niuta, eller therå tala wil V 27.

7 Cap. Om skyldmanna arf, och arftahlet i gemen V 28.

8 Cap. Om brystarf V 28.

9 Cap. Huruledes ärfwas skal emellan fader och moder, och thes dödas samsysken och samsyskena barn; samt om samkulla och sunderkulla arf V 29.

10 Cap. Huru länge i slächtene ärfwas och delas skal å fäderne eller möderne; samt emellan samslächtingar och halfslächtingar; och huru långt arfsrätt gå skal förr än arfwet hemfaller konunge V 31.

11 Cap. Huru ärfwas skal, när twenne eller flere, som hwars annars arfwingar äro, å samma tid genom döden afgå, så. at man icke wet ho annan öfwerlefde V 33.

12 Cap. Om barn födes dödt; eller före fyratyo wekor; eller efter; och om hustru säger sig hafwande wara V 33.

13 Cap. Om then må ärfwa som annan dräper V 34.

14 Cap. Om them som genom grofwa missgiärningar sin arfwerätt förwärka; och om landsflychtig mans arf; och om thes barne något arf tilfalla kan V 36.

15 Cap. Om utrikis arfwinge, och thens arfsrätt som öfwergifwer sitt fädernesland, och sätter sig neder at byggia och bo å utländska orter V 37.

16 Cap. Huru, och för hwilka orsaker fader eller moder mågo giöra sitt barn arfwelöst V 38.

17 Cap. Huru barn, som under trolåfning, lönskaläge, twegifto, och i förbudna leder aflada äro, arf taga mågo, eller ey V 39.

18 Cap. Om inventario och uptekning af thens dödas qwarlåtenskap V 41.

19 Cap. Hwad som af bo oskipto afgå skal förr än skifte må skie V 43.

20 Cap. Huru emellan arfwingar förhållas skal, när the i oskifto bo sammanlefwa V 45.

21 Cap. Huru arf skall skiftas och utdelas V 46.

22 Cap. Om iämkning, när någor klagar sig wanlottad wara; eller ther något, sedan ärft och skift är, af någons thera lott, eller all lotten afgår V 48.

23 Cap. Om klander i arf V 49.

24 Cap. Hwar som barna förmyndare skal wara, them och thera gotse, som the i arf fånget, at förese; och huru han förordnas må. V 50.

25 Cap. Om laga ursächt ifrån förmynderskap V 51.

26 Cap. Om förmyndara plicht och embetes skyldighet wid thens omyndigas upfödsel och uptuchtelse V 52.

27 Cap. Om förmyndara plicht wid förwaltande af the omyndiga barna ägendom V 52.

[ 321 ]28 Cap. Huru förmyndaren skal giöra räkenskap, och förmynderskapet afträda V 55.

29 Cap. Om laga ålder; och hwilken sin egen målsman må wara V 57.

30 Cap. Om förmyndara lön och wedergiällning för beswär thera V 57.

31 Cap. Om otacksamhets straff emot then som warit förmyndare V 57.


Förslag till Ärfdabalk 1717 V 58.

1 Cap. Om arf i gemen V 58.

2 Cap. Om skyldmanna arf, och arftahlet i gemen V 58.

3 Cap. Om bröstarf V 58.

4 Cap. Huruledes ärfwas skal emellan fader och moder, och thes dödas samsyskon och samsyskonebarn; så ock om samkulla och sunderkulla arf V 59.

5 Cap. Huru längre i slächtene ärfwas och delas skall, å. fäderne eller möderne; samt emellan samslächt och halfslächt; och huru långt arfsrätt gå. skall, förr än arfwet hemfaller konungen V 61.

6 Cap. Huru ärfwas skall när twenne eller flere, som hwars annars arfwingar äro, å. samma tid genom döden afgå, så at man icke wet, ho annan öfwerlefde V 62.

7 Cap. Om barn födes dödt; eller för fyratijo wekor; eller effter; och om hustru säger sig hafwande wara V 63.

8 Cap. Om then må ärfwa, som annan dräper V 64.

9 Cap. Om them som igenom grofwa missgiärningar sin arfsrätt förwärka; och om landsflycktig mans och thes barns arf V 66.

10 Cap. Om utrikes arfwinge, och thens arfsrätt som öfwergifwer sitt fädernesland och sätter sig neder att bygga och bo å utländska orter V 67.

11 Cap. Huru och för hwilka orsaker fader eller moder måge giöra barn sitt arfwelöst V 68.

12 Cap. Huru barn, som under trolåfning, lönskaläge, twegiffto, hordom och i förbudna leder aflade äro, mågo arf taga V 69.

13 Cap. Om inventario och upteckning af thens dödas qwarlåtenskap V 70.

14 Cap. Hwad som af bo oskipto bör afgå, förr än skiffte må ske V 72.

15 Cap. Huru arfwingar emellan förhållas skal, när the i oskiffto bo sammanlefwa V 74.

16 Cap. Huru arf skifftas och utdelas skall V 74.

17 Cap. Om jämkning när någor klagar sig wanlottad wara; eller af entheras lott någon dehl, eller altsammans afgår V 76.

18 Cap. Om klander i arf V 78.

19 Cap. Om ens yttersta wilia och testamente, huru thet lagligen skall förrättas, och ho thet giöra må V 80.

20 Cap. Om wilkorligit testamente V 81.

21 Cap. Hwad och huru mycket man må. i testamente gifwa V 82.

22 Cap. Om testamente i gäldbundne sterbhus; och om then [ 322 ]som testamentet giör, eij wet at hans hustru hafwande är eller att någor af thes barn tå lefwer V 84.

23 Cap. Hwad then bör i acht taga, som testamente til godo niuta, eller therå. tala wil V 8 5.

24 Cap. Hwem som barna förmyndare skall wara, them och theras gots, som the i arf fångit, at förestå; och huru han förordnas må. V 86.

25 Cap. Om laga ursächt ifrån förmynderskap V 87.

26 Cap. Om förmyndares plicht och embetes skyldighet wid thens omyndiges upfödsel och uptuchtelse V 87.

27 Cap. Om förmyndara plicht wid förwaltande af the omyndiga barna ägendom V 88.

28 Cap. Huru förmyndare skall giöra räkenskap, och förmynderskapet afträda V 91.

29 Cap. Om laga ålder, och hwilken sin egen målsman må wara V 92.

30 Cap. Om förmyndares lön och wedergällning för beswär theras V 93.

31 Cap. Huru otacksamhet emot then som hans förmyndare warit, anses bör V 93.


Förslag till Ärfdabalk 1722 VI 49.

1 Cap. Om arf i gemen VI 49.

2 Cap. Om arfftahl VI 49.

3 Cap. Om bröstarf VI 49.

4 Cap. Huruledes ärfwas skal emellan fader och moder, och thes dödas samsyskon och samsyskonebarn; så. ock om samkulla och sunderkulla arf VI 50.

5 Cap. Huru längre i slächtene ärfwas och delas skall, å. fäderne eller möderne; samt emellan samslächt och halfslächt; och huru långt arfsrätt gå skall, förr än arfwet hemfaller konungen VI 51.

6 Cap. Huru ärfwas skall när twenne eller flere, som hwars annars arfwingar äro, å samma tid genom döden afgå, så at man icke wet, ho annan öfwerlefde VI 53.

7 Cap. Om barn födes dödt; och om hustru säger sig hafwande wara VI 54.

8 Cap. Huru man eij then ärfwa må., som man dräper VI 54.

9 Cap. Om them som igenom grofwa missgiärningar sin arfsrätt förwärka; och om landsflycktig mans och thes barns arf VI 56.

10 Cap. Huru och för hwilka orsaker fader eller moder må giöra barn sitt arfwelöst VI 57.

11 Cap. Huruwijda barn, som aflas i lönskaläge och fästom; i twegiffto, hordom och i förbudna leder, måge arf taga VI 58.

12 Cap. Om egendomens laga upteckning effter then döda VI 60.

13 Cap. Hwad som af bo oskipto bör afgå, förr än arff :nå skifftas VI 61.

14 Cap. Om arfwingar som sammanlefwa i bo oskiffto VI 62.

15 Cap. Huru arf skifftas och utdelas skall VI 62.

[ 323 ]16 Cap. Om någor klagar och klandrar sedan skifft är, huru tå skall göras VI 64.

17 Cap. Om jäf i arf VI 65.

18 Cap. Om utrikes arfwinge, och thens arfsrätt som öfwergifwer sitt fädernesland, och sätter sig neder att bygga och bo å utländska orter VI 66.

19 Cap. Om mans eller qwinnas yttersta wilia och testament VI 67.

20 Cap. Hwad och huru mycket man må i testamente gifwa VI 68.

21 Cap. Om man gör testament och wet ej at hans hustru hafwande är, eller att någor af thes barn tå lefwer VI 69.

22 Cap. Hwad then bör i acht taga, som testamente til godo niuta, eller therå tala wil, och om arfwinge som thet undandöllier VI 70.

23 Cap. Om förmyndare; och huru the förordnas skola VI 70.

24 Cap. Om laga ursächt ifrån förmynderskap VI 71.

25 Cap. Om förmyndares plicht och skyldighet VI 72.

26 Cap. Huru förmyndare skall giöra räkenskap, och förmynderskap afträda VI 72.

27 Cap. Om laga ålder, thå man myndig wara må VI 73.


Förslag till Ärfdabalk 1723 VI 74.

1 Cap. Om arf i gemen, och huru ätt räknas skall VI 74.

2 Cap. Om bröstarf VI 74.

3 Cap. Om bakarf och sidoarf VI 75.

4 Cap. Om samkulla och sunderkulla arf VI 76.

5 Cap. Om arf wid några besynnerliga händelser VI 77.

6 Cap. Om barn födes dödt; och om hustru säger sig hafwande wara VI 77.

7 Cap. Huru man ej then ärfwa må, som man dräper VI 78.

8 Cap. Om them som igenom grofva missgärningar sin arfsrätt förwärka, och om biltoger mans och thes barns arf VI 79.

9 Cap. Huru, och för hwilka orsaker fader eller moder må. göra sit barn arflöst VI 80.

10 Cap. Huruwida barn, som aflas i lönskaläge och fästning, i twegifte, hordom och förbudna leder måge arf taga VI 80.

11 Cap. Om egendomens laga upteckning efter then döda VI 81.

12 Cap. Huru död mans gäld äger gäldas VI 83.

13 Cap. Om arfwingar, som sammanlefwa i bo oskifto VI 83.

14 Cap. Huru arf skiftas skall VI 84.

15 Cap. Nu klagar någor och klandrar, sedan skift är VI 85.

16 Cap. Om jäf i arf VI 86.

17 Cap. Om danaarf, och inlänsk mans arfsrätt, ther han från warande är VI 86.

18 Cap. Om mans eller qwinnas yttersta wilia och testamente VI 87.

19 Cap. Hwad och huru mycket man må i testamente gifwa VI 88.

20 Cap. Gör mannen testamente, och wet ej, at hans hustru hafwande är, eller at någor af thes barn tå lefwer VI 89.

[ 324 ]21 Cap. Hwad then bör i acht taga, som testamente til godo niuta, eller therå tala wil; och om arfwinge som thet undandöllier VI 89.

22 Cap. Om förmyndare, och huru the förordnas skola VI 90.

23 Cap. Om laga ursächt ifrån förmyndarskap VI 91.

24 Cap. Hwad förmyndares plicht och skyldighet är VI 91.

25 Cap. Huru förmyndare skall göra räkenskap, och förmynderskap afträda VI 91.

26 Cap. Huru gammal öfwermagi wara skal, förrän han myndig warder: och om mö och enkia VI 92.


Förslag till Ärfdabalk 1726 VI 93.

1 Cap. Om arf i gemen och huru ätt räknas skall VI 93.

2 Cap. Om bröstarff VI 93.

3 Cap. Om bakarff och sidoarff VI 94.

4 Cap. Om samkulla och sunderkulla arf VI 95.

5 Cap. Om arf wid några synnerliga händellser VI 96.

6 Cap. Om barn födes död[t] och om hustru säger sig hafwande wara VI 96.

7 Cap. Att then ej ärfwa må som annan dräper VI 97.

8 Cap. Om them som igenom grofwa missgiärningar sin arfzrätt förwärka och om biltoger mans och thess barns arf VI 98.

9 Cap. Huruwijda barn som aflas i lönskeläge och fästning, hordom och förbudne leder måge något arf taga VI 98.

10 Cap. Om ägendomens laga upteckning effter then döda VI 99.

11 Cap. Huru död mans giäld bör gäldas VI 101.

12 Cap. Om arfwingar som samman lefwa i bo oskiffto VI 101.

13 Cap. Huru arf skiftas skall VI 102.

14 Cap. Om jämkning sedan arf skifftat är VI 103.

15 Cap. Om jäf i arf VI 104.

16 Cap. Om danaarf och inländsk mans arfzrätt ther han frånwarande är VI 104.

17 Cap. Om mans eller qwinnas yttersta willia och testamente VI 105.

18 Cap. Hwad och huru mycket man må i testamente gifwa VI 105.

19 Cap. Giör mannen testamente och wet ej att hans hustru hafwande är, eller att någor af thess barn tå lefwer VI 106.

20 Cap. Hwad then bör i acht taga som testamente till godo niuta, eller therå tala will, och om arfwinge som thet undandöllier VI 107.

21 Cap. Om then som under förmyndare stå bör VI 107.

22 Cap. Om förmyndare och huru the förordnas skohla VI 108.

23 Cap. Om laga ursächt ifrån förmynderskap VI 108.

24 Cap. Hwad förmyndares plicht och skyldigheet är VI 109.

25 Cap. Huru förmyndare skall giöra redo och räkning, och förmynderskapet afträda VI 109.


[ 325 ]Förslag till Ärfdabalk 1731 VI 111.

1 Cap. Om arf i gemen, och huru ätt räknas skal VI 111.

2 Cap. Om bröstarf VI 111.

3 Cap. Om bakarf och sidoarf VI 112.

4 Cap. Huru ärfwas skal, när man icke wet hwilken af arfwingar annan öfwerlefwat VI 114.

5 Cap. Om barn födes dödt, och om hustru säger sig hafwande wara, tå mannen dör VI 115.

6 Cap. At then ej ärfwa må som annan dräper VI 116.

7 Cap. Om them som igenom grofwa missgiärningar sin arfsrätt förwärka, och om biltoger mans och thes barns arf VI 1 17.

8 Cap. Huru wida barn som aflas i fästning, lönskaläge, hordom eller förbudne leder, måge arf taga VI 117.

9 Cap. Om egendomens laga uptekning efter then döda VI 118.

10 Cap. Huru gäld wid dödsfall gäldas bör VI 119.

11 Cap. Om arfwingar som lefwa samman i bo oskifto VI 120.

12 Cap. Huru arf skiftas skal VI 120.

13 Cap. Om jämkning sedan arf skiftat är VI 122.

14 Cap. Om jäf i arf VI 122.

15 Cap. Om dana arf och inlänsk mans arfsrätt ther han från warande är VI 123.

16 Cap. Om mans eller qwinnas yttersta wilja och testamente VI 124.

17 Cap. Hwad och huru mycket man må i testamente gifwa VI 124.

18 Cap. Hwad then bör i acht taga, som testamente til godo niuta, eller therå tala wil; och om arfwinge som thet undandöljer VI 126.

19 Cap. Om then som under förmyndare stå bör VI 126.

20 Cap. Om förmyndare och huru the förordnas skola VI 127.

21 Cap. Om laga ursächt ifrån förmynderskap VI 127.

22 Cap. Hwad förmyndares plicht och skyldighet är VI 128.

23 Cap. Huru förmyndare skal giöra redo och räkning, och förmynderskap afträda VI 128.


Utlåtanden öfver förslag till Ärfdabalk 1690 VII 49.

1. Svea hofrätts utlåtande VII 49. – 2. Göta hofrätts utlåtande VII 72. – 3. Utlåtande från Östergötland VII 90, 98. – 4. Utlåtande från Kronobergs län VII 98.


Riksdagshandlingar angående Ärfdabalken VIII 17, 136.


Jordabalken.

Lagkommissionens protokoll I 7–19, 41–59, 71–76, 78–82,

84–92, 349, 350, 398, 416, 423, 425, 426, 427, II 2, III 113–114, 1116–123, 215–234, 318, 322, 324, 327, 328, 334.


Förslag till Jordabalk 1695 IV 193.

1 Cap. Huru många slagz jordh är på landet och i stadhen IV 193.

[ 326 ]2 Cap. Medh hwad rätt och rättighett hwartera af ofwannembde jordh innehafwa och bisittias IV 193.

3 Cap. Om laga fångh uppå jord, huus och grundh IV 195.

4 Cap. Om arfwajord huru den lagliga ärfwas och förwärfwas bör, så på landet som i staden IV 195.

5 Cap. Huru jord å landet, eller huus och tompt i staden må. bytas IV 196.

6 Cap. Med hwad rätt och hwillkor arfwe och byrdkiöpt jordh må sällias och bördas IV 197.

7 Cap. Huru man må sin arfwejord huus eller tompt lagliga bortgifwa så och om aflinge och byrdkiöpt jord, samt morgongåfwa i staden och på landet IV 201.

8 Cap. Huru jord må pantsättias och återlösas IV 202.

9 Cap. Om laga mätning och utsökn. IV 205.

10 Cap. Huru alla kiöp, byte och gåfwor skola göras, lagföllias och stadfästas IV 207.

11 Cap. Om hemull och klander i jordefång, ock om laga häfd IV 208.

12 Cap. Om råå. och röör eller tiäldro, samt andra bohlstada skiäl byar emellan IV 210.

13 Cap. Om dens straff som råå och rör rubbar, opprijfwer eller på annat inflyttiar IV 213.

14 Cap. Om laga syner och ägors förswar IV 214.

15 Cap. Om uhrminnes häfd IV 216.

16 Cap. Om utjordar och uhrfiellar samt dheras rättighet IV 218.

17 Cap. Om tijonde IV 219.

18 Cap. Om hemmans städsell och bruuk å landet, samt huus och gårdars hyrande i staden och dheras uppsäijande IV 221.

19 Cap. Om afrad och afradzdagh, landgille, och andra utlagors oppbörd å landet, samt huushyra i staden IV 224.


Förslag till Jordabalk 1697 IV 227.

1 Cap. Huru många slagz jord är på landet och i staden IV 227.

2 Cap. Med hwad rättighet hwardtera af ofwannemde jord innehafwes och besitties IV 227.

3 Cap. Om laga fång uppå jord, hus och grund IV 229.

4 Cap. Om arfwejord, huru den lagligen ärfwas, och förswaras bör IV 2 30.

5 Cap. Huru jord å landet, eller hus och tompt i staden må bytas IV 231.

6 Cap. Med hwad rätt och willkor, arfwe och byrdekiöpt jord må sällias och bördas IV 233.

7 Cap. Huru man må sin arfwejord hus eller tompt lagligen bortgifwa: så och om aflinge, och byrdkiöpt iord, samt morgongåfwa i staden och på landet IV 237.

8 Cap. Huru jord må pantsättias och återlösas: så och om panthafwares förmån IV 239.

9 Cap. Om laga mätning, och utsöken IV 243.

10 Cap. Huru alla kiöp, byte och gåfwor skola giöras, lagfaras och stadfästas IV 244.

[ 327 ]11 Cap. Om klander och hemul i jordefång, så. och om laga häfd IV 245.

12 Cap. Om rå och rör eller tiäldra, samt andre bolstadz skillnader, byar emillan IV 248.

13 Cap. Om dens straff som rå och rör rubbar, oprifwer, eller på annan inflytter IV 252.

14 Cap. Om laga syner, och ägors förswar IV 253.

15 Cap. Om urminnes häfd IV 256.

16 Cap. Om utiordar, och urfiällar, samt deras rättigheter IV 257.

17 Cap. Om tijonde IV 259.

18 Cap. Om hemmanens städzell och bruk, à landet, samt hus och gårdars hyrande i staden och deras upsäijande IV 261.

19 Cap. Om afrad och afradzdag, landtgille, och andra utlagors opbörd å landet, samt hushyra i staden IV 264.


Förslag till Jordabalk 1713 V 97.

1 Cap. Huru många slag jorda äro å landet och i stadenom V 97.

2 Cap. Om rätt och rättighet, hwarmed hwaria ofwannämda jord innehafwas och besittias kan samt kiöpas och sälias V 97.

3 Cap. Om laga fång uppå. iord, hus och grund V 100.

4 Cap. Om arfweiord, huru hon lagligen ärfwas och förswaras bör V 100.

35 Cap. Huru jord å landet, eller hus, tomt, och iord i stadenom må bytas V 102. '

6 Cap. Med hwad rätt och wilkor arfwe- och bördkiöpt jord må sälias och bördlösas V 103.

7 Cap. Huru man må sina arfweiord, hus, eller tomt lagligen bortgifwa, så och aflinga och bördkiöpta iord, samt morgongåfwo i stadenom och på landet V 109.

8 Cap. Huru iord må pantsättias och återlösas, så och om panthafwarens intekning och förmon V 111.

9 Cap. Om laga mätning och utsökn. V 115.

10 Cap. Huru alt kiöp, byte, och gåfwor skola giöras, lagfaras och stadfästas V 117.

11 Cap. Om klander och hemuld i jordafång, så och om laga häfd V 119.

12 Cap. Om råå och rör, eller tiäldra, samt andra bolstada skiäl bya mellan V 122.

13 Cap. Om thens straff som råå och röör rubbar, uprifwer eller på annan inflytter V 126.

14 Cap. Om laga syner, och ägors förswar V 127.

15 Cap. Om urminnes häfd V 129.

16 Cap. Om utiordar och urfieldar, samt thera rättigheter V 131.

17 Cap. Om tyond V 132.

18 Cap. Om hemmans laga städsel och bruk å landet, samt hus och gårdars hyrande i stadenom, och theras upsägiande V 135.

19 Cap. Om afrad och afradsdaga, landgille och andra utlagor, upbörd å landet, samt hushyro i stadenom V 139.


[ 328 ]Förslag till jordabalk 1715 V 142.

1 Cap. Om allehanda jord och fast egendom på landet och i staden V 142.

2 Cap. Hwad rättigheet och egenskaper hwartera af förenembde jord äger V 142.

3 Cap. Om laga fång på jord, huus och grund V 145.

4 Cap. Om arfwejord huru den lagl[igen] erfwas och förswaras bör V 145.

5 Cap. Huru jord å landet eller huus tompt och jord i staden må bytas V 146. ,

6 Cap. Med hwad rätt och wilkor arfwe- och bördkiöpt jord må. sällias och i börd lösas V 148.

7 Cap. Huru man må lagligen bortgifwa sina arfwejord, huus eller tompt, så. och aflinga~ och byrdkiöpta jord, samt morgongåfwa i staden och på landet V 156.

8 Cap. Huru jord må pantsättias och återlösas: så. och om panthafwarens inteckning och förmåhn V 157.

9 Cap. Huru alt kiöp byte och gåfwor skola giöras, lagfaras och stadfästas V 162.

10 Cap. Om klander och hemuld i jordafång så och om laga häfd V 163.


Förslag till jordabalk 1717 V 167.

(Se rubrikerna s, 326 vid 1697 års förslag.)

1 Cap. Huru – – – staden V 167.

2 Cap. Med hwad rättighet – – – besitties V 167.

3 Cap. Om laga – – – grund V 167.

4 Cap. Om arfwejord – – – bör V 167.

5 Cap. Huru – – – bytas V 168.

6 Cap. Med hwad rätt – – – bördas V 168.

7 Cap, Huru – – – landet V 170.

8 Cap, Huru – – – inteckning V 171.

9 Cap. Om laga mätning, och utsöken V 172.

10 Cap. Huru alle jorde- och gårdakiöp, byte och – – – stadfästas V 172.

11 Cap. Om klander – – – häfd V 173.

12 Cap. Om råå och röör eller tiäldra, samt andra bohlstads skäl byar emellan V 174.

13 Cap. Om – – – inflytter V 176.

14 Cap, Om – – – förswar V 177.

15 Cap. Om urminnes häfd V 178.

16 Cap. Om uthjordar – – – rättigheter V 179.

17 Cap. Om tijonde V 179.

18 Cap, Om – – – upsäijande V 179.

19 Cap. Om afrad – – – staden V 180.


Förslag till jordabalk 1723 VI 133.

1 Cap. Om laga fång å jord, hus, och grund, å landet Och i staden VI 133.

2 Cap. Om arfwejord VI 133.

[ 329 ]3 Cap. Om skifte, och huru jord å landet, eller hus tomt och jord i staden skiftas må VI 133.

4 Cap. Om köp och hwad jord å landet, hus, gård och tomt i staden sälljas må VI 134.

5 Cap. Huru jord å landet och hus, gård och tomt i staden, bördas och lösas må VI 135.

6 Cap. Om then som rätt till börd äger VI 137.

7 Cap. Om wijderboende och nabo rätt VI 138.

8 Cap. Huru man må lagligen bortgifwa jord, hus eller tomt VI 138.

9 Cap. Om pantsatt jord, hus eller tomt så och thess inteckning VI 139.

10 Cap. Huru man annars jord hus och tomt sällia, skifta och förpanta, och enär theröfwer dömas må. VI 140.

11 Cap. Om klander och hemul i jordafång VI 140.

12 Cap. Om rå och rör, så och andra bolstada skäl bya emellan VI 141.

13 Cap. Huru then plichta skall, som rå och rör rubbar, uprifwer eller å annan inflytter VI 143.

14 Cap. Om ägotwister och om laga syner therå VI 143.

15 Cap. Om urminnes häfd VI 144.

16 Cap. Om städzel, lego och fardag VI 145.

17 Cap. Om afrad och afradsdag å landet och hushyra i staden VI 147.

18 Cap. Om then som jord, hus, skog, watn eller watnwärka af androm med wåld tager VI 148.


Förslag till Jordabalk 1731 VI 149.

1 Cap. Om laga fång å jord, hus och grund, å landet och i staden VI 149.

2 Cap. Om arfwejord VI 149.

3 Cap. Om skipte, och huru jord å landet, eller hus, tomt, och jord i staden skiptas må VI 149.

4 Cap. Om köp. och huru jord å landet, hus, gård, och tomt i staden säljas må VI 150.

5 Cap. Huru jord å landet, och hus, gård och tomt i staden bördas och lösas må. VI 151.

6 Cap. Om then som rätt til börd äger VI 153.

7 Cap. Om widerboende och nabo-rätt VI 153.

8 Cap. Huru man må lagligen bortgifwa jord, hus eller tomt VI 154.

9 Cap. Om pantsatt jord, hus eller tomt, så ock thes intekning VI 155.

10 Cap. Om then som annars jord, hus och tomt sälja, skipta eller förpanta kan VI 156.

11 Cap. Om klander i jordafång och om hemul VI 156.

12 Cap. Om rå och rör, så ock andra bolstad skäl bya mellan VI 157.

13 Cap. Huru then plichta skal, som rå och rör rubbar, uprifwer, eller å annan inflytter VI 158.

14 Cap. Om ägo-twister, och om laga syner ther å VI 159.

[ 330 ]15 Cap. Om urminnes häfd VI 160.

16 Cap. Om städsel, lego och fardag VI 160.

17 Cap. Om afrad och afrads-dag å landet och hushyra i staden VI 162.

18 Cap. Om then som jord, hus, skog, watn eller watnwärka af androm med wåld tager VI 163.


Utlåtanden öfver förslag till Jordabalk 1695 VII 103.

1. Utlåtande från Österbotten VII 103. – 2. Utlåtande från Bohus och Göteborgs län VII 106. – 3. Utlåtande från Westerås län VII 117. – 4. Utlåtande från Nyland VII 121. – 5. Utlåtande från Halland VII 129.– 6. Utlåtande från Skåne VII 132. – 7. Utlåtande från Gottland VII 140. 8. Utlåtande från Kalmar län VII 154. – 9. Utlåtande från Kronobergs län VII 155. – 10. Utlåtande från Linköpings län VII 158.– 11. Utlåtande från Viborgs län VII 162. – 12. Utlåtande från Västerbotten VII 165. 13. Utlåtande från Skaraborgs län VII 168. – 14. Utlåtande från Elfsborgs län VII 174. – 15. Utlåtande från Kopparbergs län VII 174. – 16. Utlåtande från Gefleborgs län VII 181. – 17. Utlåtande från Ingermanland VII 202. – 18. Utlåtande från Kexholms län VII 204. – 19. Utlåtande från Blekinge län VII 208. – 20. Åbo hofrätts utlåtande VII 215. – 21. Utlåtande från Jönköpings län VII 219. – 22. Utlåtande från Åbo län VII 222. – 23. Utlåtande från Wehmo och Nedre Satagunda härad VII 228. – 24. Utlåtande från Vadstena län VII 231. – 25. Göta hofrätts utlåtande VII 237. – 26. Utlåtande från Stockholms rådhusrätt VII 248. – 27. Utlåtande från Lifgedinget VII 251. – 28. Utlåtande från Dorpats hofrätt VII 254. – 29. Svea hofrätts utlåtande VII 262. – 30. Utlåtande från Nyköpings län VII 275.


Riksdagshandlingar angående Jordabalken VIII 32, 138, 159.


Byggningabalken.

Lagkommissionens protokoll I 26, 27, 29, 101–104, 337–345,

346–370. 376–394, 493. 423–473, 476–485» 594, 506–509, II 1–3, 77, III 234–245, 282285, 286, 288–289, 290– 294, 296, 297, 298, 299, 324–325, 328, 344.


Förslag till Byggningabalk 1692 IV 269.

1 Cap. Huru många slags byar äro på landet IV 269.

2 Cap. Huru jord må af nyo uptagas af allmenning, cronones, frälsse och skatteägor IV 269.

3 Cap. Om afgärda bys rätt och wilkor IV 270.

4 Cap. Huru ödelagd by och jord skall å nyo uptagas IV 271.

5 Cap. Huru tomt skall delas, gatu och farwäg af oskiffto tagas IV 27 2.

[ 331 ]6 Cap. Huru tomt skall byggas IV 27 3.

7 Cap. Om wådeld i by IV 275.

8 Cap. Huru ägor i by skole effter hwars och ens ägelott och tomt delas och jemkas IV 276.

9 Cap. Huru wägar, dike och renar i by och gärde läggas, och af oskiffto tagas må IV 276.

10 Cap. Huru laga hägnat och grinnar skall om gärde hållas, och den böta som dem nedbryter IV 277.

11 Cap. Huru åker och äng häfdas och förökas, samt gärdesgård och dike åhrligen uprättas skohla IV 278.

12 Cap. Huru humblegårdar läggas och uppehållas skohle IV 279.

13 Cap. Om åwärkan uti annans åker eller äng IV 280.

14 Cap. Huru den skada som fää gör i annans ägor, gäldas skall IV 280.

15 Cap. Huru fää af inhägnat mark och öiar intagas, lysas, wårdas och lösas skall IV 281.

16 Cap. Huru bötas skall när man sårar eller dödar annans fää och hund och när man siuk boskap kiöper och när fä eller hund skadar annans fä IV 282.

17 Cap. Huru bys oskiffte ägor i jord och fiskewatn nyttias må och den straffas som oskifft eller annans deel brukar IV 283.

18 Cap. Huru bys oskiffte ägor må intagas rödie skog brukas, och den plickta som olagligen intager IV 285.

19 Cap. Huru qwarnar och fiskewärk uprättas måge IV 286.

20 Cap. Huru swin ringas skohle och på ållon skog släppas må IV 287.

21 Cap. Huru flere byars oskiffte mark må. nyttias och huru med mulbete hiordewård och wallgång förhålles IV 288.

22 Cap. Om bärande trää, huru bötas skall när dhe olofl[igen] huggas och andre åter planteras skohle IV 289.

23 Cap. Om högdiur, hara och fogel och huru bötas skall när dhe olagl[igen] fångas IV 291.

24 Cap. Huru skadediur må fällas och skall samt wargegårdar hållas IV 293.

25 Cap. Huru ägne ägor, oskiffte och allmänne må till swedio brukas IV 297.

26 Cap. Huru skogz eldh skall förekommas IV 298.

27 Cap. Huru allmenningar, stoora ägor och skogar nyttias må IV 300.

28 Cap. [Huru allmenne fiskerijer och fiskewatn nyttias må] IV 301.

29 Cap. Huru allmenne landz- häradz- och sochnehuus skole byggas IV 301.

30 Cap. Huru wägar läggas, mätas, rödias och broar byggas samt synas skole IV 304.

31 Cap. Huru huus och ägosyn hållas må och den plichta som lagligen eij bygt och stängt hafwer IV 307.

32 Cap. Om gästgifware, dess huus, plicht och rätt IV 310.


[ 332 ]Förslag till Byggningabalk 1694 IV 315.

1 Cap. Om båhlbys egenskap och afgiärda bys rätt IV 315.

2 Cap. Huru jord må å nyo uptagas IV 316.

3 Cap. Huru ödelagd by och jord skall å nyo uptagas IV 317.

4 Cap. Huru tompt skall deelas IV 317.

5 Cap. Huru tompt må byggias IV 319.

6 Cap. Om wådeld i byy IV 320.

7 Cap. Huru ägor i by skola delas och jämkas effter hwars och ens ägolått och tompt IV 321.

8 Cap. Huru wägar, dijke och renar i by och gärde läggies, och af oskiffto tagas må IV 322.

9 Cap. Om laga hägnad och wärn IV 323.

10 Cap. Huru åker och äng skole häfdas och förökas samt gärdesgård och dijke åhrligen uprättas IV 325.

11 Cap. Huru humblegårdar skola läggias och uppehållas IV 32 5.

12 Cap. Om åwärkan uti annars åker och äng IV 326.

13 Cap. Huru den skada som fä giör i annars ägor skall giäldas IV 326.

14 Cap. Huru fää af inhägnad mark och öijar intagas, lysas, wårdas och lösas skall, så och om bij IV 328.

15 Cap. Om man sårar eller dödar annans fää och hund, och om man kiöper och sällier siuk boskap, så och om fää eller hund skadar annans fää IV 329.

16 Cap. Huru byys oskiffto ägor i jord och fiskewattn må nyttias, och den straffas som oskifft eller annans deel brukar IV 331.

17 Cap. Huru bys oskiffto ägor må intagas, rödieskog brukas och den plichta som olagligen intager IV 333.

18 Cap. Om qwarnar och fiskewärk IV 334.

19 Cap. Huru swijn måge ringas och på ållonskog släppas IV 335.

20 Cap. Huru flere byars oskiffto mark må nyttias, och huru med mulebete, hiordewård och wallgång förhålles IV 336.

21 Cap. Om bärande trää, huru bötas skall när the olofligen huggas, och att andre igen planteras skole IV 337.

22 Cap. Om högdiur, hara och fogel, och huru bötas skall, när dhe olagligen skiutas och fångas IV 339.

23 Cap. Huru skadediur må fällas, samt skall och wargegårdar hållas IV 341.

24 Cap. Huru egne ägor oskiffte och allmänne må till swedior brukas IV 343.

25 Cap. Huru skogzeld skall förekommas IV 344.

26 Cap. Huru allmenningar, stora ägor och skogar nyttias må. IV 346.

27 Cap. Om konungens enskijlte och frijkallade, så och om andre allmenne fiskerijer IV 347.

28 Cap. Huru allmenne landz- häradz- och sochnehuus skole byggias IV 348.

29 Cap. Huru wägar läggias, mätas, rödjas och broar byggas, samt synas skole IV 350.

[ 333 ]30 Cap. Huru huse- och ägosyn må hållas och den plichta som lagl[igen] eij bygt och stängt hafwer IV 354.

31 Cap. Om gästgifware, dess huus, plickt och rätt IV 358.


Förslag till Byggningabalk 1713 V 185.

1 Cap. Om bolbya egenskap och afgärda bya rätt V 185.

2 Cap. Huru iord å nyo må uptagas V 186.

3 Cap. Huru ödelagd by och iord skal å. nyo uptagas V 187.

4 Cap. Huru tomt skall delas V 188.

5 Cap. Huru tomt må byggias V 189.

6 Cap. Om wådelde i by V 190.

7 Cap. Huru ägor i by skola delas och iämkas efter hwars och ens ägolott och tomt V 192.

8 Cap. Huru wägar, dike och renar i by och gärde läggias, och af oskipt tagas mågo V 193.

9 Cap. Om laga wärn, täppning och hägnad V 193.

10 Cap. Huru åker och äng skola häfdas och förökas, samt gärdesgårdar och diken åhrligen uprättas V 196.

11 Cap. Huru humblagårdar skola läggias och uppehållas V 196.

12 Cap. Om åwärkan uti annars åker och äng V 197.

13 Cap. Huru then skade, som fä giör i annars ägor, skal gäldas V 197.

14 Cap. Huru fä af inhägnad mark och öijar intagas, lysas, wårdas och lösas skal; så och om bij V 199.

15 Cap. Om man sårar eller dödar annars fä, eller hund; och om man kiöper, eller sälier siukt fä; så ock om fä, eller hund skadar annars fä V 201.

16 Cap. Huru bys oskifta ägor i iord och fiskewatn må nyttias, och then straffas som oskift olagligen, eller annars dehl brukar V 202.

17 Cap. Huru bysens oskifta ägor mågo intagas, rydskog brukas, och then plichta som olagliga intager V 204.

18 Cap. Om qwarnar och fiskewärk V 205.

19 Cap. Huru swijn mågo ringas, och på ållina skog släppas V 206.

20 Cap. Huru flera bya oskift mark må nyttias, och huru med mulbete, hiordawård och wallgång skal förhållas V 207.

21 Cap. Huru bötas skal när bärande trä olofligen hugges, och at andra igen planteras skola V 208.

22 Cap. Om högdiur, hara och fogel, eller huru bötas skal, när the olagligen skiutas eller fångas V 210.

23 Cap. Huru skadediur mågo fällas, samt skall och wargagårdar hållas V 212.

24 Cap. Huru egna, oskifta och allmenna ägor mågo til swedior brukas V 214.

25 Cap. Huru skogseld skall förekommas V 215.

26 Cap. Huru allmänningar, store skogar och ägor nyttias mågo V 217.

27 Cap. Om konungens enskylta och frikallade, så ock om andra allmänna fiskerier V 218.

[ 334 ]28 Cap. Huru allmänna lands- härads- och soknahus skola byggias V 219.

29 Cap. Huru wägar läggias, mätas, rödias, och broar byggias, wårdas, samt synas skola V 222.

30 Cap. Huru husa- och ägosyn må hållas och then plichta, som ey lagligen bygdt och stängdt hafwer V 225.

31 Cap. Om giästgifware, thes hus, plicht och rätt V 228.


Förslag till Byggningabalk 1723 VI 167.

1 Cap. Om bolbys egenskap och afgärda bys rätt VI 167.

2 Cap. Huru by, hemman eller torp äger byggias af nyo, å cronones jord, eller å. allmänning. Och om then som ensamer äger jord i by, eller bygger utan lof VI 167.

3 Cap. Äga flere i ödeby byggia, och huru man skal honom lagligen tilstädia; och om flere willia sedan byggia VI 168.

4 Cap. Huru tomt äger brytas och läggias VI 169.

5 Cap. Huru tomt må byggias VI 169.

6 Cap. Om wådeld i by VI 171.

7 Cap. Huru ägor i by skola delas och jämkas, efter hwars och ens tomt och ägande rätt VI 172.

8 Cap. Huru wägar och dike i by och gärde läggas skola VI 173.

9 Cap. Om laga wärn, tappning och hägnad VI 173.

10 Cap. Huru åker och äng skola häfdas och ökas, samt gärdesgårdar och diken årligen göras VI 175.

11 Cap. Huru humlegårdar skola läggias och uppehållas VI 176.

12 Cap. Åwärkar man annars åker och äng VI 176.

13 Cap. Huru skade, som fä gör i annars ägor, skal gäldas VI 177.

14 Cap. Huru fä af inhägnad mark eller öijar intagas, wårdas och lösas skal; så ock om bi VI 178.

15 Cap. Om then som sårar eller dödar annars fä eller hund: och om någor köper eller sällier siukt fä: så ock, om fä eller hund skadar annars fä VI 179.

16 Cap. Huru bys oskifte ägor i jord och fiskewatn måge nyttias och then straffas, som oskift, eller annars del olagligen brukar VI 181.

17 Cap. Huru bys oskifte ägor måge intagas, rödieskog brukas, och then plichta, som olagligen intager VI 182.

18 Cap. Om qwarnar och fiskewärck VI 183.

19 Cap. Huru swin måge ringas och å ållonskog släppas VI 185.

20 Cap. Huru flera byars oskifta mark må. nyttias; och huru med mulbete; hiordawård och wallgång skal förhållas VI 186.

21 Cap. Huru bötas skal, när bärande trä olofligen hugges, och huru andra igen planteras skola VI 186.

22 Cap. Huru bötas skal, tå högdiur, hare, och fogel olagligen skiutes eller fångas VI 188.

23 Cap. Huru skadediur måge fällas, så och skall och wargegårdar hållas VI 190.

24 Cap. Huru man å egna, oskifta, och allmänna ägor swedia må VI 191.

[ 335 ]25 Cap. Om skogseld VI 192.

26 Cap. Huru allmänningar, store skogar och ägor nyttias mågo VI 194.

27 Cap. Om konungens enskylta, och frikallada, så ock om andra allmänna fiskerier VI 194.

28 Cap. Huru allmänna lands- härads- och sochne-hus skola byggias VI 195.

29 Cap. Om wägar och broar, huru the göras och byggias, wårdas och synas skola VI 197.

30 Cap. Huru husesyn må hållas och then plichta, som ej lagligen jord bygt och häfdat hafwer VI 200.

31 Cap. Om gästgifware VI 202.


Förslag till Byggningabalk 1728 VI 205.

(Se rubrikerna s. 334 vid 1723 års förslag.)

1 Cap. Om bolby, och afgärda bys rätt VI 205.

2 Cap. Huru by – – – utan lof VI 206.

3 Cap. Äga flere – – – byggia VI 206.

4 Cap. Huru by skall ånyo byggas och tomt brytas och läggias VI 207.

5 Cap. Huru å tomt må byggias VI 207.

6 Cap. Om wådeld i by VI 209.

7 Cap. Huru ägor – – – äganderätt VI 209.

8 Cap. Huru wägar och diken läggas skola VI 209.

9 Cap. Om laga – – – och hägnad VI 210.

10 Cap. Huru åker och äng skola häfdas och ökas, samt gärdesgårdar och diken årligen göras VI 210.

11 Cap. Huru humlegärdar skola läggas och uppehållas VI 21 1.

12 Cap. Om åwärkan i annars åker och äng VI 211.

13 Cap. Huru skada skal gäldas, som fä gör i annars ägor VI 212.

14 Cap. Huru fä – – – så. ock om bi VI 213.

15 Cap. Om then som sårar – – – annars fä VI 214.

16 Cap. Huru bys oskifte ägor i jord och fiskewatn måge nyttias eller intagas VI 216.

17 Cap. Huru bys oskipte ägor måge intagas VI 217.

18 Cap. Om qwarnar VI 217.

19 Cap. Huru swin måge i ållonskog släppas VI 218.

20 Cap. Om mulbete, hiordawård och wallgång VI 219.

21 Cap. Huru bötas skal, när bärande trä olofligen hugges, och huru andra igen planteras skola VI 220.

22 Cap. Huru bötas skal, tå högdiur, hare, och fogel olagligen skiutes, eller fångas VI 221.

23 Cap. Huru skadediur måge fällas, så. ock skall och wargegårdar hållas böra VI 222.

24 Cap. Huru man – – – swedia må VI 224.

25 Cap. Om skogseld VI 224.

26 Cap. Huru allmänningar nyttias mågo VI 225.

27 Cap. Om konungens enskijlta, och frikallada, så ock om andra allmänna fisken VI 226.

28 Cap. Huru allmänna hus skola. byggias VI 227.

[ 336 ]29 Cap. Om wägar och broar, huru the göras och byggias, wårdas och synas skola VI 227.

30 Cap. Huru husesyn skall hållas och then plichta, som ej lagligen jord bygt och häfdat hafwer VI 229.

31 Cap. Om gästgifware VI 231.


Förslag till Byggningabalk 1731 VI 234.

1 Cap. Huru tomt til by skal läggas och ägor skiptas VI 234.

2 Cap. Huru å tomt skal byggas VI 235.

3 Cap. Om ödesby VI 236.

4 Cap. Huru wägar och diken i by läggas skola, och hwad tilökning then niuta skal, som sin åker therwid får VI 236.

5 Cap. Om laga wärn, täpning och hägnad VI 236.

6 Cap. Huru åker och äng skola häfdas och ökas, samt gärdes gårdar och diken årliga giöras VI 238.

7 Cap. Huru humlegårdar skola läggas och uppehållas VI 239.

8 Cap. Om åwärkan i åker och äng VI 239.

9 Cap. Huru skada skal gäldas, som fä giör i annars ägor, så ock huru fä intagas må VI 240.

10 Cap. Huru bys oskipte ägor i skog och mark måge nyttias eller intagas, så ock om åwärkan å oskipt eller annars mans skog och mark VI 241.

11 Cap. Om mulbete, hiordawård, och wallgång VI 243.

12 Cap. Huru swin måge i ållon-skog släppas VI 243.

13 Cap. Huru bötas skal, när bärande trä olofliga hugges, och huru andra igen planteras skola VI 244.

14 Cap. Om swedjande VI 245.

15 Cap. Om skogs eld VI 246.

16 Cap. Huru almenningar nyttias måge VI 248.

17 Cap. Huru bys fiske~watn nyttias må VI 248.

18 Cap. Om konungens enskylta och frikallade, så ock om andra almenne fiskerier VI 249.

19 Cap. Om afgiärda bys rätt VI 249.

20 Cap. Om qwarnar VI 250.

21 Cap. Om bij VI 251.

22 Cap. Om then som sårar eller dödar annars fä eller hund, och om någor köper eller säljer siukt fä: så. ock om fä eller hund skadar annars fä VI 251.

23 Cap. Huru bötas skal tå högdiur, hara och fogel olagliga skiutas eller fångas VI 253.

24 Cap. Huru skadediur måge fällas, så ock skall och wargagårdar hållas böra VI 255.

25 Cap. Om wådeld i by VI 256.

26 Cap. Om wägar och broar, huru the giöras och byggas skola VI 257.

27 Cap. Huru almenna hus skola byggas VI 259.

28 Cap. Huru huse-syn skal hållas VI 260.

29 Cap. Om gästgifware VI 262.

30 Cap. Om hus-bygnad i städerne VI 265.

[ 337 ]Utlåtanden öfver förslag till Byggningabalk 1692 VII 282.

1. Svea hofrätts utlåtande VII 282. – 2. Utlåtande från Östergötland VII 291. – 3. Utlåtande från Kronobergs län VII 295.


Riksdagshandlingar angående Byggningsbalken VIII 37, 140,

159, 161, 164.


Byggnadsordning för städer.

Lagkommissionens protokoll I 345–346, 370–371, 395–403,

416, 485–487, 499–494, 496–499, III 245.


Förslag till Byggnadsordning för städer 1692, 1694 IV 362.

1 Cap. Om städers byggande i gemeen IV 362.

2 Cap. Om oskickelig och förbuden byggning i gemeen IV 363.

3 Cap. Om gators, torgs, broars och andre platzers uplagande och reenhållande IV 365.

4 Cap. Om byggning grannar emellan IV 368.

5 Cap. Om stadsens byggningar IV 370.

6 Cap. Om eldens bewarande uti städer IV 370.

7 Cap. Om brandredskap och hwad dertill hörer IV 374.

8 Cap. Om wådeldz släckiande IV 375.


Utlåtanden öfver förslag till Byggnadsordning för städer VII 291.

1. Svea hofrätts utlåtande VII 291. – 2. Utlåtande från Östergötland VII 294.


Handelsbalken.

Lagkommissionens protokoll I 40, II 239, 264, 336, III 117, 121,

156, 254–272, 284–294, 295, 328.


Förslag till Handelsbalk 1718 V 251.

1 Cap. Om köp och skiffte V 2 51.

2 Cap. Om stapel- och upstäders handel V 253.

3 Cap. Huru burskap skal winnas V 2 5 3.

4 Cap. Om gross och krämare handel V 254.

5 Cap. Om främmandes handel V 255.

6 Cap. Om landsköp V 256. I

7 Cap. Om marknader V 256.

8 Cap. Om måt och wigt V 257.

9 Cap. Om förstreckningar i penningar eller wahror och ränta theraf V 257.

10 Cap. Om pant och borgen V 261.

11 Cap. Om gäldbunden man sina borgenärer må til fridz ställa och om swikelig banqwerot V 264.

12 Cap. Om skuldfordrandes förträde til gäldbunden ägendom.

[ 338 ]13 Cap. Om låhn V 268.

14 Cap. Om nedsatt och förtrodt godz V 269.

15 Cap. Om lega och hyra V 271.

16 Cap. Om bolag och sälskaps handel V 274.

17 Cap. Om syslomän och beställningshafware V 277.


Förslag till Handelsbalk 1727 VI 269.

1 Cap. Om kiöp och skiffte VI 269.

2 Cap. Om stappelstäders och upp-städers handel VI 270.

3 Cap. Huru burskap winnas må VI 271.

4 Cap. Huru man må drifwa kiöpenskap i gross, så och om krähmare-handel VI 271.

5 Cap. Huru utländsk man köpenskap drifwa må VI 272.

6 Cap. Om landsköp VI 273.

7 Cap. Om marknader VI 274.

8 Cap. Om mått och wigt VI 275.

9 Cap. Om försträckningar i penningar eller waror och ränta theraf VI 275.

10 Cap. Om pant och borgen VI 276.


Förslag till Handelsbalk 1728 VI 279.

1 Cap. Om köp och skipte VI 279.

2 Cap. Om stapelstäders och upstäders handel VI 280.

3 Cap. Huru burskap winnas må VI 280.

4 Cap. Om gross- och krämarehandel VI 281.

5 Cap. Huru utlänsk man köpenskap drifwa må VI 282.

6 Cap. Om landsköp VI 283.

7 Cap. Om marknader VI 283.

8 Cap. Om mått och wigt VI 284.

9 Cap. Om försträckningar i penningar, eller wahror, och ränta theraf VI 284.

10 Cap. Om pant och borgen VI 285.

11 Cap. Om låhn VI 286.

12 Cap. Om inlags få eller nedersatt och förtrodt gods VI 286.

13 Cap. Om lego och hyra VI 287.

14 Cap. Huru bolag skall läggias, hållas, och brytas VI 289.


Förslag till Handelsbalk 1731 VI 292.

1 Cap. Om köp och skipte VI 292.

2 Cap. Om stapel-städers och up-städers handel VI 293.

3 Cap. Huru burskap winnas må VI 293.

4 Cap. Om gross- och krämare handel VI 294.

5 Cap. Huru utlänsk man köpenskap drifwa må. VI 295.

6 Cap. Om landsköp VI 296.

7 Cap. Om marknader VI 297.

8 Cap. Om mått och wigt VI 297.

9 Cap. Om försträkningar i penningar, eller wahror, och ränta theraf VI 298.

10 Cap. Om pant och borgen VI 299.

11 Cap. Om lån VI 301.

[ 339 ]12 Cap. Om inlags fä eller nedsatt och förtrodt gods VI 301.

13 Cap. Om lego och hyra VI 303.

14 Cap. Om lego-hion VI 303.

15 Cap. Huru bolag skal läggas, hållas, och brytas VI 305.

16 Cap. Huru gäldenär må gods sitt til thes borgenärer på en gång afstà, så och om them, som för gäld rymma VI 306.

17 Cap. Om borgenärers rätt och förträde för hwar annan til gäldbunden egendom VI 309.

18 Cap. Om syslomän eller ombudsmän VI 311.


Utlåtande öfver förslag till Handelsbalk 1718 VII 305.

1. Kommerskollegiets protokoll VII 305. – 2. Göta hofrätts utlåtande VII 313. – 3. Svea hofrätts utlåtande VII 318.


Riksdagshandlingar angående Handelsbalken VIII 105, 144,

157, 161.


Missgärningsbalken.

Lagkommissionens protokoll:

Högmålsbalken I 26, 27, 130, II 24–56, 92–105, 115–160, 165–168, 169, 170, 173–174, 299–318, 327–328, III 246 251, 302–307, 311.

Edsöresbalken I 3, 38, II 169, 340–348, III 295, 297–302, 305, 319.

Dråpmålsbalken I 163, 170, 415, II 169, 230, 238, 244, 254–263, 271, 272–279, 289–292.

Såramålsbalken I 244, II 230, 238, 284–289, 292–293, III 308.

Tjufvabalken I 406, II 62–76, 88–92, 169, 176–182, 184– 187, 189–190, 205–226, 241–254, 264–268, 271, 280– 283, III 14, 310–310.

Lägersmålsbalken II 230, III 275, 308–309.

Missgerningsbalken III 318, 324.


Förslag till Högmåla- och Edsöresbalk 1696 IV 381.

1 Cap. Om affall ifrån Gudh och förbundh med sathan IV 381.

2 Cap. Om truldomb löfjerie, signerie och andra slijke wijdskeepeligheeter IV 381.

3 Cap. Om den som sielf affaller eller andre förförer ifrån wår rätta lära eller införer skadel[iga] böcker IV 382.

4 Cap. Om Gudz nampnz lastande, sampt des heeliga ordz och sacramenters försmädelse IV 383.

5 Cap. Om eder och swordomb sampt annor Gudz nampns missbruuk IV 383.

6 Cap. Om sabbatzbrott och Gudz ordz föracht sampt oliudh och förargelse i kyrkian och under gudztiensten IV 384.

7 Cap. Om förrädelige stemplingar emot konungen, drottningen eller dhes kongl. barn och rijke IV 385.

8 Cap. Om lasteligett tahl emot konungen, des regering och rådh IV 386.

[ 340 ]9 Cap. Om förgrijpelse emot konungens högh- och rättigheeter IV 386.

10 Cap. Om wåldzgiärning eller orätt emot dhen som konungen hafwer tagitt i sin frijdh IV 387.

11 Cap. Om myterij, allmogens uphissande och uproor emot sin öfwerhett eller des befallningzmän IV 387.

12 Cap. Om uphoof och uthsprijdande af falska tijender som röra rickzens säkerheet IV 388.

13 Cap. Om den som upbähr af almogen större tull och uthlagor än tillbör eller försnillar och minskar cronones godz och ingiälder IV 389.

14 Cap. Om uthfodringar och enwigeskamp, sampt un[d]säije1se at willia skada någon IV 389.

15 Cap. Om dhen som uthan saak angifver någon till ähra lijf och lekamen eller förtahlar någon hoos sin öfwerheet IV 390.

16 Cap. Om förfalskande af myndt, wicht, skilliemärken och allmenna skriffter, sampt konungens och colleg[i]ers handh och insegel IV 390.

17 Cap. Om mordbrandh IV 392.

18 Cap. Om mordh och nidingzwärk på. eens kropp eller ledamöter IV 393.

19 Cap. Om sielfspillingar IV 393.

20 Cap. Om föräldrar dräpa sitt barn eller barn föräldrar, och slijkt nidingzwärk IV 393.

21 Cap. Om trooskylder tienare dräper sin rätta huusbonde eller maatmoder IV 394.

22 Cap. Om belgemordh IV 394.

23 Cap. Om barnemordh och fosters uthkastande IV 394.

24 Cap. Om förgiärning som bährs å annan IV 395.

25 Cap. Om twegiffte IV 396.

26 Cap. Om tijdelagh IV 396.

27 Cap. Om kyrkio, tingz och rådstugu frijdh IV 396.

28 Cap. Om borgfrijdh IV 398.

29 Cap. Om dem som öfwerfalla konungens och dess embetes mäns eller rätters uthskickade och betiente IV 399.

30 Cap. Om fängelsebrott och fångars löösgiörande IV 399.

31 Cap. Om hemfrijdh IV 400.

32 Cap. Om allmenne landz och wägefrijdh IV 401.

33 Cap. Om qwinnofrijdh IV 402.

34 Cap. Om den som biuder leijgereller råder till missgärningar, eller nedertyster lijfzsaaker IV 403.

35 Cap. Hwad edzöre ähr och huru det brytes må IV 404.


Förslag till Dråp- och Såramålabalk 1696 IV 405.

1 Cap. Om twänne dräpa hwarannan, och huru dråpare skole fasttagas, straffas, sampt om deras böter som med lifwet benådas IV 405.

2 Cap. Om flere än en dräpa någon och deras straff IV 406.

3 Cap. Om den som gifwer råd och hielp till dråpet IV 407.

4 Cap. Om dråp som sker i rättan lifsnöd IV 407.

5 Cap. Om dråp der till ingen baneman finnes IV 408.

[ 341 ]6 Cap. Om wådadråp och hwad willia eller wådawärck är, och om twenne dödzår warda af ett hugg IV 408.

7 Cap. Om man skiuter eller kastar effter diur eller till måls, och en menniskia kommer före IV 408.

8 Cap. Om någon får död af gillder eller groop i skogen, och huru de skola lysas IV 409.

9 Cap. Faller någon i brund som intet är wäl täckt eller bro som är sönder, eller får skada af hygge på träd eller af stenwältande IV 409.

10 Cap. Om någon är orsak till wådadråp IV 410.

11 Cap. Om föräldrar med wåda dräpa deras barn, och amma spedt barn förqwäfwier, eller husbonde eller matmoder agar tiänstehion att det får död der af IV 410.

12 Cap. Om dråp som öfwermaga gör och dess böter IV 411.

13 Cap. Om qwinna dräper man med wåda, och om någon qwinna dräpes som hafwer warit med barn IV 411.

14 Cap. Om afwita dräper någon IV 411.

15 Cap. Om man i slagzmål hugger annan fulla såår, näsan af eller öron af eller öga uth IV 412.

16 Cap. Om någon warder så huggen, att han intet orkar till tingz att låta sig syna IV 413.

17 Cap. Om någon slår annan kinpust med hand, stång eller sten, eller kastar i annors mans gård IV 413.

18 Cap. Om i slagzmål den ena får död och den andra såår IV 414.

19 Cap. Huru man skall wårda om såår natt och åhr, och om dess såår som af wanskötzel eller annan tillslagen siukdom dör IV 414.

20 Cap. Om man slår sin hustru eller tiänstehion IV 415.

21 Cap. Huru öfwermaga skall böta IV 415.

22 Cap. Om wedergiällning för skada, sweda och läkarelön IV 415.

23 Cap. Om någon blifwer sargat af otambt fää IV 415.


Förslag till Dråpmålabalk 1696 IV 416.

1 Cap. Om den som medh willia dräper annan, eller rådh dehrtill gifwer IV 416.

2 Cap. Om den som dräpes i wäriande handh eller sigh sielff igenom den andras wäria döden förorsakar IV 417.

3 Cap. Huru dråparen straffas nähr han kommer på flychten eller medh lijfwett benådas och förlijka målzäganden IV 417.

4 Cap. Om dråp som skeer i rättan lifznödh IV 418.

5 Cap. När ingen baneman till dråpet innan natt och åhr i häradet finnes IV 418.

6 Cap. Om dråp som skeer af eens förwållande doch uthan upsåth och willia att dräpa IV 418.

7 Cap. Om dråp som händer mehr af olycka än annans förwollande IV 420.

8 Cap. Om någon fåhr skada till lifwet af eens annors nedfallande huus reedskap brund broo eller gilder i skougen IV 420.

[ 342 ]9 Cap. Om barn eller tienstehion dräpes medh wåda IV 421.

10 Cap. Om dråp af öfwermaga IV 421.

11 Cap. Om qwinna dräper man medh wåda, och om någon hafwande qwinna dräpes medh wåda IV 421.

12 Cap. Om afwitta eller otambt diuhr eller okynnes fää någon dräpa IV 422.


Förslag till Såramålabalk 1696 IV 423.

1 Cap. Huru den bööta skall som sårer annan i ansichte eller halss, eller afhugger någon lemm eller uthslåhr tänder IV 423.

2 Cap. Om fult kiötsååhr slagh och kinpust IV 424.

3 Cap. Huru sååhr skohla synas och wårdas IV 424.

4 Cap. Om qwinna slår och sargar någon och om man slår sin hustru eller huusbonde och maatmoder sitt tienstehion IV 42 5.

5 Cap. Om öfwermagas bööter i såhramåhl och huru böötas skall för otamt och okynnigt fää IV 426.

6 Cap. Om såramåhl som skeer i rättan wåda IV 426.


Förslag till Tjufvabalk 1696 IV 427.

1 Cap. Dhen som förste eller flere gånger stiähl IV 427.

2 Cap. Om flere tillsammans eller och om öfwermagi stiähl sampt om boodhrätt IV 428.

3 Cap. Om tiänstefålckz stöldh och dett som stiähles af krigzfolkz monderingar, omyndige barn, såfwande uthe på marken, uthi badstugu, eller ifrån dhen som meenföör är af siukdoom, under wådheeldh, wattnsnöödh, wåldzwärkan, eller allmen krigznödh IV 429.

4 Cap. Om stöldh uthe på marken och som foordom sagdt är, under Gudz låås och nyckel IV 430.

5 Cap. Om stöldh på konungens slått, huus och gårdar IV 431.

6 Cap. Om kyrkietiufnadh IV 432.

7 Cap. Om bedrägerij, falss och flärdh IV 432.

8 Cap. Om hittegodz och huru dett bör oplysas IV 434.

9 Cap. Om olåfl[ig] handel IV 435.

10 Cap. Huru man skall sitt wederkiennas och åtherwinna, androm tiufnad tillbinda och effter tiufnadh ransaaka IV 436.


Förslag till Lägermålsbalk 1696 IV 438.

1 Cap. Om mökränkning och lönskeläger IV 438.

2 Cap. Om lägersmål under trolofningz och echtenskapz lofwen IV 439.

3 Cap. Om eenfalt hoor IV 439.

4 Cap. Om dubbelt hoor IV 441.

5 Cap. Om skiörlefnad IV 441.

6 Cap. Om lägersmål i skyldh och swågerskap' IV 441.

7 Cap. Om blodskam IV 442.

8 Cap. Om lägersmål uthi andra swågerlaget IV 443.


[ 343 ]Förslag till Högmålabalk 1713 V 283.

1 Cap. Om affall ifrån Gudi och christeliga trone, och förbund med satanom V 283.

2 Cap. Om truldom, och widskepelse V 284.

3 Cap. Om affall ifrån wår rätta läro V 284.

4 Cap. Om Guds, thes ords och sacramenters försmädande V 285.

5 Cap. Om eder och swordom V 285.

6 Cap. Om Guds ords predikans föracht, och sabbatsbrott V 287.

7 Cap. Om förrädeliga stemplingar emot konungen, och thes rike V 288.

8 Cap. Om lasteligit tal emot konungen och thes råd V 289.

9 Cap. Om förgripelser emot konungens höghet och rättigheter V 290.

10 Cap. Om sak thes, som wåldsgiärning, eller orätt giör emot then, som konungen hafwer tagit i sin frid V 290.

11 Cap. Om myteri och upror V 291.

12 Cap. Om utspridande och uphof af falska tidningar, som röra riksens säkerhet V 292.

13 Cap. Om then som tager störra utlagor och tull än han bör; eller försnillar och förminskar kronones gods och ingiälder V 292.

14 Cap. Om then som utan sak angifwer; eller falskeligen witnar emot annan V 292.

15 Cap. Om förfalskande af mynt och allmänna skrifter, samt konungens och collegiernas hand och insigel V 293.

16 Cap. Om mordbrand V 294.

17 Cap. Om mord och nidingswärk V 294.

18 Cap. Om sielfspillingar V 295.

19 Cap. Om dråp föräldrar och barn emellan V295.

20 Cap. Om dråp och oförrätt emot sin husbonda, och förman V 296.

21 Cap. Om belgmord V 296.

22 Cap. Om barnamord, och fosters utkastande V 297.

23 Cap. Om någor bär förgiärninga å. annan V 297.

24 Cap. Om twegifto V 298.

25 Cap. Om tidelag med fä, eller androm oskiäligoxn diurom V 298.


Förslag till Edsöresbalk 1713 V 299.

1 Cap. Hwad edsöre är V 299.

2 Cap. Om kyrkiofrid, rättegångsfrid, borg- och slottsfrid V 299.

3 Cap. Om them som öfwerfalla konungens och thes ämbetsmäns, eller rätters utskickada och betienta uti thera förrättningar V 301.

4 Cap. Om fängelse, och them som fängelse bryta, och fångar lösa giöra V 302.

5 Cap. Om hemfridi V 303.

6 Cap. Om allmänna lands och wäga frid V 305.

7 Cap. Om qwinnofridi V 307.

8 Cap. Om edsöris straff, och huru therföre bötas må V 309.


[ 344 ]

1 Cap. Om then som med wilia dräper annan, biuder, leger, hielper, eller råd ther til gifwer V 311.

2 Cap. Warder dråpare, eller annar ogiärningsman dråpin i wäriande hand; eller någor sig sielfwom igenom thens andras wärio döden förorsakar, huru hwart skal dömas V 313.

3 Cap. Huru dråparen straffas skal när han kommer på flychtena; eller med lifwet af konunge benådas, och förliker målsäganden V 313.

4 Cap. Om dråp som skier i rätta lifsnöd V 314.

5 Cap. När ingen baneman til dråpet innan natt och åhr i härade kan finnas V 314.

6 Cap. Om dråp som skier af ens förwållande, doch utan upsåt och wilia at dräpa V 314.

7 Cap. Om dråp som händer mer af olycko, än annars förwållande V 315.

8 Cap. Om någor får skada til lifwet af ens annars nedfallande hus, eller handawärkom, i brunn, bro, eller af gildrom i skoge, eller annarstads, huru tå bötas skal V 316.

9 Cap. Om barn, eller tienistahion dräpes med wåda V 317.

10 Cap. Om dråp af öfwermaga V 318.

11 Cap. Om qwinna någon dräper med wåda; och om hafwande qwinna med wåda dräpes V 318.

12 Cap. Om afwita, eller otamt diur, eller okynnis fä. någon dräpa V 319.


Förslag till Såramålabalk 1713 V 320.

1 Cap. Huru then böta skal, som hugger annan i ansichte, eller hals, eller afhugger någon lem, eller utslår tänder V 320.

2 Cap. Om köttsår, slag, kinpust och hårdrag V 321.

3 Cap. Huru sår skola synas och wårdas V 321.

4 Cap. Om qwinna slår eller sargar någon; och om man slår sina hustru, eller hustru man sin; eller husbonde och matmoder sitt tienistahion V 323.

5 Cap. Om öfwermaga botum i såramål med wilia, och huru bötas skal för otamt, och okynnes fä V 323.

6 Cap. Om såramål, som skie af rättom wåda V 324.


Förslag till Tjufvabalk 1706 V 325.

1 Cap. Om tiufwerij V 325.

2 Cap. Om flera tillsammans stiähla V 327.

3 Cap. Om tienstefolkz stöldh, och det som stiähls af omyndige barn, såfwande uthe på marken, uti badstugu, eller ifrån den som är meenföhr af siukdom, under wådeld, wattnsnöd, wåldzwärkan eller allmän krigznöd, uti soth- och pästetijd, och de dödas swepning V 328.

4 Cap. Om stöld uthe på marken, och som fordom sagt är, under Gudz lås och nyckell V 329.

[ 345 ]5 Cap. Om stöld på konungens slått, fästning, hus och gårdar V 329.

6 Cap. Om kyrckiotiufnadt V 330.

7 Cap. Om bedrägerij falss och flärd V 331.

8 Cap. Om hittegodz och huru det bör oplysas V 332.

9 Cap. Om olåflig handell V 334.

10 Cap. Om snatterij V 334.

11 Cap. Om öfwermagi V 335.

12 Cap. Om bodrätt V 335.

13 Cap. Huru man skall sitt wederkiännas och åtherwinna, androm tiufnad tillbinda, och effter tiufnad ransaka V 335.


Förslag till Tjufvabalk 1713 V 337.

1 Cap. Om tiufwer warder wid färska giärning tagen; och hwad fulder tiufnader är, eller mindre; såsom och om tiufwer rymer; wåldsamliga sig inbryter; eller stiäl i åtskilliga härader, städer, eller orter; en eller flera gånger; om annar fångar tiufwen, än rätter målsägande; eller någor honom, sedan han fångad är, släpper, eller ur wägen skaffar; och om kyrkioplicht V 337.

2 Cap. Om flere med samnade hand stiäla; eller någre ther til lockade blifwa; eller eliest i hwariohanda måtto theraf delachtige finnas V 339.

3 Cap. Om tienistafolks stöld, och thy som stiäls af omyndigom barnom, såfwandom ute på markene, uti badstufwu, eller ifrån then som är wanför af siukdom, under wådeld, watnnöd, wåldswärkan, eller allmänna krigsnöd, uti fahrsotartid, och af thes döda swepning V 340.

4 Cap. Om stöld skier ute på markene och, som fordom sagdt är, under Guds lås och nykil V 341.

5 Cap. Om stöld på konungens slott, i fästning, hus och gårdar, och wid domstolar V 342.

6 Cap. Om kyrkiotiufnade V 343.

7 Cap. Om bedrägeri, fals och flärd V 344.

8 Cap. Om fynd som man hittar, och huru man bör hwad som funnet är lagligen uplysa V 346.

9 Cap. Om olåflig handel V 348.

10 Cap. Om snatteri V 349.

11 Cap. Om öfwermagi stiäl, huru med honom skal förfaras V 349.

12 Cap. Om bodrätt V 349.

13 Cap. Huru man skal sitt wederkännas, och återtaga, annan lagligen til tiufsakena binda, och efter tiufnadt ransaka V 350.


Förslag till Tjufvabalk 1717 V 353.

1 Cap. [Om tiufwerij] V 353.

2 Cap. Om flere med samnade hand stiäla, eller någon thertill lockad är, eller elliest på något sätt uti tiufnaden dehlachtig finnes V 354.

3 Cap. Om hustiufnad och annan nidingsstöld V 355.

[ 346 ]4 Cap. Om stöld ute på marken V 356.

5 Cap. Om then som stiäl konungens tillhörige skrifter samt om stöld wid domstolarna V 357.

6 Cap. Om kyrkiotiufnad V 357.

7 Cap. Om bedrägeri, fals och flärd V 358.

8 Cap. Om fynd och hittegods, och huru thet bör uplysas V 360.

9 Cap. Om olåflig handel V 361.

10 Cap. Om snatteri V 362.

11 Cap. Om öfwermaga stiäl V 362.

12 Cap. Om bodrägt V 362.

13 Cap. Huru man skall sitt wederkiännas, och återtaga, annan lagligen till tiufsak binda; och effter tiufnadt ransaka V 362.


Förslag till Lägersmålsbalk 1713 V 365.

1 Cap. Om mökränkning och lönskaläge V 365.

2 Cap. Om lägersmål under trolofning; eller ächtenskaps låfwen; och om trolåfnings brott V 367.

3 Cap. Huru enfalt hor straffas skal; och om lönskaläge kommer emellan V 367.

4 Cap. Om dubbelt hor V 369.

5 Cap. Om skiörlefnad och horohus V 370.

6 Cap. Om lägersmål i skyldskaps, eller swågerskaps spield V 370.

7 Cap. Om blodskam V 370.

8 Cap. Om lägersmål uti andra swågerlaget V 372.


Förslag till Högmålabalk 1723 VI 317.

1 Cap. Affaller någor ifrån Gud och then christeliga troone, och gjör förbund med satan VI 317.

2 Cap. Om truldom och widskepelse VI 317.

3 Cap. Huru han plickta skall, som affaller från wår rena lära, och hafwer eller utsprider kätterska meningar VI 318.

4 Cap. Försmädar man Gud, thes heliga ord och sacramenten, eller gjör eljest gäckeri theraf VI 318.

5 Cap. Om eder och swordom VI 319.

6 Cap. Om sabbatz brott VI 319.

7 Cap. Om förrädeliga stämplingar emot konungen och riket VI 320.

8 Cap. Talar någon lasteligen å konungen eller hans råd VI 321.

9 Cap. Om förgripelse emot konungens höghet och rättigheter VI 321.

10 Cap. Giöres wåldzgärning eller orätt å then som konungen hafwer i sin frid tagit VI 322.

11 Cap. Om myterij och upror VI 322.

12 Cap. Utsprider man falska tidningar som röra riksens säkerhet VI 323.

13 Cap. Om then som tager större utlagor och tull, än han bör, eller försnillar och förminskar kronones godz och ingälder VI 323.

[ 347 ]14 Cap. Huru hans rätt skall wara, som ljuger ähra mans af man eller qwinna, eller annorledes någon beljuger, eller kallar oqwädinsord VI 323.

15 Cap. Förfalskar man mynt eller allmänna skriffter, och missbrukar konungens eller thess embetzmans namn och insegel, eller gjör falskhet thermed VI 324.

16 Cap. Om man bär mordbrand å annan VI 325.

17 Cap. Om mord och nidingswärk VI 326.

18 Cap. Om sjelfspilling, eller then som förgör sig sjelf VI 326.

19 Cap. Huru dråp på. föräldrar, barn, och syskon emellan straffas skall VI 327.

20 Cap. Nu dräper man och oförrättar sin husbonde och förman VI 327.

21 Cap. Om belgemord VI 328.

22 Cap. Om barnamord och om man kastar ut fostret VI 328.

23 Cap. Huru then, som bär eller wil bära förgiärning å annan, straffas skal, och hwad försichtighet brukas bör af then som säljer förgift VI 329.

24 Cap. Om twegiffte VI 329.

25 Cap. Om then som tidelag hafwer med fä, eller andra oskäliga djur VI 330.


Förslag till Edsöresbalk 1723 VI 331.


1 Cap. Om kyrkiofrid, tingsfrid, rådstugufrid, och borg- eller slåtzfrid. Och om man hämnas å sätt mål och bött, med mera: eller öfwerfaller domare, eller annan konungens ämbetsman, med ord eller giärning VI 331.

2 Cap. Warda the öfwerfallne, som konunger eller hans ämbetsman, eller rätten i embetes ärender utsänder; eller giöra the sielfwe wåld och orätt: hwad lag tå. är VI 332.

3 Cap. Hwar som bryter fängelse, wärjer fånge, eller tager honom bort med wåld; och om wachten släpper honom lös VI sas 4 Cap. Om hemfrid VI 333.

5 Cap. Om allmänna landz och wägafrid VI 335.

6 Cap. Om qwinnofrid VI 337.

7 Cap. Hwad the förwärkat hafwa som edsöre bryta, och om theras gäld och annars innestående penningar VI 338.


Förslag till Dråpmålabalk 1723 VI 340.

1 Cap. Om then som med willia dräper annan, binder, leger, hielper eller thertil råder VI 340.

2 Cap. Warder dråpare eller annar ogiärningzman dräpen i wärjande hand, eller om någor sig sielfwom af then andras wärja döden förorsakar VI 341.

3 Cap. Huru dråpare straffas skall när han på flychten och frij foot kommer, eller ther skiäl till äro, at han lif sitt behålla må, och förlika målsäganden VI 342.

4 Cap. Om dråp som sker i rättan lifsnöd VI 342.

5 Cap. Om dulga dråp i härade VI 343.

[ 348 ]6 Cap. Nu är man elliest wållande till dråpet, ändoch thet eij skiedt med willja; hwad tå lag är VI 343.

7 Cap. Om dråp, som händer mer af olycka än annars wållande VI 344.

8 Cap. Får man bana af annars nedfallande hus, eller handawärckom, eller i annars brunn, bro eller gildror i skog eller annorstädes; huru tå bötas skall VI 344.

9 Cap. Om barn eller tienstehion dräpas med wåda VI 345.

10 Cap. Dräper öfwermage någon med willja eller wåda VI 346.

11 Cap. Dräper eller dräps qwinna med wåda och är hon hafwande, tå. hon i wåda dräpen warder VI 346.

12 Cap. Warder man dräpen af then som afwijta är VI 346.

13 Cap. Om otamda diur eller okynnes hund någon menniskia dräpa VI 347.


Förslag till Såramålabalk 1723 VI 348.

1 Cap. Sårar man annan i ansichte eller hals; eller hugger af lem, eller slår ut tänder VI 348.

2 Cap. Om köttsår, slag, kindpust och hårdrag VI 349.

3 Cap. Huru sår skola synas och wårdas VI 349.

4 Cap. Om qwinna slår eller sargar någon; och om man slår i sin hustru, eller hustru sin man, eller husbonde eller matmoder legohjon sitt VI 3 0.

5 Cap. Huru öfwermagi böta skal sår och lyte VI 350.

6 Cap. Warder man sargad af hund eller fä mans af andra eller wilda djur VI 351.

7 Cap. Om såramål, som ske af rättan wåda VI 351.


Förslag till Tjufvabalk 1723 VI 352.

1 Cap. Huru tiufwer som stiäl mehr eller mindre än etthundrade daler, eller bryter sig in i huus, straffas skall. Och om annar tager tiufwen än rätter målsägande; eller om någor gifwer honom löös, sedan han gripen är VI 352.

2 Cap. Stiäla flere med samnad hand, eller warder någor thertill låckad eller buden, eller är man elliest uti tiufnaden dehlachtig VI 353.

3 Cap. Om hustiufnad och annan nidingsstöld VI 354.

4 Cap. Om then som stiäl ute å marken; och i annars trädgård; och om någor tager annars mans bååt eller häst; eller målkar hans koo, får eller geet VI 354.

5 Cap. Stiäl man konungens bref och skriffter, eller wid någon rätt VI 355.

6 Cap. Om kyrkiotiufnad VI 355.

7 Cap. Om fynd och hittegods, och huru thet bör uplysas VI 356.

8 Cap. Om stulit godz köpes och klandras, och om man lägger märke å annars ting eller märke, eller nekar till inlags fä, pant, låhn eller lego VI 357.

9 Cap. Om snatteri VI 358.

10 Cap. Om öfwermaga stiäl VI 358.

[ 349 ]11 Cap. Om bodrägt VI 358.

12 Cap. Huru man skall sitt återtaga, eller annan lagligen till tiufsak binda, och therom ransaka låta: och om man utan skiäl androm något godz frånkänna will VI 359.

13 Cap. Huru tiufwer eij må förwerka annars godz eller penningar VI 360.


Förslag till Lägermålsbalk 1723 VI 361.

1 Cap. Om mökränkning och lönskaläge; och om man liuger å qwinna, eller qwinna å. man at han henne lägrat hafwer VI 361.

2 Cap. Sker lägersmål i fästning, och under ächtenskaps löfte VI 362.

3 Cap. Om enfalt hor; och om lönskaläge sker förut, eller sedan VI 362.

4 Cap. Om twefalt hor VI 363.

5 Cap. Om skörlefnad och koppleri VI 363.

6 Cap. Nu lagrar man sit syskonabarn VI 364.

7 Cap. Om blodskam VI 364.

8 Cap. Om lägersmål i andra swågerskapetz leder VI 365.

9 Cap. Huru lägersmålsböter skiptas skola; och om man alt på en tid warder lagsökt för flera lägersmål VI 365.


Förslag till Missgärningsbalk 1729 VI 366.

1 Cap. Om försmädelse emot Gud, och affall ifrån then rena ewangeliska läran VI 366.

2 Cap. Om truldom och wijdskepelse VI 366.

3 Cap. Om swordom och sabbatsbrått VI 367.

4 Cap. Om förräderij VI 368.

5 Cap. Om then som lasteliga talar å konungen, eller thess och rijksens rådh VI 369.

6 Cap. Om myterij och upror VI 369.

7 Cap. Om falska myntare VI 370.

8 Cap. Om then som förfalskar och missbrukar annars namn och skriffter VI 371.

9 Cap. Om twegiffte VI 371.

10 Cap. Om tidelag VI 372.

11 Cap. Om mordbrand VI 372.

12 Cap. Om mord och nidingzwärck VI 372.

13 Cap. Om then som förgiör sig sielf VI 373.

14 Cap. Om dråp på föräldrar, barn, och syskon, så ock ther någor slår eller oqwäder sine föräldrar VI 373.

15 Cap. Om dråp, hugg och slag, så ock oqwädins ord emot huusbonde eller förmän VI 374.

16 Cap. Om barnamord VI 374.

17 Cap. Om förgiörning genom förgifft eller annorledes VI 375.

18 Cap. Om kiörkofrid och rättegångsfrid VI 375.

19 Cap. Om fängelsebrått, och them som fångar wäria eller löös släppa VI 377.

20 Cap. Om hemfrid och rån VI 377.

[ 350 ]21 Cap. Om almän landzfrid och wägafrid VI 380.

22 Cap. Om qwinnofrid VI 381.

23 Cap. Hwad the förwärkat hafwa som edzöre bryta VI 382.

24 Cap. Om dråp VI 383.

25 Cap. Om dråpare eller ogiärningsman dräpes, tå man honom fånga will VI 384.

26 Cap. Huru dråpare straffas skall, när han på flykten och fri fot kommen är; eller ther skiäl till äro, att han lif sitt behålla må VI 384.

27 Cap. Om dulga dråp VI 385.

28 Cap. Om dråp som skier af wållande utan upsåt at dräpa VI 385.

29 Cap. Om dråp och bana, som händer mer af olycka, än annars wållande VI 386.

30 Cap. Om barn eller tienstehion dräpas med wåda VI 387.

31 Cap. Om dråp af öfwermaga VI 388.

32 Cap. Warder man dräpen af then som afwita är VI 388.

33 Cap. Om otamt diur eller okynneshund någon dödar VI 388.

34 Cap. Sårar man annan i ansichte, eller hals, eller hugger af lem eller slår ut tänder VI 389.

35 Cap. Om kiöttsår, slag, kindpust, och hårdrag VI 389.

36 Cap. Om qwinna slår eller sargar någon; och om man slår sina hustru, eller hustru sin man; eller husbonde eller matmoder legohion sitt VI 390.

37 Cap. Huru öfwermaga böta skall sår och lyte VI 390.

38 Cap. Om såramål, som ske af rättan wåda VI 391.

39 Cap. Huru sår skola synas och wårdas, och om läkare löhn VI 391.

40 Cap. Om snatterij VI 391.

41 Cap. Om stöld VI 392.

42 Cap. Stiäla flere med samnad hand, eller warder någor thertil låckad eller buden, eller är man elliest uti tiufnad delachtig VI 393.

43 Cap. Om hustiufnad, och annan nidingsstöld VI 393.

44 Cap. Om then som stiäl ute på marken, och i annars trägård; och om någor tager annars mans båt eller häst; eller molkar hans ko, får, eller get VI 394.

45 Cap. Stiäl man konungens bref och skriffter VI 395.

46 Cap. Om kyrkiotiufnad VI 395.

47 Cap. Om fynd och hittegodz, och huru thet bör uplysas VI 395.

48 Cap. Om stulet gods köpes, och huru han må sig uhrtiufwa göra VI 396.

49 Cap. Om öfwermaga stiäl VI 397.

50 Cap. Om bodrägt VI 397.

51 Cap. Huru man skall sitt återtaga, eller annan lagligen till tiufsak binda, och therom ransaka låta: och om man utan skiäl androm något godz frånkänna will VI 398.

52 Cap. Om lönskaläge VI 399.

53 Cap. Om lägersmål i fästning, och under ächtenskapz löfte VI 400.

54 Cap. Om enfalt hor VI 400.

[ 351 ]55 Cap. Om twefalt hor VI 401.

56 Cap. Om koppleri och skiörlefnad VI 401.

57 Cap. Om lägersmåhl med syskonabarn VI 401.

58 Cap. Om blodskam VI 402.

59 Cap. Om lägersmål i andra swågerlagetz leder VI 403.

60 Cap. Huru lägersmålsböter skiptas skola; och om man alt på. en tid warder lagsökt för flera lägersmål VI 403.

61 Cap. Om then som liuger å annan och om oqwädins ord VI 403.

62 Cap. Om delachtighet i missgiärningar VI 404.


Förslag till Missgärningsbalk 1731 VI 405.

1 Cap. Om försmädelse emot Gud, och affall ifrån then rena ewangeliska läran VI 405.

2 Cap. Om truldom och widskepelse VI 405.

3 Cap. Om swordom och sabbatsbrott VI 406.

4 Cap. Om förräderi VI 407.

5 Cap. Om then som lasteliga talar å. konungen, eller thes och riksens råd VI 408.

6 Cap. Om myteri och upror VI 408.

7 Cap. Om falska myntare VI 409.

8 Cap. Om then som förfalskar och misbrukar annars namn och skriffter VI 410.

9 Cap. Om twegifte VI 410.

10 Cap. Om tidelag VI 411.

11 Cap. Om mordbrand VI 411.

12 Cap. Om mord och nidings-wärk VI 411.

13 Cap. Om then som förgiör sig sielf VI 412.

14 Cap. Om dråp å föräldrar, barn, och syskon, så ock ther någor slår eller oqwädar sina föräldrar VI 412.

15 Cap. Om dråp, hugg och slag, så. ock oqwädinsord mot hus i bonde eller förman VI 413.

16 Cap. Om barnamord VI 413.

17 Cap. Om förgiörning genom förgift eller annorledes VI 414.

18 Cap. Om kyrkofrid och rättegångsfrid VI 414.

19 Cap. Om fängelsebrott, och them som fångar wärja eller lös släppa VI 416.

20 Cap. Om hem-frid och rån VI 416.

21 Cap. Om almen lands- och wäga-frid VI 418.

22 Cap. Om qwinno frid VI 420.

23 Cap. Hwad the förwärkat hafwa som edsöre bryta VI 420.

24 Cap. Om annor dråp VI 421.

25 Cap. Om dråpare eller ogiärningsman dräpes, tå man honom fånga wil VI 422.

26 Cap. Huru dråpare straffas skal, när han på flychten och fri fot kommen är, eller ther skäl til äro, at han lif sitt behålla må VI 422.

27 Cap. Om dulga dråp VI 423.

28 Cap. Om dråp som sker af wållande utan upsåt at dräpa VI 423.

[ 352 ]29 Cap. Om dråp och bana, som timar mer af olycka, än annars wållande VI 424.

30 Cap. Om barn eller tienstehion dräpas med wåda VI 42 5.

31 Cap. Om dråp och annan misgiärning af öfwermaga VI 425.

32 Cap. Om dråp af then som afwita är VI 426.

33 Cap. Om okynnes fä. eller hund dödar man eller qwinna VI 426.

34 Cap. Sårar man annan i ansichte, eller hals, eller hugger af lem, eller slår ut tänder VI 427.

35 Cap. Om kötsår, slag, kindpust och hårdrag VI 427.

36 Cap. Om man slår sina hustru, eller hustru sin man; eller husbonde eller matmoder legohion sitt VI 428.

37 Cap. Huru öfwermage böta skal sår och lyte VI 428.

38 Cap. Om såramål, som ske af rättan wåda VI 428.

39 Cap. Huru sår skola synas och wårdas, och om läkare lön VI 428.

40 Cap. Om stöld VI 429.

41 Cap. Stiäla flere med samnad hand, eller warder någor thertil lockad eller buden, eller är eliest uti tiufnad delachtig VI 430.

42 Cap. Om hustiufnad, och annan nidingsstöld VI 431.

43 Cap. Om then som stiäl ute på marken, och om någor tager annars mans båt eller häst, eller miölkar hans ko, får eller get VI 431.

44 Cap. Om then som lägger skat och tunga å konungens skatskyldige undersåtare VI 432.

45 Cap. Om then som swikeliga drager til sig cronones ingäld, så ock om upbördsman något theraf förskingrar VI 432.

46 Cap. Om kyrkotiufnad VI 432.

47 Cap. Om snatteri VI 433.

48 Cap. Om fynd och hittegods, och huru thet bör lysas up VI 433.

49 Cap. Om stulit gods köpes eller tages i pant, och huru man må sig urtiufwa giöra, så ock om then som swikeliga sig tilägnar annars mans gods VI 434.

50 Cap. Om öfwermage stiäl VI 434.

51 Cap. Om bodrägt VI 435.

52 Cap. Huru man skal sit återtaga, eller annan lagliga til tiufsak binda, och therom ransaka låta, och om man utan skäl androm något gods frånkänna wil VI 435.

53 Cap. Om lönskaläge VI 436.

54 Cap. Om lägersmål i fästom, och under ächtenskaps löfte VI 437.

55 Cap. Om enfalt hor VI 437.

56 Cap. Om twefalt hor VI 438.

57 Cap. Om kopleri och skiörlefnad VI 438.

58 Cap. Om lägersmål med syskone-barn VI 439.

59 Cap. Om blodskam och lägersmål i andra förbudne leder VI 439.

60 Cap. Om then som liuger å annan, och om oqwadens ord VI 440.

61 Cap. Om delachtighet i misgiärningar VI 441.


[ 353 ]Utlåtande öfver förslag till Missgerningsbalk 1696 VII 334.

1. Svea hofrätts utlåtande VII 334. – 2. Utlåtande från Gefleborgs lån VII 358. – 3. Utlåtande från Blekinge län VII 364. – 4. Utlåtande från Westerås län VII 367. – 5. Utlåtande från Kalmar län VII 367. – 6. Utlåtande från Jönköping VII 368. – 7. Utlåtande från Skåne VII 369. – 8. Utlåtande från Kronobergs län VII 371. – 9. Utlåtande från Gottland VII 373. – 10. Utlåtande från Westerbotten VII 382. – 11. Åbo hofrätts utlåtande VII 385. – 12. Utlåtande från Österbotten VII 387. – 13. Utlåtande från Åbo län VII 390. – 14. Utlåtande från Halland VII 400. – 15. Utlåtande från Nyland VII 402. – 16. Utlåtande från Riga, Dorpat och Pernau VII 405. – 17. Utlåtande från Göta hofrätt VII 407. – 18. Utlåtande från Riga VII 408. – 19. Utlåtande från Landträtten i Liffland VII 409. – 20. Utlåtande från Dorpat VII 410. – 21. Utlåtande från hofrätten i Dorpat VII 412. – 22. Utlåtande från Nyen VII 415. – 23. Utlåtande från Kopparbergs län VII 417. – 24. Utlåtande från Wadstena län VII 421. – 25. Utlåtande från Ingermanland VII 426. – 26. Utlåtande från Elfsborgs län VII 434. – 27. Utlåtande från Skaraborgs län VII 435. – 28. Utlåtande från Bohus VII 436. – 29. Utlåtande från Upland VII 436. – 30. Utlåtande från Stockholms Rådhusrätt VII 443. – 31. Utlåtande från Viborg VII 444. – 32. Utlåtande från G. Duhre VII 445. – 33. Utlåtande från Södermanland VII 456. – 34. Utlåtande från B. Dannerbergh VII 457. – 35. Utlåtande från Alingsås VII 460.


Riksdagshandlingar angående Missgerningsbalken VII 58,

145, 157, 160, 163.


Straffbalken.

Lagkommissionens protokoll III 311–313.


Förslag till Straffbalk 1723 VI 445.

1 Cap. Ingen missgärning bör nedtystas, uthan then brotslige gripas, fängslas, och dömas VI 445.

2 Cap. Om fängelse och hächten: så ock om fångars skiötsel och uppehälle, och om fånge rymmer eller släppes lös VI 445.

3 Cap. Huru missgärningsmän, som i fängelse dö, så ock the som i enwigeskamp dräpa, eller dräpne warda, begrafwas skola: och huru dräpnas kroppar böra förut synas VI 447.

4 Cap. Om doms fullbordan i hals- och lifssaker VI 447.

5 Cap. Om skarprättare VI 449.

6 Cap. Om rätts fullbordan, ther någon är dömd til gatulopp, risslitande, fängelse, eller annat slikt VI 449.


[ 354 ]Förslag till Straffbalk 1729 VI 451.

1 Cap. Om missgiärningars angifwande och fångars underhåll 451.

2 Cap. Som theras begrafning som i fängelse dö VI 451.

3 Cap. Om doms fullbordan i lifzsaker VI 452.

4 Cap. Om skarprättare VI 452.

5 Cap. Om kroppsplickt med gatulop spö och rijs, så och arbete VI 453.


Förslag till Straffbalk 1731 VI 455.

1 Cap. Om misgiärningars angifwande och fångars underhåll VI 45 5.

2 Cap. Om theras begrafning som i fängelse dö VI 455.

3 Cap. Om doms fulbordan i lifssaker VI 456.

4 Cap. Om skarprättare VI 457.

5 Cap. Om kropsplicht med gatulop, spö och ris, så ock arbete VI 457.


Riksdagshandlingar angående Straffbalken VIII 84, 98, 158.


Utsökningsbalken.

Lagkommissionens protokoll I 38, 64, II 241, III 41, 107, 131,

171–189, 184–188, 199–195, 328, 329, 332–337, 339–349, 341, 342, 343, 344.


Förslag till Utsökningsbalk 1714. Första dehlen om skuldsaker och fordringar V 375.

1 Cap. Om befallningzhafwares persohn, ämbete och betienter, sampt theras beskydd wid rättz fullbordan V 375.

2 Cap. Om the måhl, som under konungs befallningzhafware till rätts fullbordan höra V 380.

3 Cap. Huru wid uthmätnings sökiande rätt och ordenteligen förfaras skall V 382.

4 Cap. Om utmatning på laga krafftwundne dommar V 384.

5 Cap. Om uthmätning på skuldbref, klara förskrifningar och gode mäns giorde uthslag med mehra som ther till hörer V 387.

6 Cap. I hwilko ordning uthmätning skee bör, och om the steg ther wid acktas skohla; så och huru skuld mot skuld må upgå. V 390.

7 Cap. Om wärderingar på fast ägendomb V 392.

8 Cap. Om thet som för uthmätningen befrijas bör V 393.

9 Cap. Om beslag och qwarstad på annars ägendomb, bysättning och förbod att reesa V 394.

10 Cap. Om pant och borgom för skuld V 397.

11 Cap. Huru bysatt giäldenär födas och ther han eij betahla kan, plickta må V 400.

[ 355 ]12 Cap. Huru gensträfwogheet och olydno emot konungs befallningshafwares bud ansees och hämmas bör V 401.

13 Cap. Om böternes dehlning i thenna balck V 402.


Then andra dehlen. Rättz fullbordan i brått och missgierningar V 403.

1 Cap. Att missgierning eij må nedtystas, uthan then bråtzlige grijpas, fängslas och hoos domaren angifwas V 403.

2 Cap. Om fängelse och häckten i missgierningar, fångars skiötzell och födo och om fånge rymmer eller släppes löös V 404.

3 Cap. Huru fånge, som i fängelse döör, begrafwas skall och om sielfspillingar V 406.

4 Cap. Om domars fullbordan i hals- och lijfssaker V 407.

5 Cap. Om skarprättaren V 410.

6 Cap. Om rättz fullbordan, ther någor är dömbder att plichta till kroppen med gatulopp, hudstrykande wid stock eller stupo, fängelse eller annat slijkt V 410.


Förslag till Utsökningsbalk 1723 VI 461.

1 Cap. Om konungens befallningshafwande, och the betienter, som under them lyda VI 461.

2 Cap. Om the måhl, som under konungens befallningzhafwande höra VI 463.

3 Cap. Huru wid utmätningz sökiande rätt och ordenteligen förfaras skall VI 464.

4 Cap. Om utmätning å wundne dommar VI 466.

5 Cap. Om utmätning å skuldbref, klara förskrifningar, och goda mäns giorde utslag, med mehra som thertil hörer VI 467.

6 Cap. Huru utmätning skie bör, och skuld mot skuld upgå VI 469.

7 Cap. Huru fast gods wärderas skall VI 470.

8 Cap. Om thet som ifrån utmätning befrias bör VI 471.

9 Cap. Om qwarstad, bysättning och förbud at resa VI 472.

10 Cap. Om olydna och wåld samt upsättiande emot konungens befallningzhafwandes bud VI 474.

11 Cap. Huru then plichta skall, som i twistemål ej mäcktar böta, eller thet honom pålagda wijte betala VI 474.


Förslag till Utsökningsbalk 1731–32 VI 475.

(Se rubrikerna vid 1723 års förslag.)

1 Cap. Om konungens – – – the betiente, som – – – lyda VI 475.

2 Cap. Om the måhl – – – höra VI 476.

3 Cap. Huru förfaras skall, tå utmätning sökes VI 477.

4 Cap. Om utmätning – – – dommar VI 477.

5 Cap. Om utmätning – – – hörer VI 478.

6 Cap. Huru – – – bör, och gäld mot gäld upgå. VI 479.

7 Cap. Huru fast gods – – – skall VI 480.

[ 356 ]8 Cap. Om thet, som wid utmätning undantagas bör VI 480.

9 Cap. Om qwarstad och bysättning VI 481.

10 Cap. Om olydnad och sijdwördnad emot konungens – – – bud VI 482.

11 Cap. Huru then – – – betala VI 482.


Förslag till Utsökningsbalk 1732 VI 483.

1 Cap. Om konungens befallningshafwande, och the betiente, som under them lyda VI 483.

2 Cap. Huru förfaras skal, tå utmätning sökes VI 484.

3 Cap. Om utmätning å domar VI 485.

4 Cap. Om utmätning å skuldbref, klara förskrifningar och goda mäns uthslag VI 486.

5 Cap. Huru utmätning ske skal VI 488.

6 Cap. Huru fast gods wärderas skal VI 490.

7 Cap. Om thet som wid utmätning undantagas bör VI 490.

8 Cap. Om qwarstad och bysättning VI 490.

9 Cap. Huru ändring i konungens befalningshafwandes utslag sökas må VI 492.

10 Cap. Huru then plichta skal, som i twistemål ej mächtar böta, eller betala thet wite eller böter som honom ålagde äro VI 493.


Förslag till Utsökningsbalk 1734 VI 494.

1 Cap. Om konungens befalningshafwande, och the betiente, som under honom lyda VI 494.

2 Cap. Huru förfaras skal, tå utmätning sökes VI 495.

3 Cap. Om utmatning á domar VI 496.

4 Cap. Om utmätning å. skuldbref, klara förskrifningar, och goda mäns utslag VI 498.

5 Cap. Huru utmätning ske skal VI 499.

6 Cap. ,Huru fast gods wärderas skal VI 501.

7 Cap. Om thet, som wid utmätning undantagas bör VI 501.

8 Cap. Om qwarstad och bysätning VI 502.

9 Cap. Huru ändring i konungens befalningshafwandes utslag sökas må VI 503.

10 Cap. Huru then plichta skal, som i twistemål ej mächtar böta, eller betala thet wite, eller böter, som honom ålagde äro VI 505.


Utlåtande öfver förslag till Utsökningsbalk 1714 VII 463.

1. Svea hofrätts utlåtande VII 463.


Riksdagshandlingar angående Utsökningsbalken VIII 94,

153.


[ 357 ]

Rättegångsbalken.

Lagkommissionens protokoll I 25, 33–35, 48, 349, 350, 421

–423, 483, 487–499 495–497, 499–596, II 3, 22~24, 295, 207, 228, 237, 289, 295, III 6, 117, 124–127, 132, 140, 142, 156, 171, 180–184, 197–199, 201, 213, 272, 349, 342–349.


Förslag till Rådstufvubalk 1688 IV 447.

1 Cap. Att borgmästare och rådmän i alla städer wara böra, och hurudane IV 447.

2 Cap. Om taalet af borgmästare och rådmän IV 447.

3 Cap. Om justitiæborgmästares embete IV 448.

4 Cap. Om handelsborgmästarens embete IV 449.

5 Cap. Om politieborgmästarens embete IV 449.

6 Cap. Om embetzborgmästarens embete IV 450.

7 Cap. Om de fyra collegier och betiänters tillsättiande IV 451.

8 Cap. Huru månge domställen i städer äro IV 452.

9 Cap. Hwilka i rådstufwurätten sittia skole; och på hwad tijder IV 452.

10 Cap. Om kiämnerrätten IV 453.

11 Cap. Hwilka måhl wijd kiämnerrätten måge ransakas och dömas; och hwilka straxt under rådstufwurätten höra IV 453.

12 Cap. Hwilka wijd kiämnerrätten lagsökas måge IV 454.

13 Cap. Om stämning och huru den skall skee IV 455.

14 Cap. Om stämningz försittiande och tresko samt des böther IV 455.

15 Cap. Om stadzens tiänare IV 456.

16 Cap. Om byamän i stadzens ärender uthskickas och om de oförrättas och wanwyrdas IV 457.

17 Cap. Om häktelse, bysättning och borgen IV 457.

18 Cap. Huru delomän sin saak wijd rätten uthföra måge IV 458.

19 Cap. Huru domb bör fattas och afsäijas IV 460.

20 Cap. Huru emot dom ifrån den ene till annan domare må wädjas IV 461.

21 Cap. Huru man må borgerskap winna och upsäija, och om borgerskapetz äldste IV 462.

22 Cap. Om borgerlig tunga och skattläggning IV 464.

23 Cap. Om stadzens inkomster IV 465.

24 Cap. Om handel huru den må uthrijkes och städer emillan drijfwas IV 465.

25 Cap. Huru dem emillan bör handlas, som uthi en stad boo och byggia IV 466.

26 Cap. Om handelens fördeelning emillan borgare IV 467.

27 Cap. Om uthlänske mäns handel IV 469.


Förslag till Rättegångsbalk 1717 V 417.

1 Cap. Om domares ämbete och plicht V 417.

2 Cap. Om rätter och domstolar, och hwad mål till them höra V 418.

[ 358 ]3 Cap. Huru ting inn- eller utom laga tid hållas skola V 421.

4 Cap. Huru stämningar uttagas och wederparten tilställas skola V 422.

5 Cap. Om stämnings försittiande utan laga förfall, huru tå dömas, och saken i underrätterna återwinnas må V 426.

6 Cap. Alla skäl och bewis inläggas genast wid första domstolen: och om widlyftigt skrifwande V 429.

7 Cap. Om wrångoeder V 430.

8 Cap. Om hwarjehanda parternas inwänningar, och förutgående mål samt klageskriffter emot dommaren V 430.

9 Cap. Om anstånds och upskåfsmål V 433.

10 Cap. Om wittnen och andra laga bewis V 433.

11 Cap. Om parterne utan rättens låf och minne afresa V 436.

12 Cap. Om skriffteliga berättelser, som uti rättegångssaker af domaren til parterna utfärdas skola V 437.

13 Cap. Om munteliga förhör V 437.

14 Cap. Om parternas fullmächtiga, och om oanständigt tal eller skrifwande V 438.

15 Cap. Om domar, och theras afsäijande, med hwad som ther till hörer V 439.

16 Cap. Om laga wad V 441.

17 Cap. Huru thet, som dömt är, utgifwas skal, och borgen ställas, innan laga wad i hofrätten fullföljes V 443.

18 Cap. Huru wittnesbörder på lagwadda domar, eller andra rättens utslag skrifwas böra V 443.

19 Cap. Om förlikningar V 445.

20 Cap. Huru och när parterne, som wädiat hafwa, saken hos öfwerdomaren fullföllja skola V 445.

21 Cap. Om rättegångsomkostnad och skadestånd V 447.

22 Cap. Om rättegångsmissbruk, samt plicht för olaga käromål V 447.

23 Cap. Om lagwunna domars återbrytande och försutin laga tids återställande V 448.

24 Cap. Om oqwädinsord och osanna tillwitelser V 449.

25 Cap. Om böterne i lagboken V 450.


Förslag till Rättegångsbalk 1723 VI 509.

1 Cap. Huru domare swärja och döma skall: om han wränger rätten och tager mutor; och om han utan lof reser bort, eller sätter annan i sitt ställe VI 509.

2 Cap. Om härads tingsrätt VI 510.

3 Cap. Om lagmans tingzrätt VI 510.

4 Cap. Huru särskilte häradz- och lagmansting utom laga tijd hållas skola VI 511.

5 Cap. Om cämnärs-rätt VI 511.

6 Cap. Om rådstufwurätt VI 511.

7 Cap. Om hofrätt och andra konungens högsta domhafwande VI 512.

8 Cap. När man låter rätten nederliggia, och om dombok ej i rättan tijd uti hofrätten ingifwes, hwad tå lag är VI 512.

9 Cap. Om inteckningar och upbud VI 513.

[ 359 ]10 Cap. Om konungens iustitiærevision VI 513.

11 Cap. Om laga jäf mot domaren, och om then, som sidwördar eller utan skjäl klagar å. högsta domhafwande eller underrätterne VI 513.

12 Cap. Huru stämning uttagas och swaranden tillställas skall VI 14.

13 Cap. 5 När man försitter stämning utan laga förfall, huru tå dömas, och saken i underrätterne återwinnas må VI 516.

14 Cap. Alla skäl och bewis skola genast wid första domstohlen inläggias; och huru man ej må bruka widlyfftighet, eller ingifwa onödiga skriffter VI 519.

15 Cap. Om wrångo-eder VI 519.

16 Cap. När swaranden inkommer för-rätten med hwarjehanda jäf och inwändningar, eller söker något upskof i saken, hwad tå lag är VI 520.

17 Cap. Om domwillo VI 520.

18 Cap. Om wittnen och andra laga bewijs VI 521.

19 Cap. Reser kärande eller swarande bort, utan rättens låf och minne VI 523.

20 Cap. Huru skrifftelige berättelser skola uti rättegångzmåhl af domaren till the twistande utfärdas VI 523.

21 Cap. Om munteliga förhör VI 524.

22 Cap. Om målzmän eller fullmächtige VI 524.

23 Cap. Om domar och hwad ther till hörer VI 525.

24 Cap. Om dombrått VI 527.

25 Cap. Huru man lagligen wädia må. VI 527.

26 Cap. Huru thet, som dömdt är, utgifwas skall, och borgen sättias. innan laga wad i hofrätten fullföljes VI 528.

27 Cap. Huru wittnesbörder å lagwadda domar eller andra rättens utslag skrifwas böra VI 529.

28 Cap. Om förlikningar VI 530.

29 Cap. Huru och när the, som wädiat hafwa, måge saken uti öfwerrätten fullföllia VI 530.

30 Cap. Om rättegångz kåstnad och skadestånd VI 531.

31 Cap. Om rättegångz missbruk och huru man plichta skall för olaga käromål VI 532.

32 Cap. Huru lagwunnen dom återbrytas må, och försutin laga tid återställas VI 533.

33 Cap. Huru böterne i lagboken mätas och gäldas skola VI 533.


Förslag till Rättegångsbalk 1734 VI 534.

1 Cap. Om almenna rätter och domstolar i gemen VI 534.

2 Cap. Om härads ting VI 536.

3 Cap. Om lagmans ting VI 537.

4 Cap. Huru särskilt härads och lagmans ting skal hållas, som kallas urtima ting VI 538.

5 Cap. Om kämners rätt VI 539.

6 Cap. Om rådstufwu rätt VI 539.

7 Cap. Om intekningar, och huru thermed förhållas skal VI 540.

8 Cap. Om hof-rätt VI 541.

9 Cap. Om domare rättegångs tima försummar VI 542.

[ 360 ]10 Cap. Om laga domstol, ther hwarje rättegångs mål uptagas och slitas bör VI 543.

11 Cap. Huru stämning skal tagas, och then tilställas, som stämmes VI 547.

12 Cap. Huru förfaras skal, när stämning försittes, och om laga förfall VI 549.

13 Cap. Om jäf mot domaren VI 551.

14 Cap. Huru för rätta käras och swaras skal, så ock om munteliga förhör, och wrångoed VI 552.

15 Cap. Om laga ombudsman eller fulmächtig VI 555.

16 Cap. Om hwarjehanda inwändningar i rättegång, så ock upskof VI 557.

17 Cap. Om laga bewis i hwarjehanda mål VI 559.

18 Cap. Om then, som kommer under parternas rättegång in, och wil i saken tala VI 565.

19 Cap. Om then, som far från rätten utan lof VI 566.

20 Cap. Om förlikningar VI 566.

21 Cap. Om rättegångs kostnad och skadestånd VI 567.

22 Cap. Huru skrifteliga berättelser skola i rättegångs saker af domaren författas, och til parterna utgifwas VI 568.

23 Cap. När rätten är domför: så ock om omröstande til dom VI 569.

24 Cap. Om rättens utslag och dom VI 570.

25 Cap. Om laga wad, och thes fulföliande, så ock om beswär öfwer felachtighet wid rättegången VI 573.

26 Cap. Huru borgen skal sättas, och thet, som dömt är, utgifwas, innan laga wad i hof-rätten fulföljes VI 578.

27 Cap. Huru rättegångs saker böra fulföljas i hof-rätten VI 580.

28 Cap. Om dombrott VI 582.

29 Cap. Om rättegångs misbruk VI 582.

30 Cap. Huru sökas skal, at konungen må hof-rätts dom öfwerse och skärskåda VI 583.

31 Cap. Huru dom må återbrytas, som wunnit laga kraft VI 588.

32 Cap. Huru penningar och böter efter thenna lag räknas, gäldas, och skiptas skola VI 588.


Urkunder till Rättegångsbalkens Historia VII 473.

1. Lagkommissionens betänkande 1693 VII 473. – 2. Utlåtanden öfver Lagkommissionens betänkande 1693 VII 282. – 3. Rättegångsstadgan den 4 juli 1695 VII 507. – 4. Utlåtanden öfver Rättegångsstadgan 1695 VII 519. – 5. Svea hofrätts utlåtande öfver förslag till rättegångsstadga 1714 VII 658.


Riksdagshandlingar angående Rättegångsbalken VIII 119,

154.


Anmärkningar mot förslaget till Rättegångsbalk vid 1734 års riksdag:

Af Borgareståndet VIII 170. – Af Hofrättsrådet Clerk VIII 178. - Af Lagman Lilliegren VIII 181. – Af Häradshöfding Abrahamsson VIII 189.


[ 361 ]Lagkommissionens betänkande till 1734 års riksdag VIII 261.


Urkunder angående lagverkets antagande VIII 290.

1. Utdrag ur Riddarskapets och adelns protokoll 1734 VIII 290. - 2. Utdrag ur Presteståndets protokoll 17 34 VIII 300. – 3. Utdrag ur Borgareståndets protokoll 1734 VIII 301. – 4. Utdrag ur Bondeståndets protokoll 1734 VIII 303. – 5. Utdrag ur riksdagsbeslutet VIII 303. – 6. Konungens stadfästelse VIII 304.
[ 362 ]