Förslag till Allmän Criminallag

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Statens offentliga utredningar

Förslag till Allmän Criminallag
Straff Balk.  →


[ titel ]
Förslag


till


Allmän Criminallag.

Stockholm.

Tryckt hos Johan Hörberg, 1832.


[ innehåll ]

Innehåll.


Straff Balk.
Första Afdelningen.
Allmänne bestämmelser.
Kap. 1. Om dem, som swensk straffrätt underkastade äro.
2. Om straff och deras werkställighet.
3. Om försök till brott.
4. Om wållande.
5. Om delaktighet i brott.
6. Om de allmänna grunder, hwarefter straff mätas skola; så ock om nedsättning eller förändring af straff i wissa fall.
7. Om de grunder, som utesluta eller upphäfwa straffbarhet.
8. Om skadestånd.
Andra Afdelningen
Om särskilda brott och deras bestraffning.
Kap. 9. Om förräderi, så ock om andra för Statens säkerhet menliga brott.
10. Om Majestätsbrott, så ock om brott emot Rikets Ständer eller Riksstyrelse.
11. Om brott emot offentlig Myndighet.
12. Om fridsbrott.
13. Om förfalskning af allmänna handlingar, mynt, penningesedlar, stämplar, präglar eller märken.
14. Om mened.
15. Om spridande af pest eller annan för menniskor smittosam sjukdom; så ock om allmänt farlig förgiftning.
16. Om mord och dråp; så ock om anan misshandel å person.
17. Om brott emot annans frihet.
18. Om falsk angifwelse; så ock om annan ärekränkning.
19. Om ägtenskapsbrott.
20. Om sedlighetsbrott.
22. Om snatteri och stöld.
23. Om rån.
24. Om bedrägeri.
25. Om bedräglig eller wårdslös gäldenär i konkurs.
26. Om förfalskning af enskilda handlingar; så ock om missbruk deraf.
27. Om åwerkan; så ock om olofligt jagande eller fiskande.
28. Om brott af embetsmän.
Rättegångs Balk.
Kap. 1. Om Domstolsinrättningen och hwad dertill hörer.
2. Om upptäckande och åtal af brott.
3. Om rättegångssättet wid Underrätt.
4. Huru mål i Öfwerrätt upptagas och behandlas.
5. Huru mål i Högsta Domstolen upptagas och behandlas.
6. Om bewis.
7. Om rättegångskostnad.
8. Om särskild Nämnd.
9. Om fullmäktig och biträde.
10. Om häktning af misstänkt person, eller borgen för honom: om qwarstad eller wård å tilltalad persons egendom; så ock om embets- eller tjenstemans skiljande från utöfning af embete eller tjenst, medan han under tilltal står.
11. Om laga tid, och om resning.
12. Om böter och twångsmedel, så ock om andra påföljder af uteblifwande.
Särskilde förslag:
1. till ändringar i lagtexten, i händelse lifsstraffet skulle afskaffas.
2. till Juryinrättning.
3. till de ändringar i civillagen, som blifwa en följd af detta förslag.
   Motiver.
   Protokoll.