Första lagutskottets memorial 1942 nummer 30

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök


←  Första lagutskottets utlåtande 1942 nummer 18
Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1942 C 31 Samling 9. Avd. 1. Första lagutskottets utlåtanden och memorial, nr 1–61
av Riksdagen

Första lagutskottets memorial 1942 nummer 30
Första lagutskottets utlåtande 1942 nummer 35  →


[ 1 ]

Nr 30.


Ankom till riksdagens kansli den 21 april 1942 kl. 12 m.


Memorial med föranledande av kamrarnas skiljaktiga beslut beträffande första lagutskottets utlåtande nr 18 i anledning av dels Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i vissa delar av

strafflagen m. m., dels ock i ämnet väckta motioner.


Genom propositionen nr 4 har Kungl. Maj:t föreslagit riksdagen att antaga bland annat ett vid propositionen fogat förslag till lag om ändring i vissa delar av strafflagen. I anledning av propositionen ha inom riksdagen väckts två motioner, I: 16 och II: 36.

I avgivet utlåtande, nr 18, i anledning av propositionen och motionerna har första lagutskottet, såvitt angår nyssnämnda lagförslag, hemställt, att riksdagen – med förklaring att riksdagen funnit vissa ändringar böra vidtagas i de genom propositionen framlagda förslagen – måtte för sin del antaga ett i utskottets utlåtande upptaget förslag till lag om ändring i vissa delar av strafflagen.

Vid utskottets utlåtande funnos fogade bland andra följande reservationer, nämligen

dels vid 20 kap. 2 och 3 §§ i nämnda förslag till lag om ändring i vissa delar av strafflagen av herr Karl Johan Olsson m. fl., vilka yrkat att ifrågavarande paragrafer måtte givas den lydelse som upptagits i reservationen,

och dels vid 20 kap. 10 § (enligt utskottets paragrafnumrering), 21 kap. 8 § och 22 kap. 9 3 i samma lagförslag av herr Karl Johan Olsson m. fl., vilka yrkat att ifrågavarande paragrafer måtte erhålla den lydelse som angivits i reservationen.

Enligt utskottet tillhandakomna utdrag av kamrarnas protokoll ha kamrarna vid behandlingen av utskottets ifrågavarande utlåtande stannat i olika beslut såvitt angår förslaget till lag om ändring i vissa delar av strafflagen, i det att första kammaren godkänt 20 kap. 2 och med den lydelse, som förordats i den av herr Karl Johan Olsson n1.fi. vid dessa paragrafer avgivna. reservationen, samt beträffande övriga delar av det ifrågavarande lagförslaget godkänt utskottets förslag, under [ 2 ]det att andra kammaren godkänt de förslag till lydelse av 20 kap. 2 och 3 §§, som innefattades i den av herr Karl Johan Olsson m. fl. avgivna reservationen, samt de förslag till lydelse av 20 kap. 10 §, 21 kap. 8 § och 22 kap. 9 §, som innefattades i den av herr Karl Johan Olsson m. fl. vid dessa paragrafer avgivna reservationen, och i övrigt godkänt det ifrågavarande av utskottet framlagda förslaget till lag om ändring i vissa delar av strafflagen.


UtskottetKamrarna ha i förevarande ärende fattat skiljaktiga beslut såvitt angår 20 kap. 10 §, 21 kap. 8 § och 22 kap. 9 § i förslaget till lag om ändring i vissa delar i av strafflagen. Efter övervägande av huruvida och i vilken form sammanjämkning mellan dessa beslut lämpligen må kunna åvägabringas, får utskottet hemställa,

att första kammaren, med frånträdande av sitt

beträffande första lagutskottets utlåtande nr 18 fattade beslut såvitt angår 20 kap. 10 §, 21 kap. 8 § och 22 kap. 9 § i förslaget till lag om ändring i vissa delar av strafflagen, måtte biträda det beslut som härutinnan fattats av andra

kammaren.

Stockholm den 21 april 1942.

På första lagutskottets vägnar:


K. SCHLYTER.
Vid detta ärendes behandling hava närvarit:

från första kammaren: herrar Schlyter, Gärda, Karl Emil Johanson, Branting, Eskhult, Karl Johan Olsson, Brandt och Siljeström;

från andra kammaren: herrar Lindqvist, Hedlund i Östersund, Olsson i Mellerud, Lindberg i Stockholm och Larsson i Hede, fru Gustafson samt herrar Werner och Nilson i Eskilstuna.