Riksdagens skrivelse 1942 nummer 191

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Svenska: Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1942 C 36 Samling 14. Riksdagens skrivelser och förordnanden, nr 1–489
av Riksdagen


[ 9 ]

Nr 191.

Godkänd av första kammaren den 6 maj 1942.

Godkänd av andra kammaren den 6 maj 1942.


Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av dels Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i vissa delar av strafflagen m. m., dels ock i ämnet väckta motioner,

(Första lagutskottets utlåtande nr 18 och memorial nr 30.)


Till Konungen.

Genom en den 19 december 1941 dagtecknad proposition, nr 4, har Eders Kungl. Maj:t under åberopande av propositionen bilagda,i statsrådet och lagrådet förda protokoll föreslagit riksdagen att antaga vid propositionen fogade förslag till

1) lag om ändring i vissa delar av strafflagen,

2) lag om ändring i vissa delar av strafflagen för krigsmakten,

3) lag angående ändring i vissa delar av lagen den 17 oktober 1900 (nr 82 s. 1) om straffregister,

4) lag angående ändrad lydelse av 3 och 5 §§ lagen den 21 september 1915 (nr 362) om behörighet att utöva läkarkonsten,

5) lag angående ändrad lydelse av 49 § lagen den 16 maj 1919 (nr 240) om fondkommissionsrörelse och fondbörsverksamhet,

6) lag angående ändring i vissa delar av lagen den 16 maj 1919 (nr 242) med vissa bestämmelser om rätt att förfoga över annan tillhöriga fondpapper,

7) lag om ändrad lydelse av 213, 214 och 215 §§ konkurslagen den 13 maj 1921 (nr 225),

8) lag angående ändrad lydelse av 50 § lagen den 13 maj 1921 (nr 227) om ackordsförhandling utan konkurs,

9) lag angående ändrad lydelse av 15 § lagen den 13 juni 1921 (nr 299) om förvaltning av bysamfälligheter och därmed jämförliga samfällda ägor och rättigheter,

10) lag angående ändrad lydelse av 18 § lagen den 20 juni 1924 (nr 298) om viss panträtt i spannmål,

11) lag om ändrad lydelse av 15 § bokföringslagen den 31 maj 1929 (nr 117),

12) lag om ändrad lydelse av 74 § checklagen den 13 maj 1932 (nr 131),

13) lag angående ändrad lydelse av 1 § lagen den 12 maj 1933 (nr 182) om vissa tvångsmedel i brottmål,

14) lag angående ändrad lydelse av 59 § lagen den 2 juni 1933 (nr 269) om ägofred,

15) lag angående ändrad lydelse av lagen den 15 juni 1934 (nr 305) om handläggning inom stängda. dörrar av mål om utpressning,

16) lag angående lydelse av 29 och 31 §§ lagen den 3 juni 1938 (nr 274) om rätt till jakt, samt

[ 10 ]17) lag angående ändrad lydelse av 10, 12 och 13 §§ lagen den 17 juni 1938 (nr 318) om avbrytande av havandeskap.

I samband med propositionen har riksdagen till behandling förehaft två i anledning av densamma väckta motioner.

I ärendet har första lagutskottet avgivit utlåtande nr 18 och memorial nr 30, varav tryckta exemplar härvid fogas.

Under åberopande av vad som anförts i nämnda utlåtande med den ändring, som framgår av de vid utlåtandet fogade, vid 20 kap. 2 och 3 §§ samt 20 kap. 10 § (enligt utskottets paragrafnumrering), 21 kap. 8 § och 22 kap. 9 § i förslaget till lag om ändring i vissa delar av strafflagen avgivna reservationerna, får riksdagen härmed anmäla, att riksdagen, som funnit vissa ändringar böra vidtagas i de genom Eders Kungl. Maj:ts förevarande proposition framlagda förslagen, dels för sin del antagit de lagförslag, som framlagts av utskottet i dess berörda utlåtande, dock att i förslaget till lag om ändring i vissa delar av strafflagen 20 kap. 2, 3 och 10 §§, 21 kap. 8 § och 22 kap. 9 § godkänts i den lydelse som innefattas i ovannämnda reservationer, dels ock avslagit de genom propositionen framlagda förslagen till lag angående ändrad lydelse av 15 § lagen den 13 juni 1921 (nr 299) om förvaltning av bysamfälligheter och därmed jämförliga samfällda ägor och rättigheter och till lag angående ändrad lydelse av 59 § lagen den 2 juni 1933 (nr 269) om ägofred.


Stockholm den 6 maj 1942.


Med undersåtlig vördnad.