Hoppa till innehållet

Finlands Allmänna Tidning 1839-01-02

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  N:o 305. Måndagen den 31 December 1838
Finlands Allmänna Tidning

N:o 1. Onsdagen den 2 Januari 1839
N:o 2. Thorsdagen den 3 Januari 1839  →
Index.


[ 3 ]

FINLANDS
ALLMÄNNA TIDNING.

N:o 1.1839.
HELSINGFORS, Onsdagen den 2 Januarii

På derom skedd ansökning har Kammarförvandten i Kejserliga Senatens Militiä-Expedition, Collegii Assessoren och Riddaren Reinhold Gustaf Starck, under den 4 sistlidne December erhållit afsked från nämnde tjenst, med honom tillagd pension och rättighet att framdeles åter inträda i Statens tjenst.


TILL ALLMÄNHETEN.

Finlands Allmänna Tidning nu framträder i en ny form, anser Redactionen, som under de nästföregående fjorton åren besörjt dess utgifvande, nödigt förklara, att Tidningens innehåll öfverhufvudtaget blifver oförändradt, och att den således, i enlighet med den Allernådigst fasställda planen, kommer att bestå af en Officiell och en Icke-Officiell Afdelning. Till den förra höra H. Kejserl. Majestäts Nådiga Kungörelser, Påbud och Förordningar, Underrättelser om Befordringar, Afsked, Nådebevisningar, m. m. äfvensom officiella meddelanden från Embetsverken i landet, enär om deras införande i Tidningen förordnas. Dertill höra äfven räknas de smärre och tillfälliga Kungörelser ifrån Kejserliga Senatens Expeditioner och andra offentliga myndigheter, hvilka vanligtvis, jemte andra legala notificationer, varit införda uti annonce-afdelningen, och äfven hädanefter komma att der få sin plats, under särskilda rubriker, så att de lätt kunna urskiljas ifrån enskilda tillkännagifvanden.

Den icke-officiella afdelningen kommer hädanefter, som hittills, att förnämligast egnas åt Statsnyheter af politiskt, historiskt och statistiskt innehåll. Alla underrättelser af denna beskaffenhet, som angå fosterlandet och äro af vigt, skola främst komma i fråga; men emedan denna Tidning är den enda i Finland, som utförligare redogör för utrikes nyheter, skall det blifva Redactionens oaflåtliga bemödande, att, med möjligaste skyndsamhet, lemna dem så tillförlitliga och fullständiga som utrymmet och öfriga omständigheter det medgifva, samt att icke förbigå något, som väsentligen kan bidraga till fulländande af samtidens caracteristik. För att mera opartiskt gå till väga, vill Red. äfven stundom meddela raisonnerande artiklar, hämtade ifrån godkända utländska tidskrifter af olika syftning, då de kunna tjena till upplysning i vigtigare frågor eller lemna en ledning för omdömet.

Rent vetenskapliga uppsatser komma icke att meddelas, så framt de icke äro affattade i en populär form och af mindre vidlöftighet; men resultaterne af vigtigare vetenskapliga forskningar, äfvensom upptäckter inom konsternas och näringarnes områden skola framdeles med större fullständighet, om än i tillbörlig korthet, omnämnas, framför allt sådana, som äfven i vårt land kunna äga tillämplighet, eller annars äro af mera allmänt intresse. Att det inhemska och fosterländska härvid skall hafva företräde framför det främmande och utländska, behöfver knapt tilläggas.

Litterära artiklar af mindre omfång äro icke uteslutna från tidningens plan, och då sådana af sakkunniga och för allmän bildning nitälskande personer insändas, skola de enligt författarenes föreskrift begagnas, och vill Redactionen gerna, om så fordras, för dem erlägga skäligt honorarium efter öfverenskommelse; men för införandet af insända artiklar blifver det ett nödvändigt vilkor, att de skola vara populära, sakriktiga, allvarliga och af allmänt intresse. Polemiska uppsatser införas icke ens för betalning.

Stiftsnyheter skola meddelas i korta öfversigter af de under nästföregående qvartal eller halfår skedda vigtigaste förändringar inom ecclesiastik-staten och hvad dermed sammanhänger.

Till följe af den i Nåder gifna föreskriften, skall noteringen af växel-coursen å St. Petersburgs börs äfven hädanefter, genast efter postens ankomst, regelbundet införas; men Red. vill derjemte, ifrån de sednast ankomna utländska tidningarne, intaga coursnoteringarne ifrån Stockholm, Hamburg och andra [ 4 ]orter, med hvilka Finska handlande underhålla lifligare förbindelse.

Alla annoncer, som till införande i Tidningen inlemnas, skola med möjligaste skyndsamhet och noggrannhet blifva tryckta, men till förekommande af misstag är det af nöden, att desamma i allmänhet, och särdeles alla deri förefallande namn och siffertal skrifvas tydligen. Notificationer om Vigde och Dödsfall införas gratis. De öfriga betalas efter den fastställda tariffen; men för längre annoncer, som upptaga en hel column eller tvänne spalter och derutöfver, samt skola tre gånger införas, vill Red. lemna en rabatt af 33+13 Procent.

Slutligen anhåller Redactionen på det vördsammaste om benäget understöd och medverken af de värde landsmän, som intressera sig för publiciteten och dess ädlaste syftemål, att befrämja allmän upplysning, samt om undseende för de bristfälligheter och misstag, hvilka äro nästan oundvikliga vid alla företag af denna art, och i synnerhet vid utgifvandet af en dagligen utkommande tidning, hvarigenom äfven den ansträngdaste uppmärksamhet stundom kan tröttna. Red. har törhända redan lofvat för mycket, och kan således till slut endast förbinda sig, att med allvar och redlig vilja söka motsvara Allmänhetens billiga fordran, att se dessa löften i möjligaste måtto uppfyllda.


Kort öfversigt af tillståndet inom den
politiska verlden vid slutet af år 1838.

Det är så vanligt, att man vid hvarje vändpunkt blickar tillbaka på den tillryggalagda banan, och en flyktig återblick på det förflutna årets vigtigaste politiska tilldragelser och deras resultater, sådana de visa sig vid årets slut, torde så mycket mindre anses för obehörig, som Red. derigenom blifver i tillfälle att vidröra en eller annan hittills förbigången omständighet.

Om den Pyreneiska halfön kan med skäl sägas hvad man flere gånger yttrat om Spanien, att det är miraklernes land, och det är ingalunda det minsta miraklet, att de båda regeringarne i Lissabon och Madrid ännu förmå bibehålla sig. De likna hvarandra fullkomligen deri, att de äro ytterst vanmäktiga och blotta kastbollar i partiernes händer, hvilka partier för öfrigt hos den stora och synnerligen okunniga pluralitelen af folket finna föga eller ingen sympathie. Man skulle således mycket misstaga sig, om man ville anse dessa regeringar vara verkliga representanter af Portugisiska och Spanska nationerne.

I Portugal synes det vara Drottningens princip att hålla sig på behörigt afstånd ifrån statsaffärerne och låta allt bero af ministrarne, hvilka således äfven få uppbära hela ansvaret. Den svage Sa da Bandeira står allt ännu i spetsen för en ministère, som är utan kraft och utan inflytelse, emedan det förnämsta medlet att vinna en sådan, nemligen penningar, saknas och icke heller kunna anskaffas, så att man till och med vid hofvet måste lefva på förknappning. De fordom så betydelsefulla hofintrigerne hör man icke mera omtalas. Den högre Adeln och alla mera bildade sluta sig väl allt ännu till hofvet; men emedan der så litet står att vinnas, har en stor del af adeln börjat hylla demagogiska åsigter, och söker på denna väg förskaffa sig anseende. De politiska partierne hafva sina egentliga stamhåll i de största städerne, Lissabon och Oporto, men, i stället för chartister och constitutionella, hör man nu nämnas en myckenhet andra smärre nuancer af partier, hvilka icke synas hafva något bestämdt ändamål, om icke att föröka den redan nog stora oredan. Miguelisterne hafva fritt spel uti Algarbien, men ehuru de otvifvelaktigt underhålla förbindelser med Don Miguel, finner man dock lätt, att de ej kunna uträtta någonting synnerligt för honom, emedan han icke kan understödja dem med penningar. Det egentliga folket är likgiltigt för honom, liksom för regeringen, och skulle lätt följa hvilken partigångare som helst, blott han hade medel att köpa sig dess gunst. Väl hör man, tid efter annan, Miguelistiska guerillor omtalas äfven i andra provincer, men de verka icke för Don Miguel eller för något polilikt ändamål, utan antaga endast detta namn, för att hafva något, samt utgöras vanligtvis af äfventyrare och löst folk, som, i brist af bättre näringsfång, förena sig att plundra fredliga medborgare. Det anses icke heller i Portugal för ett vanhedrande yrke att röfva och mörda, och detta bekräftades för icke längesedan högtidligen af en jury i sjelfva hufvudstaden, som förklarade en person för icke-skyldig, hvilken å öppen gata ville mörda Premier-ministern Sa da Bandeira. Handeln är vida lifligare, än man i betraktande af den allmänna osäkerheten och penningeförlägenheten skulle kunna förmoda, men den är ännu till största delen i Engelsmännens händer, ehuru Englands inflytelse i Portugal numera är vida mindre, än hvad den fordom varit: likväl håller England [ 5 ]allt ännu en eskader stationerad på Tajo-floden. Med Franska hofvet underhåller regeringen, såsom det synes, en nära vänskaplig förbindelse; men torde likväl icke kunna räkna på synnerligt understöd derifrån. Med de flesta öfriga stora makterne står Portugisiska regeringen uti ingen relation, och de hafva icke heller hos hvarandra accrediterade diplomatiska ombud. Den intima vänskapen med regeringen i Madrid synes hafva upphört i och med detsamma Mendizabal upphörde att vara minister; men Drottning Maria måste dock mycket intressera sig för framgången af Drottn. Isabellas sak, emedan hennes eget väl så mycket beror deraf; ty det kan tagas för gifvet, att om Don Carlos blefve segrare, skulle Don Miguel begifva sig till Spanien och försöka att återeröfra sin förlorade thron, hvarvid han med all säkerhet kunde räkna på Don Carlos' understöd.

I Spanien har den allmänna nöden och oredan uppnått en oerhörd höjd, hvilken man likväl ännu icke kan kalla den högsta, emedan man omöjligen kan beräkna, hvad det nästföljande ögonblicket skall medföra. Drottningen-regentinnan och hennes dotter Isabella befinna sig uti en mera isolerad och om möjligt svårare ställning, än Drottn. Maria i Portugal, icke blott emedan de Spanska financerne äro vida mera förfallna, än de Portugisiska, utan ock emedan det i nödfall blefve långt svårare att med flykten undkomma ifrån Madrid, än ifrån Lissabon. Drottning Christinas befattning med regeringsärenderne inskränker sig till att entlediga den ena ministern efter den andra och att välja nya, hvilka åter inom kort måste ombytas eller också ej emottaga de dem erbjudna portefeuillerne. För närvarande är Hert. af Gor chef för cabinettet, men endast till namnet, ty den egentliga själen i den nya ministèren anses vara Hr Armendariz, som förestår Departementet för Inrikes ärenderne. Ingen vill blifva Financeminister, och inom kort torde icke heller någon sådan behöfvas, emedan stats-cassan är och äfven lärer förblifva tom. Inom landet respecterar man regeringens befallningar så mycket man behagar, och Gen. Esparters handlar såsom dictator, eller, törhända rättare, såsom en slags Ephor öfver regeringen. Cortes, hvilka nyligen sammanträdt, hafva, emot förmodan, börjat yttra en stark opposition emot regeringen, och yrkat på en förändring af dess system, såsom det enda räddningsmedlet för Spanien, men svårligen lärer detta land, mera än något annat, kunna räddas genom blotta systemer, om dermed icke menas någonting annat än theorier. Man har dessutom redan gjort försök med nästan alla möjliga systemer, och alllid lika förgäfves. Den närvarande constitutionen, är liksom alla de föregående en blott theorie, utan all historisk grund; den är för det egentliga folket icke ens en död bokstaf, ty det lägre folket i Spanien är likaså litet som det Portugisiska moget för ett constitutionellt samhällskick, och har intet begrepp om aktning för lag. Men constitutionen är dock ett namn, som duger till lösen för partierne, när man icke har något annat, och det lägre folket följer denna fana, när den gifver utsigt till vinst. Endast i de Baskiska provincerne har man tillfälle att se ett uttryck af folkets vilja, ty om man också ej vill erkänna den ihärdiga tillgifvenheten för Don Carlos vara ett sådant, utan tror sig finna en förklaring dertill uti de utländska penningar, hvarmed han kan köpa sig folkets medhåll, så är dock det allmänna ropet på deras "Fueros" (privilegier) mera än ett tomt ord, och de beteckna dermed någonting ganska reellt. Det borgerliga kriget kan troligen fortfara ännu en lång följd af år, om icke utländsk intervention gör slut derpå och på alla de ohyggliga mordscener, hvaraf det i synnerhet under den sednaste tiden varit så utmärkt. Andalusien och Galicien hafva hittills fått temligen vara i fred för Carlisterne, men det så hastigt dämpade upproret i Sevilla, hvarigenom Gen. Cordova och Narvaez så mycket comprometterade sig, bevisar att man icke heller med säkerhet kan räkna på dessa provincer. Skulle också det ena eller andra af de krigförande partierne behålla öfverhanden, så finge man likväl bereda sig på en lång tid af oordning och oroligheter; ty då skulle partihatet få fria tyglar och föranleda till politiska reactioner, och det största hindret, för uppkomsten af ett bättre samhällsskick, blefve otvifvelaktigt den stora demoralisationen hos folket, som genom regeringens behandling af presterne förlorat den fordom så djupt inrotade vördnaden för dem och religionen. Men presterne hafva ock i sin mån dertill bidragit; ty flere af dem hafva, antingen af böjelse, eller af nöd, låtit hänföra sig att gripa till svärdet, och få verldsliga krigare torde hafva mera utmärkt sig genom grymheter af alla slag, än presten Merino. Nyligen omtalades ock, att man inom Carlisternes läger gripit och behörigen, d. v. s. med lifvets förlust straffat en prest, som befunnits hafva förrättat gudstjensten, försedd med mustascher. — De politiska partierne hafva väl sitt förnämsta [ 6 ]tillhåll i de större städerne, men äfven folket är deladt i partier, och grunden till en sådan söndring i tänkesättet kan visserligen närmast härledas ifrån det med så mycken ära och framgång emot Fransmännen utförda befrielse-kriget; men den är dock af långt äldre ursprung, ty Castilianer, Arragonier, Catalonier, Andalusier, Galicier och de Baskiska provincernes invånare hafva ända ifrån äldsta tider haft olika och ofta stridiga intressen, och emot hvarandra hyst, om icke hat, så åtminstone afund. Det Europeiska Spanien befinner sig sålunda uti ett fullkomligt revolutions-tillstånd, och endast i de få återstående colonierne råder ännu någon slags ordning; men det är nog sannolikt, att de icke så länge skola kunna bibehållas, om man också ej skulle finna sin räkning vid att sälja dem åt England eller någon annan makt, såsom det redan varit fråga om de Philippinska öarne, af hvilka Spanien numera icke har ringaste nytta. — De södra provincerne, Galicien och Barcelona hafva fortfarande drifvit någon handel,men den är till största delen i utländningars händer, Framförallt drager England och dess manufacturer fördel af Spaniens olyckliga läge, och deri torde väl orsaken få sökas till det verksammare understöd, som England lemnat Spanska regeringen. Förhållandet till Frankrike är mera osäkert, och man tvistar ännu om Kon. Philip Ludvig mera gynnar Drottningens eller Don Carlos' planer. Vid gränsen är väl en Fransysk observations-armée uppställd, men den synes förhålla sig temligen neutralt, ty Carlisterne underhålla en oafbruten communication öfver Frankrike med sina vänner och agenter i det öfriga Europa. Denna communication har blifvit ännu lättare sedan det lyckats dem att bemäktiga sig nästan hela Cantabriska kusten, och Engelsmännen äro likaledes opartiska nog att förse Carlisterne med hvad de behöfva, men naturligtvis endast för contant betalning. Sålunda försäkras det, att Don Carlos skall hafva fått sitt mästa artillerie genom Engelska handlandes biträde, hvilka af de SydAmerikanska republikerne, särdeles från Peru och Bolivia, köpt de kanoner, hvarmed fästningarne derstädes varit bestyckade, och sedan försålt dem åt Don Carlos, hvilken sålunda för reda penningar kommit i besittning af sina förfäders vapen. Med alla öfriga makter står regeringen i Madrid endast i obetydlig, eller ingen, eller ock i fiendtlig relation, och den sednast med den höga Porten afslulade och så mycket utbasunade tractaten torde icke heller blifva af synnerlig inflytelse. (Forts.)


Helsingfors den 2 Januarii. De med sednaste post ankomna tidningarne ifrån utrikes orter äro dat. London den 14 och Paris den 15 Dec. Från Madrid berättas, att af den tillämnade ministèren under Hertigens af Gor presidentskap blifvit ingenting, samt att Hert. af Frias allt ännu står i spetsen för ärenderne och sannolikt kommer att efterträdas af Grefve Miraflores. Deremot har den välbekante Hr Pio Pita Pizarro blifvit utnämnd till Finance-minister. En afdelning utaf Esparteros armée skall hafva slagit en mindre Carlistisk corps. Munagorri har inom Spanska området fattat fast fot, och Carlisterne torde svårligen våga angripa honom inom sina förskansningar. — En missionär, som i Rheims häftigt ifrade emot Napoleon och fördömde honom för det han förföljt Påfven Pius VII, har i sjelfva kyrkan blifvit uthvisslad, och derpå följde ett ganska svårt upplopp emot missionärerne och presterskapet. Jesuiternes bekante motståndare Grefve Montlosier har nyligen aflidit, och presterne hafva på sin biskops befallning förvägrat honom absolution och begrafning, emedan han icke ville återkalla allt hvad han skrifvit emot de heliga fäderne. — Brittiska regeringen har utnämnt Sir John Colborne till Lord Durhams efterträdare i Canada. Emedan folkförsamlingarne inom manufactur-districterne under sednaste tiden antagit en alltför våldsam caracter och haft mordbrand och annat ofog till påföljd, har regeringen sett sig nödsakad att på det strängaste förbjuda dem. — Ännu är ingenting i officiell väg kungjordt angående Belgisk-Holländska frågan, men i Belgien börjar man ändtligen bereda sig på det värsta, ehuru man icke synes vara hugad för någon slags eftergifvenhet.


Wigde.

Coopvaerdie Capitainen Gustaf Fredrik Thuring och Demoiselle Adolfina Fredrika Dahlström, dotter till Victalie-Handlanden och Värdshushållaren i Wasa Adolf Jahlström och dess maka Brita Fredrika Barkman; vigde i nämnde stad den 4 November 1838.

Coopvaerdie Capitainen Joh. Petter Wiise och Mademoiselle Carolina Henrika Brunberg, blefvo sammanvigde i Pedersö Moderkyrka den 6 November 1838.


Döde.

Kapellanen vid Lappajärvi Moderkyrka församling Johan Anders Lindfors afsomnade stilla och lugn å Lappajärvi kapellans bohl den 29 November 1838, i en ålder af 36 år 10 månader och 28 dagar.

Expeditions-Befallningsmannen Johan Fredrik Fredriksson, afled på Skutnäa i Pedersö socken, den 14 November 1838, uti dess 54 lefnads år.

Victualie-Handlanden Johan Salin, afled i Jacobstad den 20 October 1838 uti dess 60 lefnads år.

Justutiæ-Rådmannens, Collegii-Assessoren Gabriel Kekonis ömt älskade maka Anna Lovisa Wilhelmina Sohlberg afled stilla den 6 December i dess 31 lefnads år.

[ 7 ]Handlande Enkan Anna Bongh, född Björn afled i Uleåborg, den 2 November 1838 i en ålder af 95 år, 5 månader och 14 dagar.

OFFICIELLA KUNGÖRELSER.

I öfverensstämmelse med mitt derom idag gifne utslag komma nedannämnde skattelägenheter inom Idensalmi socken, att, så vidt laga hinder icke möta, till gäldande af 1834, 1835 och, 1836 årens resterande Krono skatter, uppå härstädes Fredagen, den 21 Junii nästinstundande år 1839, kl. 11 f. m., medelst upp- och afslag skeende offentelig auction till den mestbjudande försäljas, nemligen: f. d. Nämndemannen Elias Korhonens 1-8:dels mantal af hemmanet N:o 3 i Suojärvi by häftande för 29 Rub. 68 1-3:dels kopek, Bonden Fredric Rissanens 9-256:dels mantal af hammanet N:o 2 i Sydenmaa by 8 Rubel 82 1/2 kopek, samt Bonden Påhl Pendikäins 1-32:dels mantal af hemmanet N:o 2 i Sängimäki by, för 8 Rubel 91 1-3:dels kop. Silfver; hvilket till vederbörande inteckningshafvares kännedom härigenom kungöres. Kuopio Lands-Cancellie, den 27 November 1838.

Adolf Ramsay.
E. A. Mesterton.

Sedan anmäldt blifvit, att det för aflidne Häradshöfdingen, Lagmannen Carl Johan Ekestubbes efterlemnade omyndiga och oförsörjda barn den 9 December 1828 i Nåder utfärdade öppna bref å en gemensam årlig pension af 34 Rubel 56 kopek Silfver uti 7:de Classen af Allmänna Pensions-staten, numera förkommit, samt Directionen för Finska Civil-Statens Enke- och Pupill-Cassa för bemälda omyndiga och oförsörjda i dag utfärdat annat pensionsbref å nämnde belopp; varder sådant härigenom kungjordt, med underrättelse att förstberörde pensions-bref förklarats kraftlöst, och att, i anseende dertill, någon utbetalning å detsamma, i hvars hand det ock skulle finnas, framdeles icke äger rum. Helsingfors, af Directionen för Finska Civil-Statens Enke- och Pupill-Cassa, den 12 December 1838.

På befallning:
Knut Munck.

Redactionen för Weckobladet Henge11isiä Sanomia har härstädes anmält, att utgifvandet af berörde Veckoblad, efter innevarande års utgång, tills vidare kommer att upphöra; hvarom altså vederbörande prenumeranter härmed underrättas. Helsingfors, å Kejserliga Post-Directionen, den 28 December 1838.

Enligt befallning.
J. Stenius.

Stadens Borgerskap och Gårdsägare varda härmedelst uppkallade å Rådhuset Onsdagen den 9 instundande Januarii kl. 11 f. m., för att inför Magistraten härstädes ingå i val af Ledamöter i Låne-medels förvaltnings-Commissionen för nästkommande år, i stället för Herr Kamereraren och Riddaren Lange och Bagaren Sundbäck, som ifrån desse befattningar komma att afgå. Helsingfors Rådhus, den 28 December 1838.

Ex oficio:
J. R. Holmberg.

Stadens Borgerskap och Gårdsägare varda härmedelst kallade att Onsdagen den 9 instundande Januarii kl. 11 f. m å Rådhuset hopkomma i afseende å väljande af Ledamöter i Inqvarterings-Comitéen för nästkommande år 1839 i särskilde med detta år afgående Ledamöter ställen. Helsingfors Rådhus, den 28 December 1838.

Ex officio:
J. R. Holmberg.

Onsdagen den 9 nästkommande Januarii kl. 11 f. m. anställes inför Magistraten offentelig entreprenad auction, hvarvid till den minstfordrande utbjudes brödhållningen för fångarne å härvarande Krono- och- Stads häkten under loppet af instundande år 1839; hvarom hugade speculanter härmedelst underrättas. Helsingfors Rådhus, den 28 December 1838.

Ex officio :
J. R. Holmberg.

Enligt Hans Kejserliga Majestäts den 11 sistlidne April för denne stad Allernådigst fastställde Brandordning, kommer härstädes en Sprutmästare, som tillika är befälhafvare öfver Brandvakts corpsen, att med åtnjutande af 450 Rubel Banco Assign. i årlig lön, antagas; och äga alltså hugade sökande, försedde med bevis om god frägd och fallenhet för denna tjenstebefattning, med skriftliga ansökningar derom till stadens Brand-kommission, före utgången af nästinstundande Januarii månad inkomma. Helsingfors den 13 December 1838.

På befallning:
N. H. Sanmark.

Klockare-tjensten vid Kuopio stadsförsamling, är ledig att ansökas hos Pastors-Embetet i Kuopio, inom fem månader härefter. Kuopio den 19 December 1838.

Gust. W. Jäderhohn,
Pastors Substitut.

NOTIFICATIONER.

Samtelige Skeppsredare och hemma varande Coopvaerdie-skeppare varda härigenom kallade, att den 5 Februarii instundande år 1839, kl. 11 f. m., uppå Sjömanshuset sammanträda, för att utse och välja Revisorer till granskande af Sjömanshusets räkenskaper för åren 1836, 1837 och 1838. Helsingfors af Sjömanshus-Directionen den 19 December 1838.

På Directionens befallning:
O. Holmberg.

Auctions-Anslag.

Genom offentelig auction som anställes i Packhuset härstädes, den 10 (22) Januari snart instund. år 1839, kl. 10 på f. m., kommer till den mestbjudande att försäljas, diverse inventarier och taklage, bärgade ifrån vid Hogland förliste Engelske briggen Victorie kallad, förd af Coopvaerdie-Capitaine John Burn, bestående i gröfre och finare jernkettingar, löpande och stående gods, block, samt diverse segel, till det mesta nya, m. m.; hvarom hugade köpare härmedelst underrättas. Fredricshamns Sjö-Tullkammare, den 18 Dec. 1838.

Fr. Dykander.

Tisdagen den 15 nästinstundande Januarii, kl. 9 f. och 3 e. m., kommer uti Lif-Gardets Finska Skarpskytte-Bataillons manege å Ulrikasborg,för Höga Kronans räkning, genom offentelig auction till de mestbjudande att försäljas åtskillige, för nämnde Bataillon till vidare bruk oduglige ansedde inventarier, bestående af musikaliska instruraenter af flere slag, tenn, koppar, bleck och jernsaker, handtverkare verktyg, gamla möbler m. m.; hvilket, samt att anbuden komma att underställas pröfning, härigenom kungöres. Helsingfors stads Auctionskammare ,den 28 December 1838.

Eric Röö.

Som inropssumman 10,000 Rub. Banco Ass., för det här å auction den 4 dennes till gäldande af obetalt Bodmeri försålda skepp, Bröderne kalladt, tillhörigt Herr Brukspatronen Robert Bremer, icke inom bestämd tid af 8 dagar blifvit till Auctionskammaren inbetalt, så kommer, enligt Magistratens denne dag vidtagne beslut, berörde, här i hamnen liggande skepp, som är byggdt af furu på cravell, om 78 lästers drägt, med tillhörande segel, ankaren, tåg, stående och löpande gods, enligt en här till påseende tillgängelig inventarii lista, att Tisdagen den 22 nästinstundande Januarii kl. 10 f. m. genom å Rådhuset anställande ytterligare affentelig auction medelst upp- och afslag försäljas; hvilket kungöres. Ekenäs stads Auctionskammare, den 15 December 1838.

C. M. Romström.

[ 8 ]För underteckads domfäste fordran 1000 R:dr R:gs jemte ränta och kostnad, kommer Bonden Joh. Joskaros ägande Joskaro 7/48:dels mantals skattehemman beläget i Nurmo by af Lappo socken genm anställande auction å Lands-Cancelliet i Wasa medelst upp- och afslag att försäljas den 12 nästkommande Martii, hvilket till inteckningshafvares efterrättelse härmedelst kungöres. Wasa den 18 December 1838.

Jacob Kriku,
Kyrkovärd.

Enligt Herr Gouverneurens i Wasa Län den 14 September detta år gifna utslag, kommer Bonden Johan Mattsson Knuts ägande 5/24:dels mantal af Knuts skattehemman i Rökiö by och Wöro socken att, å Lands-Cancelliet i Wasa den 18 Januarii 1839 kl. 11 f. m. försäljas, till gäldande af aflidne Tenngjutaren M. Hammarströms domfäste och i sagde hemman intecknade fordran; hvilket härigenom första gången tillkännagifves.

Års-Proclamata, Concours- och
Skuldfordringsmål, m. m.

I anseende dertill, att endast någre af de borgenärer som minsta fordringar äga, i Handlanden G. W. Turdins konkurs massa tillstädeskommo vid det borgenärs sammanträde, som varit utsatt och kungjordt till den 8 innevarande månad, så kunde något beslut uti de massan rörande, högst vigtiga och af underskrifne till öfverläggning föredragne, frågor icke fattas; hvarföre vederbörande fordringsägare, för enahanda orsak ytterligare kallas att den 20 nästinstundande Januari kl. 10 f. m. sammanträda uti Handlanden C. J. Collanders gård här i staden: Och erinras att de frånvarande, enligt konkurs stadgans föreskrift, få åtnöja sig med hvad de tillstädeskommande borgenärerne, flere eller färre besluta. NyCarleby, den 13 December 1838.

Curatorer.

Diverse legala Kungörelser.

Stemning

På begäran af Bonde hustrun Elisabeth Adamsdotter Hovi och i enlighet med Härads-Rättens härstädes derom vidtagna beslut, varder Elisabeth Hovis man Bonden Johan Eriksson Hovi, från Tojkkala by i denna socken, som för något mera än 9 år sedan begifvit sig härifrån på en resa till hufvudstaden St. Petersburg, men icke mera återvändt till dess hemvist eller vidare låtit höra af sig, härigenom antydd att inom natt och år efter afkunnandet af denna stemning anmäla sig till sammanlefnad med dess bemälde hustru, som i vidrigt fall ämnar efter nämnde tids förlopp söka skillnad uti äktenskapet med Johan Hovi. Lappvesi sockens Tingsställe den 12 November 1838.

På Domare-Embetets vägnar:
Magnus Lavonius.

Med anledning af Wichtis sockens Härads-Rätts i dag vidtagne beslut, varda för landthandel tilltalade Bönderne ifrån Archangelska Gouvernementet Gustaf Wasilieff, Sylvester Michailoff, Adam Natzaretsson, Johan Paulusson och Eric Conradsson, hvilkas vistelse-ort är okänd, härmedelst anmanade att å andra Rättegångs dagen af nästkommande års Vinter Ting med förenämnde socken, som börjas den 1 Februarii, vid förlust af vidare rätt till hörande i saken, sig infinna och sin rätt deri bevaka. Wichtis sockens Tingsstad, den 30 Augusti 1838.

På Domare-Embetets vägnar:
V. Z. Bremer,
förordnad.

Vid innevarande års Laga Höste Ting har Kisko och Kiikala socknars Härads-Rätt förklarat Bonden Elias Simonsson Haraldi från Achtiala, hvilken varit ställd under förmynderskap, åter myndig och berättigad att sig och gods sitt sjelf vårda, hvilket härigenom kungöres. Uskela, den 6 October 1838.

På Domare-Embetets vägnar:
Joh. Aug. von Born.
förorduad.

Öfverbefälhafvarens vid Sveaborgs Örlogshamns Stab får härigenom tillkännagifva, att Capitain-Lieutenanten vid Kejserliga första Sjö-Equipaget Furst Jvan Mischezky den 29 sistvikne November månad aflidit, hvarföre vederbörande hvilka äga hos den aflidne att fordra eller äro skyldige, behagade anmäla sig å bemälde Stab, ifrån nedanstående dato, tills den 1 (13) Mars 1839 försedde med laglige documenter. Sveaborg, den 10 (22) December 1838.

På befallning:
A. E. Winter.

Som underskrifven ämnar härstädes ingå äktenskap med Borgare dottren Anna Elisabeth Harlund; så äga den eller de som deremot kan hafva något att invända, göra sin anmälan å Wasa stads Prästegård. Wasa den 17 December 1838.

Henric Johan Lindros,
Garfvaregesäll.

Som min man Skarpskytten David Mattsson redan för omkr. 9 år sedan afvikit orten, anmanas han härigenom att inom den tid Lag förmår, infinna sig till sammanlefnad med mig, ty i annat fall tänker jag ingå nytt gifte. Limingo den 15 December 1838.

Maria Johansdotter,
Hustru.

Diverse enskilda Kungörelser.

I anseende till snart skeende bouppteckning efter min aflidne kära man, Kapellanen Johan A. Lindfors, behagade alla de som i sterbhuset hafva antingen att fordra eller häfta för skuld, sådant innom nästkom. Januarii månads utgång hos underskrifven anmäla. Lappajärvi den 15 December 1838.

Agatha Lindfors.

Till salu finnes.

Pockar skatte rusthåll, belägit i Lappträsk socken Perno Härad och Nylands Län 3 mil från Lovisa stad, väl bygdt för Herskap, med vackert läge, omgifvet af trädgård och park, uthusen tillräckliga och i godt skick; utsädet är 36 tun. råg, 4 tun. korn, 2 tunnor ärter, 50 à 60 tun. hafra, 30 à 40 tun. potatis; der födas 10 hästar, 70 à 80 större och mindre kreatur och 30 får. Underlydande äro 11 hemman och 5 torp, som utgöra dagsverken och räntor; gården har ett lönande taktegel bruk, husbehofs såg, tillräcklig skog och bete; vidare underrättelse fås på stället, eller skrifteligen af ägaren Öfverste-Lieutenant von Post på Lovisa och Pockar.

Fin Batavia arrac à 3 R:dr 24 sk. R:gs per kanna, godt topp socker à 22 sk. per skålp. då minst 40 à 50 skålp. deraf köpes, hvitt Bordeaux vin à 100 R:dr per oxhöfd samt per kanna till 1 R:dr 16 skil., äfvensom gammalt Franskt bränvin, Jamaica rum, finare och ordi. viner på bouteljer & per kanna, samt Holländsk sill till billiga priser, hos

G. F. Kåhlman

Växel-Cours.

S:t Petersburg den 16 (28) December. London 3 m. 12 Pence. — Hamburg 3 m. 10+12, 58 Sch; B:co. — Rubel i Guld 361+12 kopek. — Silfver Rubel 351 kopek.


Prenumeration å Finlands Allmänna Tidning för innevarande år emottages med Tio Rubel B:co Assign. å Tidnings-Contoret härstädes, och å samtliga Post-Contoren i landsorterne med Elfva Rubel 50 kop. Annoncer, hvilka i Tidningen skola införas, kunna antingen directe i bref, adresserade till Redactionen insändas, eller ock härstädes inlämnas å Tidnings-Contoret och å Enkefru Simelii Boktryckeri vid Nylandsgatan. Tryckningskostnaden utgör 10 kopek för hvarje tryckt rad af 50 bokstäfver, och erlägges särskildt för hvarje gång. Annoncer om Vigde och Dödsfall införas utan betalning.


Tryckt, hos J. Simelii Enka, 1839.

Imprimatur: S. J. Backman.