Hemligheten är Upptäckt!/Förord

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Hemligheten är Upptäckt! eller en sann skildring af hwad Mormonismen är i Lära och Lefwerne
av Carl Erik Malmström

Förord
Rättelser  →


Mycket är skrifwet och taladt om en sekt, som kallas Mormonismen, hwilken uppkom 1830. Alla christna trosbekännare anse den wara falsk, och man har otaliga gånger försökt att bewisa deß willfarelser, dels genom berättelser, och dels genom stöd ur bibeln, men har ej lyckats fullkomligt, ty den som ej har warit medlem af Mormonismen, kan omöjligt få reda på grunden till all den galenskap och det swärmeri, som finnas der.

Afftgten med denna lilla bok är icke att upprepa en hop historier om detta folk, utan fastmer att framlägga deras lära och tillse huruwida den stämmer öfwerens med bibeln, eller icke, samt påpeka wissa stycken, deri de tala dels emot sig sjelfwa, i sina egna skrifter, och dels emot bibeln, ty de akta bibeln mindre än Mormons bok och öfriga sina skrifter. Jag will derföre jemföra deras skrifter inbördes och med bibeln, för att utröna hwar de största felen äro, antingen i Mormonernas skrifter eller i bibeln. Måtte den allsmäktige förbarma sig öfwer de upprigtige, att de må blifwa bewarade för all willfarelse, och finna sanningen, det är min innerliga önskan och bön i Jesu namn! Amen.