Herr A. Olsson i Tyllered, om skrifvelse till Kongl. Maj:t angående olofligt borttagande af bär å annans mark.

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Herr A. Olsson i Tyllered, om skrifvelse till Kongl. Maj:t angående olofligt borttagande af bär å annans mark.
av Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1899 Samling 1, Afd. 2, Bd 2, A, Motioner väckta inom Andra kammaren, n:o 68.

Herr A. Olsson i Tyllered, om skrifvelse till Kongl. Maj:t angående olofligt borttagande af bär å annans mark.


[ 6 ]

N:o 68.


Af herr A. Olsson i Tyllered, om skrifvelse till Kongl.

Maj:t angående olofligt borttagande af bär å annans

mark.


Från flera håll inom vårt land förspörjes en klagan deröfver, att i allmänna rättsmedvetandet hos folket ej ingår behörig känsla af aktning för jordegarens eganderätt till de bär, som växa å hans skogs- och hagmarker, såsom lingon, blåbär m. fl. I forna tider, då dessa bär ej hade något större värde, var den deraf vållade skadan mindre känbar, men numera, då exporten till främmande länder af skogsbär från sydliga och mellersta delarne af Sverige nått en så betydande omfattning, att på flera ställen egarne af mindre och magrare hemmansdelar hafva, om ej den hufvudsakligaste, dock en ganska afsevärd del af sin inkomst just genom försäljning af skogsbär, blifver det för jordegaren till verklig skada och förlust om hans egor på detta sätt sköflas af oberhörigt folk.

Man har väl i allmänhet ansett, att i gällande strafflags 20 och 24 kapitel förbud för olofligt tillegnande af dessa bär förelegat, men på sista tiden har en motsatt åsigt i pressen proklamerats, och dessa tidningarnas uttalanden hafva å ena sidan väckt oro och misstämning hos mången jordegare och å andra sidan ingifvit många den tron, att de saklöst kunna tillegna sig huru mycket de behaga af å annans mark växande vilda bär.

Det synes derför föreligga ett verkligt behof af ett förtydligande eller tillägg till gällande lagbestämmelser uti nu omförmälda hänseende.

Jag tillåter mig derför vördsamt föreslå,

[ 7 ]

att Riksdagen i skrifvelse till Kongl. Maj:t anhåller, att Kongl. Maj:t täcktes låta utarbeta och för Riksdagen framlägga förslag till sådana ändringar eller tillägg till vederbörande lagrum i strafflagen, att derigenom tydligen ådagalägges, att det i nämnde lag uttalade förbud mot olofligt tillegnande af t. ex. ollon och nötter jemväl omfattar alla ute å marken växande vilda bär, såsom smultron, hallon, blåbär och lingon m. m.

Stockholm den 25 januari 1899.


Anders Olsson,
Tyllered.