Koral1697/109

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

109 JErusalem tu helga stadh/

Källa: Sid 219, Tonart: g \dorian


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 2/2
 \key g \dorian
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 \repeat volta 2 { r2 f2 a2 f2 c'2 c2 d2 c4 (bes4) a1\fermata\divMax 
r2 e'2 f2 d2 c2 (f,4 a4 bes4) a4 g2 f1\fermata\divMax}
r2 f2 a2 bes2 c2 c2 d4 (f8 e8 d4) d4 c1\fermata\divMax 
r2 a2 c2 c2 f,2 f2 a4 (g4 a4) b4 c1\fermata\divMax
r2 c2 d2 e2 f2 c2 f2 (e4 d4 c2 bes4 a4 g1) f1\fermata\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 \repeat volta 2 { r2 f2 f,2 f'2 e2^"6" a,2 bes2 a4 g4 f1\fermata\divMax 
r2 c'2 f,2 g2^"#" c2 a2^"6" g4 a8 bes8 c2 f,1\fermata\divMax} 
r2 f'2 f2 d2^"6" c2 e2^"6" f2^"6" g2^"#" c,1\fermata\divMax 
r2 f2 e2^"6" f2 a2 d,2 f4 e4^"56†" d2\fermata c1\divMax 
r2 f2 d2 c2 f,2 a2^"6" f2 g2 a2^"6" bes2^"65" c1^"43" c1\fermata\divFin
}

verse = \lyricmode {
 <<
{ Je -- ru -- sa -- lem tu hel -- ga stadh/
Pri -- sa tin Gudh medh gam -- man/ }
\context Lyrics = "versRad2" { \set associatedVoice = "melody" 
Then tigh be -- wa -- rar natt och dag/
Tin barn ock -- så all -- sam -- man: }


>>

Han gif -- wer them wäl -- sig -- nel -- se:
Och alt om -- kring skaf -- far tigh frijd/
Medh alt godt han tigh mät -- tar.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 85 2 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 85 2)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}