Sida:Psalm1695-1.djvu/122

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
218 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 219

I nödh och dödh han trygger boor/
Hans hierta Gudh hugswalar.
Alsingen then förderfwa kan/
Gudh sielf han tager honom an/
Han honom wil bewara.

5. Ty HErren wisslig hielpa kan/
Hans macht haar ingen ända/
Jord/ Himmel/ hafwet/ Sool och Mån
Han giorde medh sin händer/
Och alt hwad meer som jorden bär.
Hans löfte fast och stadigt är/
Han aldrig tigh bedrager.

6. På Gudh förtrösta som en man/
Om tu än wåld skal lida;
Han både wil och hielpa kan/
Han skal ock för tigh strida.
Han skaffar rätt then honom troor:
Och skal thens ondas skalckhet stoor/
Medh bäfwan stoor förstöra.

7. I dyran tijd och hungers nödh
Gudh sina wäl kan nåhra/
Och gifwa them sin spijs/ sitt brödh/
Som the här må förtära:
Af boijor lossa sina också/
Och owän fast til ryggia slåå/
Och arma fångar lösa.

8. The blinda låter HErren see/
Och theras hierta lättar:
Och alla underkufwade
Han ock igen uprättar.
Rätt handla/ och i Gudh beroo/
Hans nådh och sanning sigh förtroo/
Slijkt wil Gudh af oss hafwa.

9. Ens främlings nödh ock HErren seer/
Then faderlösa hielper/
Eij lider at them orätt skeer:
Af them han ingen stielper.
Och enkior han försörjer wäl/
Bewarar them til lijf och siäl
Uthi all nödh och fahra.

10. Gudh kan förstöra medh en fart
The ondas werck och handel/
At theras anslag ändas snart/
Slår neder theras wandel.
Alt skal för them tilbaka gåå/
Och theras wandel ända fåå:
Thet skal Gudh sielfwer giöra.

11. Gudh är en Konung ewinnerlig/
Alt står uthi hans händer:
Regerar altijd mächtelig/
Hans wälde är utan ända.
Från nu och i all ewighet:
Tu Zion rätt Christenhet
Skalt Halleluia siunga.

109.
Then 147 K. D. Psalm.

Koral nr 109 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 2/2
 \key g \dorian
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 \repeat volta 2 { r2 f2 a2 f2 c'2 c2 d2 c4 (bes4) a1\fermata\divMax 
r2 e'2 f2 d2 c2 (f,4 a4 bes4) a4 g2 f1\fermata\divMax}
r2 f2 a2 bes2 c2 c2 d4 (f8 e8 d4) d4 c1\fermata\divMax 
r2 a2 c2 c2 f,2 f2 a4 (g4 a4) b4 c1\fermata\divMax
r2 c2 d2 e2 f2 c2 f2 (e4 d4 c2 bes4 a4 g1) f1\fermata\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 \repeat volta 2 { r2 f2 f,2 f'2 e2^"6" a,2 bes2 a4 g4 f1\fermata\divMax 
r2 c'2 f,2 g2^"#" c2 a2^"6" g4 a8 bes8 c2 f,1\fermata\divMax} 
r2 f'2 f2 d2^"6" c2 e2^"6" f2^"6" g2^"#" c,1\fermata\divMax 
r2 f2 e2^"6" f2 a2 d,2 f4 e4^"56†" d2\fermata c1\divMax 
r2 f2 d2 c2 f,2 a2^"6" f2 g2 a2^"6" bes2^"65" c1^"43" c1\fermata\divFin
}

verse = \lyricmode {
 <<
{ Je -- ru -- sa -- lem tu hel -- ga stadh/
Pri -- sa tin Gudh medh gam -- man/ }
\context Lyrics = "versRad2" { \set associatedVoice = "melody" 
Then tigh be -- wa -- rar natt och dag/
Tin barn ock -- så all -- sam -- man: }


>>

Han gif -- wer them wäl -- sig -- nel -- se:
Och alt om -- kring skaf -- far tigh frijd/
Medh alt godt han tigh mät -- tar.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 85 2 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 85 2)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}
Rätt E e 3 Han