Koral1697/129

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

128 HWar Christrogen frögde sigh

Källa: Sid 251), Tonart: d \minor


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 3/2
 \key d \minor
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 \repeat volta 2{c'1 a2 f1 a2 c1 d2 c1.\fermata\divMax}
bes1 bes2 a1 c2 bes1 a2 g1\fermata\divMax
a2 c1 a2 f1 a2 bes2 bes2 a2 g1 g2 (f1.) f1\fermata\divFin
f2 f2 g2 a1 bes2 a2 a2 g2 a1 g2 f1.\fermata\divMax
c'1. a1.\fermata\divMax
c1. a1.\fermata\divMax
f2 f1 g2 a2 a2 bes2 a1 g2 a1.\fermata\divMax
f1 g2 a1 bes2 c1 a2 bes1 g2 f1 e2 f1.\fermata\divMax
c'1 c2 d1 e2 f1 e2 d1 c2 f1 e2 d1 c2 a1 b2 c1.\fermata\divMax
f,1 g2 a1 bes2 c1 a2 bes1 g2 f1 e2 f1.\fermata\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 \repeat volta 2{f1. f1 d2^"56" c1 g'2^"#" c,1.\fermata\divMax}
g'1. f1 f,2 g1 a4 bes4 c1\fermata\divMax
f2 e1^"6" f2 f,1. g1 a2^"6" bes2^"6" c1 f,1. f1\fermata\divFin
f'1 e2^"6" f2 f,2 g2 a2^"6" bes2 c2 f1 c2 f,1.\fermata\divMax
e'1. f1.\fermata\divMax
c1. f1.\fermata\divMax
f2 d1^"56" c2 f,1 g2 a2 bes2 c2 f,1.\fermata\divMax 
f'1 e2^"6" d2 c2 bes2^"6" a1 f2 bes1 c2 a2^"6" bes2 c2 f,1.\fermata\divMax
f'1 e2^"6" d1 c2 f1. g1^"#" c,2 d1 e4 f4 g1^"#" a2 f2 g1^"#" c,1.\fermata\divMax
d1 e2 f1. e1^"6" f2 bes,1 c2 d2 c2 c,2 f1.\fermata\divFin
}

verse = \lyricmode {
 <<
{ All then gan --ska Chris -- ten -- het }
\context Lyrics = "versRad2" { \set associatedVoice = "melody" 
Pri -- sar Gudz barm -- her -- tig -- het/ }


>>

För hans sto -- ra kär -- lig -- het.
Thet är nu skedt/ som spådt haf -- wer E -- sai -- as:
Gab -- ri -- els Ord the är -- o full -- kom -- ne nu.
Ei -- ja! Ei -- ja! een jung -- fru haf -- wer ett fos -- ter födt/
Thet Gudh Fa -- der ha -- de jätt i for -- dom tijd.
Nu är född en Fräl -- ser -- mann/ en Fräl -- ser -- mann i Js -- ra -- el
Af een jung -- fru/ som sagt ha -- de Ga -- bri -- el.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 120 2 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 120 2)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}